(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời đại số, các thiết bị và ứng dụng công nghệ đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, đặc biệt là với người trẻ. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích, câu chuyện làm thế nào để bạn trẻ có thể làm chủ, tránh bị công nghệ dẫn dắt đang là điều đáng quan tâm.
beG6ruG7kcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4bqx4bqwxKjhuqh54buPbn3EgsOTRuG6sMO1xKjhu4rhu7XDteG7kHDDteG6rOG7osO1QnRCxILDteG7iMOVw7V3TULEgsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4BtL+G6ruG7kW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjT954bufd+G7j27hurHhu4pDQsSCw7XEqOG6rkbhurDDtXhx4bqww7Xhu4jhurzhu4nDtXbhu6F2w7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7Xhu5Bww7XDkkLEgsO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7V4c8O14buQcMO1eOG7n0LEgsO1xKjhu4pIw7XEqOG6rnBC4bquw7Xhuqrhur7EqMO1w43huq7hu6lCw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtcSo4bqu4bqgw7XEqOG6ruG6sEFKw7V2TuG7n8O1dkrhur52w7Xhu4jhurxCxILhu4nDtXjDuXbDteG7r+G6sMOAxKjDteG6qHDDteG7kOG7hOG6sMO1QsSCw5NG4bqww7XEqOG7iuG7tcSpw7XhurFK4buUw7VC4bqu4bqw4bu5QuG7icO1dkxCxILDteG7kOG7hOG6sMO1QuG6rsOUQsSCw7XEqOG6sMOAQsO14bq2duG6ruG7icO1dsWpSsO1duG6rkrhu5TDgELDteG6qHDhuqrDtcSo4bquQcO1QnBDw7V44bqgw7Xhu69xQsO1xKjhu4rhu7XDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO14bqocOG6qsO1duG6rk7hu4nDtcSo4buK4buhQuG6rsO14buv4bq0w7V24bq6QsSCw7VCxILhuq7DgMO1d+G7rULDtXd1xKjDtXjhu59CxILDteG6qHDDtXjhurDDgUrDtXjhu6FCxILDtcOMSuG7n0LDtcSoxanhuqrEqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw41W4bufw43EqOG6sENC4buPbm3hurDhuqrEgsO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j+G6sFZ5QsSoeeG7iuG7j8O14buIxKjhu5Thuqh54buF4buP4buS4bqwd8So4bquw6zDteG7ncO0w7TDjeG7mOG7i8O14bqueeG6sMSC4bquxKjDrMO14buZxqHGocON4buY4buL4buPw7Xhu4jhu4p24buF4buPLy92d0LEqeG7r+G7n0PEqOG6ruG7n0Lhuq7huq5D4bufxKnhu5BCL3d54buI4bqsxKhDw40vQnnhu5Lhu4gv4buT4buR4buXw7Qv4buR4bub4bubd+G7l8O04buj4buV4buZ4buT4buXxKjhu5Phu5fhu5fhu5nDtOG6qMO0xKnhuqbDjcSCw63hu4rhu4Xhu5Hhu5nhu5Phu4/DteG7n+G6qMSo4buF4buPfcSCw5NG4bqww7XEqOG7iuG7tcO14buQcMO14bqs4buiw7VCdELEgsO14buIw5XDtXdNQsSCw7V24bq6QsSCw7VCxILhuq7DgOG7j8O14buS4bqwd8So4bqu4buF4buP4budw7TDtOG7j8O14bqueeG6sMSC4bquxKjhu4Xhu4/hu5nGocah4buPw7UvbuG6qULEgsO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7XEqOG7ikNCxILDteG6rkV2w7XEqOG7iuG7jnbDtcSoSuG7lEFCw7XEqHHhurDDteG6seG7isOTRkLEgsO14bqxP+G6o+G6scO1PuG7ucO1PkfhurDEqcO1a1JC4bquw7V24bquTcONw7XEqOG7jMO14bqqcELDteG6ruG6skLhuq7DteG6quG6vsSow7XEqOG6sEHEqMO14bquRXZsbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbm3hu4jEqOG7ikNCxIJufeG6rsOUQsSCw7XEgkR2w7VC4bqu4bqyQm0v4buIxKjhu4pDQsSCbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j25Y4bufQsSCw7Xhuqhww7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsO14bqo4buEw43DteG7m8O14bqx4buKw5NGQsSCw7XhurE/VuG6r8O14bqx4bq8w7V94bquw5PDtWs/Q8O6QsSCw7U/ROG7n2zhu4nDtXbhuq7hu6FKw7V9xIJK4buU4bqiQsO1e+G6sELhuq7DteG7nkLhuq7DtXbhuq5Dw7Xhu6/hurBBxKjDrMO14oCcVuG6ruG7oUrDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1dkTDtXjhurDDgELDtcSo4bquQ3HhurDDteG7kHDDteG6quG7oeG7lMO1xKjhurZC4bquw7V24buhw7VC4bquxalC4buJw7V2T0LEgsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7V2RMO1xKhw4bqww7Xhuqzhuq5DckLDteG6qnFCxILDteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMSpw7V9xIJDcOG6sMO1xILhurBGw7Xhuq5FdsO1SMO1xKjhu4rDk0ZCxILDteG7kHDDtULhuq5w4buJw7XEqOG6ruG6sMO1xKjhuq5DckLEgsO14buv4bq8w7Xhuqrhu7PDtXZEw7V24bquQ8O14bqqw5NHQsO1eOG6sMOAQsO1xKjhuq5DceG6sMO1eOG6oMO14buQcEPDteG6qnFCxILDtcSC4bqwcuG6sMO1xKjhu4rhurbigJ3EqcO1fUThurDDteG7kMOBw7Xhu5DhurDDgHbDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1d0xCxILDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurTDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOA4buJw7V74bqwQuG6rsO14bueQuG6rsO1duG6rkPDteG7r+G6sEHEqMOsw7XigJx9QUrDtXZEw7XEqHDhurDDteG6rOG6rkNyQsO1w4Phu592eeG7r0ND4bqs4buJw7V64buf4bqoQ+G7icO1duG6ruG7oUrDtXZEw7XEqOG6ruG6oMO1d+G6osO1d3BCxILDtcSo4bqu4buf4bqqw7XEguG6sOG7n8O1duG7oXbDtULhuq5E4bqqw7Xhuq5FdsO1xKjhu6vDjeG7icO1xKjhu4rhu59Dw7V44buA4bqww7XEqOG6ruG6ukLEgsO1xKjhurBCw7Xhu5Dhu4ThurDDtcSo4bqu4bup4buUw7V24bq6w7Xhu5Bww7Xhu69xQsO1dkxCxILDteG6qOG7hMONxKnDtX3huq7Dk0LEgsO14buQ4bqyw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG7iMOVw7V3TULEguG7icO1QuG7uULDteG6rOG6ruG6sMO1xKjhuq7hu6nhu5TDtXbhurrhu4nDtXbhu6F2w7Xhu69xQsO1duG7qULDtcSo4buK4bufQ8O1eOG7gOG6sMO14buQxrBCw7V4w4HDtcSC4bqyw7V4RMO14bqs4bqu4bqww7Xhuqzhuq7hurpCxILDtUjDtcSo4buK4bu5QsO14bqo4buEw43DtcSo4bqu4bqyw7V4w4FKw7XDjeG6rnLhurDDtcSCReG6sMO1eOG6sMOAQsO1duG6rkPDteG7r+G6vMO14bqq4buzxKnDteG6seG7ikNCxILDteG6rOG6ruG6sMO1eEThu4nDtXbhuq7hu6FKw7V2T0LEgsO1dkTDtULhuq5Kw7V24bupSsO14buQw4HDtcOMSuG7lMOBQsO14buK4bqw4bu5QsSCw7XEqMOTxKnDteG6sUrhu5TDtULhuq7hurDhu7lC4buJw7Xhu5DhurDDgHbDteG7iMOVw7V3TULEgsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DDteG7kHDDteG6qnFCxILDteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMO1dk9CxILDtXZEw7VC4bquw5RCxILDtXjhurDDgUrDtXbhu6lCw7XDjeG6rnLhurDDtXbhu7FCw7XEqOG6ruG7q0LEqcO1e+G6vsSow7Xhu69xQsO1dkxCxILDteG6qOG7hMONw7V2TuG7n8O1duG