(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), thời gian qua Công an huyện Thường Xuân đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. 
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hVXhuqx5w6zhuqBCecOsw4rhurrDg+G6onfDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLhur3DrHd54buNw4PDrHThu4Jzw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsc+G7hMOyw6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eEdD4bqid8Os4bq34bq+4bud4bqi4buDL+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buF4buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buFJXjhu5XhuqDDrMOJeOG7jcOKw6x44bq+S8Os4bq8SHPDrOG6oMO14bqieMOsc+G7hMOyw6xzw7TDrHjhu7HDrMOKeMOC4bqid8Osc3jDveG6onjDrMOK4bq64bu1w6zhu4jhu4/DrHPhu41zw6zDiuG7n+G6onfDrMOAQsOJw6wleOG7neG6osOsdOG7neG6osOsc+G7huG6onfDrMOKeMOy4bqgw6x3ecOyw6x14buj4bq+w6zDiuG6usOy4bqieOG6vcOsw4l44bqu4bqid8Osc3jDguG6onfDrMOK4bqmecOsw4l4w7XhuqDhur3DrOG6rOG6osOsdeG7teG6onjDrMOK4buz4bqieMOseOG7s+G6onjDrMOy4bqiw6zhuqJ54bqieMOsw4rhurrhu6HDisOsw4rDjcOs4buBw5IlNDThu4fhur3DrMOKeEN5w6x3ecOy4bqiw6zhurjhur7DssOsU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6x44bq+S+G7seG6osOsNHhHQ+G6onfDrOG6t+G6vuG7neG6osOsdeG7kcOsc8SCw6zhuqJ4eeG7q+G6vsOsdeG6rHnDrOG6oEJ54bq9w6xz4buNc3jDrMOA4buP4bqgw6zhurzhu43huqJ3w6zDisO1w4Phur3DrHh54bux4bq+w6zhurjhur7DtMOsw4rhurrDg+G6onfDrHPhurThuqJ3w6zDiuG7jXPDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLhur3DrMOJeOG6rMOscnnhu6nhuqLhur3DrHd54buNw4PDrHThu4Jzw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDiuG6vcOs4bqi4bud4bqid8Osc8Oyw4PDrOG6onjhu6HhuqLDrMOKeEhz4bq9w6xMw6zDinhIc8Osc3jhu6PDicOseOG7j+G6onjDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6xzeMODw6xz4buN4bqiw6xy4bqmw6zhu4jhu4/DrCV44bud4bqiw6x04bud4bqiw6zDiuG6usaw4bqiw6x14bu1w7LDrHLhu4/huqLDqsOs4buDeeG6oHfDrHPDgMOy4bq84bq8YsOteVPDuuG6osOKw7rhurrDrcOs4bq8w4pLw4DDumLDrcSoeXTDinjhurnDrG/hu4vhu4vDiUrhurvDrHjDunl3eMOK4bq5w6xsamrDiUrhurvDrcOs4bq84bq6c2LDrS8vc3ThuqLDqnLDssODw4p4w7LhuqJ4eMODw7LDquG7iOG6oi90w7rhurzDgcOKw4PDiS/huqLDusSo4bq8L8SpxKlray/hu4ls4buLdGvhu4vDs2rDs2pqw4pubGvEqeG7icOA4buLw6pBw4l3w6nhurpib27DrcOsw7LDgMOKYsOtVeG6rHnDrOG6oEJ5w6zDiuG6usOD4bqid8Osw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6ouG6vcOsd3nhu43Dg8OsdOG7gnPDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6xz4buEw7LDrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6zhurfhur7hu53huqLDrcOsxKh5dMOKeGLDrW