(vhds.baothanhhoa.vn) - Ông bà xưa thường nói: "Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng (Tết nguyên tiêu hay Tết thượng nguyên). Ý nói, ngày Rằm tháng Giêng rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt nói chung và người dân miền biển nói riêng. Vào ngày này họ thường đi chùa lễ Phật, cầu mong an lành cho bản thân và gia đình. Việc cúng Rằm tại nhà và nhà thờ họ cũng hết sức được chú trọng.
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7Phuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p+G6osOzQ+G6oi3hur114buj4bubw7nDoeG6rXPDg+G6oOG6ouG7o8ahRMOg4bqn4bq34bqx4bqg4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6t1Xhu5fhuq3huqLhu5Hhuq3huqJ34bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqt4bu34bqtw7rhu6Phu5PDueG6rWzhu6Phu5XDueG6sS/huqDhuqLDgOG7pcO54bub4bq34bqxL+G7neG6q+G6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdB4bucw7Phur1u4bqn4bq34bqxw7PDuuG6t+G7sMO54bub4bqtbOG6v+G6rUPhurThur3huq3huqLhu53hurThu7PDueG7m+G6rcO54bun4bujw6Hhuq3huqdNxILDueG7m+G6rW3hu4fhuq3DueG7hcO64bqtdOG7neG7scO54bub4bqtbGfDueG7m+G6rT1nw7rhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqt4bua4bujw7TDueG7m+G6rcSDJeG7keG6ouG6rcO54bubw4NEw7TDueG6reG6ouG7o8O0w4Phuq3hu53hur1E4bqtJeG7keG6ouG6reG6ouG7neG6tOG7tcO54bub4bqtw7nhu5vDg0TDtMO54bqv4bqj4bqtIuG6rcO54bun4buj4bqh4bqtw7nhu5vhur9E4bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqtw4Dhu4vhuqLhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtb+G7s+G7o+G6reG6oOG7rcO54bub4bqt4bqiw6zDuuG6rXXhu6PDueG7neG6rW3hurbhur3huq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3DueG7p+G7o+G6rW3hu53Dg8O54bub4bqt4bqq4bq/4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1uw6zDueG6rcO64buj4buTw7nhuq1s4buj4buVw7nhuq3DueG7p+G7o+G6rcOA4bujw7TDueG7m+G6o+G6rXvhur/hu6Xhuq3DueG7m+G6v0Thuq3DueG6v0Thuq3hu53GsOG6reG6ouG7neG6tOG7s8O54bub4bqtb+G7o+G6rW3hu53huq7hur3huq114buX4bqtQOG7ncSp4bqi4bqh4bqtbeG7icOD4bqtw7rhu6XDueG7m+G6reG6vcO54bqtdeG6v8O54bud4bqtbeG7neG7peG6rWzhu4fDueG6reG6ouG7ncOsw7nhuq3huqrhur/huq3hu5vhu6Phur3huq1v4buhw7nhu53huqPhuq174buj4buZbeG6rW3EgsO54bub4bqtPWfDuuG6reG6ouG7geG7o+G6rcO54bud4bq/4bqt4bqq4bq/4bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu53hu7Phuq3hu53GsOG6rW3hurLDueG7m+G6reG7neG7keG6ouG6reG6oMOCbeG6rW/hurThu7Vt4bqtbeG7ncSC4bqt4bqiw4DGsMO54bub4bqj4bqxL8Ozw7rhurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqxw7PDuuG6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq1l4bqp4bqpQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9iYuG6qcOpL+G6q+G6u8OpbmLhuqtkYuG6ucSRZeG6osSRYmXhuql14bq54bqjc0Hhu5vhuqfhuq3hur114bqiNeG6p1Xhu5fhuq3huqLhu5Hhuq3huqJ34bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqt4bu34bqtw7rhu6Phu5PDueG6rWzhu6Phu5XDueG6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p2Xhuqnhuqnhuqfhuq0v4bq34bqxL8Ozw7rhurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t1Xhu5fhuq3huqLhu5Hhuq3huqJ34bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqtbeG6tuG6veG6rW7FqcO54bub4bqt4budxrDhuq3hu5zhu6Xhur/DueG7m+G6rU/Dgm3huqHhuq1D4buD4bqtw5nhu5vhurThuq1Vdm3huqHhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nMSpw4Phuq1Vdm3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7neG7s+G6rW3EgsO54bub4bqt4bqid+G6reG6ouG7o8O0w7nhuq114bq/4bqtw7p24bqi4bqtw7nDsuG6ouG6rW/hu41B4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6quG7hcO54bqt4bud4bulw6rhuq3huqLDgMODROG7k8O54bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq1t4bq24bq94bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq174buj4buZ4bqi4bqh4bqtbeG7neG7n8O54bud4bqt4bqq4buh4bqt4bqi4bud4buR4bqtbsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rcO54bq/4bul4bqh4bqtbeG7neG7o+G6reG6onZt4bqtw7nhur/hu6Xhuq1t4bqyw7nhu5vhuq1Dw6xE4bqtbuG6psO54bub4bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu53hu7Phuq114bq/w7rhuq3DuXnhu6Phuq1v4buV4bqtbeG7neG7peG6rW3hu6XDueG6rW3hu53DqsOD4bqt4bqi4bq04bu3w7nhu5vhuq3DueG7ncO94bqh4bqt4bqiw4Dhu6Phuq3DrMO54bqt4bqid+G6reG6ouG7o8O0w7nhuqPhuq174bq/4bul4bqtw7nhu5vhur9E4bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqtbcOqbeG6rW7FqcO54bub4bqt4budxrDhuq3DuuG7o+G7k8O54bqtbOG7o+G7lcO54bqtdeG7geG7o+G6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtw7nhu5vhu53hu6Phuq3huqLhu53Dgm3huq3huqLhu5Hhuq3huqJ34bqj4bqtVOG7neG7scO54bub4bqtbeG7nXHhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6reG7t+G6reG7m+G7icO54bqtw7rhur/huq3hu53hu4nDg+G6reG7neG7keG6ouG6rW3hu6XDueG6rW3hu53DqsOD4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW7FqcO54bub4bqt4budxrDhuq3huqLDgMO0w7nhuq3Dusaw4buj4bqtw7rhu6Phu5PDueG6rW/hu4vhuqLhuq3DueG6tMO9beG6rW/hu5PDg+G6reG7m+G7neG7o+G6rcO54budw73huq3huqLDgMODROG7k8O54bqt4bqi4bud4butw7nhu5vhuq3DueG6v0ThuqHhuq3huqLDgOG7t+G6reG6quG7k+G6rcO54bud4bq/4bqt4bqi4bud4buz4bqt4budxrDhuq1v4buV4bqt4bqi4budZkHhuq3hu53hurR5w7nhu5vhuqHhuq1s4bq/ROG6rW144bqtbsOsw7nhu5vhuq11w7TDueG6reG6onfhuq3huqLhu6PDtMO54bqj4bqtw5nhu5vhu6Xhur/hu6Phuq3DgOG6veG6oeG6rW/DrEThuq1txanDueG6rXXhur/huq1ucEHhuq1v4buV4bqtbeG7icOD4bqtRMO0w7nhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqh4bqtw7rhu6XDueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq3DgcOD4butbeG6reG6ouG7ncOq4buj4bqtbsOsw7nhuq3hur3DueG6oeG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6oeG6rW7FqcO54bub4bqt4budxrDhuq1vZm3huq1Ew7TDueG6oeG6rW9mbeG6reG6ouG6v+G7o+G6oeG6rW9mbeG6rUHhu53Egm3huq11dm3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JOG