6ruG7oUrDtXhzw7Xhu4hK4buWxKjDteG7r+G6tMO14oCceOG7oULhuq7igJ3DtXbhuq7DgsO14buQ4bqyw7XigJzEqOG6rnLigJ3DteG6quG6vsSow7XigJzhurB2Q0LDtS3DteG7r+G6sOG6oErDtcSow5NHQsSC4oCdw7XEqOG7iuG7uULDtcOD4bufdnnhu69DQ+G6rMO14bqq4bq+xKjDtXbhuq7hurTDteG6qOG7hMONw7XEqOG7iuG7uULigJ3EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27EkeG6ssO14bqoQ8O14bqodULEgsO1QuG6rsOUQsSCw7XigJzEqOG7oXbDtXdNQsSCw7XDjeG6rk3igJ3DtXZO4bufw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7Xhu5Bww7XDkkLEgsO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7Xhuqhw4bqqw7VyQuG6rsO14bquw5NIQsSCw7V4QULDteG7kOG6sMOAdsO14bquRXbDtcSo4burw43DtXZO4bufw7V2Q0LDtcSo4buK4buf4bqww7Xhu5Hhu5XDtcSoSuG7gOG6sOG7icO1duG6ruG6tMO1P0NwQsSCw7V74buf4bqww7U/SuG7lMOBQuG7icO1w43huq7hurzDtX3hu5/huqrDteG6r+G7gkLDtWvDjeG6rsOTRkLEgsO1feG7n+G6qsO1fcSCcULhu4nDteG6seG6o8O14bqx4bqu4bufQuG6rsO1P0Thu59sw7XEqOG7isOT4buEdsO1eMWp4buUw7XhuqhK4bq6QsO1dsaw4bqqw7V2Q0LDteG6quG6skLhuq7DteG7iMOVw7V3TULEgsO14buI4bqq4buf4buKxKjDjeG6rkNCecO14bqs4bqu4bqww7V4QULDtcSo4buKw5NGQsSCw7V2T0LEgsO1QuG6rsOTw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXjDk0d2w7XEqOG6ruG7n+G6qsO1xILhurDhu5/DteG6qnFCxILDteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMSpw7XhurFK4buUw7VC4bqu4bqw4bu5QuG7icO1d0PDtXfhurR24bquw7Xhu6/DgELhuq7DtVZbxJE6Vy3hu5Hhu6PDtXfhurDhuqJCw7Xhu6/hurBBQsO1w43huq7DknbDtcSoccON4buJw7V24bqu4bq0w7V4c8O1duG6rkPDtXbhuq7hu6FKw7Xhu4jDlcO1d01CxILDteG6quG7oeG7lMO1xKjhurZC4bquw7Xhu5Bww7V44bqww4BCw7XEqOG6rkNx4bqwxKnDtVbhuq7hurTDtT9K4buUw4FCw7V24bquQ8O14buv4bqwQcSow6zDteKAnD5Dw7Xhuqh1QsSCw7V2Q0LDteG6ruG7n+G6qsO14bqq4bu54buJw7Xhuqhx4bqqw7V3TULEgsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DDtULhuq7Dk8O1QuG6ruG6sMOBSsO1w43huq5Nw7Xhuq5K4buUQuG6rsO1xKjhuq7Dk0ZCxILDtcSo4bqu4bufQsO14buQc0Lhu4nDtULhu7lCw7XEqOG6uuG6sMO1w43huq5y4bqww7XEqOG6rsOTRkLEgsO14buYSuG7lOG7uULDteG6rOG6sOG6oOG6qsO1xKjhu4rhu5/DteG6qOG6tHbhuq7DteG6rkV24buJw7Xhu5DhurDDgHbDtXh0QsSCw7VC4bqu4burw43DteG6rkV2w7V2T0LEgsO1QuG6rsOTw7XEguG6sOG7oeG6qsO14buI4buhxKjDteG7kOG6sMOAdsO14bquRXbDtXZO4bufw7V2Q0LEqcO1VuG6rsOCw7V24bupQsO14bqs4bqu4bq6QsSCw7XhuqzhurDhuqDhuqrDteG7iEPhu6HEqOG7icO1dkNCw7V4c8O1dkTDtcSo4bqu4bqgw7XEqOG7iuG7n0Lhuq7DtcSo4bquTsO14buQcEPDteG6qnFCxILDteG7mHnhuqrDtcSo4bqw4bqsxKhD4bqs4buJw7V24bqu4buC4bqww7XEguG7n+G6qnnEqcO1xJHhurDDgHbDtcON4bqucuG6sMO1xILhurDhu6HhuqrDteG7iOG7ocSow7V2Q0LDteG7iMOVw7V3TULEgsO1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tMO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4Dhu4nDtcSo4bqu4buOdsO14buI4buOw7V2T0LEgsO14bqqw4DEqMO14bqqw4nhurDigJ3EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j2484bqu4bqww7XigJzEqOG6sMOAQsO14bqoR+G6sOKAncO14buQcMO14oCc4buvxrDEqMO1duG7q8ON4oCdw7V2TuG7n8O1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tOG7icO1w5JCxILDtXdNQsSCw7V24bq6QsSCw7VCxILhuq7DgMO14buQ4butQsO14bqoSuG6ukLDteG7iENCxILDteG6rnBC4bquw7V2TELEgsO1QuG6ruG7n0rhu4nDtcSo4bqu4bqyw7Xhu5DhurDDgHbDtXbhuq5Dw7V2Q0LDtcSo4buK4bu1w7Xhu4jDlcO1d01CxILhu4nDteG6rnFCw7V24bquQcO14buIw5XDtXdNQsSCw7Xhuq7hu5/hu5TDtXbGsOG6qsO14buIw5XDtXdNQsSCw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7V24bq6QsSCw7VCxILhuq7DgMO1d8OTRkLEgsO1QuG6rsOTw7Xhu5Dhu61Cw7Xhuqhww7XDjErhu5TDgULDtcOMSuG7lEHEqMO1eOG6tELhuq7DtXZO4bufw7XDjeG6rk3DteG6rkrhu5RC4bquxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49uPOG6ruG6ukLEgsO1w43huq5Nw7XEqOG6rkrhur52w7Xhu5BwQ8O14buQ4bqww4B2w7Xhu6/hurzDteG6quG7s8O1dsaw4bqqw7Xhuq7hu5/hu5TDteG6rOG6rkrhu5RBQsO14bqs4bqu4bq2duG6rsO1dkNCw7XEqOG7iuG7tcO14buIw5XDtXdNQsSCw7XigJzEqOG6rkHDtcSC4bqw4buE4bqw4oCdw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq04buJw7XDkkLEgsO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7Xhu5Dhu61Cw7XhuqhK4bq6QsO1eOG7n8O1d3FCxILhu4nDtXjhu6HDjcO1w5JCxILDteG6qkXhurDDtULhuq5Kw7V24bupSuG7icO1xKjhuq7hu6vhuqrDtXbhuq7hurbDteG6qHDDteG6rOG6ruG7guG6sMO1xIJH4bqw4buJw7V44bq0QuG6rsO14bquw5Phu4RCxILDtULhuq5Kw7V24bupSsO1duG6rkPDtULEgsOTRuG6sMO14buIw5XDtXdNQsSCxKnDteG6seG7jMO1xKjhuq7hurpCxILDtXdNQsSCw7VC4bquw5PDteG6quG7oeG7lMO1xKjhurZC4bqu4buJw7XhurDDjeG7n3fhu4nDteG7iOG6quG7n+G7isSow43huq5DQnnDtXhBQsO1eMOKQsSCw7Xhuq7DisO1xKjhuq7hurpCxILDteG6quG6sELhuq7hu4nDtcSo4buf4bqww7VCxILhuq55w7Xhu6/huqhKecSoQ0PEqOG6ruG7icO14bqq4buh4buUw7V4RXbDteG7iOG7oXbhuq7igKbDtXvhu4bhurDDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurThu4nDteG7kOG7hOG6sMO1QuG6rsOUQsSCw7XEqOG6tkLhuq7DtUJ0QsSCw7Xhu5DDk0fEqMO1xKjhu4rhur7hurDhu4nDtcSo4bq2duG6rsO14bquR8ONw7V24buhdsO1w5JCxILDtXdNQsSCw7XhuqhK4bq6QsO1xKhxQ8O1eMOTR3bDteG7iMOSdsO14bquxrDDjcO1d+G7rULDteG7kOG7hOG6sMO1QsSCw5NG4bqww7Xhu4jDlcO1d01CxILhu4nDtULhuq7GsMSow7Xhuqhww7Xhu5Dhu4ThurDDtXbhu6F2w7Xhu69xQsO1xKjhu4rhu7XDtcOT4bufw7Xhuqzhuq7hu6HhuqrDtcON4bqu4buhxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu49ubeG7iMSo4buKQ0LEgm59xILDk0bhurDDteG6qOG7hELDtcSC4bqww5TDteG7kOG7n+G6sMO1xKjhu4rEkMO1w4xK4bufQsO1xKjhu4pFQsSCw7XEqOG7ikNCxILDtXjhurRC4bquw7Xhuq7Dk+G7hELEgm0v4buIxKjhu4pDQsSCbm0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j27EkeG6sMOAdsO14buIw5XDtXdNQsSCw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7Xhu5Bww7XDkkLEgsO