(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời đại 4.0 nên chẳng cần phải đi đâu, cũng không lo tốn kém vẫn có thể nghe, nhìn, khám phá mọi thứ chỉ bằng một chiếc ti vi hoặc điện thoại có kết nối internet. Thế nhưng, cũng bởi sự tiện lợi ấy mà không riêng gì người trẻ, nhiều người già cũng “nghiện” việc giải trí số đến nỗi sinh ra rất nhiều chuyện vừa vui, vừa… mệt.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjhu7Hhu4XhuqDhu7Et4bqz4buRbmzhu5l9OeG7keG7hWvhu7FbODNMbuG6p2454bux4bupbznhu6vhu6E5w4F1bjnhu5lsw73Dum45bG7Don054buAbeG7reG6ouG7ieG7mTnigJzhu4fhu6U5w7Rt4buX4buBXTnhu4fhu6U54buBw73Dum7igJ0yL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M+G7sG3Dum454buD4bqlbjnhuqMiYTnhu5nDreG7mTnhu4FtZOG7mWw54buB4bq54buZOcWpbeG6p2454buDbjnhu4Nl4butXTnhu4F54buZbDnDtG3hu5/hu5lsOeG7keG7lTnhu7Hhu6Hhu5k5w7Rm4buTOcOBw6rhu5k54buB4buXOeG7sW3EqTnhu5lsbeG7hV054buZbcOz4buZXTnDtG3hurXhu5M5xalt4bq1OeG7k+G7m2454buxbeG7sznhu4Ft4buNOeG6v2Lhu5lsOeG7k3Hhu7E54buBbW7DrOG7gTnhu7FuOcOBbjlt4buVY+G7gTnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuOeG7geG7lznDtMOs4buxOeG7meG7oW45buG7meG7seG7heG7qeG7meG7heG7sSI54buwbcOsOeG7mW3DveG7mWxdOeG7gXnhu5lsOeG6v+G7pW454bur4bu3OeG7sW7hu4nhu5k54buRw7luOcOp4bqiOeG7k8OiOcO0beG7n+G7mWw54bupbsOt4buZbDlsw7M54buZbMO9w7puOeG7seG7qWhdOeG7mW1u4buL4butOeG7mWzDvcO6bjlsbsOiOeG7gXnhu5lsOeKAnOG7mWxtbuG7ieG7meKAnTnDgW7hu4nhu4E5bG7huqduOeG7seG7qW854bur4buhOeG7g8Os4buZOeG7mXNuOeG7q27hu5ltOeG7qeG6sznhu6nDqeG7sTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu4Ft4but4bqi4buJ4buZOcOB4bu14bqzOcOB4butbl05w4Hhu7XhurPigKY54buT4buJ4buxIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzLhu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsM8OUbeG7l+G6sznhu7Hhu6nhurVuOeG7geG7ueG6sznhu4PEqTnhuqDhu4Xhu5M5xaltbuG7kzIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4DhurXhu4E54buxbW7DrOG7sTnhur/Dsjnhu4Nu4buJ4buZOeG7seG7uTnhu5ltw7054buT4bq14bqiOeG7sW/hu5ltXTnhu7FuOcOBbl054buDbuG7ieG7mTnhu7Ft4buV4bqlbjnhu5Hhu63hu5/hu5k54buB4buXOeG6teG7mW054bur4bq14buZbDnhuqDhurPhu5ltOeG7qcOp4buxOeG7mWzhu63huqI5bW7EqeG7kznhu4Ft4buVOeG7k+G6q+G7sTnhu5nDrOG7rTnhur/Dsjnhu7HhurXhu4E54buDceG7mWw54buRbsOt4buZOeG