(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3-6-2020, phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 28-10-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt cấp phép về việc Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số từ xa cho Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Điều này đã tạo thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện chuyển đổi số.

Tin liên quan

Đọc nhiều

W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buk4buL4buDw7Iz4bul4buL4bunY+G7jTPDs3Hhu4kz4bq7aDPDqeG7i+G7p+G7t2jhu40z4bq74bud4buJM8O54buXWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3DmeG6o+G7pzNv4buL4buJM+G7pOG7i+G7qzPhu6Xhu63hu6Hhu43DrDPDieG7i8Sp4buN4buLM3Thu4vhu6szb+G7uTNV4bun4bu34buF4bulM+G6u2vhu43hu4szw7nhu5czw6E44bqhL1Xhurot4buk4bukw6wz4buNw6zEg+G7tzM3LWEtNjQ2NCkzdOG7i+G7gzPhurnhu6fhu7dn4bulM+KAnMOJ4buL4but4buf4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhurvhu53hu4kzw7nhu5czVeG7p+G7l8OpM8Os4buJ4bqjM+G6u+G7heG7jTPhu43hurPDsjM2NDY5KTPhurtr4buN4buLM+G7i+G7reG7oeG7jcOsM+G6u+G7heG7jTPhu43hurPDsjM2NDc04oCdKTPhu43DrMSD4bu3MzbDoC01NC02NDY1KTNF4bubM+G7pOG7i+G7leG7jcOsM+G7peG7ieG7jTPDvcSDM+G7pMO64bun4bu3ZuG7jTPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDPhurvhurczdOG7i+G7gzPhurnhu6fhu7dn4bulM8Op4bqrdDN04buLw6p0M8O9ZjPDveG7iWfDqTPDieG7p+G7jcOsM8Op4bqrdDPhurlrw6nhu4szw73hu6kzw6nhu4vhu6/hu43DrDPhu6Xhu4t3w6kzw6nhu4t5M2/hu7kzw7nhu5cz4buldjPhu7XhuqMzw6nhu4vhu48z4bukY3Qz4bq74buPxIPhu40zReG7reG7pzPDqeG7i8Sp4buN4buLM8O94buJaeG7jTPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Ize8Od4buMVOG7pH08M+G6uuG7iWbhu6cz4buNxIPhu7cz4bq74bq3M+G7peG6r+G7jzPhu6Xhu4vhu4PDsjPhurvhu4lm4bunM2/hu4ln4buNM+G7peG7i+G7p2Phu40zw7Nx4buJM+G6u2gz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zw6nhu4vhu6fhu7do4buNM+G6u+G7neG7iTPDueG7lzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu6Xhur3hu7Xhu6Ut4bqjw7Phu4nDrOG7jSEzw6nhur3hu43hu6Xhur3DuigyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM2E5NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM4NDd04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NTk2LzY1w6Hhurk4NeG6oTXhuqE4NuG7pcOgNzZhYcOzNDxudMOsLsO6JsOhNTQyM+G6o8Oz4bulJjLhu6Thu4vhu4PDsjPhu6Xhu4vhu6dj4buNM8OzceG7iTPhurtoM