(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong suốt hai năm đối mặt với đại dịch COVID-19, công nghệ đã giúp cả thế giới chuyển mình để đáp ứng những đòi hỏi của một thực tế mới.
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7pOG7o+G6quG7peG7neG6qUTEguG6qeG7o8OC4buz4bul4bud4bqpbuG7reG7peG7neG6qeG7peG7neG7o+G7leG6qcOD4buf4buTw4HhuqnDg+G6tm7huqnigJxt4bq/w7nhuqnhuqDGoeKAneG6qeG6osOqxILhuqnhu6Vmw7nhuqlj4bqrY2Lhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhuqLEguG7r8OD4bqp4bujw6rhu5/huqnhu6Vmw7nhuqnDs+G7r+G7n+G6qcO5acOD4bqpQuG7s+G7n+G6qcOz4buH4buf4bqpb3Fu4buj4bqpTuG7pn3hu55PLWLhur3huqPhuqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqpw7Phu4Xhuqnhu53hu5/huq7DgeG6qW7hu4PhuqnDg+G7o+G7k+G6qeG7neG7n+G7s+G7n+G6qW7hu6PEgsSQ4buX4bul4bqpw7lw4bul4buj4bqpw7Phu5fhuqnDs+G6v8OB4bqp4bqk4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw7PGsOG7n+G6qeG7o+G7q+G7n+G6qW7hurLDquG6qcO5d8OD4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Phu5PhuqnDueG7s+G7n8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rW/Dg+G7o8SCw7lt4bqpb+G7o+G7n2/DsuG6qeG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6Dhuqnhurlk4bqrw4FE4bqh4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDg8Og4bqpZGJjw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL25v4bulw6Ntw6rhu6fDg+G7o8Oq4bul4buj4buj4bunw6rDo0Lhu6Uvb8Oy4bqidcOD4bunw4Ev4bulw7JD4bqiL2Nj4bqrYi9i4bqrZW9jYsOpYmVlYsODY+G6q2Jkw7plLWLDo3TDgeG7neG6reG6qcOqw7rDgzbhuq3hu6Thu6Phuqrhu6Xhu53huqlExILhuqnhu6PDguG7s+G7peG7neG6qW7hu63hu6Xhu53huqnhu6Xhu53hu6Phu5XhuqnDg+G7n+G7k8OB4bqpw4PhurZu4bqp4oCcbeG6v8O54bqp4bqgxqHigJ3huqnhuqLDqsSC4bqp4bulZsO54bqpY+G6q2Ni4bqt4bqpQ+G7n2/Dg+G7ozbhuq3hurlk4bqr4bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq1kYmPhuq3huqkv4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhu5/DueG7neG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6reG7n07DsuG7pcODw7LhuqDhuq3huqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq1D4bufb8OD4bujw6DhuqnhurvhuqvhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6Dhuqliw6nEkeG6q8OBROG6oeG6reG6qeG6ouG6oG424bqtLy9ub+G7pcOjbcOq4bunw4Phu6PDquG7peG7o+G7o+G7p8Oqw6NC4bulL2/DsuG6onXDg+G7p8OBL+G7pcOyQ+G6oi9jY+G6q2IvYuG6q2VvY2LDqWLDqeG6q+G6q8ODYmJkw6nDuuG6uy3huqvEkeG6q2Ju4bun4bul4bud4bul4bud4bujw7Jiw6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqt4buk4buj4bqq4bul4bud4bqpRMSC4bqp4bujw4Lhu7Phu6Xhu53huqlu4but4bul4bud4bqp4bul4bud4buj4buV4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qcOD4bq2buG6qeKAnG3hur/DueG6qeG6oMah4oCd4bqp4bqiw6rEguG6qeG7pWbDueG6qWPhuqtjYuG6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqt4bq74bqr4bqr4bqt4bqp4bujw7Lhu5/hu53hu6PDgzbhuq1iw6nEkeG6q+G6reG6qS/hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqz4bq34bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurPhuq8qKl194bukL33hu5/DssOD4bulw6rDuSvhurHhurcv4bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurPhurcvw4HhurM=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]