(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, năm 2021 có 1.119 thanh niên trong toàn tỉnh được hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có nhiều mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả.
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41Jw5nDjeG7ueG7tuG7rjpLO+G7tuG7uFdhSznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647S8WoxIMy4bukS+G7tiJLOTcySybhu7Yz4bu4Szvhu7Thu7bhu7hYNUs5Nyw74bu0Szvhu5o6S05MTk1JL8OZw41JL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7ueG7tsavLEvDmeG7kixL4buk4buSLEvhu6ThuqPhu5BL4bu5JDvhu7ZLxags4buYO0vhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5Dhu4JLO+G7mjpLTkxOTUvhu6QuS03hu4RNTcOUSznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647Szk3LDvhu7RLOSzhu5g7SzkkO+G7tkvFqMSDMuG7pEvhu7YiSzk3Mksm4bu2M+G7uEs74bu04bu24bu4WDXhu4JLOTcsO+G7tEvFqC5L4bukLks74bu24bu4V2FLOj5L4bu2Izvhu7ZLxajGoEvDouG7mEvFqOG7kDvhu7RL4bu2LOG7lDlLxahbO+G7tEvhu7bhu7hYYUs2YeG7luG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41y4bu24bq1O+G7tEs74buaOks2YeG7kOG7gkvhu6Thu7bEgyA74bu0Szk3Izvhu7ZL4oCcan074bu0S+G7tuG7mDvhu7ZL4bukw6A74bu0Sznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647Sz9UNUs54bu2UTvhu4JLP1Q1Szvhu7Thu7bhu7hYNeKAnUs74bu2VDtLxajEgzLhu6RLOOG6t0s2YeG7kDtLOVE64buCS+G6ozvhu7RL4bu2W0vhu6ThuqPhu5BL4buk4buS4bukS+G7pFI1Szvhu7Thu5g74bu24buCSzk3LDvhu7RLxaguS+G7uSQ74bu2S8WoLOG7mDtLOeG7tsSDMTvhu7RL4bqnYeG6reG7rjtLOV1L4buk4bu24bqv4bukS+G7pOG7kuG7pEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S+G7tOG7uMOhNUvFqDThu4JL4bu2Iks5NzJLOeG7tuG7kDvhu7ZLO+G7uOG7rjtLOTcsO+G7tEsm4bu2M+G7uEs74bu04bu24bu4WDXhu4JLP1Q1Szvhu7Thu7bhu7hYNeG7hEvhu6FWOUs2YeG7lkvFqMagS+G7pC5LTUxM4buETk5MS8WoLOG7mDtLw6Lhu7jhu647Sznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647S0dqw4Lhu7lySEvFqMSDMuG7pEs5xINLw6JSO0vhu7bEgzA74bu0Szvhu7Thu7bhu7hYNUvDoldLJuG7tjPhu7hLO+G7tOG7tuG7uFg14buCSz9UNUs74bu04bu24bu44buuNeG7hktNTuG7hOG7jk5PS2rDguG7uXJLxajEgzLhu6RL4bu04bu4MOG7uEs54bu24bu4WGFLw6Lhu7hY4bukSz/hu5g64buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjUnhu7g64bu0S+G7pD/hu5A4OMOJSuG7uOG7icavOznGrzdKSzg54bqtP8avw4lK4bql4bu44bumOeG7tuG7gEvDlUxMNeG6p+G7hkