(vhds.baothanhhoa.vn) - Lê Hiển Tông (húy là Lê Tranh), sinh năm 1461, quê ở Lam Sơn, huyện Lôi Dương (nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là con trưởng của Vua Lê Thánh Tông.
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu6BjZGk1Jkzhu55kJmhkLcWoNV19N+G7jOG7oDUme2Thu47hu57hu5bDvS7hu6Dhu6ldPDfhu6BE4bqjN33hu6At4bugZjDhu6BmxJHFqOG7oCRb4buuNuG7oDU44bugKuG7qDjhu6Bk4buqOOG7oDdb4buyN+G7oGThu6hd4bugJFs44bugKuG7tGThu6A3w6rhurUk4buUL1tR4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7qSbFqCXhu57hu5bDvS7hu6Dhu6ldPDfhu6BE4bqjN33hu6Dhu5JbZWnhu6A14buo4bugw70u4bugRGLFqDdb4buYw5Xhu6BjXTdb4bugN+G7rjbhu6BRVMOaUcOV4bug4bqrxJEu4bug4bqn4bugw73FqDbhu6BD4bqzN8OV4bugW8SRaSk34bugw73huqNd4bug4bujw6rhurM3feG7oOG7kjfFqGnhu6A14buo4bugaOG7rOG7oEjEkeG7sjfhu6DDvcWoNsOV4bugW8SRaSk34bugRFvDoeG7oEjEkeG7sjfDleG7oGQxN1vhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajhu5jDleG7oDXhu6jhu6AkODfhu6BkYsOq4bqnN33hu6Ak4bq7xajhu6BGxJHFqOG7oMO9LuG7oERbxq83W+G7oEThuqM3fcOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueJWRbxJE2PeG7oF3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bugw5nDmlDhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVDDmeG6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy8kJTfDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9SUlPDmS9SUFUlVFFUUsOaUcOaZFPhu6bDmlQ1w5ktJFXDlDPhuqkmfeG7nuG7oMWoNWRM4buew70u4bug4bupXTw34bugROG6ozd94bugLeG7oGYw4bugZsSRxajhu6AkW+G7rjbhu6A1OOG7oCrhu6g44bugZOG7qjjhu6A3W+G7sjfhu6Bk4buoXeG7oCRbOOG7oCrhu7Rk4bugN8Oq4bq1JOG7nuG7oGddJWRbTOG7nsOZw5pQ4bue4bugWyZdfVtkTOG7nlVQw5nhu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu5bhu5JEYsWoN1vhu6BmLOG7oEbEkcWo4bugw70u4bug4bupXTw34bugROG6ozd9w5Thu6Dhu7V9xJHEgzfhu4zhu6Dhu6s3ZCZiNyZk4buYw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7teG7rjbhu6BRVOG7psOZw5Xhu6BGxJHFqOG7oCRbxajhu6DDozbhu6A3WDd94bugYsSDXeG7oD3hu643feG7oFvhu6jDleG7oMO9LuG7oOG7qV08N+G7oEThuqM3feG7oDfDo13hu6A3feG6o13DlOG7oHlb4bqjN33hu6A14buyxJHhu6BjxajEkeG7oDRbXeG7oDUuN+G7oDd94bqjXcOV4bugRsSRxajhu6DDvS7hu6Dhu6ldPDfhu6BE4bqjN33hu6Aq4bus4bugZFtd4bugW+G7qDdb4bugNuG6r2Thu6Bjw6Phu6AkWyI3W+G7oGPGryRb4bugN1vhu7I34bugKuG7qjjhu6A3W1c24bug4bqxN+G7oCowN1vhu6BkIDdb4bugWyA3W+G7oGjhu6zhu6Bb4bqvXcOU4bugRsSRxajhu6Bjxahd4bugY+G6v+G7oH1d4buw4bugKl3hu6A0W+G7sDjhu6Bjxq9k4bugNFtW4bqp4bugN+G6s13DleG7oGgmNuG7oGg/ZOG7oDdb4buFN33hu6A3fcOqw6Jd4bugN31bw6g44bugZGU3fcOV4bugfV3hu6jhu6BpIcSR4bugJGE34bugZGI4N33hu6DhuqvEkeG7sjfhu6A3feG6veG7oCo84bugJFs44bugZijhu47hu6BkW+G7hyThu6BbXSk34bugfV3hu7A24bugN1s64bugZFvEkSHhu6A0WznFqOG7oCRbOOG7oCXhu7I34buO4bugZFvDquG6pzd94bugN33DqsOiXeG7oCQ54bugJOG6ozd9w5Xhu6BoP2Thu6A3fcOqw6Jd4bugOMWoN+G7oDRbOOG7tGTDleG7oGRbxajhu6A0O+G7oDXhurdd4bugNeG7tjbhu6Aq4bus4bugJFswxJHhu6Ak4buwXeG7oGThu6o44oCm4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5/Egzd94bugZFvDol3DleG7oEbEkcWo4bugw70u4bug4bupXTw34bugROG6ozd94bugYuG7tGThu6AkW2Xhu6DDreG7oCohN+G7oGZdKSThu6A0W8SRaSE34bugNFsiJFvhu6Bj4buwN+G7oGjEkeG7tGThu6A34bqjN33hu6A3fVtdKeG6qcOU4bug4bu14buuNuG7oFFU4bum4bumw5Xhu6BGxJHFqOG7oGjEkcOjN33hu6AkW10hxJHhu6A3W1Yk4bugN1vhuqfhu6Akxq8k4bugaOG7rMOV4bugZFvhuqM34bugNFvEkWkuN+G7oD3hu7A44bugN1vhu4U3feG7oDd9w6rDol3hu6BkYjg3feG7oCowxajhu6Bb4buqZOG7oDYgN1vhu6A3Ljfhu6AkW2Xhu6DDreG7oCXhu4fhu6BkYuG7heG7oGRbOSThu6B94buqOMOV4bug4bqpW2E3feG7oDRbXeG7oDbhu7Rk4bugNsOpxajDleG7oCo5XeG7oDQ/NsOUw5TDlOG7oOG7teG7rjbhu6BRVVBRw5Xhu6BGxJHFqOG7oGjEkcOjN33hu6AkW10hxJHhu6A3W1Yk4bugJMavJOG7oOG6q8SRxag34bug4bqpW+G6u8OV4bugW8SRaSk34bug4bqrxJHFqDfhu6Bk4buyNuG7oDRbxahd4bugWzjFqDd9w5Xhu6Dhuqlb4bq5JOG7oFs5xajDleG7oD3Eg13hu6AqVuG6qeG7oCou4bugKl0oxJHDleG7oOG6qVthN33hu6A3feG7gcWo4bugNeG6veG7oDXhurlkw5Thu6Dhu5suN+G7oCThu6o3W+G7oCo5w5Xhu6BGxJHFqOG7oCRhN+G7oCRbOOG7oCowN1vhu6A14buqXeG7oDUp4bugN+G6r+G6qeG7oGRbxJEhw5Xhu6A0W+G6ozd94bugKsOq4bqlJOG7oCo84bugZFvEkSHhu6A34buuNuG7oDfhu6hp4bugZMSDN+G7oCohN+G7oDfhu6424bugY8WoxJHDlMOUw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7tVvhu6jhu6BmxJHFqOG7oCThur03feG7oGLhu7Rk4bugJFtl4bugZGLDoTd94bugKiE34bugZl0pJOG7oH1dxq844bugJeG6uSTDleG7oGRbXeG7oCThu4Phu6AqPOG7oDXhu4fFqOG7oCRbw6E34bugN1vhu7I34bugZOG7qF3DlOG7oEThu4Hhu6A34buuNuG7oFFU4bum4bum4bugKiE34bugUVVQUsOV4bugRsSRxajhu6A24bqn4bugW8WoXeG7oDTDrOG7oGRbXeG7oDXhurU34buO4bug4bqrxJHFqOG7oGRbXeG7oOG7n103W+G7oDXhu7Rp4bugKsOq4bqlJOG7oFVV4bugN33DqsOiXeG7oCrhurfhu6BkXSE34bugYzLhu47hu6BkYjg3feG7oGRbXeG7oOG7qeG6r13DleG7oCQ54bugZOG6tV3hu6Bb4bqzN+G7oFXDlFBQUOG7oDd9w6rDol3hu6Al4buH4bugZFtdw5Xhu6BGxJHFqOG7oOG6qVvhu7Bd4bugKiIkW+G7oGRb4buyN+G7oGLFqOG7oCrhu7bEkeG7oD3hu6hdw5Thu6B5w6zhu6BkW13hu6Dhu6nhuq9d4bugN+G7qGnhu6A14bu0aeG7oCrDquG6pSThu6A9xajhu6A3fcOqw6Jd4bugKuG6t+G7oOG7nynhu6A3W+G7tGThu6B9Xcav4bqp4bugZF0hN+G7oGMy4bugJOG7uOG6qeG7oCopw5Xhu6BSVOG7oDd9w6rDol3hu6Aq4bq34bug4bufKeG7oDdbMMOV4bugfV3Gr+G6qeG7oERdITfhu6BjMuG7oGjEkeG7tGThu6BkW+G7sjfDleG7oFNU4bugN33DqsOiXeG7oCrhurfhu6Dhu58p4bugRMWoNuG7oH1dxq/huqnhu6BkXSE34bugYzLhu6BoxJHhu7Rk4bugZFvhu7I3w5TDlMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7Xhu6424bugUVThu6bhu6bDleG7oEbEkcWo4bugw70u4bug4bupXTw34bugROG6ozd94bugKjA3W+G7oDXhu6pd4bugNSnhu6A0W+G7sDjhu6A0WznFqMOV4bug4bqrxJFp4bugKjA3W+G7oCTGryThu6DhuqvEkcWoN+G7oGbhu643w5Xhu6Bm4bqh4bugxahd4bugZOG7