7sXfhu4EiOeG7mGzDvcO6bjlsbsOiOeG7sW3DvcO64buZbDnhuqDhu63huqLDreG7mTnhu6vhu7k54buHd+G7mWw54buDbuG7ieG7mTnhu7Ft4buV4bqlbl054buZbUHhu5lsOeG6v27EqeG7rTltbuG7ieG7mTnhu6vhu63huqI5bG7huqfhu5M54buxbcOyOeG7kcO94buBOeG7gcOi4buZbDnhu6nhu6M54bupw6Lhu5lsIjnhu7Dhu6nDvcO64buZbDltw7nFqTnhu4F44bqzOeG6v+G6teG7gTlNw7104buZbDnhu6U5bOG6ueG7mTnhu5ltw6I54bux4bufbjnhu5HDojnhu5Nx4buxOcOBbznhu4d3Ijnhu4Z2OeG7g+G6rTnhuq9hOeG7seG7rXJuOeG7mW3DveG7mWw54buZbG3hu4U5w7TEqTnhur/hurXhu4E54bupw6nhu7E54buxbW/hu4FtOeG6oOG7heG7kznhu5ltQeG7mWw54bq/cTnFqW1u4buTOeG7h8Oibjnhu7HhurvFqTnhur9i4buZbDnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuIjkjw7M54buxxqE54buTxqE5w4Hhu4s54buHbmrhu5k54bq/bsOs4buZOeG7sW7DrMWpOeG7sW3hu4Xhu5U54buBeOG6sznhu4HhurXhu4E54bux4bq7xak5xaltbuG7kznhu5nDreG7mTnhu5lsw6LhuqI54buZw6Lhu5VdOeG6v+G6teG7gTnhu4F54buZbDnhu5Phu6U5bcOs4buxOeG7seG6u8WpOeG7mcOi4bqiOeG7g8Os4buZOeG7seG6u8WpOcO0beG6teG7gV054buxbeG6u+G7kznhu4Ftbznhu4Hhu5c5beG7n+G7kznhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG6v0HhurM54buBdOG7k1054bq/4bq14buBOeG7gcah4buZOcOB4bu14bqzOeG6qeG7mV05w4Hhu7XhurM54bqg4buF4buTOeG7gW1k4buZbDnDtG3hurXhu4E54buZw6Lhu5UiIiI54buTceG7sTnhu4Phu7PhurM54bux4bupaCI54buYbW7hu4vhu605w7RtbjnGsOG7reG6sznhu5ltw6I54buBbXRuXTnhu7Hhu59uOeG7sW3DqeG6ojnhu4Phu59uOeG7k+G6q+G7sTnhur/hurXhu4E54bux4bup4buf4buZbDnhu5Phu4nhu7E54buT4budbl054burw73hu5lsOW3hu6/FqTnhu4Ft4buNOcOBw7M54buxbeG7s+G7gTnDtG3hu63huqLhurM54bqg4buF4buTOcWpbW7hu5M5w4HDojnDtG3hu5fhu4E54buxbcO9dOG7mWw54buBbeG7lTnhu6vhu6E5xalt4bq74buZOeG7gXjhurM54buZbWXhu5k5w4Hhurvhu7E54buBbW/hu5ltOcaw4but4bq1OcO0bXI54bqnbiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6r+G6seG6o8Wp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnhurFhYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOg4bqh4bqjL8Ogw6HhurHhu4fDo8OgYcOhYeG6o+G6o+G7scOh4bqxw6Hhu5Hhurct4buZbOG7reG7lW4tbG7hurMtw6Aiw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE4TG7huqduOeG7seG7qW854bur4buhOcOBdW454buZbMO9w7puOWxuw6J9OeG7gG3hu63huqLhu4nhu5k54oCc4buH4bulOcO0beG7l+G7gV054buH4bulOeG7gcO9w7pu4oCdODnDgG7hu4fhu7FtITjhuq/hurHhuqM4OW3hu4VubG3hu7EhOOG6sWFhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7kuG6q+