/hu4vhu4vDrcOseMO6eXd4w4piw61samrDrcOsL+G7heG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJU8Oyw4nDinnDg+G6osOt4buFU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6x44bq+S+G7seG6osOsNHhHQ+G6onfDrOG6t+G6vuG7neG6osOsw4rhuqzDrHN4SHPDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zDiuG6usaw4bqiw6x14bu1w7LDrHLhu4/huqLDrErhu5HDrD3hur7hu6HhuqLDrCN4xrDDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG6t+G7jXPDrHXhu7XhuqJ4w6zhu4h54buxc8OsdXBLw6zhuqDDteG6onjDrHPhurThuqJ3w6zDiuG7jXPDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOA4buPw6zhuqJ4eeG7seG6oMOs4buI4buCw6zDiuG6uuG6sOG6onfDrMOK4bud4bqg4bq9w6zhuqDDsuG6onfDrMOKw73huqJ4w6zhurjhur5L4bupw4rDrHXhu7XhuqJ4w6zDiuG6usOD4bqid8OseMOD4buP4bqiw6zDinjhu4/huqJ4w6xz4buNc8Os4bqg4buCc8Osw4p5xrDhur7hur3DrEvGsOG6vsOsc+G7n+G6vsOsc+G7hMOyw6xz4buNc8Osw4Hhu6nDrHjDg8O1c3jDrHPDssODw6x1eeG7reG6oMOsdeG7o+G6vsOsw4rhurrDsuG6onjDrMOJeOG6ruG6onfDrHN4w4LhuqJ3w6zDiuG6pnnDrMOJeMO14bqg4bq9w6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eEdD4bqid8Os4bq34bq+4bud4bqiw6x14buRw6xzeOG7hMOsdeG6puG6onfDrMOJeMOCecOseETDicOs4buIQnnDrDThurrhur7huqJ3w6zDiuG7neG6oMOs4bqv4buT4bqiw6x4xILDsuG6vcOsNHjhurThuqJ3w6zDinnhuqLhur3DrDR44butw6zDinjDssODw6zhu4jhu4/DrFThur7DrMOA4bu1c3jDrHjhur5L4bux4bqiw6zDiuG7k+G6onfDrHNHQ+G6onfDrMOKeEN5w6zDgEdE4bqid8Osw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOseOG7j+G6onfDrOG6onfhu49Lw6zDiuG6usaw4bqiw6x44buxw6zDinjDguG6onfDrMOAw4PDssOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDinjDsuG6onjDrHPhu4TDssOseOG6vkvhu7HhuqLDrOG7iOG7j8Osc+G7jXPDrErhu5Hhur3DrMOKeOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDqsOsJeG6pnnDrHThur7huqJ3w6zDiuG6vkvGsOG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6xzeOG7hMOsS+G7qeG6vsOsw4rhu6HDicOsw4rhurrhur7huqJ3w6xzw7ThuqJ4w6xy4buNw4PDrHPhu41zw6zDiXhH4bqq4bqid8Osw4p4SHPhur3DrMOKeOG7hMOsdcODw7XhuqLDrHjDg8O1w4rDrHXhuqbhuqJ3w6xz4buEw7LDrMOK4bqmecOsw4l4w7XhuqDhurvDrOG6onjhu4rhuqJ3w6x44buh4bq+w6zhurjhur7DtOG6vcOsw4rhu41zw6x4w7V5w6xz4buEw7LDrOG6oMOyw6zDiuG7gEvhur3igKbDrDRJw6x1xILhur3DrOG6onjhu5lzw6zhuqJ4xJDDrOG6ondHQ3nDrHThu53huqLDrHN44buEw6x14bqm4bqid8Osw4l44bqu4bqid8Os4bqid0nDsuG6vcOsdeG7o+G6vsOsw4rhurrDsuG6onjhur3DrMOKw4LDrHd54buNc8Osw4rhuqZ5w6zDiXjDteG6oMOsc0bhuqJ3w6zhuqJ4R8Osc+G7jXPDrHjhu4/huqJ4w6zhu4h5w6zhu4h5w6zDiXjDteG6oMOsw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hTR4R0ThuqJ3w6zDiuG7jcOsJXfhur5L4buv4bqiw6w0eeG7qeG6osOsVEbhuqJ34bq9w6w04bq6R8SQ4bqid8OsU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6x44bq+S+G7seG6osOsNHhHQ+G6onfDrOG6t+G6vuG7neG6osOsc3jDg8Oscnnhu6nDiuG6ucOsU+G7huG6onfDrOG7iEJ5w6zhu4h54buxc8OsdXBLw6zhuqDDteG6onjDrHPhurThuqJ3w6zDiuG7jXPDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOK4bq6xrDhuqLDrHjhu7HDrMOKeMOC4bqid8Osw4DDg8Oyw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOKeMOy4bqieOG6vcOsU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6x44bq+S+G7seG6osOsdeG7kcOsw4p44buP4bqieMOsw4Dhu6HDicOsNOG6rMOsw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsw4l44bqsw6xyeeG7qeG6ouG6vcOsd3nhu43Dg8OsdOG7gnPDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6x0w4PDrHXhuqThuqJ3w6xzeMO9w6wweMSCw6zDiuG6ukfEkOG6onfDrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrMOA4buP4bqgw6zDiuG6rMOsw4rhurpHxJDhuqJ3w6zhu4jhu4/DrHXhuqZ5w6zDiuG6ukfEkOG6onfDrHPhu41zw6x14bqmecOs4bqid3h54buxw4nDrOG7iOG7gsOsw4Dhu4/DrMOKeOG7j+G6onjDrOG7iHnGsOG6osOsdeG7rcOsw4p54bup4bqiw6x44buP4bqieMOsc+G7jXPDrHLhur7huqx5w6zDiuG6vkvGsOG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDiuG6usONc8Osw4p54bupw4nDrMOKw7V5w6x14bu1w7LDrHLhu4/huqLDrHPhuqrDrOG6vMSQ4bq9w6zhuqJ44bujw4rDrMOA4buPw6xz4buNc8OsdeG7tcOyw6xy4buP4bqiw6zhu4jhu4bhuqJ3w6zhurzhu53hur7hur3DrOG7iOG7huG6onfDrErDsuG6vcOsdeG7tcOyw6xy4buP4bqiw6zDiXhIc8Osw4rDtcOJw6zhu4jhu6vDrMOSJTQ0w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VV4butw6zDinjhur7DrHjhu4DDisOsdeG6tOG6onfDrHXDtMODw6xz4buN4bqiw6xy4bqmw6zhu4jhu4/DrOG6uOG6vuG7n+G6osOsc3jhu4DhuqJ3w6wleOG7neG6osOsdOG7neG6osOsw4p4w7LhuqDDrHd5w7Lhur3DrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6zhurfhur7hu53huqLDrHXhu5HDrMOK4bqsw6xzeEhzw6xz4buNc8OscuG6vuG6rHnDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrOG7iOG7j8ODw6xy4bq+4bqsecOsw4rDgnnhur3DrMOA4bqk4bqid8Osd3jDucOJw6zhu4hCecOsc+G7jXPDrHN4R+G6quG6onfDrMOK4bq64buz4bqieMOs4buI4buT4bqiw6zhuqJ3eOG7scOsdMODw6x14bqmecOs4buI4buT4bqiw6zhuqJ3eOG7scOsSuG6vuG6onfDrMOBw71zeMOsc+G7hMOyw6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6zhuqDhu4/DrMOAw41zw6zDgEdE4bqid8Os4bqi4bqu4bqid8Osc8OCw4rDrMOA4buPw6x1w4Phu4/huqLDrOG7iHnGsOG6ouG6vcOsw4p4w7LhuqJ4w6zhuqJ5xrDhuqLDrHPhurThuqJ3w6zDsuG6osOsw4l4w4J5w6x4RMOJw6xVw4Phu4/huqLDrErhu5HDrMOK4bqsw6xzeEhzw6xyeeG7reG6vsOsdHnhu6/huqLDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xv4buL4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsbGpqw4lK4bq7w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/EqcSpa2sv4buJbOG7i3Rr4buLw7Nqw7Ns4buLw4pubmtvxKnDgOG7i8OqQcOJd8Op4bq6Ym1ubsOtw6zDssOAw4piw61V4bqsecOs4bqgQnnDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zDiuG6vkvGsOG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqi4bq9w6x3eeG7jcODw6x04buCc8Osw4l44buNw4nDrMOA4bq+4buhw4rDrHPhu4TDssOsU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6x44bq+S+G7seG6osOsNHhHQ+G6onfDrOG6t+G6vuG7neG6osOtw6zEqHl0w4p4YsOtb+G7i+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrWxqasOtw6wv4buF4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lTw7LDicOKecOD4bqiw63hu4VT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eEdD4bqid8Os4bq34bq+4bud4bqiw6zDgOG6pOG6onfDrHd4w7nDicOsc+G7jXPDrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ3w6zDiuG6vkvGsOG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqi4bq9w6zDiXjhuqzDrHJ54bup4bqiw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOs4buIQnnDrHPhu41zw6zDinnhu6nDisOs4bqg4buCc8Os4buI4buT4bqiw6x4xILDssOs4buI4buT4bqiw6zhuqJ3eOG7seG6vcOsw4p44bq+w6x44buAw4rDrHXhurThuqJ3w6x1w7TDg8OsJXjhu53huqLDrHThu53huqLDrMOKeMOy4bqgw6x3ecOyw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VT4buNc8OscuG7j3nDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrHXhu6vhur7DrHVHRHPDrHN44bu3w6x44bq+S8Osc+G7jXPDrHXhuqZ5w6zhuqJ3eHnhu7HDicOs4buI4buCw6xzeOG6vnDhuqLDrHLhu7Xhur3DrHTDjcOyw6zDiuG6usaw4bqiw6xz4bqqw6zhurzEkMOsc+G7jXPDrOG6uOG6vkvDrHXhu7XhuqJ4w6xz4buEw7LDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zhu4jhu4/DrHVHRHPDrHJ5xrDhuqLDrMOK4buhw4nDrHN4w4PDrMOJeOG7hsOseETDicOs4buIQnnDrHXhu5dzw6x1eeG7reG6oOG6vcOsw4rhu7PhuqJ4w6x44buz4bqieMOsc+G7hMOyw6zDiknhuqJ3w6x14bu1w7LDrMOJeEfhuqrhuqJ3w6rDrOG6r0J5w6x44buz4bqieMOsw4p4SHPDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrHXDssOsdMO14bqid+G6vcOsw4l4w4PhuqJ3w6zDiXjhu4Dhur3DrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ3w6zhuqJ34buZ4bqiw6x34bqw4bqi4bq9w6x04buvw6x4eeG7reG6vuG6vcOsc+G7jXPDrHLhur7huqx5w6zDiuG6vkvGsOG6osOsw4rhurrhur5L4bur4bqiw6zDisO1ecOsc+G7jXPDrMOBeOG6vsOsdOG7neG6osOsc0fDrHXhu5HDrMOKeOG6vsOseOG7gMOKw6x14bq04bqid8OsdcO0w4PDrHPhu43huqLDrHLhuqbhur3DrCV44bud4bqiw6x04bud4bqiw6zDinjDsuG6oMOsd3nDssOqw6w0eOG6tOG6onfDrOG6uOG6vsOyw6x1xILDrHXhu5HDrHfEgsOJw6zDiXjhu5/huqLDrOG6ouG7neG6onfDrHPDssODw6zhuqJ44buh4bqiw6zDinhIc+G6vcOsTMOsw4p4SHPDrHN44bujw4nDrHjhu4/huqJ4w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsc3jDg8Os4bqid0dDecOsdOG7neG6osOsw4rhurrGsOG6osOsdeG7tcOyw6xy4buP4bqiw6rDrFXhu5dzw6xyeeG7scOK4bq9w6xzRuG6onfDrMOKScOsc3jDveG6onjDrOG6onjhu4rhuqJ3w6xy4bq+4bqsecOsw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOs4bqi4buPS8OsdeG7kcOsd3nhu4DDicOsc3jDg8Osc+G7jeG6osOscuG6puG6vcOsc3h54bup4bqiw6zhurzhu7nDrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6zhurfhur7hu53huqLDrMOA4buP4bqgw6zDisOCw4rDrHPhurThuqJ3w6zDiuG7jXPDrHThu53huqLDrOG7iOG7oeG6ouG6vcOs4bqi4buZ4bqgw6xy4buZw4rDrMOK4bud4bqgw6zDikfhur3DrOG6onfhur5L4bux4bqiw6zhu4jhurDhuqJ3w6xz4buEw7LDrCV44bud4bqiw6x04bud4bqi4bq9w6zhurjhur7DssOsdcSCw6zDiXjhu43DisOsdeG6puG6onfDrOG6oMO14bqieMOs4bqgxanDrMOJeMOD4bqid8Osw4rhurrhu4/Dg8Osw4rDg+G7j+G6osOsdOG7neG6osOscsO0w4PDrOG7iOG7scOsw7LhuqLDrOG6onnhuqJ4w6w04bqsw6zhurjhur7DgnPDrOG6onfDskvDrMOKScOsc+G6qsOs4bq8xJDDqsOsNEnDrHXhu5/hur7DrOG6ouG7k+G6oMOsxKnhu4vEqcSpw6x14bup4bqiw6zhuqLDskvhur3DrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6zhurfhur7hu53huqLDrHXhu5HDrMOJeMOCecOseETDicOs4buIQnnDrHPhu6PDicOs4buES+G6vcOsc3jDveG6onjDrOG6uOG6vkvhu6vhuqLDrHXhu7XDssOsw4l4R+G6quG6onfDrMOK4bqsw6xzeEhzw6zDiuG6usaw4bqiw6zEqeG7i8OscuG6vuG6rHnDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOKw6zhu4hCecOsc+G7jXPDrOG6ouG6pnnDrHThur7huqJ3w6zhu4jhu6vDrMOJeOG6ruG6onfhur3DrHN4w4LhuqJ3w6zDiuG6pnnDrMOJeMO14bqg4bq9w6xK4bq+4bujw4rDrHPDtOG6onjDrMOAw7LDg8OsdeG6puG6onfDrMOK4bq64buNecOsw4l4w7nDicOs4buI4buPw6xyw7TDg8OsdcO04bqgw6zDiuG6uuG7ocOKw6zDisONw6zDsuG6osOsw4rDg+G7j+G6osOsd3nDssODw6zDinjhurThuqJ34bq9w6zDiXjhuq7huqJ3w6xzeMOC4bqid8Os4buIecOsw4l4w7XhuqDDrOG7iOG7q8Osw4l44buNw4Phur3DrOG7iEbDrMOBeMO94bq9w6zhu4jhu6HDisOsw4B54bux4bq+w6zhuqLhuqzhur3DrHPhurThuqJ3w6xz4buCw6x44bqow6zDiuG6ukTDrMOKw7V5w6xz4buNc8OsSuG7kcOsUuG7jcOKw6wk4bqww4rhur3DrOG6s8aw4bqiw6wleOG7neG6ouG6vcOs4bq34bq+4bud4bqiw6xTeHnhuqJ44bq9w6zhurfhur7hu53huqLDrD3hu6Xhur3DrD3hur7hu6HhuqLDrCN4xrDigKbhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VT4buG4bqid8Os4buIQnnDrHPhu41zw6x44buz4bqieMOsw4p4SHPDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOK4bq6xrDhuqLhur3DrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6zhurfhur7hu53huqLDrHPhuq7huqLDrMOJeOG7jcOKw6x44bq+S8Osw4p44bupw6zhuqDDteG6onjDrHPhu4TDssOsc+G7jXPDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6zhuqDDteG6onfDrErhu5HDrHjhuqZ5w6zDiuG6usOD4bqid8Osc+G6tOG6onfDrMOK4buNc8Osw