(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là tiền đề góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực y tế, nâng cao khả năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, thời gian qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, ứng dụng CNTT trong nhiều lĩnh vực hoạt động.
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu6534bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7I1P+G7suG6q+G6t8SRP+G7smvhuqdk4bq34buyS+G6tz9k4bq34buy4bq2ZT/hu7I1MMah4buyYyxk4bq34buy4buPZOG6seG7sjRvZOG6seG7snhES0vhu7LhurFl4buL4buy4buL4bq3ImThu7Jr4bq3bTPhu7I1MMah4buyM+G6t2zGocOjZOG7sjXhu4PhurPhu7Jq4bq/4buya8SpxJFk4bqx4buyMuG6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4busL+G6t+G7tuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buL4bq2Nj80w53hu67hu5Y6M+G7sjXhuqVk4bq34buyNTDGoeG7smMsZOG6t+G7suG7j2ThurHhu7I0b2ThurHhu7Izw6pk4bqx4buyZOG6seG6t+G6o+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7suG7qnhES0vhu7Dhu7JiO+G7smvhurPhuqFk4buyNeG6oeG7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7JjLGThurfhu7JjYeG7sjPhurfhu41mZOG6seG7smvEqcOiZOG6t+G7sjPhurdsxqHDo2Thu7I14buD4bqz4buyauG6v+G7suG7qnjDvUrhu7Dhu7JrxKnEkWThurHhu7Ji4bqtZOG6t+G7suG7mcO0M+G7ssah4buya8Ogxajhu7JkW2ThurHhu7IzP8SR4buy4bqr4bq3LuG7smQoZOG6seG7suG6q+G6tzpj4buyM+G6t+G7kz/hu7Iy4bqjZOG6t8Wo4buyM+G6tyhj4buyamUz4buyauG7jzPhu7Lhuqvhurfhurs24buyM+G6t8SR4buyZOG6seG7jWjhurPhu7I0W2TFqOG7smvhurdo4bqz4buy4bqx4bqzP2Thu7Lhu4lsP+G7snfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjU/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjUh4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buyZOG6scO1ZOG6seG7smThu4Xhu7Jiw7Qz4buyNSJs4buya+G7jeG7sjNm4buyasOt4buy4buZIGvhu7Iz4bq3XWvFqOG7suG6tyzhu7JrImThurHFqOG7suG7j2ThurHhu7I0b2ThurHhu7J4REtL4buya8SpxJFk4bqx4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7Ji4bqtZOG6t+G7suG7mcO0M+G7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6scav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw500a+G6t2xjMuG7suG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buy4bu24bu04bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7I9JEDhu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tiMmL+G7uOG7tOG7uDThu7Thu7Y94bu2QCPhu7Rr4bu4PSRAQGLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlS4bu2JCTDneG7sj9ia1LDnXfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjU/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjUwxqHhu7JjLGThurfhu7Lhu49k4bqx4buyNG9k4bqx4buyeERLS+G7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buyNeG7g+G6s+G7smrhur/hu7JrxKnEkWThurHhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2TDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOd4bu24bu04bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnT0kQMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buuw70wxqHhu7JjLGThurfhu7Lhu49k4bqx4buyNG9k4bqx4buyeERLS+G7sjUh4buy4buZO+G7sjU/ZOG6seG7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7Iz4bq3XWvhu7Ji4buNaWThurHhu7Lhuqvhurc6Y8Wo4buyM+G6t+G7kz/hu7Iy4bqjZOG6t8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67DveG7jWkz4buyMuG6s8Oga+G7sjXDoGThu7JiO+G7sjLhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7suG6tyxk4bqx4buy4bu24buy4buZZ+G6s+G7suG7iWzGoeG7smPDquG7suG7tsav4bu44bu04bu04buy4bqx4bqz4buNaGThurHhu7Iy4bqjZOG6t8Wo4buy4bq3O2ThurHhu7Jk4bqxO8ah4buyMuG6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buyM2xk4bqx4buyM13hu4vhu7I04bqlM+G6t+G7suG7mW/hu7Lhuqvhurc6Y8Wo4buyM+G6t+G7kz/hu7Iy4bqjZOG6t+G7sjPhurfEkeG7suG6q+G6t8SRLmThurHhu7Lhu7bGr+G7tOG7tOG7tOG7sjLhuqNk4bq34buyZOG6t1tk4buyZOG6scSRLOG6s+G7smvEqW3hu7Lhu5k74buy4bu2xq894bu04bu04buyNcOgZOG7suG7tsavJeG7tOG7tOG7sjLhuqNk4bq34buyZOG6t1tk4buyZOG7h+G6s+G7smvEqW3Gr+G7skThurfhu5Nk4bqx4buyZChj4buy4buJbD/hu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7JibMOqZOG7sjPhurdt4buya8Sp4bq5ZOG6scWo4buyNTDGoeG7smMsZOG6t+G7suG7l1vGoeG7sjTDtGThurHFqOG7suG7j2ThurHhu7I0b2ThurHhu7J4REtL4buy4buJbC5k4buya8Sp4bql4buya+G6s2Thu7Lhurfhurkzxajhu7LhurfhuqPhu7Jr4bq34bq/ZOG6seG7smMsZOG6seKApuG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS8SpxJFk4bqx4buyNWXFqOG7smvDtWThurHhu7Iy4buNZzPhu7JrxKnhurPDo2Thu7Lhuqvhurc/4bqz4buy4buZO+G7smRbZOG6seG7sjNd4buL4buy4bq24bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4vhurciZOG7smPhuqFj4buy4buJbC5k4buyYuG7m+G7sjLhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7suG6tuG6skrFqOG7sjNm4buyMi5k4buyNTrhu4vhu7Lhu49k4bqx4buyMzoz4buyxqHDoWzhu7IzImzhu7Lhu5nhuqHhu7Lhu4lsLmThu7Ji4bub4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNkxajhu7Iz4bq34bqzP+G7smo54buyNOG7k+G7smLhurPhuqNs4buy4buZO+G7smvhurc/ZOG6t+G7suG7iWzGocOga+G7smvEkTpk4buy4buZZ+G6s+G7sjNm4buy4buJbD9k4buyd+G6tuG7luG6tsav4buy4bq24bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4pweErhu7I1IeG7sjXhu41pM+G7sjXhu40/4buy4buZO8SR4buyauG7keG7sjRvZOG6scWo4buyNS5j4buyMi7EkeG7suG7meG6s+G6ozPhu7Ji4buNbOG7smvEqeG7k+G7suG6t8OiZOG6t+G7si5k4bq34buyxqHhu7Jrw6Dhu7LhuqvhurfDqmThurHhu7LhurNk4buy4bqv4bqzYmPGr+G7suG6tuG6o+G7smvhurfhur9k4bqx4buy4buXN2vhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY+G7suG6q8Oga+G7smThur/hurPhu7Lhurc/4bqz4buyM+G6t+G6s+G6oWzhu7JC4bqySi3hurbhurJK4buyayzhurPhu7LhuqvhurfEkT/hu7LhurZlP+G7smrhurNk4bq3xajhu7LhurZsxqHDoGvhu7Lhurfhurkz4buy4buZO+G7skvEqWzGoeG6oWThu7JjOmzhu7I1LmPhu7IyLsSR4buy4buZ4bqz4bqjM+G7smLhurPDoWThu7Jr4bq3w6pk4bqx4buyNOG7k+G7smLhurPhuqNs4buyMyBk4buyYltj4buyajtk4bqxxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rnfDoWThu7IzLGThurfhu7I1ZcWo4buya8O14buya+G6tzpk4bqx4buyQOG7smQoY+G7suG7uOG7tOG7tibhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7I1IeG7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buy4bq3xJE64buyNWZk4buyNeG6s+G6o2Thu7Jr4buR4bum4buy4bq34bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4lsLmThu7Ji4bub4buy4buZKGThu7IyLmThu7Jk4buH4bqz4buyMuG7h+G7sjXhu41pM+G7sjRsxqHhu7JrxKnDouG7smrhu5Hhu7I0b2ThurHhu7LhurHhurMuY+G7smvhurfhurPDo2zhu7Lhu5nhurPhuqMz4buy4bqzZOG7sl1k4buy4bqx4bqzXcah4buya2jigKbhu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buy4bu24bu04bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7I9JEDhu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tiMmL+G7uOG7tOG7uDThu7Thu7Y94bu2IyPhu7hrQCUk4bu2KmLhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSJuG7tCbDneG7sj9ia1LDnXfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjU/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjUwxqHhu7JjLGThurfhu7Lhu49k4bqx4buyNG9k4bqx4buyeERLS+G7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buyNeG7g+G6s+G7smrhur/hu7JrxKnEkWThurHhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2TDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOd4bu24bu04bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnT0kQMOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buu4buK4bq3w6lk4bqx4buy4buXN2vhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY+G7smvhurfDqmThurHhu7Jj4bqzZOG6t+G7suG7mWfhurPhu7LhurfhuqPhu7Jr4bq34bq/ZOG6seG7smM6xqHhu7JjZTPhu7Jrw7Thu7I14buHZOG6seG7suG6t+G6s+G6o2Thu7I1LOG6s+G7sjTDtOG7suG6q+G6s8OgZOG7sjXhu41pM+G7sjXhu40/4buy4buZO8SR4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7suG7iWzhu5vhu7LhurLhu7It4buy4bu44bu04bu44bu44busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu5hn4bqz4buyY28z4buya+G6s8OhbOG7smThurc8Y+G7smRbZOG6seG7sjM/xJHhu7Iz4bq3XWvhu7Ji4buNaWThurHhu7Lhuqvhurc6Y+G7sjLhuqNk4bq3xajhu7Iz4bq34buTP+G7sjLhuqNk4bq34buyY+G7h2vhu7IzOjPhurfhu7JrxJE7ZOG7sjThurPhuqNkxajhu7Lhu4vhurddZOG7sjVdbOG7sjXhu40/4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buyw70/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JrxKnDreG7smvhurc7ZOG6t+G7snfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7smtsxqHDoGThu7IzbOG6v+G6s+G7suG7meG6oeG7sjPhurdsxqHDoWThu7Jjw6pk4buy4bqr4buh4buya+G6t2wga+G7sjPDsz/hu7J34buH4buyxqDhu7Jrw6Dhu7Lhu5k7xJHhu7JkKGPhu7Lhu7jhu7Thu7gjxajhu7Lhu5dbxqHhu7I0w7Rk4bqx4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buyNSxr4buyMzoz4buya+G6s8OhbOG7sjPhurfhurXhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7LhurcsZOG6seG7sjU+M+G7sjLhurPhuqNrxajhu7J3P2Thu7J44bq3XeG7i+G7suG6tztk4bq34