G7sTnhu5PDul054bux4bqz4bqiOeG7gW3hurvhu5M54buZbcO94buZbDnhu5lsw73Dum45bG7DojlsbsO6OeG7g2XhuqI5w4HDquG7mTnhu7Ftb+G7gW054oCc4buRw7114bux4oCdOeG7g27hu4nhu5k54buxbeG7leG6pW4iOTDhuqbhu5ltOeG7k27hu5ltOW3hu5vhurMiOeG7mGzhu61w4buZfTlO4buZ4bux4buF4bup4buZ4buF4buxMSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu5Jx4buxOW3hu5/hu5NdOeG6v+G6teG7gTlNw7104buZbDnhu4PhurPhu5lsOeG6oOG7heG7kznFqW1u4buTOeG7sW3Dsznhur9z4buZbDnhu5ltbsOt4buZOeG6v+G7nTnhu5ls4bqz4buZbDnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuOcOBw6I5w7TDreG7rTnhu4PhurPhu6054buZbeG7s+G7gTnGsOG7reG6s+G7mW05beG7oTnhu5Phuqvhu7E54bupcG454buR4bqz4buZOeG7qeG6sznhu5nhu7nhurM54buD4bq54butOcWpbW/hurM54bux4bupw63hu5kiOeG7mG1B4buZbDnhu5lsw6LhuqI54bur4bqz4butOeG7g+G7l1054buB4bq14buBOeG7gXThu5k54buD4bqz4butOeG7sW7DrMWpOeG7sXfhu4E54bqg4butw6nhu7E5bW7hu4nhu5ldOcO0w6jhu5M54buxbeG7heG7lTnhu4Phu5c54buRw6I54buxbcOyOeG7keG7t+G7gTnhu5Phuqvhu7E5bG7huqfhu5M5bWThu5ldOcO0bW7DrOG7mTnhur/hurXhu4E54buB4buXOeG7k+G7reG7oeG7mTnhuqDhu4Xhu5M5xaltbuG7kznhu4F54buZbDnDtG3hu5/hu5lsOeG7mW3Ds+G7mTnhu6nhurM54buDw73DueG7gTnhu5ltZeG7mTnDgeG6u+G7sSI54buCw6zhu5k5w7Rtbjnhu4PDvcO54buBOeG7geG6teG7gTnhu4Hhu5Xhu5k54buBbeG7lTnhu4NuOcO0beG6teG7kznhu7Ftw7M54buTdW454bq/bsOs4buxXTnhu5Phuqvhu7E54bq/4bq14buBOeG6v8OyOeG6v+G7ieG7mW054bux4bqp4buZbDnhu5lt4bqt4buZOeG6tcWpOTBt4bqz4bqiOeG7gcah4buZOWzhu5tuOeG7kcOiOeG7sW1uw63hu5k54buD4bq54butOeG7sW3hu6Hhu5lsMV054bupw6nhu7E54buHajnhu4Hhu5c54buZbOG7reG6ojnhu4F0OeG7k3Y54buRxqHhurM54buZw63hu5k5xalt4bqnbjnhu7Fuw6zhu5k5bcOi4buZbTnFqW3DquG7rTnhu7Ft4but4bq74buxIjnhu7Dhu7U54bq/QeG6sznhu5li4buTOcOBbuG7ieG7mTnDgeG7i1054bur4but4buh4buxOeG7mWzDouG6ojnhu4Hhu7M54buDbjnDgeG7n1054buDbjnhu6nhurM54buBeeG7mWw54bq/4butcOG7mTnhu5nDreG7mTnhu6vhu6U54buxbW/hu4FtOeG6oOG7heG7kznFqW1u4buTOeG7gXjhurM54bq/4bq14buBOeG7keG6pW454bux4bupc2454buH4bq74bqiIjnhu7Btw6w54buZbcO94buZbF05w4HDsznhu6vDuTnhu4HhurXhu4E54buB4buV4buZOeG6v27DrOG7sTnhu4PDvcO54buBOeG7q2k5w7Rt4buf4buZbDnhu4Ft4buVOeG6oOG7heG7kznhu5nDreG7mTnhur/hurXhu4E5w7Rt4buX4bqzOeG7geG7ueG6sznFqW3GoeG7mWw54bupcG454buT4bulOeG7g27hu4nhu5k54buxbeG7leG6pW4iOeG7gOG7lzlt4buf4buTOeG7geG6pznhu5ltw6I54buDw73DueG7gTnhu5Nx4buxOcWpbeG7heG7mTlt4buvOcOBb+G6sznDtG1uOWzhu5tuOeG7k+G6rW454buTw6I5w7Rt4buf4buZbDnhu7Ftw6nhuqI54bq/4bq14buBOeG7k+G7pTnhu4Hhu7nhurM54buBbeG7jTnDgcOzOeG7g+G6s+G7mWw5xrDhu63hurU54bux4bq7xak54bux4bup4but4buZbDnDgcOi4buVOeG7k8Oi4buZOeG7g+G7oW454buxbeG7leG6pW454buBeOG6sznhu4HhurXhu4E54buZbWXhu5k5w4Hhurvhu7EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwzOSThu4Xhu5M54oCc4buT4bql4buZbOKAnTnhu5HDojnhu5FpOeG7q+G7oeG7mWw5Mi/hu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mGzDvcO6bjlsbsOiOcOB4buh4buZOeG7g+G6rTnhu5PhurPhu5lsOeG7mW1u4buL4butOeG7keG7leG6pW454bq/4buJ4buZbTnhu5ltw73hu5lsOeG7k3Hhu7E5w7Rtbjnhu4Phuq054bq/w7I54buB4but4buh4buZOeG7sW3hu4Xhu5U54buxbeG7reG6u+G7sTnhu7Hhu5XhurXhu5k54buBeOG6sznhu4HhurXhu4E54buZ4buL4buZOeG7seG6p+G7mWw54buT4bql4buZbDnhuqDhuq05bXFuOeG7sW3DsznDtG3hu5c54buTw6I54bupw7puOeG7k8Oi4buZOW3Ds+G7mW054buDbuG7ieG7mTnhu7Ft4buV4bqlbiI54buAbWThu5lsOeG7meG7l2454bqzbjnhuqDhurNdOeG7k2c54bux4bufbjnhu5nhuqnhu5M54buZ4bqz4bqiOcSDw6M54bux4butcm454buZbcO94buZbDnhu4F54buZbDnhu6nDqeG7sTnhu7Ftb+G7gW05bG7huqduOeG7seG7qW854bux4bupw63hu5k54buDbuG7ieG7mTnhu7Ft4buV4bqlbjnhu7Ft4buf4buZbDnhu5Nu4buZbSI54buwbcO6bjlsbuG6s+G7mTnhu4Phurnhu6054bq/w6I54buBbeG7jTnhur9uw6zhu7E54buDw6zhu5k5S+G6s+G7geG7heG6v+G7leG7lcO0OeG7mcOt4buZOeG7mWzhu5XDom45bOG7m2454buDbuG7ieG7mTnhu4Ft4buVOeG6v+G6peG7mTnhur/DqF054buZbMO9w7puOeG7sW1l4buZOeG7sW3Dsznhur/Dojnhu4fDouG7mW054buZbW7hu4vhu6054buxbcO6bjlsbuG6s+G7mTnhu4PEqTnhur/Ds+G7mW054buR4but4bq74buZOeG7h8O9dW454buB4bq14buBOeG6v8Oibjnhu4Phuqnhu5lsOeG7k8OiOeG7gXHhu5lsOeG7g3Dhu5lsOeG7k+G6peG7mWw54buBbW7hurM54buraCI54buw4bup4buV4buZbDnhu5Nx4buxOeG7keG6ueG7mTnDgcOzOcO0beG7n+G7mWw5bW7EqeG7rTnhu5nDreG7mTnhur/Dojnhu4Phuq054bq/w6nhu5M54buxbeG7heG7lTnhu4fhu6NuOeG7k3Hhu7E54bur4buhOWvhurPhu5nFqeG6s2zhu4U54buZbeG6p+G7kznhu5ltbznDtG1uw6zhu5k54buBbeG7lTnhu5ltQeG7mWw5beG7n+G7kznhu6vhurPhu61dOeG7geG7sznhu5Phu6U5S+G6s+G7geG7heG6v+G7leG7lcO0OeG7qeG6sznhu5HDojnhu5HhuqVuOeG7mW3Ds+G7mTnhu7Ftw6nhuqI54buZbUHhu5lsOeG7mXFuOeG7h+G7reG7mWw54buDceG7gTlt4bqlbiI54buA4buXOeG7mW1B4buZbDnDgW7hu4fhu4Xhu5VdOW3Ds+G7mW054bqn4buZbTnhu4Ft4buNOeG7k+G6s+G7mWw54buxb+G7mW054buBbcOp4buxOeG7gWXhu6054oCc4buRbsO04buF4oCdXTnhu4Fl4butOeKAnMOBbuG7hcOA4oCdOeG7mW3DveG7mWw54bq/w6I5w4HDquG7mTnhu5lsbW7DreG7kznhu7Hhu6/hu4E54bq/w7Phu5ltOeG7keG7reG6u+G7mTnDgcOiOeG7kcOp4bqiOeG7kcOi4buTOeG7seG7qeG6qeG7mTnhu7Hhu6nhu6U54bux4bupw7114buBOeG7geG6teG7gTnDgcOp4buZOeG7meG6peG7mTnhu7Fuw63hu6054buB4bu34buBOeG7gXjhurM54bqg4bqtOW1xbiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupOeG7h+G7sW3hu63hu5Phur84OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX05xIPDo2HFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX054bqj4bqh4bqjxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6DhuqHhuqMvw6Hhurfhuq/hu4fDoWHhurfhuqPhurFh4bqj4bux4bqjw6DhuqHhurHhuqHhu5FhIsO1xalse+G7qSHDo+G6oeG6rzg54bqz4buR4buxIThMbuG6p2454bux4bupbznhu6vhu6E5w4F1bjnhu5lsw73Dum45bG7Don054buAbeG7reG6ouG7ieG7mTnigJzhu4fhu6U5w7Rt4buX4buBXTnhu4fhu6U54buBw73Dum7igJ04OcOAbuG7h+G7sW0hOMSDw6NhODlt4buFbmxt4buxITjhuqPhuqHhuqM4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgzTG7huqduOeG7seG7qW854bur4buhOcO0bW7DrOG7mTnhu5ltbuG7i+G7rTnhu5lsw73Dum45bG7Dojnhu4PhurPhu5M54buTw60iOTDhuqbhu5ltOeG7k27hu5ltOW3hu5vhurMiOeG7mGzhu61w4buZfTlO4buZ4bux4buF4bup4buZ4buF4buxMSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu7Btw6w54bupcG5dOeG7k2c54bux4bufbjnhu4Nl4buTOeG7qeG6sznhu4Ft4bq14buZOUvhurPhu4Hhu4Xhur/hu5Xhu5XDtDnDgcOiOeG7g8SpOeG7k2Phu4E54buBbeG7lTnhur/hu5vhu5k54bux4bupaDnhu5HDqeG6ojnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuOeG7mWxtw7Lhu4FtOeG7mWzDueG7kyI54buAeeG7mWw54buZbcO6OeG7g+G7lznhu5PDojnhur/Dojnhur9uw6zhu7E54buxbcOt4buTOeG7k3Hhu7E54bur4buhOcO0w63hu5ltOWxu4bqnbjnhu7Hhu6lvOcO0beG6teG7gV054bux4bup4buV4buZbDnhu4Phu5c54buB4buXOeG6ouG7leG7reG7seG7reG6v+G7hSI54bq+w6I54buxbW/hu4FtOeG7keG6q+G7k1054buB4buzOeG7sW3DqeG6ojnDgW7hu4fhu4Xhu5U54buZw6Lhu5U5bG7hurvhu7E54oCc4buxb+G7seKAnTnDqeG7mTnhu7HDvcO54buZbDnhu5HDojnhu5Phu6U5w4HDouG7lTnhuqDhu4Xhu5M54buZbOG6s+G6oiI54bq+4bulbjnDgeG6u+G6ojnhu5PDojnhu4Hhu5c5beG7n+G7k1054bq/w6I54bqg4buF4buTOeG7g+G7r+G7mWw5w4HDouG7lTnhu5Nx4buxOeG6v3E5xaltbuG7kznDtG7hu5ltOeG7h8OyOeG7g8Os4buZOeG7mXNuOeG7geG6pznhu4PDreG7kznhu4Phu5c5w7Rt4buf4buZbDnhu6vhurPhu5U54buZbHg54buDw73DueG7gTnDgcOzOeG6v8OyOeG6teG7kznhuqfhu5ltOcO0bW7DrOG7mTnhu4Ft4buVOeG7geG6qeG7mTnhur/hu4nhu5ltOeG7qeG7oW454buR4buV4bql4buZOeG7sW7hu4vhu5k54buDw7Phu5ltOeG7seG6tW45xalt4bq14buxOeG7seG7qeG7pTnhu5HhuqVuIjnDieG6ojnhu7Ftw6w54buTw6I5b+G7sTnhu5lsw6LhuqI54bur4bqz4butXTnhu7Hhu59uOeG7keG6pW454buxbcOp4bqiOeG6v8OiOeG7gcO9w7puOcOB4bqz4buZbDnDtG1uOeG6oOG7heG7kznhu5Nx4buxOcOB4bulOW3Dom45w7TDsuG7gW0iOeG7sOG7tTnhu4fhuqXhu5U54buD4buXXTnhur/Dojnhu6tuw63hu5lsOeG7q+G6peG7gTnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuOW104buZOW1k4buZXTnhu4Hhu5c54buZbMOi4bqiOeG7q+G6peG7gTnhu7F1bjnDoznhu5Hhurnhu5kiOeG7sG3DqeG6ojnhur/DojnDgeG7rW5dOeG7seG7n2454buBeeG7mWw5w4Hhu61uOeG7sW3hu4Xhu5U54buZbcO94buZbDnhu5HhuqVuOcO0beG7n+G7mWw5w7Rt4budbjnhu5Hhu5U54buR4bqr4buZbDnDtG1uOWzhurnhu5k54buZbcO9OeG7kcOi4buTOWzDsznhur/Dojnhu4F54buZbDnDtG3hu5/hu5lsOeG7qcO6bjnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuIjkj4bq74bqiOeG7mcOt4buZXTnhu5ltbuG7i+G7rTnhur9B4bqzOcO0beG7lTnhu4HhurU54buxbcOzOeG7geG6tTnhu4Ft4bq14bqiXTnhu5nDqeG7rTnhu4HhurPhu5ltOeG7sW3Dsznhu4HhurPhu5ltOeG7geG6peG7mV054buxbeG6u+G7kznhu4Ftbznhu4Hhu5c54buZbMOi4bqiOeG7gcah4buZOcO0beG7n+G7mWw54buZbXU54buB4bqnOWxuw7o54buD4buX4buZOeG7gW3hurXhu6054bulOeG7seG7qcO9w7rhu5lsIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MyPDsznhu5Phu63hu6Hhu5k54bq/w6I54buDbjnhu5lseDnhu6t14buTOeG7gW3hu5U5w7Rt4bud4buFOeG7mcOt4buZOeG7geG7sznDoMOgbTnhu5HDojnhu7Hhu59uOeG7seG6q+G7sTnhu5PhuqXhu5lsOcOAbmtuIjnhu5htw73hu5lsOeG7keG6pTnhu7Ft4bqz4bqiXTnDgcOi4buVOeG7k3Hhu7E54buDw63hu5M54bux4buN4buZbTnhu4fhurvhuqJdOeG7seG7n245w4HDquG7mTnhu5lsbeG7hTnhu7Fuw6zhu5lsOeG7g27hu4nhu5k54buxbeG7leG6pW454bux4bup4buV4buZbDnFqW3GoeG7mWw54bq/w6IiOU3hu5fhurM54bup4bqzXTnhu5li4buTOeG7k+G6rW45w7Rt4buf4buZbDnhu5lseDnhu4PDvcO54buBOeG7mcOt4buZOeG6v8OiOeG7keG6pW454buH4bq74bqiOeG7geG6q+G7kznDgG5rbjnhu5PDojnDtG3hu5/hu5lsOeG7gW3hu5U54bqzbjnhur9uw6zhu7EiOeG7mGxt4buPOeG6oOG7heG7kznhu5ltbuG7i+G7rTnhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuOcOB4buLOeG7g8Ot4buTOeG7gW1v4buZbTnhu5HDojnhu5Nx4buxOeG7seG7qeG7leG7mWw54buZbUHhu5lsOeG7mWzhu63huqLDreG7mTnhu5ltZeG7mTlsZeG6ojnhu6nhu6FuOeG7keG7leG6peG7mTlsbsOp4buBOeG7mWx4OeG7mcOt4buZOeG7qeG7r+G7sTnDtG7hu5ltOeG7mWxtbuG7ieG7kznhu7Hhu6nDvXXhu4E54buD4buXXTnhu7Hhu59uOeG7g+G7heG7kzlsbsOp4butOeG7gXfhu4E5w4Bua2454buTc245w7Rtbjnhu4NuOeG7mWx4Ijnhu5jDouG7lTnhu5lsw7o5b+G7sTnhu5Fl4butOeG7q+G6s+G7rV054bux4bufbjnhu5HhuqVuOeG7scOz4buZbTnhu4HDujnFqW3hurXhu7E5bW7hu4nhu5k54bq/w6I54buD4bqz4buZbDnhu4HDvcO6bjnhu5lsbW7DreG7mWw54buZbOG6pznDgcOzOeG7k3Hhu7E5bOG6s+G7k+G7heG7q23hu5XDgDltZ+G7mTltxqE5w4HDouG7lTnhu5Hhu6/hu4E5w6FtOeG7q+G6teG7mWwiOeG7kMOp4bqiOeG7kcOi4buTOeG7sW3huqvhu4E54buT4bqr4buBXTnhu6vhurXhu5lsOeG7qeG6sznhu7Hhu59uOeG7geG6ueG7kznhu4Nu4buJ4buZOeG7sW3hu5XhuqVuOcO0bsSp4buTOeG7seG7qeG6sznhu7Ftw7M54buTdW454bq/bsOs4buxXTnhur/Dojnhu4Phuq054bqgbuG7mTnhu4PDvcO54buBOeG7k+G6u+G7sTnDtG3hur3hu605w4Bua2454buBeOG6szltw6Lhu5lsOeG6oOG7l+G7kznhu7Hhu7U54buR4buv4buBOeG7mcOi4buVIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7guG7r+G7mWw54buRw6I5bG7huqduOeG7seG7qW854bur4buhOeG7g+G6s+G7mWw54buD4buF4buTOeG7keG6pW454buZbuG7i+G7kznDgeG7rW5dOeG7mW7hu4vhu5M5beG6peG7mW05xalt4buv4buBOeG7kXXhu5k54buR4bqz4buVOeG7gW3hu5U54buZbMO9w7puOWxuw6I54buTw6I54buB4bq14buBOW3Ds+G7mW054buxbeG7s+G7gTlsbuG6p2454bux4bupbznhu7Hhu6nhu63huqLhu4vhu5k54buxbeG7oeG7mWw54buBbcO94bqzOeG7kcOi4buTOeG7g8O9w7nhu4EiOeG7sG3DrDnhu5ltw73hu5lsXTnDgcOzOcOB4butbjnDgcOiOcOBw7M54buB4buXOeG7mW1u4buL4butOeG7sW3Dum45bG7hurPhu5ldOeG7k8OiOcO0beG7n+G7mWw5b+G7sTnhu5lsw73Dum45bG7Dojnhu4PhurPhu5lsOeG6v8OyOeG7k8Op4buxOeG7gWXhu5k54bq/YuG7mWw54buB4butceG7gTnhu6vhu6Hhu5lsOeG7gW3hu405w4HDsznGsOG7reG6tTnhu5HhuqXhu5M54buHd+G7mWw54buB4bq14buBOeG7sW1uw6zhu7E54bq/w7I54buDbuG7ieG7mTnhu7Hhu7kiOU1uxKnhu6054buDw73DueG7gTnhu4Nu4buL4butOeG7g+G7lznhu5ltw73hu5lsOeG7mWzDouG6ojnhu4HDouG7mWw54buB4buXOeG7mW1u4buL4butOeG7mWzDvcO6bjnDtG3hu5/hu5lsOeG7sW3EqTnhu4HDveG7p+G7mWw54buR4bqlbjnhu4PDvcO54buBOeG7q+G7tzltw6nFqTnhu4fDquG7mTnhu7Hhu7U54buB4bq14buBOeG7keG7leG6pW45bcOz4buZbTlsbuG6p2454bux4bupbznhu5PDojnhu5PhuqXhu5lsOeG6oOG6rTltcW454buD4buF4buTOeG7keG6pW5dOeG7mcOt4buZOeG7sW3hu7fhu4E54buxw6w54buTdW454buB4buXOeG7mW1B4buZbDnhu4Ft4but4bqi4buJ4buZOeKAnOG7h+G7pTnDtG3hu5fhu4FdOeG7h+G7pTnhu4HDvcO6buKAnTnhu5ltw7054buD4bqtOcO0xKk54bux4bupw63hu5kiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6suG7reG7sW3hu5Xhu6k4M+G7kuG6s245I+G7rW4yL8WpMw==

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]