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7Xhuqzhuq7hurpCxILDtXbhuq7DgsO14bqocMO1QuG6rkrDtXbhu6lK4buJw7V4RMO1dsSQQsO14bqocMO14buYSsO14bquw5Phu4RCxILDtcSoxrDEqMO14buUQUrhu4nDtULhuq7GsMSow7Xhuqhww7XEqOG7ikNCxILDteG7r+G6vOG6sMO1dnJC4bquw7V4ceG6sMO1d+G6tHbhuq7DtVZbxJE6Vy3hu5Hhu6PDtXfhurDhuqJCw7Xhu6/hurBBQsO1w43huq7DknbDtcSoccONxKnDtTzhuq7hurpCxILDtXbhuq7DgsO14bqocOG6qsO14buQ4bqww4B2w7XEqOG7jMO14buY4buf4buJw7V3ceG7lMO14buQcMO14bquRXbDtUNC4bqo4bqwQnnDtXZPQsSCw7V44bufQsSCw7V4w5NHdsO1duG7oXbDtcSo4buKw5NGQsSCw7Xhuq5FdsO1xKjhu4rhu7lCw7V2csO1QsOT4buEdsO1xKjhu4xCxILDteG7r8OT4buEdsO1xKjhuq7hurZ24bquw7XDkkLEgsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbn1BSsO1QuG6rsOTw7XEqOG6rkbhurDDtcSC4bqw4bufQsO1xKjhu4rDk+G7hHbhu4nDteG7kOG6sMOAdsO1d3Hhu5TDteG7kHDDteG6rkV2w7VDQuG6qOG6sEJ5w7VIw7XhurHhu4rDk0ZCxILDteG6sT/huqPhurHDtT7hu7nDtT5H4bqww7Vr4bqx4bquRcO1w6lKxalCbMO1duG6rsOCw7V34bqw4bqiQsO14buK4bufw7Xhu4py4bqww7Xhu4rhu6F2w7VIw7Xhuqrhur7EqMO14buI4bq8w7Xhuqjhu4TDjeG7icO1xKjhuq7hurLDtcSo4buMw7VCxIJw4buUw7Xhu5st4buR4buT4buJw7Xhuq7hu4JCw7Xhu5HEqeG7l8O0w7TDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7V2TuG7n8O1QuG6rnDDtcSo4buKw5NGQsSCw7V4c8O14bquRXbDtUNC4bqo4bqwQnnDtcSoceG6sMO1QuG6rnDEqcO1WOG6oMO14buQ4bqww4B2w7Xhuq5FdsO1Q0LhuqjhurBCecO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7V34bqw4bqiQsO14buK4bufw7XEqOG6ruG6ssO1xKjhuq7hu6nhu5TDtXbhurrDtcSC4bqw4buhQ8O14buQcMO14bquRXbDteG7iOG6sELhuq7DtXjDgUrDtcON4bqucuG6sMO1eMOTR3bDtcSo4buK4bufQsSCw7Xhu6/hurTDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurTDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7Vr4bqq4buh4buUw7XEqOG6tkLhuq7hu4nDteG6qOG7n8ONxKhDw43hu4nDteG7iOG6quG7n+G7isSow43huq5DQnnigKZsxKnDtVbhurrDtVjhu4bDteG6seG6ruG6tMO1P8OKQsSCw7U/cULhuq7hu4nDtT/hurDDgErDtcSo4buKw5NIQsSCw7VC4bqucMO1xKjhu4rDk0ZCxILhu4nDtXbhuq5Dw7Xhu6/hurBBxKjDrMO14oCc4bqx4bqu4bq6QsSCw7XDjErhu5/DtcON4bqu4bupQsO14bqqw4HhuqrDteG6rkV2w7XEqOG7iuG7jnbDtcSoSuG7lEFCw7U+e+G6r8O1dk7hu5/DtcSRfeG6o+G6seG7icO14buQ4bqww4B2w7Xhuq5FdsO1Q0LhuqjhurBCecO14bqq4bufQsSCw7V4QULDtULhuq7DlELEgsO1xKjhu4py4bqww7VCxILhuq7hurDDgOG6qsO14oCcxKjhuq7hu452w7XEqEHDtXJD4oCdw7XEqOG6rkvDteG7kOG6tMO1duG6rkPDtXZyw7XEguG6sOG7oUPDteG7kOG6sOG7uULDteG7kHDDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquxKnDtcSR4buE4bqww7XEqOG6rkbhurDDteG6rOG6rkThu5/DteG7r+G6sOG6oErDtXbhurpCxILDteG6rOG6ruG7n+G6sOG7i8O1w4xKckLDteG6qOG7lsO14buvcOG6sMO1xKjhu6vDjcO14buQw4HDtULhuq5w4buLw7XhuqzhurDhuqDhuqrDteG7iEPhu6HEqMO1xKjhuq5G4bqww7XEguG6sOG7n0LDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7Xhu5