(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều 24/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giao ban với các doanh nghiệp FDI có đông công nhân lao động (CNLĐ) về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật tại các doanh nghiệp trong tháng 11 và 12/2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG6uMOB4bq4w4E9w7Jk4bq94bqtPcOS4bqtKOG6veG6rT3huqzhur8oPeG6p+G6qSjDqj04KOG6vT3hu6Phu4nhuqk9Jio9YcOqKOG6veG6rT3hur3huqfhuq3huqnhurNtPeG6pEHhuqjDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7Lhu7nhuq3huqnhurfhu409Kj8vJSrhu6494bq44bqp4bqv4bq9PcOhw6o84bq9PeG6uCjDqj3DoWnhur3huqc9WOG6uMOB4bq4w4FZPcOyZOG6veG6rT3DkuG6rSjhur3huq094bqs4bq/KD3DoX09w7LDrT054bqt4buVOT3huqfhuqkow6o9OCjhur094buj4buJ4bqpPTkpOT1hw6oo4bq94bqtPeG6veG6p+G6reG6qeG6s2094bqkQeG6qD054bq/PcOhZuG6veG6pz05ZuG6veG6pz3hur3huq0y4bq9PeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc9WOG7ueG6vOG6uMOBWT3hu6Phurc94buj4bqp4bqzOT3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09OeG6reG6sT3DoWnhu649OeG6reG6q+G6veG6rT3Dsyk54bqt4buuPW3huq0pbT3hurnhu401w7I9w7I+4bqpPTkpOT1hw6oo4bq94bqtPeG6veG6p+G6reG6qeG6s209w7Jvw6rhur3huqc9w7Lhuq0p4bq94bqnPSUlPeG7ozw9JSovKiQqJFbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiQ6JS8/LmE/JSwqJiQkw7ImLCwuLCUl4bq5JVZlbeG6pyM9L+G7sk7hu40o4bq94bqnPTl74bq94bqtPeG6rWnhuqk94bq94bqn4bqtY1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG6q+G6veG6rT3DoeG6seG6vT3hur3huqc8cD0lOi8lKuG7rj0mKj1hw6oo4bq94bqtPeG6veG6p+G6reG6qeG6s2094bqkQeG6qD054bq/PcOzZz3hurkow6o9w6Fp4bq94bqnPeG6uTw9JSYsViYmOj3hur3huqfhu5nEqeG6qT1Yw7Jb4bq94bqnPSZWLD8uPeG6veG6p+G7mcSp4bqpw7PDqj3hu6Phu4nhuqk9w6lyPcOy4bqtKeG6veG6pz0lJC8qJCokWVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhu7fhu5nhu4k5PcOzKOG6veG6pz3DsuG6rSnhur3huqc9JSU94bujPD3DsuG6rSnhur3huqc9JSrhu649w7Lhu41wPeG7ozfhur09w7LhuqnhurFtPcOyw7Q5PThjPXvhur3huq094bqt4buZa+G6veG6pz04a+G6qT1hYznhuq094bu5w6rhu6PhuqlhLSUhPeG6veG6reG7meG6veG6pz0mKi8mKj05ZuG6veG6pz3DsnA94bqkQeG6qD3hur08cD3hu6M34bq9PcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT3hur3huqfhuq3huqnhuq/hurs9w7Lhu485PeG7o+G6qeG6szk9OeG6reG6qT3Dsm97PcOy4bqp4bq34bq9PeG6ueG7meG7i+G6veG6p+G7rj1t4bqtw7Q9OTNt4buuPTnhuq3hurE9w6FpPWfhurs9w6Eo4buN4buuPcOy4bqtKOG6qT3Ds3vhur3igKY9OeG6rcOqPeG7ueG6vOG6uMOBPcOh4buP4bq94bqnPcOpcuG7rD0qPy8mKj05ZuG6veG6pz3DsnA9w7Lhu41w4bq14bq9PcOy4bqt4bqv4bq7PeG6uSjDqj3DoWnhur3huqfhu6w9Li8mKj05ZuG6veG6pz3DsnA9w7LDrT054bqt4buVOT3huq1p4bqpPeG6veG6p+G6rWM9w6Fn4bqpPcOy4bqtw6o+4bqpPcOhY+G6veG6rT3DqXLhu6w9JiUvJio9OWbhur3huqc9w7JwPcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT3DsmfDsj3hu6PhuqnhurM5PcOyb+G6qznhuq094bq9aW094bu34bqs4bug4bqs4buuPeG7t+G6rFDDkuG7rj3hu7fhuqzDkuG6vD054bqtw6o94bu34bqs4bug4bqsVj3hu7fhuq/hur09OT7hur3huq09w6Hhur/hu649w7Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc94bq94bqn4bqtZD3hu6PhuqnhurM5PeG7o2Y94bq5cT1hw6rhu649OGM94buh4bubPeG6uXE9w6l0PeG6ueG7jTXDsj3hurkow6o9w6Fp4bq94bqnPeG6p+G6qXvhurs9w7PDqj3hu6Phu4nhuqk9w6lyPeG6p+G6qSjDqj04KOG6vT3Dsm/hu5nhu4k5VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7ueG7k+G6veG6pz3Dsm/DquG6veG6pz0qPcOy4bqtKeG6veG6pz1u4buNKOG7rj0mKi8mKj05ZuG6veG6pz3DocOqPOG6vT054buLPcOzaz3DoX094bq5POG6uz3DsmfDsj05ZuG6veG6pz3Dsik5PW3huq0