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLw5JPTzXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTcOSTS9OTUzhu6bDkk3DksOS4buOw5JOOU7Dk0zDkj/DlS3hu7g64bu0LeG7juG7jMOTw5Xhu4QqNeG7tEpL4buQPznDiUrhu7nhu7bhu646Szvhu7bhu7hXYUs54bu24buQO+G7tks74bu44buuO0vFqMSDMuG7pEvhu7YiSzk3Mksm4bu2M+G7uEs74bu04bu24bu4WDVLOTcsO+G7tEs74buaOktOTE5NSkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lKw5JPT0pLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjWos4buYO0vDouG7uOG7rjtLOeG7tuG7kDvhu7ZLO+G7uOG7rjtLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQSznEg0vDolI74buCS+G7tsSDMDvhu7RLO+G7tOG7tuG7uOG7rjXhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu5Nyw74bu0S8WoLuG7gks6Pkvhu7YjO+G7tkvigJzhu4tASznhu7bEg0vhu4nhu7bhu7hLxags4buYO0s54bu44buuO0s14bu2LDvhu7RLJuG7tjPhu7hLO+G7tOG7tuG7uFg14oCdS8WoxqBL4bqnUeG6rUvhu6bhurc74bu0Sznhu7bhu5g74bu2S+G7pD474bu0S8Oi4buYS+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RL4bu24bu4WGFLNmHhu5ZLTcOSTEs6Pkvhu7YjO+G7tks14bu24buSOUs5N+G7uFk7Sybhu7g74bu2SzlW4buCSznhu7jhu65hS8OZ4bu4WWFLO+G7tsSDSzo+S+G7tiM74bu2S+G7pOG7tuG7mjtLO2E+4bu4S+G7tOG7mEs54bu2xq8sSznhu7jhu65hS+G7pOG7tmFVO0vDguG7uMavOeG7k+G7kDVL4buk4bqj4buQS+G7kDvhu7ZL4buzYeG7kuG7pOG7tkvDguG7mjtL4buLW+G7gkvhu4tASznhu7bEg0vhu4nhu7bhu7hLxags4buYO0s54bu2PjtLan074bu0S3Eo4buk4buCS+G6p8agS3FUYUtwUTrhu4JLcuG7tsSDS+G7ueG7tuG7kDvhu7bhu4ZLOj5L4bu2Izvhu7ZL4buk4bu24buaO0s7YT7hu7hLw5khSzjhu7g74bu2Szjhu5Y7S+G7pOG6o+G7kEvhu5A74bu2S3Lhu7Rh4bqtw507S+G7ieG7tkBLxJE74bu24buCS+G7i0BLOeG7tsSDS+G7pOG7tuG7uEvFqCzhu5g7Sznhu7Y+O0vhu7nhu7ZdS8O94bu24bqh4buCS+G6p8agS8OCJTvhu7ZL4bu54bu4Vjvhu4JLw4IlO+G7tktwW+G7pOG7hks6Pkvhu7YjO+G7tksm4bu4O+G7tkvhu6Ys4buQO+G7tkvhu6Y94buk4bu2S8Oi4bqhS8Wo4bu4WDtLOeG6s+G7gkvFqOG7uFg7Sz/hu5Q74bu2S+G7pOG6o+G7kEvhu5A74bu2S3Dhu65Lw4Lhu5o7S+G7ueG7tsSDIDvhu7Thu4JL4buLQEs54bu2xINL4buJ4bu24bu4S8WoLOG7mDtLOeG7tj47S+G7ueG7tns74bu0S3Lhu7ZSOUtN4buCS+G6p8agS+G6pmFRO0vEqcSDIDvhu7Thu4JL4bu54bu2xIMxO+G7tEvhuqZhUTvigKZJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvhu4xMTDXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTcOSTS9OTUzhu6bDkk3hu4xMTE1MOU1NTkw/w5Qtek9Mw5PDlE7Dk8OV4buMT8OTTcOSw5Mtw5nhu5BNTE3hu4QqNeG7tEpL4buQPznDiUrhu7nhu7bhu646Szvhu7