(vhds.baothanhhoa.vn) - Lê Hiển Tông (húy là Lê Tranh), sinh năm 1461, quê ở Lam Sơn, huyện Lôi Dương (nay là xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là con trưởng của Vua Lê Thánh Tông.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajEg3s14buD4bui4bumVMSCIMWo4bu1ODPhurHFqOG7guG6reG6sTbFqC3FqGzDocWobOG7hcOdxagpNyPhuq/FqMSD4bq3xag+4bu04bq3xajhu4Phu7bhurfFqOG6sTc/4bqxxajhu4Phu7Q4xagpN+G6t8WoPjrhu4PFqOG6scOsZSlTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plTEgiDFqOG7tTgz4bqxxajhu4Lhuq3hurE2xahRN2ZvxajEg+G7tMWoxIIgxajhu4Lhu4HDneG6sTdS4buexajhu4c44bqxN8Wo4bqxI+G6r8Wo4buo4busVuG7qOG7nsWo4bq/4buFIMWo4bq7xajEgsOd4bqvxajhu4bEkeG6seG7nsWoN+G7hW8y4bqxxajEguG6rTjFqOG7pcOsxJHhurE2xahR4bqxw51vxajEg+G7tMWobkDFqE7hu4U/4bqxxajEgsOd4bqv4buexag34buFbzLhurHFqOG7gjfDosWoTuG7hT/hurHhu57FqOG7g8Og4bqxN8Wo4buCN8Od4bqxN8Wo4bu14bqzw51S4buexajEg+G7tMWoKeG6t+G6scWo4buD4buBw6zhurvhurE2xagpacOdxahM4buFw53FqMSCIMWo4buCN+G7suG6sTfFqOG7guG6reG6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjzhu4M34buF4bqvKMWoOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahXVsavw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buuxq9Xw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu7BXL+G7qsav4buuPOG7rOG7qOG7rOG7qlbhu6hW4buD4buwWVbhu6zEg1ctKeG7ruG7oOG6o8Oqezbhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bEgiDFqOG7tTgz4bqxxajhu4Lhuq3hurE2xagtxahsw6HFqGzhu4XDncWoKTcj4bqvxajEg+G6t8WoPuG7tOG6t8Wo4buD4bu24bq3xajhurE3P+G6scWo4buD4bu0OMWoKTfhurfFqD464buDxajhurHDrGUp4bumxahtODzhu4M34buS4bumV1bGr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67Gr1fhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVFHhu4Lhu4HDneG6sTfFqGwixahM4buFw53FqMSCIMWo4bu1ODPhurHFqOG7guG6reG6sTbhu6DFqOG6sDbhu4XhuqvhurHhu5zFqOG7t+G6seG7g3vhu4HhurF74buDUuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurAj4bqvxajhu6jhu6xZV+G7nsWoTOG7hcOdxagpN8Odxajhuqnhuq/FqOG6sSXhurE2xajhu4Hhuqs4xagoI+G6sTbFqDfhu7Thu57FqMSCIMWo4bu1ODPhurHFqOG7guG6reG6sTbFqOG6seG6qTjFqOG6sTbhuq044bugxajDgzfhuq3hurE2xajEgz/hu4XFqOG7h8Od4buFxajDozc4xajEgyDhurHFqOG6sTbhuq044buexahM4buFw53FqMSCIMWo4bu1ODPhurHFqOG7guG6reG