(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2022, Huyện đoàn Quan Sơn chỉ đạo các cơ sở đoàn chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2022 – 2023.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MeG7qOG7q3BsN+G7qcWpZjfhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRN+G7qWxp4bulN8awecOqN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu5Fqa8Oo4buTN+G6vXhzw6o34bu54bqz4buTN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjHhu6hr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDqmt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34buB4buT4bqz4buRN+G7ueG6szfhu6Vr4buT4buRajfhu6nFqeG6s+G7kzfhu6lr4bqx4buRa3034bupa2xp4burN+G7kWtsN+G7keG6p8O0N2E4YWF9N0vhu6vDgMOs4buRN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRN8Oqa8OzN+G7geG6teG7kzfDquG6t8OqN8OqcjfGsMO6N+G7geG7k+G6s+G7kTfDqmvhu6vhu5FqN+G7qeG6scOAN8Oq4but4buRajfDqsSR4bulN3bDgH03w6prbeG7kWs34bun4burw4DDreG7kTfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWo3a3E34bupxal1N+G7qcWpZjfhu4fDtDfDquG7mTdr4buT4bqz4buRN8Oqw6Lhu5FrN+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kTfhu6nFqXhzw6o34bupa8Otw7Q34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2w3YThhYTfigJM3YThhw6FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqhw6Nh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDocOgL2E5w6Dhur/huqE54bqhw6DEg8Oh4bqh4bupOTjDoeG6o8Ogw7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqhYWE2N+G6scO14bupLDbhu6jhu6twbDfhu6nFqWY34bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kTfhu6lsaeG7pTfGsHnDqjfDqmvhu5M3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buRamvDqOG7kzfhur14c8OqN+G7ueG6s+G7kzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbDY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDo2E2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhu4Dhu5PhurPhu5E3w4HhuqU34buoxanhu6vhu5FqN0vhurU34bula+G7o2w3a3Xhu6U34bu5c2w3xrDhurHDteG7k+G7kTfhu6nhu5nDqjfhu6nFqWjhu5E34buBb+G6sTfhur3hurPhu5E3w4HhuqU34bupcDfDqmt5w6o3w6rhuq3hu6k34bup4buZw6o3w7Rs4buJ4buRN+G7pWttN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu5Fqa8Oo4buTWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jhurVsN8OB4bqlN+G7qMWp4bur4buRajdL4bq1fTfhurzhurHhu5E3w4prxJHhu6U34buA4buT4bqz4buRN8OB4bqlN+G7geG6pTfhu6Vr4bujbDdrdeG7pTfhu7lzbDfGr+G6scO14buT4buRN+G7qeG7mcOqN0vhu6vDgDfhu6jhu6N9N+G7qXA3w6precOqN8Oq4bqt4bupN+G7qeG7mcOqN8O0bOG7ieG7kTfhu6VrbTfDqmvhu5M3w6E4N+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8Oq4buZN2vhu5PhurPhu5E3w6rDouG7kWs34buPa+G7mTfhu49r4bqn4buRN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTfDgeG6pVs34buAZMOAN8O14bqzN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfDquG7mTfhuqA34buRamvDsuG6sTfhu5FrZOG7kTfhu7nhuqfhu5E3xrBk4burN8aw4bqtw6o34bq/4bqz4buRazfDqmvhu5M3w6rhurfDqjfhu4fDtDfhu6lrbGnhu6s34buRbGjhu5F9N+G7kWtsN+G7geG7n+G7kWo34bupxal4c8OqN+G7qWvDrcO0N+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhurDhu5FrN0vhurM3I+G7q2Thu5E3w4rEkeG7pX034bq8bTfhu6lreDfhu4Dhu5PhurPhu5E3w4HhuqU34buoxanhu6vhu5FqN0vhurU3w6pr4buTN+G6vWxp4bupPjdL4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3w6rhuq3hu6k34bup4buZw6o3w7Rs4buJ4buRN+G7pWttN2ps4bux4bulN8Oq4bq3w6o34buHw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w6rDosO0N+G7kWvDqeG7kTfhu4F4dcOqN8aw4buzN+G7p+G7q+G6seG7kTfhu6lkw7Q3w6p24bqxN8OqxJHhu6U3dsOAfTfDqmtt4buRazfhu6fhu6vDgMOt4buRfTfDquG