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhurvhu53hu4kzw7nhu5cyM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyYTk0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyODQ3MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdw53hu4xU4bukMy0z4bq74buf4buNM8O9azPhurti4bunM+G7peG7ieG7g+G7jTPhurvhu61xw6kzw6nhuqt0M3Thu4vDqnQz4bq5a8Op4buLM8O94bupM8Op4buL4buv4buNw6wz4bul4buLd8OpM8Op4buLeTNv4bu5M8O54buXM+G7pXYz4bu14bqjPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOS4buVM+G7i2rhu43hu4szb+G7uTPDueG7lzPhu6V2M+G7teG6ozN7w5rhur3DsuG7j+G7peG6vTPDmeG7icOs4buN4buJ4buNw6x9M+G6ucawM3Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40zw6nhu4vhu63huqMzw7Phuqnhu6cz4bulw7rhu4Phu40z4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJKTPhu43hu4vhu63hu43DrDPhurvhurcz4buN4buL4bqj4buNw6wzw6nhu4vDteG7jcOsM+G6u+G7rXHDqTPDqeG7i+G7r+G7jcOsM8Oy4buJ4buN4buLM+G7pcSp4buN4buLM+G7i+G7iWfhu6czdeG7p+G6sSkzZeG6seG7jzPDsmPhu6Uz4bulw7rhu4Phu40zw6nDo8OpM8Os4buJ4bqj4buPM+G6uWvDqeG7izPhurvhu4ln4buNM+G7pXgpM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM2/hu4vhu5Xhu43DrDPhu43hu4vhu5Mzw73Eg+G7jzPDveG7iWfDqTPhu6Xhu4vFqcOpM+G6u2Thu7czdOG7i8Oj4bulM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buJ4buN4buLM+G7peG7hSkz4buN4buL4bqr4bulM8OzxIMz4bulw7rhu4/hu43DrDN14bunw6Mz4bulw7pq4buN4buLM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhurvhu53hu4kzw7nhu5czcjPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7I8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw53hu4xU4bukM8OzxIMz4bq74buf4buNM8O9azPhurti4bunM+G7peG7ieG7g+G7jTPhurvhu61xw6kzReG7mzPhu6Thu4vhu5Xhu43DrDPhu6Xhu4nhu40zw73EgzPhu6TDuuG7p+G7t2bhu40z4bul4buL4buV4buNw6wzdOG7i+G7gzPhurnhu6fhu7dn4bulM8Op4bqrdDN04buLw6p0M8Op4bun4buNw6wzw6nhuqt0M+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPDqeG7i+G7r+G7jcOsM+G7peG7i3fDqTPDqeG7i3kzb+G7uTPDueG7lzPhu6V2M+G7teG6ozwzw4nhu4vhu4nhuqMzw7nhu4Ezw71mM+G6u+G7iWbhu6cz4buNxIPhu7cz4buV4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG7i8Oj4buJM8OZ4buf4buNKTNU4buLw7Uzw4zhu4nDo8OyM+G6u+G7l8OpM0/hu4nhu43hu4sz4bq54buP4bqj4buN4buLM8Od4buMVOG7pDPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMpM8Op4buL4buPM2Xhu4nhu4Xhu6UhM+KAnOG7jMOs4bqj4bu3M8O54bqj4bunM+G7peG7i3Dhu4kz4bq74buJaMOyM+G6u+G7rXHDqTPDqeG6q3QzdOG7i8OqdCkz4bukY3Qz4bq74buPxIPhu40zw53hu4xU4bukM+G7jcO14buJM8Op4buL4bun4buNw6wpM8Od4buMVOG7pDPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMz4buNw7Xhu4kzw7rhu4nhu4Phu43DrDPhurvhurcz4bul4budM8Op4buL4buvw6kzw6nDo8OpM8O5dzNv4buJZ+G7jTPhu6XDuuG7p+G7t2bhu40z4bul4buL4buV4buNw6wzw7rhuqMzw7LhurXhu6Uz4bq5a8Op4buLM8O94bupKDPhurvGoeG7jcOsM+G7peG7i3Dhu4kz4bul4budM8Op4buL4buvw6kzw6nDo8OpM+G7i+G7m+G7iTPhu6Xhu4vhurHhu48pM8OzxIPDsjPDveG7iWfDqTPDveG7oeG7iTPDqcOjw6kz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G7jcOs4buL4buJZ3Qz4bq7aDPDrOG7ieG7oeG7iTPhu6Xhu4vhu4ln4bunM8Os4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3QpM+G7r+G7jcOsM+G6ueG7qeG7jcOsM8Op4bur4bqjM8Os4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3Qz4bulw7rhu4/hu43DrDPDqcOjw6kz4buL4buP4bqv4bulM+G6u+G7m+G7jcOsM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kpM8O54bqx4buNM+G7teG7p+G6q+G7pSkzb+G7ieG7jeG7izPhurnhu4/huqPhu43hu4vigJ08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4bq64buF4buNM+G7jeG6o+G7tykzw7nhuqPhu6cz4buL4buf4buNMzUz4bul4buLw6Phu43DrDNvaDPhu6V2M2/hu4vhu4kz4bq5a8Op4buLM8O94bupM2/hu7kzw7nhu5cz4buldjPhu7XhuqMz4bq74butccOpM+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM8O5eDPhurnhu6nhu43DrCkzw53hu4xU4bukM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozPhurvhurczw6nhu4vEqeG7jeG7izPhu6Xhu4vhu6/DqTPDqeG7p+G7jcOsM8Op4bqrdDPhurlrw6nhu4szw73hu6kzw6nhu4vhu48zw4nhu5Xhu43DrDPhu6Xhu7czw4lUM8OJ4bqx4buNw6wz4bq5a8Op4buLM8O94bupM+G6uGLhu6czb+G7i8SpM+G7peG7neG7jcOsM+G7i3F0M1Thu6TDmcOJM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6oykzw4nhu5Xhu43DrDPhu6Xhu7czw4lUM+G6ouG7jeG7izNU4buLw6Phu6UzVOG6veG7pcO64buPM+G6u2gzb+G7uTPDueG7lzPhu6XDuuG7g+G7jTPDqcOjw6kz4buLZzPhu6Xhu4vhu5fhu43DrDN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5M8O94bqz4buNM2XhurHhu40zw73EgzPhu4vGoTPDueG7nzPDqeG7leG7jcOsM8O94buJZ8OpKTPhu4txdDPhurvGoeG7jcOsM+G6u+G7iWfhu40z4buleCkzdOG7i2Lhu40zw7Jmw7Izw7nhu5cz4buLw7XhuqMz4bulxIPhu4kzw7Phu4ln4bunPDPhu4zDrOG7j8SD4buJM8O94buJZ8OpM8Op4bun4buNw6wzw6nhuqt0M+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPDneG7jFThu6Qzw5nDsuG6o8O64bulw4nhuqIzw6nhu4vhu48zb+G7i8Ojw6nhu4sz4buLxIPhu43DrDNv4bu5M8O54buXM+G7pcO64buD4buNM+G7i2cz4bul4buL4buX4buNw6wzdeG7p+G6seG7jTPhu6XDumsz4buN4bub4buJM2Xhu5sz4bq8w5pUKTPhu4vhuqPhu7czw6nDo8OpM+G7i2cz4bul4buL4buX4buNw6wzw6zhu4nhuqPhu48z4bq5a8Op4buLM+G6uWvDqeG7izPDveG7qTPDqeG7leG7jcOsKTPDneG7jFThu6Qzw6nDtOG7jTPDs8SDM+G7jeG7i8SDM8Op4bun4buNw6wzw6nhuqt0M8Opw6PDqTPDrOG7ieG6seG7iTN04buLw6N0M8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhurvhu53hu4kzw7nhu5czw6nhu4vhu48zb+G7i8Ojw6nhu4sz4buLxIPhu43DrDPDs8SDw7Iz4buNZuG7jTPhu6XhurHhu43DrDPhurtoM2/hu7kzw7nhu5cpM8O54buXM+G7i8O14bqjM+G6uXkzw7Phu4ln4bunITNU4buLYuG7jTPDsmbDsjNV4bun4bqx4buNM8Oz4bu5M+G7pOG7neG7jcOsM+G7peG7i2gz4bq54buP4bqj4buN4buLM+G7jcOs4buL4buJZ3Qzw53hu4xU4bukM+G7juG7jeG6vUXhu6fDueG7ieG7jeG6vcO5w7kpM3Thu4ti4buNM8OyZsOyM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kzw73hurPhu40zZeG6seG7jTPDvcSDM+G7i8ahM8O54bufM8Op4buV4buNw6wzw73hu4lnw6kpM3Thu4ti4buNM8OyZsOyM+G7inF0M+G6u8ah4buNw6wz4bq74buJZ+G7jTPhu6V4KTPhu4rDteG6ozPhurvhu5/hu40z4bq74buJZ+G7jTPhu6V4PDw8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4buU4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7tOG7p+G6qeG7jTPDnW3hu43hu4spM1Thu4vDtTPDjOG7icOjw7Iz4bq74buXw6kzw53hu4xU4bukM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6oykzw6nhu4vhu48zZeG7ieG7heG7pSEzT2gz4buldjPDueG6o+G7pzNv4buL4buJM+G6u+G6r+G7iTPhurlrw6nhu4szw4nhu47DneG7iOG6uC014bqhM+G6ueG7iWnhu40zw7rhuqMpM8Op4buL4bun4buj4buJM8Op4bun4buNw6wz4buv4buNw6wzZWsz4bq74buv4bulM8Os4bq34bu3M+G6u+G6peG7pTPDuuG6ozPhu7fhu4Phu6czw6li4bunM8Oy4buR4buJM8Op4buV4buNw6wzw73hu4lnw6kzdOG7i+G6seG7iTPhurvhu61xw6kzw6zhu4nhurHhu4kzdeG7p+G7t+G7heG7pTPDsuG7keG7iTPDs8Wpw6kpM8Oy4buR4buJM+G7jeG7n+G7iSkz4bulw7rhu4Phu40zw7Lhu5Hhu4kz4bul4buL4buJ4buF4bulM2VrPDPDmeG7jzPDveG7oeG7iTPDs+G7j+G6r+G7iTPhu4tq4buN4buLM2/hu7kzw7nhu5cz4bulw7rhu63hu6HDqTPhurvhuqnhu7cpM8Od4buMVOG7pDPDmcOy4bqjw7rhu6XDieG6ojPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTNv4bu5M8O54buXM+G7pXYz4bu14bqjM8Opw7Uzw7l3M8Oz4buJ4buN4buLM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhu4vhu5/hu40zb+G7i+G7iTPDqcO1M+G7peG7i2gzw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM+G7pcO64buD4buNM+G7jeG7i+G7iWbhu6czw7Phu4/huq/hu4kz4bul4buL4buJ4buF4bulM2VrKTNl4bqj4buPM8OsxqHDsjPDucOy4bqjw7rhu6V04buL4buP4buN4bq9KTPhu6XhuqNlw7Phur3hu6U8M0/hu4vhu4kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40zb+G7uTPDueG7lykzw53hu4xU4bukM8OZw7LhuqPDuuG7pcOJ4bqiM8O54buHM+G7tcOjw6kz4bul4buLd8OpM8O54buJ4buN4buLM+G7pcO64bq1w6kz4buL4buRw6kzw6nhu6vhuqMz4buNw6zhu61w4buJM2/hu7kze+G7jeG7i2Phu40z4bq54bqv4buNw6wzw73huqnhu40z4bul4bqj4bu3KTNv4buL4bun4buV4buNM8Oy4bql4bulfTwz4bq64buJZuG7pzPhurvDtTPDqcO1M+G7jcOs4buLbeG6ozPDqeG7i2wzw6li4buNM8Oy4bub4bulM8Op4buL4buJ4buFw6kz4bq74buJZ+G7jTPhu6Xhu4vhu4/huq/hu4kz4bul4buL4buV4buNw6wzw7Lhu4nhu43hu4sz4bul4buLajPhuqPhu4kzw6nhu7Hhu43DrDPDqcO1M+G7peG7i2gzw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM8Op4buLeTNv4bu5M8O54buXM+G7pXYz4bu14bqjM8O94buh4buJM8Op4buL4buJM3Thu4vEqTPDuuG6q+G7pTPhu6Xhu4vhuqt0PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG6uuG6qeG7tzPDs8SDM8Os4buJ4bqx4buJM3Thu4vDo3Qzw7Lhu6Hhu4kpM+G7peG7iWfhu40zw7Nx4buJM+G7i+G7n+G7jTPDqeG7i+G7jzNv4buLw6PDqeG7izPhu4vEg+G7jcOsKTPhu43hu4vhu63hu43DrDPDveG7iWfDqTPhu6XDuuG7iWjhu40zb+G7i+G6o+G7iTPDs+G6r+G7iTN04buL4bupM+G7peG7i+G7p+G7m8OpM8O9xIPhu48zw7rhuqvhu6Uz4buN4buL4buJZuG7pzPhu7fhu4Xhu6cz4bul4buXKTPhu43hu4vhu60hM8O5dzN14bun4bu34buF4bulM+G7peG6qcOyM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu4ln4buNM8Op4bqx4buJM8Opw6PDqeG7izPhu4vEg+G7jeG7izPDqeG7i8Sp4buN4buLM8Op4bur4bqjM8Op4bufM3Xhu6fhuqPhu40zdeG7p+G6seG7jTPDs+G7uTPhu43hu4vEgzPhu43hu63hu6HDqSgz4buL4bqj4bu3M+G7jeG7i2Phu40z4bul4buL4buvw6kzw7nhu5cz4buLw7XhuqMpM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhurvhu53hu4kzw7nhu5czw6nDo8OpM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDPhu43hu5vhu4kzZeG7mzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M+G6u2gzw6zhu4nhurHDsjPhu6Xhu4vhu4lo4bunM8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPhu4vGoTPDueG7nzPDrOG7ieG6q+G7tygz4buL4buP4bqlw6kz4bul4bqpw7Izw7Phu7kz4buNw6zhuq/hu4kzw6nhu4vhu6fhu7do4buNM+G6u+G7neG7iTw8PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7lOG7jcOsM1Thu4vhuq/DsjPDneG6s+G7jTPhu4zhuqPDsikzw4zhu4nDo8OyM+G6u+G7l8OpM+G7jMOs4bqp4buNM+G7i8SD4buNw6wz4buk4buL4but4buf4buNw6wzw7Lhuq/hu4kzw4lUM8OJ4buV4buNw6wz4buk4buL4but4buf4buNw6wzw53hu4ln4bulM+G7jOG6o8OyM3vDneG7ieG6veG7peG7ieG7jUXhuqPhu41vfTMtM8OJ4buL4buJM+G7jeG7i8Oj4buN4buLM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6oykzw6nhu4vhu48zZeG7ieG7heG7pSEz4bukw7rhu4/hu43DrDPhu43hu4t54buNw6wz4buN4bqzw7Izw6xi4buNM+G6u+G6qeG7tykz4buNw6zEg+G7jeG7izPhu43DrOG6qeG7jTPhu4vEg+G7jcOsM+G6u+G6pcOpM2Xhu4ln4bulM8Op4buLxakz4bulw7rhu5Hhu43DrDPhurvhu4Xhu40z4bqj4buNM+G7jeG7ieG7jeG7iykz4bqj4buNM+G7peG7j8SD4buNM2XhurHhu48zw7Jj4bulM+G7peG7i+G7leG7jcOsM+G7peG7ieG7jTPDqeG7i+G7jzNv4buLw6PDqeG7izPhu4vEg+G7jcOsPDPhurrhu4lm4bunM+G7jcSD4bu3M8Opw7Uz4bul4buLaDPhu6Xhu4vhuqvhu7czw7rhu5kz4buNw6rhu6Uz4buN4buL4bqr4bulM2/hu4vhu4kz4buMw6zhuqnhu40z4buLxIPhu43DrDPhu4zhu4vEgzPhu43hu63hu6HDqTPhurvhurczw6nhu4tsM+G6u+G6r+G7jzPhu6/hu43DrDPhurnhu6nhu43DrDPDqeG7i3kzb+G7uTPDueG7lzPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Opw6PDqTPDrOG7ieG6o+G7jzPhurlrw6nhu4szw7Phu6Hhu40zw73EgzPhu43hu4vhu4lm4bunM+G7jcOs4bqp4buNM+G7i8SD4buNw6wz4bq74bq3M+G7pcO64buJaOG7jTNv4buL4bqj4buJM+G7pcO64buP4buNw6wzw6nDo8OpM8Os4buJ4bqj4buPM+G6uWvDqeG7izPDqeG7i+G7p+G7t2jhu40z4bul4buJZuG7jTwz4buM4buLw6LDsjPhu6Xhuq/hu48zw7l3M+G7peG7iWfhu40zw7Nx4buJM8Op4buL4buPM2/hu4vDo8Op4buLM+G7i8SD4buNw6wz4bul4buLajPDqcOjw6kz4buNw6zhuqnhu40z4buLxIPhu43DrDPDueG6reG7jTPDucSD4buNw6wz4buv4buNw6wz4bq54bup4buNw6wzw6nhu4t5M2/hu7kzw7nhu5czw6nhu4vhu48zw6nDo8OpM8Os4buJ4bqj4buPM+G6uWvDqeG7izPhu43hu4vhu5Mzw7Phu4EpM8Opw7Uzw6zhu4nDozPhu6XDumsz4bul4buL4bqrdDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7peG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40z4bul4buh4buJPDPhu4rhu4ln4buNM+G7peG6r+G7iSkzw53hu4nhur3hu6Xhu4nhu41l4bqj4buNbzPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMz4bq74bqj4buNw6wz4buv4buNw6wz4bq54bup4buNw6wzw6nhu4t5M2/hu7kzw7nhu5cz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wz4buN4bub4buJM2Xhu5s8M+G7pOG7p+G7tzPhu43hu4vhu4nhu4Phu40z4bq7aDPDueG7lzPhu4vDteG6ozPhu4vhu4/Eg+G7jTPhu6Xhu4/Eg+G7jTN14bunw6Mz4bulw7pq4buN4buLM+G7r+G7jcOsM+G6ueG7qeG7jcOsM8Op4buLeTNv4bu5M8O54buXKTPDqcOjw6kz4buNw6zhuqnhu40z4buLxIPhu43DrDPhurvhuqPhu43DrDPDuuG6q+G7pTPDqWLhu40zw6zhu4nhurHhu4kzdOG7i8OjdDPDqeG7i3kzb+G7uTPDueG7lzPhu6V2M+G7teG6ozxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DieG7i+G7ieG6ozPDueG7gTPDvWYzw73huqvhu40z4bq7ZjPhu43Eg+G7tykz4buV4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG7i8Oj4buJM8OZ4buf4buNKTNU4buLw7Uzw4zhu4nDo8OyM+G6u+G7l8OpM0/hu4nhu43hu4sz4bq54buP4bqj4buN4buLM8Od4buMVOG7pDPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMpM8Op4buL4buPM2Xhu4nhu4Xhu6Uz4bul4buL4buDw7IhM+G6umgzdOG7i8Oj4bulM+G7pcO64buJaOG7jTPhu4tq4buN4buLM+G7peG7i+G7r8OpM8Op4buLeTNv4bu5M8O54buXM+G7pXYz4bu14bqjKTPDneG7jFThu6Qzw7Lhu4/hu43DrDPDsuG7p+G7l+G7jTPDqeG7p+G7jcOsM8Op4bqrdDPDrOG7ieG6seG7iTN04buLw6N0M+G6u2gzw6nhu5Xhu43DrDPhurnhuqnhu40pM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M8Opw7Uz4bul4buLaDPhurtr4buN4buLM+G6ueG6o+G7jeG7iykz4bu1w6PDqTPhu6Xhu4t3w6kz4bulw7rhu4Phu40zw6nDo8OpM+G7i2cz4bul4buL4buX4buNw6wz4bq5a8Op4buLM8O94bupM8Op4buV4buNw6wzdeG7p+G7l8OpM8Os4buJ4bqjKTPhu6Vs4buN4buLM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6oygzdOG7i8Oj4bulM+G7pcO64buJaOG7jTPhu7Xhurcz4buL4bub4buJM8O54buXKTPhu6Xhu4vFqcOpM+G6u2Thu7czw7l3M3Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40zb+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4Uzw7nhu5c8M+G6usah4buNw6wz4bul4buLcOG7iSkzb+G7i+G7iTPDo3Qz4bq54bup4buNw6wzw6nhu4t5M2/hu7kzw7nhu5cz4bulw7rhu4/hu43DrDPDqcOjw6kzw6zhu4nhuqPhu48z4bq5a8Op4buLKTPDrOG7icWpdDPhu43DrOG7rXDhu4kzw7l4M+G6ueG7qeG7jcOsM+G7peG7ieG7heG7pTNv4buJZ8OyM+G7peG7i3Dhu4kzw6zhu4nhuqPhu40pM8Op4buL4buJM3Thu4vEqTPhu4nhu40z4bqr4buNKTPDs+G7reG7pzPhu6XDunkpM8Opw7Uz4bul4buLaDNv4bu5M8O54buXM+G7pcO64buD4buNM+G7pcSD4buJM8Oz4buJZ+G7pykzw73hurPhu40zZeG6seG7jSkzw6zhu4nhuqvhu7cz4bulcDPDsuG7keG7iTPDs8Wpw6kpM8Oy4buR4buJM+G7jeG7n+G7iSkzw6nhu4tsM8OpYuG7jTPDqcO1M+G6u+G7iWfhu40z4bul4buL4buP4bqv4buJM+G7peG7i+G7leG7jcOsM8Oy4buJ4buN4buLM+G7i+G7j+G6pcOpM8Oyw6Phu7cz4bulxKnhu43hu4szZeG6seG7jcOsPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jMOsxIPhu7czNTQtNTUtNjQ2NSkzReG6o+G7jTPhu6Thu4vhu61w4buNw6wzw73hu6kz4bukbOG7jeG7izPhu6vhu7cz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G6u+G6tzNl4bqj4buNM+G7i8SD4buN4buLM+G7jMOs4buLazN14bun4bu34buF4bulM8O54buXMzRhL+G7jFUt4buk4bumM8O9ZjPDqeG7i+G7p+G7t2jhu40z4bq74bud4buJM8O54buXM+G7pWzhu43hu4sz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G6u+G7heG7jTPhu43hurPDsjM2NDY5M+G6u2vhu43hu4sz4buL4but4buh4buNw6wz4bq74buF4buNM+G7jeG6s8OyMzY0NzQ8M+G7pOG7i+G6veG7jzPhurvDtSkzw7Lhu6nDqTPhu6Xhu4nhu4Phu6cz4bul4bud4buNw6wzdeG7p8Oj4bulM8OzxIMzdOG7i+G6q+G7jTPhurvhuqvhu6cz4bq74buF4buNM+G7jeG6s8OyMzY0Njkz