6sTbFqD5Axajhu4M3OMWoN+G7tOG6sTfFqOG6r2Lhu4PFqOG7h+G6qcWoKTc54bqxN8Wo4buH4buyKTfFqOG6sTc/4bqxxag+4bu24bq3xajhurE3JOG6r8WoY+G6scWoPsOh4bqxN8Wo4buDYeG6sTfFqDdh4bqxN8WobkDFqDdiOOG7oMWoTOG7hcOdxajhu4fDnTjFqOG7h+G7i8WoNjjhu7jFqD44xajDozfhu7jhurfFqOG7h+G7suG7g8Wow6M3PcOqxajhurHEkTjhu57FqG574bqvxahufeG7g8Wo4bqxN2vhurE2xajhurE2w6zDqTjFqOG6sTY3w6jhurfFqOG7g2bhurE24buexag2OOG7tMWobzDhu4XFqCnhurXhurHFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6v+G7hT/hurHFqOG6sTbDrcWoPjPFqCk34bq3xahsMeG7osWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxag2OOG7uOG6r8Wo4bqxN1vFqOG7gzfhu4UwxajDozfhurPDncWoKTfhurfFqDw/4bqx4buixajhu4M3w6zhurvhurE2xajhurE2w6zDqTjFqCnhurPFqCnhuq3hurE24buexahufeG7g8Wo4bqxNsOsw6k4xajhurfDneG6scWow6M34bq3OuG7g+G7nsWo4buDN8OdxajDo13FqMSDZDjFqMSDO+G6r8WoPkDFqCk3w6Hhu4XFqCnhu7g4xajhu4Phu7bhurfigKZTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bun4bqr4bqxNsWo4buDN8OpOOG7nsWoTOG7hcOdxajEgiDFqOG7tTgz4bqxxajhu4Lhuq3hurE2xajhu4E64buDxagpN2bFqMOzxag+MOG6scWobDgyKcWow6M34buFbzDhurHFqMOjNzkpN8Wo4buH4bu44bqxxahu4buFOuG7g8Wo4bqx4bqt4bqxNsWo4bqxNjc4MsOq4bugxajhurAj4bqvxajhu6jhu6xZWeG7nsWoTOG7hcOdxahu4buF4bqp4bqxNsWoKTc4MOG7hcWo4bqxNz0pxajhurE34bq7xagp4buyKcWobkDhu57FqOG7gzfhuq3hurHFqMOjN+G7hW8g4bqxxago4bu44bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWo4buD4buB4bq34bqxNsWoPsOhw53FqDfhu7bhu4PFqOG6r2HhurE3xajhurEg4bqxxagpN2bFqMOzxag8xKnFqOG7g+G7gWvFqOG7gzfhurMpxag24bu24bq34buexajDqjfhurXhurE2xajDozc4xajhuq864buDxajhuq9nw53hu57FqD7hurM4xajDo33huq/hu6Dhu6Dhu6DFqOG6sCPhuq/FqOG7qOG7rsav4buo4buexahM4buFw53FqG7hu4XhuqnhurE2xagpNzgw4buFxajhurE3PSnFqCnhu7Ipxajhur/hu4XDneG6scWow6o3aeG7nsWoN+G7hW8y4bqxxajhur/hu4XDneG6scWo4buDP+G6r8Wow6M3w504xag34bq3w53hurE24buexajDqjdoKcWoN+G6s8Od4buexago4bqrOMWoPj3DqsWoPiDFqD44MeG7heG7nsWow6o34bq14bqxNsWo4bqxNuG7icOdxajEg8OtxajEg2jhu4Phu6DFqMO6IOG6scWoKeG7tuG6sTfFqD7hurPhu57FqEzhu4XDncWoKeG6teG6scWoKTfhurfFqD7DoeG6sTfFqMSD4bu2OMWoxIMyxajhurFiw6rFqOG7gzfhu4Uw4buexajDozfhuq3hurE2xag+w6zhurkpxag+M8Wo4buDN+G7hTDFqOG6sSPhuq/FqOG6seG7tG/FqOG7g+G6q+G6scWoPjDhurHFqOG6sSPhuq/FqOG7h8Od4buF4bug4bug4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