ql3hu6AkW+G6vyThu6Aq4bq74bug4bum4bugN+G7rjbhu6A0W+G6ozd94bugJDnhu6Akxag34bug4bqpW+G7qjbDleG7oGRbxag24bugZMWoN33hu6B9IOG7oGRbIOG7oCrDquG6pSThu6B9XeG7heG7oDXhu6pd4buO4bugxahd4bugJDnhu6BkW+G7hyThu6Bk4buoXeG7oGRbIOG7oCrDquG6pSThu6BkW+G7rjd94bugJFvhur8k4buO4bugxahd4bugNFvhuqM3feG7oCQ54bugZOG7qF3hu6A34buuN33hu6B9IMOV4bugN1vDouG7oDd9w6rDol3hu6A0W8avJOG7oDbhu6jhu6A3Ljfhu6BbOFgk4bugNcOqw6Jd4bugPV0hN33DleG7oFvDqDfhu6A0Pzbhu6BkWyDhu6B9XcavN33hu6AkW+G6vyThu6BbOFgk4bugJFs44bugZijigKbhu6BGxJHFqOG7oCThur03feG7oD3FqDfhu6Bb4buoN1vhu6BSUeG7oCpdKMSR4bugfV3Grzjhu6BbxJHhu7Q34buO4bugKjA3W+G7oDXhu6pd4bug4bqrxJFp4bugJFsh4bugNuG6veG7oMavOMOV4bug4bqrxJHFqDfhu6A14buqXeKApuG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buWRFvGrzd94bugVC1RVVBUw5Xhu6BGxJHFqOG7oMO9LuG7oOG7qV08N+G7oEThuqM3feG7oGjFqOG7oH1dxq/hu6BmKOG7oOG6q8SRLuG7oMO9xag24bugQ+G6szfDleG7oERbxag3W+G7oOG7qTnFqMOU4bugeVtd4bug4bqrxJHFqGnhu6BkYuG6p+G7oGYo4bugJMSRN33hu6Dhuqfhu6B5XTdb4bugKuG6o+G7oERb4buuN33hu6DDvTg3fcOV4bugN1vhu6jhu6BmxJHFqOG7oD0w4bugw6M2w5Xhu6AlXeG7oDYpN1vhu6AkWzjhu6BEW8avXeG7oGThu4Phu6A3w6Nd4bugN33huqNd4bugYsSDXeG7oD3hu643feG7oFvhu6jDlOG7oETEkWnhu6AkWzHhu6Dhuqfhu6A3feG6o13hu6A24bqvZOG7oGRbw6Jd4bugfV3FqDfhu6A3fVY3w5Xhu6A3W8OqN33hu6DDvS7hu6Dhu6ldPDfhu6BE4bqjN33hu6Aqw6rhuqUk4bugKsavN1vhu6B9Xcav4bugNeG7qOG7oGYw4bugRsSRxajhu6BbXSg3w5Xhu6Aq4bq/JOG7oFvhu6o3W8OV4bugZF0hZOG7oDRdKTbDleG7oCRbxJHhuq83feG7oGbhu6434bugW8OhJMOV4bugZFvhu7g34bugZGLDoTd94bugZGI4N33hu6BkW8Oq4bqnN33hu6Dhuqlb4buqZMOV4bugPV0hZOG7oCXDqTd94bugN33DqsOiXeG7oGThu6hdw5Xhu6AkW+G7rjbhu6A1OOG7oCRbIjdb4bugY+G7h8OV4bugNCI3W+G7oGRiw6Jdw5Xhu6AkW+G7rjbhu6Al4buyN8OU4bug4budxq8k4bugY+G7g+G7oH1dxajhu6Aqw6rhurM3feG7oGRbw6Jd4bugKsavN1vhu6B9Xcav4bugZijhu6BGxJHFqOG7oMO9LuG7oOG7qV08N+G7oEThuqM3feG7oDdbw6rhu6BjxajEkeG7jOG7oOKAnEbEkcWo4bugZMOq4bugZGLDol3hu6DFqDdb4bugJcSRKcOV4bugfV3hu4Xhu6Bm4bu4N+G7oGRbxq9d4bugPSA3W8OV4bugNuG6tV3hu6A0Wzjhu7A3feG7oMOZ4bugN+G7rjbhu6A24buo4bugZGI4N33hu6A3w6rhurUk4bugaS434bugZDI3W8OV4bugKuG6u+G7oH3DoV3hu6A14buo4bugZjDhu6BmxJHFqOG7oH1dw6Bd4bugZFvhurvhu6BkW+G7qDdbw5Xhu6BkWyHhu6A24buo4bug4bqn4bugN33huqNd4bugNFvhuqM3feG7oDXhu7LEkcOV4bugKsavN33hu6BkXSEk4bugZFvFqGnhu5DigJ3hu5RjxJHhuqnhu5bhu5JP4buY4buUL2PEkeG6qeG7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpasSRZFs4YuG7nuG7luG7lGNkYjg3feG7luG7qTjhu6g3feG7oEYyN1vhu5QvY2RiODd94buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5QmNuG7luG7lGPEkeG6qeG7luG7kk/hu5jhu5QvY8SR4bqp4buWRGIiJFvhu6DigJzhu58wxajhu6AkWyLhu6BEW8WoN1vhu6Dhu6k5xajigJ3hu5QvJjbhu5bhu5Qv4bqp4buW

Hoàng Vĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]