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G7pcO64buP4buNw6wz4buN4buLw7XDsjM1NDPhu6Vs4buN4buLKTPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izN04buL4buXM+G6ucSR4buNM+G6u2Lhu6czw6nhurEz4buN4but4buhw6kzw71mM8Op4buL4bun4bu3aOG7jTPhurvhu53hu4kzw7nhu5coM+G6u+G7heG7jTPhu43hurPDsjM2NDc0M+G7peG7ieG7hXQz4bul4bupw6kz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43hu4vDtcOyMzU0M+G7pWzhu43hu4spM+G7peG7i8SD4buN4buLM3Thu4vhu5cz4bq5xJHhu40z4bq7YuG7pzPDqeG6sTPhu43hu63hu6HDqTPDvWYzw6nhu4vhu6fhu7do4buNM+G6u+G7neG7iTPDueG7lykz4bulw7rhu4/hu43DrDPhu43hu4vDtcOyMzkz4bulbOG7jeG7iykz4bul4buLxIPhu43hu4szdOG7i+G7lzPhurnEkeG7jTPhurti4bunM8O9ZjPDqeG7i8Sp4buN4buLM3Xhu6fhu7dm4buNM8O54buXPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pMO64buP4buNw6wzZeG7l+G7iTPDqeG6seG7jeG7izPDqeG7i2vhu6cz4bulw6PDqTPhurvhu5vhu43DrDPhu6Xhu4nhu4Phu6czw6l3w6kzw6nhu6vhuqMz4bq74bqv4buJM+G6uWvDqeG7izPDieG7jsOd4buI4bq4LTXhuqEz4bq74bq3M+G6u+G6peG7pTPDuuG6ozPhu7fhu4Phu6czw6li4bunM8OjdDPhurnhu6nhu43DrDPDqeG7i3kzb+G7uTPDueG7lzPDvcSDM8Oy4buVM+G7i2rhu43hu4szb+G7uTPDueG7lzPhu6V2M+G7teG6ozPhurvhu5fhu4kzw73hu6Hhu4kz4bq7cOG7iTPDueG7l+G7jcOsM2/hu4nhu43hu4sz4bul4buFMy0z4bu14bq3M+G7i+G7m+G7iTwz4bq6aDPhurvhuq/hu6Uz4bq74butccOpM8Oy4bupw6kz4bul4buJ4buD4bunM8OyxIMz4buMw6zhu4trM3Xhu6fhu7fhu4Xhu6UzNGEv4buMVS3hu6Thu6Yz4bq7ZjPDuuG6oykzw7rhuqvhu6Uzw6li4buNM8O5dzPDvcSD4buPM8Op4bun4bubw6kzw6nhu6vhuqMzw6nhurEz4buLZzPhu6Xhu4vhu5fhu43DrDPDqeG7i8Sp4buN4buLM+G7pcO6aykzw7l3M3Xhu6fhuqPhu40z4bul4bqpw7Izw6nhu6vhuqMz4buNw6zhu61w4buJM+G6ueG6qeG7jTwzRXLhu4kpM8O94buJZ8OpM3Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40zw6nhu4t5M2/hu7kzw7nhu5cz4buldjPhu7XhuqMzw6nhu4vhurXDqTPDqeG7i+G6teG7jTPDueG7hzPhu6Xhuq/hu48z4bq74buJZuG7pzNv4buJZ+G7jTPDuuG6q+G7pTPhu43hu4vhu4lm4bunM8Op4buL4buPM2/hu4vhu5Xhu43DrDPDqeG7i2wzw6nDo8OpM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M8OyxIMzw6nDtOG7jTPDveG7oeG7iTPDqeG6sTPhu43DrOG7rXDhu4kz4bq54bqp4buNM2/hu4vhu4kz4bul4buJ4buFdDPDqWPhu40zw73EgzPDuXgz4bq54bup4buNw6wzw6nhu5Xhu43DrDPhu43DrOG7i2czw7nhu5c8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04bqi4bun4bul4buL4buPw7oyXUXEg+G7iTPDvcSDM+G6seG7jeG7iyEzw4nhu4vhu4kz4bqi4buN4buLWy90XQ==

Bài và ảnh: Chi Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]