bhu7hXYUs54bu24buQO+G7tks74bu44buuO0vFqMSDMuG7pEvhu7YiSzk3Mksm4bu2M+G7uEs74bu04bu24bu4WDVLOTcsO+G7tEs74buaOktOTE5NSkvhuqXhu7jhu6Y54bu2w4lKw5VMTEpL4bu2xq/hu7jhu7Thu7Y5w4lK4buMTExKSy/DjUkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ieG7kDU54bu4LDtKw41xPkvhu7YjO+G7tkvhu6Thu7bhu5o7SzthPuG7uEs54bu2KUvhu6ThuqPhu5BL4buQO+G7tkty4bu0YeG6rcOdO0vDguG7mjtL4bu3IDvhu4JL4bqnxqBLcuG7uDvhu7ZL4buh4bu24buQO+G7tOG7gkvDgiU74bu2S3Bb4buk4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7uUA74bu2S8WoVjtL4bu2VjlLOeG7tuG7kjvhu7RLTU0vTkxOTeG7gks5LOG7mDtLOSQ74bu2S+G7pC5L4buOTE5LOV1Lw6J7O0vDouG7kOG6rUvhuqPhuq1LOeG7tuG7kuG7pEvhu6YsS2os4buYO0s54bu24buQO+G7tks74bu44buuO0vhu6Thu5Lhu6RL4bukUjVLNmHhu5Y7Sz/huqnhu4JL4bumxINLOzJL4bqj4bqtSznhu7bhu5Lhu6RLxajhu5Q5S8OV4buM4buEw5PDksOS4buCw5RPSzljS8WofTvhu7Thu4RL4buJ4bu2xIMgO+G7tEs5NyM74bu2S8SDYUvFqMag4bu4S+G7tiJLOTcySznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647Sybhu7Yz4bu4Szvhu7Thu7bhu7hYNUvFqMagSzXhu7bhu5I5S+G7tmHhuq1L4bu24bu4WGFLNmHhu5ZLOTcsO+G7tEvDouG7uFjhu6RL4bu2Iks5NzLhu4JLOeG7lCxLxajhu7hXYUsm4bu4WDtLxahZSznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647S8WoxIMy4bukSznhu7hWNUvhu6RUO0vDouG7kOG6rUvDons7SzXhu7bhu5I5Szk34bu4WTtLJuG7uDvhu7ZLOVbhu4JLxahWO0s74buQ4bqtSzvhu7RhfTtLw6J7O0vDouG7kOG6rUvFqMSDMuG7pEtB4buLcsSpSzkkO+G7tkvhu7Thu7jhu5AsS+G7pOG7tixL4bu5JDvhu7ZLxags4buYO0s2YeG7ljtLP+G6qUvFqOG7lDlLT0zhu4LDkks5Y0vFqH074bu04buCSznhu5o74bu0S01M4buCT0s5Y0s4LEvDojDhu7hLO+G7mjpLTkxOTEvhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RL4bukP+G7kDg4w4lK4bu44buJxq87OcavN0pLODnhuq0/xq/DiUrhuqXhu7jhu6Y54bu24buAS8OVTEw14bqn4buGS+G7tsav4bu44bu04bu2OeG7gEvhu4xMTDXhuqfhu4ZKSzg34bukw4lKLy/hu6Thu6Y74buEw5nhu5AsOeG7tuG7kDvhu7bhu7Ys4buQ4buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTcOSTS9OTUzhu6bDkk3hu4xM4buOTU85TuG7jk3DlT9OLXpPTMOTw5RNT09N4buOTOG7juG7juG7jC1M4bukTsOUTOG7hCo14bu0Skvhu5A/OcOJSuG7ueG7tuG7rjpLO+G7tuG7uFdhSznhu7bhu5A74bu2Szvhu7jhu647S8WoxIMy4bukS+G7tiJLOTcySybhu7Yz4bu4Szvhu7Thu7bhu7hYNUs5Nyw74bu0Szvhu5o6S05MTk1KS+G6peG7uOG7pjnhu7bDiUrDlUxMSkvhu7bGr+G7uOG7tOG7tjnDiUrhu4xMTEpLL8ONSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buJ4buQNTnhu7gsO0rDjXE+S+G7tiM74