6t8OqN+G7qXA3w6precOqN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu6lr4buLN+G7geG7o2w34bu5c2w34bq9w6Lhu5E34bupa2Thu5FbN+G7qMO9N+G7geG7mX03amzhu7Hhu6U3w6rhurfDqjfhu4fDtDfDquG7mTfhu6lraMO0N+G7geG7oeG7kWo3w7Xhu7PDqn034bu5eHXhu6k34bun4bur4bqxN+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kX034bu5eHLhu5E3w7Vo4buRN+G7qcWp4buT4buRajdr4buXw6o34bupw6nhu6U34bu54bqzN8Oq4bur4buhw6o3xrDhu6Phu5FqN+G7geG7izfhu6nFqcO6N+G7qWvhurPhu5FrN8Oq4buT4buRN+G7kWrhu5PhurHhu5F9N+G7qcWp4buVN2psxqFsWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oTnDo+G7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2Fhw6HDoC9hOcOg4bq/4bqhOeG6ocOg4bqvODnhu6lhOOG6rzlhw7U4W+G7jeG7pWo8xaksw6DDoeG6ozY34bqxw7Xhu6ksNuG7qOG7q3BsN+G7qcWpZjfhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRN+G7qWxp4bulN8awecOqN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu5Fqa8Oo4buTN+G6vXhzw6o34bu54bqz4buTN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6oTnDozY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7gOG7k+G6s+G7kTfhu6hr4bqx4buRazfhu5FsaOG7kTfDgeG6pTfGr3Lhu5E34buoa3bDgDfhu6lwN8Oqa3nDqjfDqmt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfFqeG7teG6sTfDgeG7h3034bup4bq14buTN+G7j2zhu5FrN+G7pWttN2ps4bux4bulN+G7gcO5N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7kWprw6jhu5M3WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu4Dhu4s3w6rhu5k34buPbOG7kWs34bula203a3E34bupxal1N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8Oq4buZN2vhu5PhurPhu5E3w6rDouG7kWs34buB4bqrw6o34bq9bMOs4bupN+G7j2vhu5k34buPa+G6p+G7kTfDtOG7q+G6sTfGsOG6rcO0N8aw4bq3w6prN+G7ucO6fTfhu4Hhu5834bq/4but4buRajdr4buXw6o34bupw6nhu6U3w6pr4bur4bq54buRN+G6vW834buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2w34bu54bqzN+G7qeG6q+G7kWo34bun4bur4bqzN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN+G7h8O0N+G7kWtk4buRN+G6v2/hu6U34buoaeG7qTfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupa+G7qzfhu5HhuqfDtDdhOGFhfTfhurzhurHhu5E3w4prxJHhu6U3a+G6s+G7kWs34buA4buT4bqz4buRN8OB4bqlN8avcuG7kTfhu6hrdsOAN+G7geG6pTfhu6Vr4bujbDdrdeG7pTfhu7lzbDdL4buhbDfDlWxo4buRN2tsw6zhu6U34buka+G7rzfhu5Hhu7c3w4HhuqU34bupcDfDqmt5w6o3w6preHLhu5FqN+G7qcWpbuG7kWs3xanhu7XhurE3w4Hhu4c3amTDgDfhu6fhu6vhuq5bN8OKa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN+G6v2zhu4nhu5E3xanhurE34bupw7034buRauG6s8OAN2HhuqM34buBaeG7kTfDoTgtxIN9N+G7qWvhu6s3a+G7seG7qTfhu4Hhu53hu5FqN+G7gcOi4buTN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu7lsaOG7kX034bupa+G6seG7kWs34buRbGjhu5E34bupa+G6scO0N2ps4bqxWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oeG6oeG6oeG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2Fhw6HDoC9hOcOg4bq/4bqhOeG6oeG6oWHDoMOh4bupxIPDo+G6ocOg4bqjw7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqjw6HDoDY34bqxw7Xhu6ksNuG7qOG7q3BsN+G7qcWpZjfhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRN+G7qWxp4bulN8awecOqN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu5Fqa8Oo4buTN+G6vXhzw6o34bu54bqz4buTN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6oeG6oeG6oTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7kGtsw63hu6s3w6rhurc34buRa2Thu5F9N+G7qXA3w6precOqN+G7qWvhurHDtDdqbOG6sTd24buRajdr4buhN8Oqa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN8OqduG6sTfhu4Dhu5PhurPhu5E34buoa+G6seG7kWs34buRbGjhu5E3w4HhuqU3xq9y4buRN+G7qGt2w4BbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7pGvhurfhu6k3a+G