BwQ8O14bqo4buEw43hu4nDtcSo4bqu4buf4bqqw7XEguG6sOG7n8O14bquRXbDtcSo4burw43igKbDtT/hurDDgELDtULhu5/hu5TDtXZEw7XEqOG7iuG7uULDteG7o8O0Z8O14bquRXbDteG7iOG6sELhuq7DtXZO4bufw7XhurHhu4rDk0ZCxILDteG6sT/huqPhurHDtT7hu7nDtT5H4bqww7V4c8O1dkTDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurTDtcON4bquTXbDteG7kE3DteG7kOG6sMOAdsO14bquRXbDtcSo4buK4buOdsO1xKhK4buUQULEqcO1feG6rsOUQsSCw7V54bqqw7V24bquw5Phu5/DtXZEw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7XEqOG6ruG6ssO14bqs4bqudXbDtcON4bquTXbDteG7r8O6QsSCw7Xhu5DhurDDgHbDteG6rkV2w7V24bquSkLEgsO14buQ4buE4bqww7Xhu69xQsO1xILhu6lCw7VC4bqucOKAncSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjVbhu5/DjcSo4bqwQ0Lhu49ubeG6sOG6qsSCw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPd8So4bquSuG6quG7r8O14bqwVnlCxKh54buK4buPw7Xhu4jEqOG7lOG6qHnhu4Xhu4/hu5LhurB3xKjhuq7DrMO14budw7TDtMON4buY4buLw7Xhuq554bqwxILhuq7EqMOsw7Xhu5fhu5Hhu5XDjeG7mOG7i+G7j8O14buI4buKduG7heG7jy8vdndCxKnhu6/hu59DxKjhuq7hu59C4bqu4bquQ+G7n8Sp4buQQi93eeG7iOG6rMSoQ8ONL0J54buS4buIL+G7k+G7keG7l8O0L+G7keG7m+G7m3fhu5fDtOG7o+G7leG7meG7lcahxKjhu5fDtOG7meG7l8ah4bqow7TEqeG6psONxILDreG7iuG7heG7neG7o+G7o+G7j8O14buf4bqoxKjhu4Xhu499xILDk0bhurDDtcSo4buK4bu1w7Xhu5Bww7Xhuqzhu6LDtUJ0QsSCw7Xhu4jDlcO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOA4buPw7Xhu5LhurB3xKjhuq7hu4Xhu4/hu53DtMO04buPw7Xhuq554bqwxILhuq7EqOG7heG7j+G7l+G7keG7leG7j8O1L27hurHhu4pDQsSCw7V44bqww4FKw7XhuqzhurDDgELDtXhx4bqww7V34bq0duG6rsO1VlvEkTpXLeG7keG7o8O1d+G6sOG6okLDteG7r+G6sEFCw7XDjeG6rsOSdsO1xKhxw43hu4nDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurTDteG7kHDDtcOSQsSCw7V3TULEgsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DDtXjhu59CxILDteG6ruG7hsO1xKjhu4pHw7XEqOG6tnbhuq7DtXbhu452w7V24bquQ8O14buQ4bqww4B2w7Xhuq5FdsO1dk7hu5/DtXbhu6F2w7V54bqqw7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsSpbS/DjW5tw43DtXbhuqjhu5/hu4jhu4jhu4Xhu4/DjeG7rkN34buU4buPbuG7rnRCw7Xhuqzhuq5DdELDteG7kMOBw7Xhu5DhurDDgHbDteG6rkV2w7Xhu4jhurBC4bquw7V2RMO14bqoceG6qsO1d01CxILDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurTDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOA4buJw7V24bq6w7VY4buGw7XhurHhuq7hurTDtT/DikLEgsO1P3FC4bquw7V24bquQ8O14buKw7pCxILDrMO14oCcPnHhuqrDtXdNQsSCw7V34butQsO1eEFCw7VCxILhuq7hurDDgELDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7VIw7V24buhdsO14buvcULDtcSo4buK4bu1w7Xhuqhww7V44bqww4FKw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG6ruG6sEHhuqrDtcSCw7nDjcSpw7V94bquw5NCxILDtcSo4bqu4buf4buUw7Xhu5DhurLDtXbGsOG6qsO1eEPhu6FCw7V2Q0LDtXnhuqrDteG7iMOVw7V3TULEgsO1