bu2S+G7pOG7tuG7mjtLO2E+4bu4S+G7tOG7mEs54bu2xq8sSznhu7jhu65hS+G7pOG7tmFVO0vDguG7uMavOeG7k+G7kDVL4buk4bqj4buQS+G7i0BLOeG7tsSDS+G7pOG7tuG7uEvFqCzhu5g7Sznhu7Y+O0tqfTvhu7RLcSjhu6Thu4JL4bqnxqBLcVRhS3BROuG7gkty4bu2xINL4bu54bu24buQO+G7tuG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4vhu647S+G7pOG7lDvhu7ZLxagu4buCS+G7uSQ74bu2S8WoLOG7mDtLNeG7tnvhu7hL4bu2MjVLw6Iw4bu4Szgz4buCSzvhu7Thu5g74bu2SzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEs5VDVL4bu2YVI7S+G6p1Hhuq1L4bum4bq3O+G7tEs44buWO0s14bu2VTpLc+G7iXPDvUvDouG7mEvhu7bEgzA74bu0S+G7psOaO0s54bu24buYO+G7tks/VDVL4buk4buS4bukSzldS+G7tjI1Sznhu5Lhu6Thu4JL4bu2MjVLOeG7kuG7pEvhuqfGoEs54bu24buQO+G7tks74bu44buuO+G7hEvhu7nhu7bGryxLxagu4buCSzk3LDvhu7RLO+G7mjpLxajGoEvhu6QuS8OTTMOSSzo+S+G7tiM74bu24buCSzjhu5Y7SzXhu7ZVOks6MOG7uOG7gks44buSO+G7tEs54buULEvFqMSDMuG7pEvhu5I1S+G7puG6oTvhu7RL4bu24bu4WGFLNmHhu5bhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buJ4bu2PUvDveG7tsOgO+G7tEvhu7l7S3Dhu7g74bu24buCS8O94bu2Lkvhu4tASznhu7bEg0vhu7kkO+G7tkvFqCzhu5g7S+G7pOG7tixLw5nhu7hWOeG7gEvigJzhu5kiSzk3Mks54bu24buQO+G7tks74bu44buuO0s/VDVLOeG7tlE74buCSz9UNUs74bu04bu24bu4WDVLO+G7tuG6tTvhu7RLO+G7mjpLNmHhu5BL4bu5JDvhu7ZLxags4buYO0vhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5BLxajGoEvhu6QuSzvhu7bhu7hXYUvhu7Thu7jhu5bhu7hLNeG7tuG7kjVL4bu24bu4WGFLNmHhu5bhu4JL4buk4buWS8OiV0s74bu0YX07S8OieztLxahTYUs5xINLw6Lhu5hL4bqpSznEgzM74bu0Sybhu7Yz4bu4Szvhu7Thu7bhu7hYNeG7hEvhu4lhW+G7pEs54bu24bu4S+G6qEs5xIMzO+G7tEsm4bu2M+G7uEs74bu04bu24bu4WDVLOTcsO+G7tEs54bu24buQO+G7tks54bu24bu4VmFLO+G7uOG7rjtL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS8WoxIMy4bukS+G7uSQ74bu2S8WoLOG7mDtLOV1L4buk4bu24bqv4bukS+G7tuG7mDvhu7RLO+G7mjpLxahXYUs54bu2YUvhu7bDoTlL4bu24buYO+G7tEs74bu04bu2IztL4bqpSznEgzM74bu04buCSzZh4buQS+G7pGFb4bukSznhu7bhu7hLxajGoEvhu6QuSzvhu7bhu7hXYUvhuqlLOcSDMzvhu7RLJuG7tjPhu7hLO+G7tOG7tuG7uFg1Sznhu7bhu5g74bu2S+G7pD474bu0S+G7tOG7nDtLP+G7uFc7S8OiMOG7uEs54buuO0s5YV3hu7hLO+G7tuG6tTvhu7RLPjvhu7RL4buk4bu24bqjSzk34buwS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kOKAneG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjcOCUTtLxJE74bu2SS81w40=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]