7q8OAN+G7qWzhu5FrN+G7qWtl4buRN8OB4bur4buRajfhu49tw6prfTfhu6lu4buRazfhu5Fq4burw4DDrOG7kTfhu7nhurM3w7Xhu5Xhu5FqN+G7kWtsw6zhu6k3a+G7q8OAaeG7qTfDqnbhurE34bup4burcGw34bupxalmfTfhu5Fr4bu34buRajfhu5Fq4bqzw4A34buR4bqzw4B9N+G7geG7k+G6s+G7kTfhu7lsaOG7kX034bupa+G6seG7kWs34buRbGjhu5E3w6p24bqxNzlhN8OB4bqlfTfhu6lrbzfhu6nFqcSR4buRN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTdr4burw4DDrOG7kTfhu6bhu6vhurHhu5E3xq9y4buRN+G7geG6pTfDquG7mTfhu5FrbMOt4burN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhu6lrbGnhu6k34bupa+G7s8OqfTdrbMOs4burN+G7p+G7q8OifTfDqmvhu6vhu5FqN8awecOqN8Oq4but4buRajfDqsSR4bulN3bDgH03w6prbeG7kWs34bun4burw4DDreG7kTfhu4Fv4bqxN+G7pWt4cuG7kWo34bu54bqzN+G7kWrhurPhu5FrN0ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN2vhu6vDgMOs4buRN+G7puG7q+G6seG7kTfGr3Lhu5E3w6pr4bur4bq54buRN+G6vW834buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2xbN+G7kGrhu5PhurNsN8Oq4bqt4bupN+G7qeG7mcOqN8O0bOG7ieG7kTfhu6VrbTfDqmvhu5M34bupxalmN+G7h8O0N+G7kWprw6jhu5N9N8Wp4bu14bqxN8OB4buHN2pkw4A34bun4bur4bqufTfDquG6t8OqN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu7lsaOG7kTfhu6lr4bqx4buRazfhu5FsaOG7kTfDquG7leG7kTfhu7lsaeG7qTfhu6lreDfhu49o4burN2rhu5dsN+G7qXA3w6precOqfTfDquG6tzfhu5FrZOG7kTdrcTfhu6nFqXU3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w6rhu5k3a+G7k+G6s+G7kTfDqsOi4buRazfhu4HhuqvDqjfhur1sw6zhu6k34buPa+G7mTfhu49r4bqn4buR4oCmMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2McOKa283w5V4cuG7kWo34buoa283S3hy4buRan034bq8bTfhu6lreDdL4burw4DDrOG7kTfhu4Hhu5PhurPhu5E34bum4bur4bqx4buRN8avcuG7kTfDqmvhu5M34bq9bGnhu6k+N0tsw6zhu5E34buR4bqxw4B9N+G7geG7k+G6s+G7kTfhu6lr4bqx4buRazfhu5FsaOG7kTfDquG6t8OqN8OB4bqlfTfhu6lrbzfhu6nFqcSR4buRN8OqduG6sTdr4burw4DDrOG7kTfhu4HhuqU34bu54bqzN+G7geG6seG7kWo34bupxals4buL4buRN+G7j2vhurFsN+G7kWtsw63hu6s3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN2txN+G7qcWpdX034bupbGnhu6U3xrB5w6o3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w6rhu5k3a+G7k+G6s+G7kTfDqsOi4buRazfhu49r4buZN+G7j2vhuqfhu5E34bupxal4c8OqN+G7qWvDrcO0N+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsWzfhu6bhu6vhurE3w6rhurfDqjdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7qXA3w6precOqN+G7geG7k+G6s+G7kX03auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfhu6nhurXhu5M34buB4buh4buRajfDteG7s8OqN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7kWprw6jhu5M34bu5eHLhu5E3w7Vo4buRN+G7qcWp4buT4buRajdr4buXw6o34bupw6nhu6U3w6p34buRajfhu5FreDfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhu6vhu6HDqjfGsOG7o+G7kWpbN+G7qGt0bDdqbOG6seG7kTfhu6lzbH034bq84bqx4buRN+G7qGt4dOG7kWo34bu54buvN0vhu6vDgMOs4buRN+G7geG7k+G6s+G7kTfhu6lsaeG7pTfhu6nhu6/DqjfDqmt2N+G7geG7oeG7kWo3w7VsaOG7kTdrw6x9N2vhu6vDgDfhu4Hhu6Hhu5FqN8aw4buzN+G7qWvhurHDtDdqbOG6sX03a3E34bupxal1N8OqduG6sTfDquG6t8OqN+G7qXA3w6precOqfTfDquG6tzfhu5FrZOG7kX03w6rhurfDqjfhu5Fr4bqzN2vDouG7kzfhu6lkw7Q34buRa+G6qcO0N+G7qeG6teG7kzfhu4Fsw63hu6s34buPbMOs4buRN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8Oq4buZN2vhu5PhurPhu5E3w6rDouG7kWs34buPa+G7mTfhu49r4bqn4buRN8Oq4buZN+G7gWXDgDfhu4F2N8aw4bq3w6prN2ps4bq34buTN+G7j2vhu5PhurF9N+G7geG7nzfhur/hu63hu5FqN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhu7nhurM34bun4burZeG7kTfhurfhu5M3w7RzbDfhur14c8OqN+G7ueG6s+G7kzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XhurDhu6vhu6lr4buTxak2MSPDijAv4bulMQ==

XC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]