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tMO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO1duG7jnbDtXhD4bufQsO14buQ4bqyw7VC4bquw5RCxILDteG6qEPDteG6qHVCxILhu4nDtcSo4bqu4bqyw7VCxILDk0bhurDDteG6qOG7hELDtULhu7lCw7V44bq0QuG6rsO14bquw5Phu4RCxILhu4nDtcSC4bqw4buh4bqqw7Xhu4jhu6HEqMSpw7XhurHhu4pDQsSCw7XhuqrhurrhurDDtcSo4buKw5NGQsSCw7Xhuq5FdsO1eMOTRkLEguG7icO1QsSC4buf4buUw7Xhuqzhuq7hurDDtXfhurR24bquw7Xhu6/DgELhuq7DtVZbxJE6Vy3hu5Hhu6PDtXbhuq7Dk+G7n8O1d+G6sOG6okLDteG7iuG7n+G7icO14buQ4bqww4B2w7Xhuq5FdsO14buI4bqwQuG6rsO14buIw5XDtXdNQsSCw7V44bqww4BCw7XEqOG6rkNx4bqww7XDjeG6rnLhurDDtcSoSsWpQsO1xKjhuq55Q8O1eOG6sMOBSsO14bqow4DDtcSo4buKw5NGQsSCw7Xhuq5FdsO14buQcMO14buI4buOw7Xhuq7Dk+G7hELEgsO1d+G7rULDtXZO4bufw7XEguG6sOG7oUPDteG7kOG6sOG7uULDtXjDkkLEgsO14bqo4buEw43EqcO1w6DDteG6seG7isOTRkLEgsO14bqxP+G6o+G6scO1PuG7ucO1PkfhurDhu4nDtXZMQsSCw7Xhu5Dhu4ThurDDteG7kOG6sMOAdsO1xILhurByQsSCw7V3ceG7lMO1duG6rkrhu5Thu7lCw7XhuqrhurpC4buJw7XEqOG6ruG7qeG7lMO1duG6usO1xILhurDhu6FDw7XhuqhK4bq6QsO14bqow4pCxILDtcSC4bquw73DjcO14buQ4bqww4B2w7XEqErhu5Thu7lCw7XEqOG7ikrhu5TDgULhu4nDteG6rsOT4buEQsSCw7V34butQsO1duG7oXbDtXnhuqrDteG7iMOVw7V3TULEgsO1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tMO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4Dhu4nDtcON4bqu4buhw43DteG6qErhu6vEqMO14buQw4HDteG7n0LDtULhurBC4bquw7XhuqpxQsSC4buJw7V4w7l2w7Xhu6/hurDDgMSow7Xhuqhww7Xhuqzhuq7hurDDtcSo4bqu4buf4bqqw7XEguG6sOG7n8O14bqqcULEgsO14buYc8O14bqu4bq+4bqw4buJw7Xhu69I4bqww7V4xanhu5TDteG6qHDDteG6qMOS4bufw7XEqErhu4DhurDDtXfhuqLDteG7r+G6tMO14bqs4bq2duG6rsO1eOG6vkLEguG7icO1d+G7rULDtXd1xKjEqcO1WOG6uuG6sMO14bqs4bqu4bqww7V24bquw4LDteG7kOG6ssO14bqu4bqw4bqgSsO14bqo4bup4bqqw7XEqOG7iuG7uULDteG6qnFCxILDteG7mHPDteG6ruG6vuG6sMO1dkTDtcSo4bqu4bqgw7V34butQsO1eEFCw7XhuqrFqUrDtcSo4bquSuG7rULDtULEgkNw4bqww7V4RuG6sMO1xKjhuq7hu452xKnDtcSR4bqyw7Xhu5Dhu6vhu5Thu4nDtXZMQsSCw7Xhu5Dhu4ThurDDtcSC4bqw4buhQ8O1d012w7XEqOG6ruG6ssO1duG7oXbDteG7r+G6sMOAQsO1w43huq7hu6HDjcO14buKdELDtXh5w7Xhuqhww7V24bupQsO1xKjhuq7hurBBxKjigJ3EqW0vw41ubcONw7V24bqo4buf4buI4buI4buF4buPw43hu65Dd+G7lOG7j24+cMO1duG6rkrhu5Thu7lCw7XEguG6sOG7n8O14buQw4HDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOA4buJw7V2T0LEgsO14bqocMO1w43huq5Nw7Xhuq5K4buUQuG6rsO1dkTDtXZDQsO1eOG7n0LEgsO1xKhK4buA4bqww7V4QULDtcSo4buKw5NGQsSC4buJw7XhurpCxILDtXtxduG6rsO1w6NK4bufQsSCw7XhurHDkuG7icO1JuG6sOG7oeG6qsO1eOG6vHbDtcON4bquxJBCxILDtTzhuq7hu6F24bquw7Xhuq5wQsSCw7XEqOG7gMO1duG6rsOSdsO1d0Phu59C4bquw7VCxILhuq7hurDDgMONw7Vr4bqx4buKSkLEgsO1xKjFqeG6qsO14bqs4bqwQuG6rsO1d0Phu59C4bquw7XEkX3huqPhurHDteG6