pw7I9w6Fp4bq94bqnPcOp4bqv4buNPeG6p+G7h+G6qT3hu5Hhur3huqc94bqtaT3DoWjhur3huqc9ODzDqj3hurvhuqnhurfhur09w5Jv4buN4bq94bqnPThjPeG6ueG7kz3hurnDtMOy4busPSUqLyYqPTlm4bq94bqnPcOhw6o84bq9PTnhu4s9w7NrPWHhu41wPcOyb2I9beG6rWfhuqk94bqtam094buj4buJ4bqpPWHDqijhur3huq094bq94bqn4bqt4bqp4bqzbT3DsuG6rVvhurvhu649w7Ig4bq94bqnPW7hu408PTnhuq3Dqj3hu7nhurzhurjDgT054bq/PeG6rcOqPOG6vT05e+G6veG6rT3DoSA5PTjhuqnhurPDsj3DqeG6reG6vz3DqeG6rVvhur3igKbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG6rSjhurs94bq54buNNeG6vT3Dsj7huqk94bqtaeG6qT3hur3huqfhuq1j4buuPcOhPuG6qT1h4bqp4bqz4bq9PeG7ueG6reG7kT3DsmM54bqtPTlm4bq94bqnPcOhw6o84bq9PTkpOT05ZuG6veG6pz3DsnA94bqkQeG6qD3DoX09w7I1bT3Dsm/hu43hur3huqc94bq7acOyPcOzZz3hu6Mz4bq9PcOh4bq3PeG7o+G6tz3DsmLhur3huq094bqtYuG6veG6rT3hurkow6o9w6Fp4bq94bqnPeG7o+G6qeG6szk94bq5POG6u+G7rD3hu6Mz4bq9PcOh4bq3PcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT054bqt4bqxPcOhaeG7rj054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu6494bq94bqt4bud4bq94bqnPcOp4bqt4bq/PcOp4bqtW+G6veG7rj3hu6Phu5nhu4nhur3huqc94bq7XTk9OSk5PcOh4buL4bq9PeG7o2M9w6Eo4bq94bqnPeG6pyBtPW3huq174bqp4busPcOp4bqxPeG6rcOqPjnhuq09OeG6rVvhurs94bq5w6o9w5LhurHDsj3hurzhuqfhu41w4bqv4bq9PcOhKeG6vT3DkjLhur09w5Phu5vhu409KiQqJTnhuq3Dqj3hu7nhurzhurjDgeKApsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7sk3huq0pw7I9OOG6qeG6teG7jT3Dsj7huqk94bqtaeG6qT3hur3huqfhuq1j4buuPcOhaOG6veG6pz054bqt4bqrPeG6rDw94bug4buNMuG6vT3DkuG6rTzhur3huq09LT1N4bqt4bq/PeG7ueG6reG7kT3DsmM54bqtPcOS4bqt4buZxKnhur3huqc9w7JvxqE5PeG6uOG6qeG6r+G6vT3DocOqPOG6vT3hurgow6o9w6Fp4bq94bqnPcOyZOG6veG6rT3hur3huq0z4bq9PeG6uz7hur3huq3hu649OSk5PTlm4bq94bqnPcOhw6o84bq9PTnhu4s9w7NrPcOy4bqp4bqxbT3DssO0OT3DssOtPTnhuq3hu5U5PcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT05KTk9OOG6qeG6s+G6vT1t4bqtKW09w6HhurU9beG6reG7geG6veG6p+G7rj054bqtZ+G6veG6pz1hYznhuq094bu5w6rhu6PhuqlhLSUh4busPcOyW+G6veG6pz054buZxKnhur3huqc9OWbhur3huqc9w7IpOT3DqeG6qeG6teG6uz3Dsm8oPeG6p+G6qSnhurs9w7Mpw7I9YcOqKOG6veG6rT3hur3huqfhuq3huqnhurNtPcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT054bqt4bqxPcOhaT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq3hu649w7Lhuqnhurfhur094bq54buZ4buL4bq94bqn4buuPcOy4bqt4buZa+G6veG6pz3hurnhu5nhu4vhur3huqc9w7Lhuq0p4bq94bqnPSUm4buuPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3DsuG6rSjhur3huqc9OHvhur3huqc94bq54buZ4buL4bq94bqnPTnhu5EoPWHDqijhur3huq094bq94bqn4bqt4bqp4bqzbVY94bu34bqv4bq9PTk+4bq94bqtPcOh4bq/PW3huq174bqpPcOyW+G6veG6pz054buZxKnhur3huqc94bq9XeG6uz04XcOyPcOyYuG6veG6rT3huq1i4bq94bqtPcOy4buZPcOy4buZa+G6veG6pz054buRKD3DocOqPOG6vT3hu6Phuqnhuq/hur3hu6494bu54bq84bq4w4Hhu649w6EgOT044bqp4bqzw7I94bq5PD3DsuG7jXDhuq/hur09w7Jv4buNcOG6t+G6vT054bqtw6o94bu54bq84bq4w4E94bq94bqn4bqtZD3DkuG6scOyPUHhu5nhu4vhur3huqc94bq5Yznhuq3hu649w5LhurHDsj3hurzhuqfhu41w4bqv4bq9PcOhKeG6vT0qJColPeG7o+G7jeG6qT3DsuG7meG7i+G6qeG7rj0o4bq9PcOyw6o84bq94buuPcOy4bqp4bqxw7I9w6nhuqnhurPhurvhu6w94bqn4bqp4budPcOt4bq9PcOhY+G6veG6rT3hu7nhurzhurjDgT3Dsm/hu5nhu4k54buuPcOyb8Oq4bq94bqnPeG7ozw9w7Mo4buNPcOS4bqxw7I9w5Iy4bq9PcOT4bub4buN4oCmw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbcO64buNw7Lhuq3Dqm8j4buy4bqsw6o84bq94bqnPeG7ouG6qeG6s8OyPcO64bq94bqtw50vbeG7sg==

Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]