buyw70uZOG6seG7sjLhu4fhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7I1IeG7sjI/ZOG7suG6tztk4bq34buyROG6seG6t+G6peG7suG7iWzGocOga+G7ssSp4bqzw6Fk4bqx4buy4oCc4buY4bqh4buyayhk4bqx4buyM+G7jWhk4bqx4buy4buPZOG6seG7sjRvZOG6seG7sjPDqmThurHhu7Jk4bqx4bq34bqj4buya+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buya8SpxJFk4bqx4buy4bqr4bq3OmPhu7Iy4bqjZOG6t8Wo4buyM+G6t+G7kz/hu7Iy4bqjZOG6t+G7smss4bqz4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buyw70/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurbEkTrhu7LhurHhurM/4bqz4buyNcSRLGThu7Lhu7jhu7Thu7jhu7Yt4bu44bu04bu4PeKAneG7suG7mWfhurPhu7Jk4bq34buTZOG6seG7smThurfhurPhuqNj4buy4buZb8Wo4buy4bqx4bqzLuG6s+G7suG7i+G6tzrhu4vhu7Izb+G7smvhurfDo8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnEkWThurHhu7I1ZcWo4buyayDhu4vhu7JrxKlsZOG6seG7smIhZOG6t+G7sjUsxJHFqOG7sjPhurfhuqfhu7I1LMSR4buy4buXW8ah4buyNMO0ZOG6seG7suG7mTvhu7LhurfEkTtk4buya+G6t+G6s+G6o2Thu7Lhu4vhurciZOG7smPhuqFj4buy4buJbC5k4buyYuG7m+G7snfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7suG6tuG6skrFqOG7ssSo4bqySi3hu7Lhu4pweErGr+G7skLhurJK4buy4buZO+G7sjM6M+G7smPEkTRsYjbhu7Lhu4lsLmThu7Ji4bub4buyMuG6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buy4bq34buNZ2ThurHhu7I1w6Bk4buyNTrhu4vhu7Lhu49k4bqx4buyxqHDoWzhu7IzImzhu7JrxKnhurPDo2Thu7Lhuqvhurc/4bqz4buyMuG6o2Thurfhu7I6ZOG7sjXhurPhuqNk4buya+G7kcWo4buy4buXW8ah4buyNMO0ZOG6seG7sjLhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7smvhurfDqmThurHhu7Jj4bqzZOG6t8Wo4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buy4bqr4bq3w6pk4bqx4buy4bqx4bqzXcah4buya2jGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuSyhk4bqx4buyM+G7jWhk4bqx4buya8Sp4bqzw6Nk4buy4bqr4bq3P+G6s+G7sjM6M+G7suG6t8SRLGvhu7I14buHZOG6seG7ssah4buya8Og4buya8O14buy4buXP8Wo4buy4bqw4bqzP8SR4buyMj9k4buy4buJbD/hu7JaxJHEkWPFqOG7suG6t+G7h+G6s+G7sjPhurcwZOG7smvDteG7suG7lz/hu7Lhu4lsP+G7sks2YjbhurY2P2Jr4bq3xajhu7JLNmI24buy4bqyeEzhu7Lhu5ln4bqz4buyMzoz4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buya2zGocOgZOG7smvEqcOhZMav4buyeWzGoeG7smvEqcOi4buya+G6t8O0M+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7IzZeG7suG6t+G6s+G6o2zhu7Lhu4lsLuG7sjM6M+G7sjTDtOG7sjpk4buySzZiNmM2NOG6szPhurNkNuG7suG7mWfhurPhu7J34bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7J3LDPhurfhu7JDP+G6s8Wo4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buy4buY4bqz4bqja+G7ssO94buPM8av4buy4bq2xJE7ZOG7smvhurfhurPhuqNk4buyMzoz4buyZOG7h+G6s+G7sjRsZOG6seG7suG7i+G6tyJk4buyY+G6oWPhu7LhurbhurJK4buyNcOj4buya+G6t8O0M+G7suG6t+G6s+G6o2Thu7LhuqvDoGvhu7Jk4bq/4bqz4buyYuG6s8OhZOG7smvhurfDqmThurHhu7Iz4bq34bqzP+G7smo54buyNOG7k+G7smLhurPhuqNs4buy4bqr4bq3OmPhu7Iz4bq34buTP+G7sjLhuqNk4bq34buyd+G6tsagS+G7suG7mWfhurPhu7IzOjPhu7IzZuG7smrDreG7suG6q+G6tzpj4buyM+G6t+G7kz/hu7Iy4bqjZOG6t+G7smvEqcOhZOG7smvEkTtk4buy4buJbOG6vzPigKbhu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7rOG6s2PhurHhu7IzYj9qalLDneG6s3g2ZGs2xKnDneG7smprxqFiNlLDneG7leG6szRr4bq34buk4buy4bu24bu04bu04bu04buL4buX4bum4buy4bq3NuG6s+G6seG6t2vhu6Thu7I9JSrhu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tiMmL+G7uOG7tOG7uDThu7Thu7Y94bu2PT09ayUk4bu0Kipi4bu0xq/huqnhu4vhurHDmcSpUuG7tuG7uD3DneG7sj9ia1LDnXfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjU/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjUwxqHhu7JjLGThurfhu7Lhu49k4bqx4buyNG9k4bqx4buyeERLS+G7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buyNeG7g+G6s+G7smrhur/hu7JrxKnEkWThurHhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2TDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOd4bu24bu04bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnT0lKsOd4buyL+G7ruG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3g/4buLa+G6s8SRZMOd4buuROG6t2jhu7Jqw7Thu7I1Imzhu7Jr4buN4buyYyxk4bq34buyY2Hhu7Lhu5nhuqHhu7JrxKk/ZOG6seG7smvhurfhurPDoGvhu7Iy4bql4buy4bq34bqz4bqjZOG7sjUs4bqzxajhu7Lhurcs4buyayJk4bqx4buyeERLS+G7sjXhu4Fk4bqx4buyMuG7h8Wo4buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7Lhuqvhu6Hhu7Jr4bq3bCBr4buy4bqr4bq3ZeG7smvEqcSRZOG6seG7suG6q+G6tzpjxajhu7Iz4bq34buTP+G7sjLhuqNk4bq34buyNSHhu7I14buNaTPhu7I14buH4bqz4buyZOG6scOy4buyxqHFqOG7sjI6M+G7smrhu6Hhu7Jr4bq3w7Qz4buy4bq34bqz4bqjZOG7smvhurc7ZOG6t+G7sjPDqmThurHhu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rsOKZOG6seG7skLDoeG7skThurfhu43hu7J44buNaGThurHhu7Lhu6rhu4rhurfDqWThurHhu7J4REtL4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buyNT/hu7LhuqvhurfEkT/hu7Jr4bqnZOG6t+G7sOG7sjPhurfEkeG7sjLhurPDoGvhu6Thu7Lhu5hn4bqz4buyY28z4buya+G6s8OhbOG7suG7i+G6t11k4buyNV1s4buyNeG7jT/hu7Jj4buPM+G7suG7j2ThurHhu7I0b2ThurHhu7J4REtL4buyayzhurPhu7J34bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7I1LGvhu7Jj4buPM+G7siTFqOG7smvhurPhuqNj4buyMyBk4buyY+G7jzPhu7Ilxajhu7LhurfEkTtk4buya+G6tztk4bq34buyd+G6o2Thurfhu7I6ZOG7sjXhurPhuqNk4buya+G7keG7sjPhurcgY+G7smThurdda+G7suG7mTvEkeG7smQoY+G7suG7uOG7tOG7uEDFqOG7snfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjU/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7LhurfhurPhuqNk4buyNT9k4bqx4buyNeG7jWkz4buyNSJs4buya+G7jeG7suG6t8Oga+G7smrhu48z4buyYyxk4bq34buyY2HGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuROG6scSRO+G6s+G7snnDtOG7sjpk4buyNT9k4bqx4buya8Sp4bqzw6Nk4buy4bqr4bq3P+G6s+G7suKAnMO9Imzhu7Jr4buN4buy4bq3LOG7smsiZOG6seG7sjPDqmThurHhu7Jk4bqx4bq34bqj4buya+G6t8OqZOG6seG7smvhurNk4buy4buZO+G7suG7l1vGoeG7sjTDtGThurHhu7Lhu4vhurciZOG7smPhuqFj4buy4buJbC5k4buyYuG7m+G7suG6q+G6tzpj4buyMuG6o2ThurfFqOG7sjPhurfhu5M/4buyMuG6o2Thurfhu7JrLOG6s+G7snfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7ssO9P+G7suG6q+G6t8SRP+G7smvhuqdk4bq34buyS+G6tz9k4bq34buy4bq2ZT/igJ3hu7Jrw7Xhu7Jk4bqxbOG7gWThu7Lhu5ch4buy4bq34buH4bqz4buy4bq3ZT/FqOG7snfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjPDsmThurHhu7I1P2ThurHhu7JrxKnhurPDo2Thu7Lhuqvhurc/4bqz4buyecO04buyOmThu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Lhu5c3a+G7smThurHhurfhurPhuqNj4buya+G6t8OqZOG6seG7smPhurNk4bq3xajhu7Lhu5ln4bqz4buyMzoz4buy4bq34bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Jrw7Thu7I14buHZOG6seG7suG6t2U/4buya+G6tz/GoeG7sjPhurfEkeG7sjM6M+G7suG7i+G6t+G7jWZk4bqx4buy4buL4bq3OuG7i+G7smvhurfDs+G7sjPDqmThurHGr+G7snhl4buya+G6t8Oj4buy4bqrw6Phu7I1w6Bk4buyZOG6t+G7jeG7suG6tuG6o+G7smvhurfhur9k4bqx4buyM+G6t2wwZOG7sjLhuqXhu7Lhur9k4bqx4buyYzFs4buya8O04buyNeG7h2ThurHhu7LEkEt34bum4buy4bq34bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu5kgZOG7sjPhurdsxqHDo2Thu7Iz4bq3bMahw6Fk4buyMuG6s+G6o2vhu7JLNmPhu4tsauG7puG7suG6t+G6o+G7smvhurfhur9k4bqx4buya8O04buyNeG7h2ThurHhu7Lhu5c3a+G7smThurHhurfhurPhuqNj4buy4buKxJHhu5U2xKnhu7Lhu7Phu5fhu4vEqTZqauKApuG7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuS+G6tywz4buyauG7ocWo4buydzoz4buyauG7oeG7suG7mMOy4buyQj9k4buycGThurfhu7It4buy4buK4bq3ZeG7suG6quG6t8SRP+G7suG6tmU/4buySuG6s2Thurfhu7Jk4bq3XWThu7JjLGThurfhu6Thu7Lhu5hn4bqz4buy4bq34bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7IzZeG7siPhu7JiO2Thu7IyKGThurHhu7Iz4bq3bMah4bqhZOG7suG7mSBk4buyM+G6t2zGocOjZOG7smLhurNk4bq34buy4bq3xJEsa8Wo4buy4bqx4bqzbeG7i+G7smLEkSzhurPhu7Iy4bq74buya8OiZOG6t+G7smvEqSxk4bqx4buybmThu7JrKTPhu7JjMWzFqOG7sjNm4buyM+G6t8Og4buy4buZIGThu7Lhurc7ZOG6t+G7smvDtOG7sjXhu4dk4bqx4buy4bq3xJE7ZOG7smvEkTtk4buya8O14buy4bqr4bq3W2zhu7JrxKnhu41nM+G7si3hu7JrxKnEkWThurHhu7It4buyaj9s4buy4buXN2vhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY8Wo4buy4bq34bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4rEkeG7lTbEqeG7suG7s+G7l+G7i8SpNmpq4buyM8OpZOG7suG6seG6s23hu4vhu7JixJEs4bqz4buyMuG6u+G7sjM6M+G7smvhurc/xJHhu7JrOjPhu7Jr4bq3w7Phu7Izw6pk4bqx4buy4buZO+G7sjM6M+G7sjLhu41nM+G7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjMiZOG7smvhurfhurPDoGvhu7JrxKnEkWThurHhu7Lhu4lsxqHhu7JrxKnDomThurfhu7Lhu5c3a+G7smThurHhurfhurPhuqNjxq/hu7JL4bq/M+G7sjXhu4fhu7Lhu5kgZOG7sjPhurdsxqHDo2Thu7JjMWzhu7Jk4bq3P2ThurfFqOG7sjPDqmThurHhu7JqbF1r4buy4buX4buR4buyYuG7m+G7smJnZMWo4buy4bqx4bqzbeG7i+G7sjLhuqNk4bq34buyZOG6t1tk4buy4bqx4bqzLmPhu7Jr4bq3aOG6s+G7suG6seG6sz9k4buyM+G6t2jhu7I1aeG6s+G7suG7mTvhu7LhuqvhurcpM+G7suG7i+G6t28z4buya8OiZOG6t+G7smvEqSxk4bqx4buy4buJbDrhu7JrLuG6s8av4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu67hu6zhurNj4bqx4buyM2I/ampSw53hurN4NmRrNsSpw53hu7Jqa8ahYjZSw53hu5XhurM0a+G6t+G7pOG7suG7tuG7tOG7tOG7tOG7i+G7l+G7puG7suG6tzbhurPhurHhurdr4buk4buyPSXhu7Thu4vhu5fhu6bDneG7smrEqTNSw50vLzM0ZMavMj/EkWvhurc/ZOG6t+G6t8SRP8av4buZZC80NmrhuqtrxJHhu4svZDbhu5VqL+G7uOG7tiMmL+G7uOG7tOG7uDThu7Thu7Y94bu44bu4QCNrIyRA4bu0I2Lhu7TGr+G6qeG7i+G6scOZxKlSJUDhu7TDneG7sj9ia1LDnXfhuqNk4bq34buy4buZ4bqz4bqjZOG7sjU/4buy4bqr4bq3xJE/4buya+G6p2Thurfhu7JL4bq3P2Thurfhu7LhurZlP+G7sjUwxqHhu7JjLGThurfhu7Lhu49k4bqx4buyNG9k4bqx4buyeERLS+G7suG6sWXhu4vhu7Lhu4vhurciZOG7smvhurdtM+G7sjUwxqHhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buyNeG7g+G6s+G7smrhur/hu7JrxKnEkWThurHhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2TDneG7suG7leG6szRr4bq3UsOd4bu24bu04bu04bu0w53hu7Lhurc24bqz4bqx4bq3a1LDnT0l4bu0w53hu7Iv4buu4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLeD/hu4tr4bqzxJFkw53hu65E4bqxxJE74bqz4buyNSJs4buya+G7jeG7suG6tyzhu7JrImThurHhu7J4REtLxajhu7JrxKk/ZOG6seG7smvhurfhurPDoGvhu7Iy4bql4buy4bqr4bq3OmPFqOG7sjPhurfhu5M/4buyMuG6o2Thurfhu7LhurfhurPhuqNk4buyNSzhurPFqOG7sjXhu4fhurPhu7Jk4bqxw7Lhu7LGoMWo4buydzoz4buyauG7oeG7sjPDsmThurHhu7I14buNaTPhu7Iz4bq3beG7smvEqeG6uWThurHhu7JkW2ThurHhu7IzOsSR4buyZOG6seG6t+G6s+G6o+G7i+G7suG7mW/hu7I1OuG7i+G7suG7j2ThurHhu7Jqw7Thu7I14buD4bqz4buyY2fhurPGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buu4bq24bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu4rEkeG7lTbEqeG7suG7s+G7l+G7i8SpNmpq4buyM+G6t8SR4buy4buL4bq3N+G7i+G7suG6q8Oga+G7smThur/hurPhu7JrxKnDtDPhu7Jr4bqzw6Dhu4vhu7Lhu5ln4bqz4buy4bq34bqj4buya+G6t+G6v2ThurHhu7Lhu5kgZOG7sjPhurdsxqHDo2Thu7JjMWzhu7Iz4bq3bMahw6Fk4buyMuG6s+G6o2vhu7JLNmPhu4tsasWo4buyMjxk4bqx4buyMzoz4bq34buyZDvGoeG7smMxbOG7smo/bOG7suG6q+G6t+G6s+G7suG7mSBk4buyM+G6t2zGocOjZOG7smLDoWThu7Lhu4vhurfDqWThurHhu7Lhu5c3a+G7smThurHhurfhurPhuqNj4buyamHhu7Jk4bqxP8ah4buyYiDhu4vhu7Jr4buPM+G7sjXhu41pM+G7smvhurPDoGThu7Lhurc7ZOG6t+G7suG7i+G6t1tk4buya+G6tTPhurfhu7JjO+G7suG6t8SRO2Thu7JrxJE7ZOG7suG6q+G6t8OqZOG6seG7sjMiZOG7smrDtOG7sjM/ZOG7smvhurfhurPhuqPhu4vhu7Izw7M/4buyM8SRZOG7smThurHhu41o4bqzxq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rnhuZOG6seG7suG7mWfhurPhu7Iy4bqjZOG6t+G7suG7meG6s+G6o2Thu7J3LDPhurfhu7JDP+G6s8Wo4buyd+G6o2Thurfhu7Lhu5nhurPhuqNk4buyNT/hu7LhuqvhurfEkT/hu7Jr4bqnZOG6t+G7skvhurc/ZOG6t+G7suG6tmU/4buyYjvhu7I1ZmThu7Lhu5nhuqXhu7Jr4bq34buP4buy4bu44buyayzhurPhu7LDvcOqZOG6seG7skQ/Y+G7snHhu7I1w7Phu7Lhuqvhurcu4buyZChk4bqx4buyOuG7i+G7sjRvZOG6seG7suG6seG6sy7hurPhu7Lhu4vhurc64buL4buy4buXN2vhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY+G7smLhurPDoWThu7LhurfEkTtk4buyZDvGocav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLcGxr4bq3xJHEqcOd4buuSmZk4buyw73DomThurfhu6wv4buL4buu

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]