seG6ruG7n0Lhuq7DtT9E4bufbOG7icO1duG6rkPDteG7isO6QsSCw6zDteKAnOG6seG7ikNCxILDteG7mErDtcSo4bquQcO1w43huq7hu6HEqMO1xKjhu4rhurDhuqBCw7XhuqpxQuG6rsO14bqq4bu3w7V2TuG7n8O1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DDtcSo4bqu4bq6QsSCw7XEqOG6sELDteG6ruG6sMOAQsO1QuG7n+G7lOG7icO14buQ4bqww4B2w7VCxILDk0bhurDDteG6qOG7hELDtULEgnRCw7V2xrDhuqrDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO1duG7jnbDtXhD4bufQsO1dkNCw7XEqOG7iuG7tcO14buIw5XDtXdNQsSCw7XEqOG6ruG6sEHEqMO14buv4bq0w7Utw7XDkkLEgsO1d01CxILDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7Xhu5DhurLDtULhuq7DlELEgsO14bqoQ8O14bqodULEgsO1QuG6rsOTw7Xhu4hHw7V2Q0LDteG7iOG7t8O14bqoceG6qsO1d01CxILhu4nDtULEguG6ruG6sMOAQsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DigKbDteG6qHDDtXjhurDDgUrDteG6rOG6ruG6ukLEgsO1QuG7uULEqcO14bqx4bqu4buf4buUw7Xhu5BwQ8O1eEThu4nDtULEgsOTRuG6sMO14bqo4buEQsO1QuG7uULDteG6qHDhuqrDtcSo4bq8xKjDteG7kOG6sMOAdsO1eOG6tELhuq7DteG6rsOT4buEQsSC4buJw7V34butQsO1d3XEqMO1xKjhu4rhu7XDteG7iMOVw7V3TULEgsO1duG6ukLEgsO1QsSC4bquw4DDteG6quG6vsSow7V24buhduG6rsO1eEtCxILDtXh1QsSpw7VW4bqu4bufw7Xhuqrhu7PDtXbhuq7DgsO1QuG7uULDteG6rOG6sOG6oOG6qsO14buIQ+G7ocSow7XEqOG6rkbhurDDtcSC4bqw4bufQsO1dkNCw7Xhu4jDlcO1d01CxILDtcSo4bqu4bqwQcSow7Xhu6/hurTDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOA4buJw7Xhuq7Dk+G7hELEgsO1dkNCw7V4QULDtULhuq7DlELEgsO1w5JCxILDtXdNQsSCw7Vr4bufw43DjWzDtcON4bquTMO14bquR8ONw7Xhu5Dhu4ThurDDteG6qMOS4bufw7XEqErhu4DhurDhu4nDtcON4bquTXbDteG7kE3DtXbhuq5Dw7Xhu5DhurDDgHbDteG6rkV2w7XEqOG7q8ON4buJw7XEguG6sHLhurDDtcSo4buK4bq2w7V2TuG7n8O1dkNCxKnDtcSRcMO1eOG6oMO1w43huq7EkELEgsO1xKjhu4rhu6FC4bquw7V24bquQ8O1dkNCw7XEqOG7iuG7tcO14bqs4bqu4bq6QsSCw7VCxILhuq7hurDDgELDtXbhurpCxILDtULEguG6rsOAw7V34butQsO1eEFCw7VC4bquw5RCxILDteG6rsOAw7XhuqhN4buUw7Xhuqzhuq7hurpCxILDteG6qkNCxILDteG6qkrhurxC4buJw7Xhu4jhu47DtcOMSuG7n0LDtcSoxanhuqrDtXZO4bufw7VCxILDk0bhurDDteG6qOG7hELDteG6qHDDteG7isawxKjDtcOMSuG7n0LDtcSo4buKRULEgsSpw7U/w5Phu4RCxILDtXfhu61Cw7V2Q0LDteG7iMOVw7V3TULEgsO1xKjhuq7hurBBxKjDteG7r+G6tMO14buQcMO1w5JCxILDtXdNQsSCw7V24bq6QsSCw7VCxILhuq7DgMO1eEtCxILDtXbhu6F24bquw7Xhu4jhu7fDtcSC4bqwS8ONw7Xhu69xQsO1xKjhu4rhu7XDteG6ruG6skLhuq7DtcSo4bqucELhuq7DteG6rOG7osO1QnRCxILDtcSo4buKQ0LEgsO1xKjhuq5G4bqww7V4ceG6sMO14buI4bq84oCdxKltL8ONbm3DjcO1duG6qOG7n+G7iOG7iOG7heG7j8ON4buuQ3fhu5Thu4/DteG7iMSo4buU4bqoeeG7heG7j8SoeeG7mMSoLeG7n+G6qOG6sMSCQsOsw7Xhu4rhurDEguG6rsSo4buL4buPbm3hu4jEqOG7ikNCxIJu4buucOG6sMO14buQcMO1ckLhuq7DrMO14bqx4buK4bufQsSCw7Xhu65M4bqwbS/hu4jEqOG7ikNCxIJubS/DjW4=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]