6sDfhu7TFqGzhu4XDncWoKcOt4bqxNsWo4buBOuG7g8WoKTdmxajhu4Phu4HDouG6sTbFqD4w4bqxxahsODIpxag2OOG7suG6t8WoPGgp4buexajhu4M3OMWoKWrFqD4zxajEg8Spw53FqCk3w6LhurHFqOG6sTc/4bqxxajhu4Phu7Q44bugxajhu4Lhu4nFqOG6sSPhuq/FqOG7qOG7rFlZxag+MOG6scWo4buo4buuxq/hu6rhu57FqEzhu4XDncWo4bqv4bq7xag3w504xajDo8Oyxajhu4M3OMWoxINl4bqx4buixajhur/hu4XDncWo4buDNzjFqOG7pzjhurE3xajEgzpvxag+w6zhurkpxajhu67hu67FqOG6sTbDrMOpOMWoPmTFqOG7gzgw4bqxxajhu4fhuqHhu6LFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7gzc4xajhu7ViOOG7nsWoKeG6s8Wo4buDZTjFqDfEkeG6scWo4buu4bugxq/Gr8avxajhurE2w6zDqTjFqDzEqcWo4buDNzjhu57FqEzhu4XDncWow6o34bu4OMWoPjkpN8Wo4buDNz/hurHFqOG7gcOdxag+O+G7hcWoKOG7tDjhu6DFqMODw7LFqOG7gzc4xajhu7ViOMWo4bqx4bu0b8WoxIM6b8WoPsOs4bq5KcWoKMOdxajhurE2w6zDqTjFqD5kxajhu6cyxajhurE3OuG7g8WoNjjhu7LDqsWo4buDODDhurHFqOG7h+G6ocWoKSzDqsWoPjLhu57FqOG7quG7rMWo4bqxNsOsw6k4xag+ZMWo4bunMsWo4bqxN8Oh4buexag2OOG7ssOqxajhu4I4MOG6scWo4buH4bqhxahu4buFOuG7g8Wo4buDNz/hurHhu57FqOG7sOG7rMWo4bqxNsOsw6k4xag+ZMWo4bunMsWo4buCw53huq/FqDY44buyw6rFqOG7gzgw4bqxxajhu4fhuqHFqG7hu4U64buDxajhu4M3P+G6seG7oOG7oOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurAj4bqvxajhu6jhu6xZWeG7nsWoTOG7hcOdxajEgiDFqOG7tTgz4bqxxajhu4Lhuq3hurE2xag+w6HhurE3xajEg+G7tjjFqMSDMsWow6M34bu44bq3xajDozfhurPDneG7nsWo4bq/4buFb8WoPsOh4bqxN8WoKeG7sinFqOG6v+G7hcOd4bqxxahsI+G6seG7nsWobOG6p8Wow504xajhu4Phu7Y4xagpN+G7iynFqD5pxahZxajhurEj4bqvxajDozfhuq3hurE2xagp4bqzxagpw53hurHFqMOqN+G7tuG6r+G7nsWo4buDN8Od4bqvxajhu4PDneG6sTbFqDZhxajhu4M3YcWoPsOs4bq5KcWoNjhrxajEg+G7tjjhu6LFqMOdOMWoKeG6s8Wo4buDN8SpKcWo4buD4bu0OMWo4buDN2HFqD7DrOG6uSnFqOG7gzcj4bqxNsWoKTfhu4sp4buixajDnTjFqMOjN+G6reG6sTbFqCnhurPFqOG7g+G7tDjFqOG6sSPhurE2xag2YeG7nsWo4bqxN8OpxajhurE2w6zDqTjFqMOjN+G7sinFqOG6r+G7tMWo4bqxIOG6scWoN+G6tyUpxajEg8Osw6k4xagoODDhurE24buexag3w6jhurHFqMOjfeG6r8Wo4buDN2HFqDY44buy4bqxNsWoKTfhu4spxag34bq3JSnFqCk34bq3xahsMeKApsWoTOG7hcOdxagpw63hurE2xagow53hurHFqDfhu7ThurE3xajhu6rhu6jFqD44MeG7hcWoNjjhu7LhurfFqDfhu4U64bqx4buixag+w6HhurE3xajEg+G7tjjFqOG6v+G7hW/FqCk3MMWo4bqvw63FqOG7suG6t+G7nsWo4bq/4buFw53hurHFqMSD4bu2OOKAplMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4I34buy