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6ouG6vcOsd3nhu43Dg8OsdOG7gnPDrMOJeOG7jcOJw6zDgOG6vuG7ocOK4bq9w6zhuqJ4R8Osw4rhuqzDrHN4SHPDrOG7iHnhu6nDisOs4buI4buPw6x14buT4bqid8Osw4rDtHnDrMOK4bq6xrDhuqLDrMSp4buL4buLw6xy4buPecOsw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsw4rhurrGsOG6osOsc+G7jXPDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6x2w7LhuqLDicOyd8O64bq9w6x2w7Jzw7pyw4PDg8OB4bq9w6xaw7LDgMODw6xz4buEw7LDrFPhurThuqJ3w6zDsuG6osOseOG6vkvhu7HhuqLDrOG7iOG7j8OsU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6xz4buNc8OsSuG7keG6vcOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buF4bqveeG7sXPDrHXhuqx5w6zhuqBCecOseOG7s+G6onjDrMOKeEhzw6zhu4jhu4/DrHXDssOsdMO14bqid8Os4bqieHnhu6vhur7DrHJ54bux4bqiw6zDiXjhu43DicOsw4rhur5LxrDhuqLDrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsc+G7hMOyw6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eEdD4bqid8Os4bq34bq+4bud4bqiw6xyR0Jzw6x14buf4bq+w6x14buRw6zhuqJ44buh4bqiw6x1R0Rzw6zhurzDjcOsdeG6pOG6onfDrMOK4buz4bqieOG6vcOs4buE4bqid8OseOG6psOs4buI4buPw6zDinjhur7DrHjhu4DDisOsdeG6tOG6onfDrHXDtMODw6zhurjhur7hu5/huqLDrHN44buA4bqid8OsJXjhu53huqLDrHThu53huqLDrMOKeMOy4bqgw6x3ecOy4bq9w6zhuqJ44bujw4rDrMOA4buPw6xz4buNc8OscuG6vuG6rHnDrMOK4bq+S8aw4bqiw6zDiuG6uuG6vkvhu6vhuqLDrMOK4bq6w41zw6zDinnhu6nDicOscuG7leG6onfDrHjhu7PhuqJ4w6zDinhIc8Os4bq84bud4bqiw6zDgXjhu6Phur7DrHjEgsOyw6x14buRw6x14butw6zDgMO1ecOs4buj4bqiw6zDikdE4bqid8Osw4rDgsOKw6x14bulw4nDrOG7iOG7j8Os4bq8w43DrHhI4bqid8Osw4F4xJB5w6zDiuG6usOD4bqid8OsJXjhu53huqLDrHThu53huqLhur3DrHVHRHPDrHPhu6PDicOs4buES+G6vcOsc3jDveG6onjDrOG6uOG6vkvhu6vhuqLDrHXhu7XDssOsw4l4R+G6quG6onfDrHd4ecOs4bqieOG7oeG6osOsdeG7jeG6onjDrHd54buNw6xzw7LDg+G6vcOs4buIScOyw6x3xILDicOsw4l44buf4bqiw6zhuqLhu53huqJ3w6xzw7LDg8Os4bqieOG7oeG6osOsw4p4SHPDrOG7iOG7j8OsTMOsw4p4SHPDrHN44bujw4nDrHjhu4/huqJ4w6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDisOsc+G7hMOyw6wleOG7neG6osOsdOG7neG6ouG6vcOs4buIScOyw6zDiXjhu43DisOseOG6vkvDrHVHRHPDrOG6vEhzw6zhuqDDteG6onjDrMOK4bqs4bqid8OseETDicOsc+G7hMOyw6xzw7TDrHjhu7HDrMOKeMOC4bqid8Osc3jDveG6onjDrMOK4bq64bu1w6zhu4jhu4/DrMOKw4Phu4/huqLDrHThu53huqLDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6xz4bq04bqid8Osw4rhu41zw6xyw7TDg8OsdcO04bqgw6zDkiU0NMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4nDkuG6vsOKeMOD4bq6w63hu4Ux4bq+w4Jzw6xYR+G6quG6onfDrC3DrFM04bqv4buDL8OJ4buF

Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]