4bqxNsWo4busLeG7qOG7rsav4bus4buexahM4buFw53FqMSCIMWo4bu1ODPhurHFqOG7guG6reG6sTbFqG7DncWoNjjhu7LFqGwxxajhur/hu4UgxajEgsOd4bqvxajhu4bEkeG6seG7nsWo4buCN8Od4bqxN8Wo4bu14bqzw53hu6DFqMODNzjFqOG6v+G7hcOdb8Wo4buD4buB4bq7xahsMcWoKeG7heG6sTbFqOG6u8Wow4M44bqxN8WoPuG6rcWo4buCNyPhurE2xajEguG6t+G6sTbhu57FqOG6sTfhu7TFqGzhu4XDncWoKMOhxajhuqnhuq/hu57FqDw4xajhuq8y4bqxN8WoKTfhurfFqOG7gjfhu7I4xajhu4NqxajhurHhuqk4xajhurE24bqtOMWo4buB4bqrOMWoKCPhurE2xag34bu04bugxajhu4Lhu4VvxagpN8OgxajhurvFqOG6sTbhuq04xajhuq9i4buDxajhu4M3w6k4xag2OMOd4bqxxajhurE2PeG6seG7nsWo4bqxN8Os4bqxNsWoxIIgxajhu7U4M+G6scWo4buC4bqt4bqxNsWoPsOs4bq5KcWoPuG7suG6sTfFqDY44buyxajEg+G7tMWobMOhxahM4buFw53FqDc4MeG6seG7nsWoPuG7iynFqDfhu7bhurE34buexajhu4M4MOG7g8Wow6M4MuG6r+G7nsWoKTfhu4Vi4bqxNsWobCPhurHFqDfDoinhu57FqOG7gzcs4bqxxajhu4Phu4HDouG6sTbFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7gzfDrOG6u+G6sTbFqMOqN+G7tuG7g+G7nsWoKDgw4buDxag8Z+G6sTbFqOG6sTbDrMOpOMWo4buD4bu0OOG7nsWoKTcj4bqvxajEg+G6t8WoKTc54bqxN8Wo4buHxKnhu57FqMOjOeG6sTfFqOG7g+G7gcOpOOG7nsWoKTcj4bqvxag8P+G6seG7oMWow7nhu7Ipxajhu4dqxag2OMOdxag+w6zEkeG6sTbFqOG7gzfDqTjFqD7hu7LhurE3xag2OOG7ssWobDHFqEzhu4XDncWoxIIgxajhu7U4M+G6scWo4buC4bqt4bqxNsWo4bqxN8Osxajhu4fDneG7heG7nMWo4oCcTOG7hcOdxajhu4PDrMWo4buD4buBw6k4xajDneG6sTfFqDzhu4Uy4buexag2OGvFqGws4bqxxajhu4M34buyOMWoKGHhurE34buexajhuq9lOMWow6M34bq34bu44bqxNsWoV8Wo4bqxI+G6r8Wo4bqv4bu0xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhurHDrGUpxahvIOG6scWo4buD4bqh4bqxN+G7nsWoPmnFqDbDojjFqMSD4bu0xahsw6HFqGzhu4XDncWoNjjhuqU4xajhu4M3acWo4buDN+G7tOG6sTfhu57FqOG7gzcwxajhuq/hu7TFqOG6u8Wo4bqxNuG6rTjFqMOjN+G6reG6sTbFqMSDP+G7heG7nsWoPuG7suG6sTbFqOG7gzgwKcWo4buDN8Odb1DigJ1T4buH4buFw6pUUeG7llJTL+G7h+G7hcOqVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7Thu4Xhu4M34bq34buB4bumVFPhu4fhu4Phu4HhurfhurE2VOG7teG6t+G7tOG6sTbFqEzhuqHhurE3Uy/hu4fhu4Phu4HhurfhurE2VFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTe+G6r1RT4buH4buFw6pUUeG7llJTL+G7h+G7hcOqVOG7guG7gTkpN8Wo4oCc4bunw6HDncWoKTc5xajhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDneKAnVMve+G6r1RTL8OqVA==

Hoàng Vĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]