7t+G6rW5y4bqh4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1uw6zDueG6rXXhur/DueG7m+G6rWzhu6Phu5XDueG6rW3hu53GsMO54bqtw7nhu5vhur9E4bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqtb+G7leG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtw7nhu5vhu53hu6Phuq3huqLhu53Dgm3huq3huqLhu5Hhuq3huqJ34bqtbOG7t+G7o+G6rW/hu4nDg+G6rUPDg8Osw7nhuqHhuq3DqsO54bud4bqt4bqiw4Dhu4XDueG7m+G6rcOAZ8O64bqt4bqgw6rDueG7m+G6reG6ouG7qeG6rXXhur/DueG7m+G6rcOBw4PDtOG6oeG6rXXhur/huq1ucEHhuq3huqLhu63huqLhuq1v4buV4bqtbeG7pcO54bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhur3huq3hu53hu6Xhur/hu6Phuq3DueG7o+G7mcO64bqt4bqq4buP4bqtb+G7jUHhuq3huqrhu4XDueG6reG7neG7p+G6veG6reG6osOAw4NE4buTw7nhuq3huqLhu53hu63DueG7m+G6rW3hurbhur3huq3DuXnhu6Phuq3DuuG7ocO54bud4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3DgOG6veG6o+G6rcOZ4bub4bul4bq/4buj4bqtw4Dhur3huqHhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rUPhurThur3huq1t4bqyw7nhu5vhuq1t4bun4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rW3Dqm3hu53huq11xJDhuq3hu5vhu6Phu4fhu6Phuq3huqrhu5Phuq114buX4bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqj4bqtJeG7ncOz4bul4bqtb+G7p+G6oeG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3hu5vhu6Phur3huq1v4buhw7nhu53huq104budw6rhuq3hu5vhu6Phu4fhuq3huqLhu6Phu5FB4bqt4bqi4bqwbeG6reG7hcO54bqt4bqi4buR4bqi4bqt4bqq4bq/4bqtbeG7nXnhu6Phuq1v4bq/4bul4bqtw7nhu7fhuq3DusODdsO5w6Dhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq1v4buj4bqtdeG6v8O64bqt4buFw7nhuq1D4bq94bqt4bu34bqtdeG7geG7o+G6rcOBw4Phur3huq3DueG7m+G6v0Thuq09Z8O64bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG7muG7o8O0w7nhu5vhuq3DusO94buj4bqtdcO0w7nhuq1v4bq04buzw7nhu5vDoOG6rSXhu5HhuqLhuq3DusODdsO54bqtbeG7neG7peG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6reG6ouG7ncOsw7nhuq1v4buj4bqtdeG6v8O64bqt4buFw7nhuq1D4bq94bqtbuG7peG6reG6ouG7n8O54bud4bqtbeG7neG7i+G6ouG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6quG7o+G7mW3huq104bud4buxw7nhu5vhuq10cEHhuq3huqrhu5Phuq3DgcODw7Thuq3hu4XDueG6reG6ouG7keG6ouG6rcO54bubw4NEw7TDueG6rW/DqsO5w6Dhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq104bud4buxw7nhu5vhuq3DuuG6vUThuq1v4bq9w4Phuq1E4buRw4Phuq3huqrhur/hu6Xhuq1vxILDueG7m+G6rW5wQeG6reG6ouG7keG6ouG6oeG6reG6oOG6vcOD4bqt4bqi4buR4bqi4bqtb+G7g+G6rXThu53hu6Xhu4/huq3DuuG7gcO54bud4bqt4bqiw4Dhu7fhuq114buB4buj4bqt4bud4bulaG3huq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqt4bqi4bq9w7nhu5vhuq3DuuG6veG6rW3hu6fhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW3hu53hu5HhuqLhuq3huqrhur/hu6Xhuq1ucEHhuq3huqLhu5HhuqLhuq3DueG7m8ODRMO0w7nhuq1vw6rDueG6rW/hurThu7Vt4bqt4buFw7nhuq3huqLhu5HhuqLhuq3igJxs4bqu4oCd4bqj4bqj4bqj4bqte+G7oeG6reG6qsSpROG6oeG6reG6ouG6pOG6rXXDrMOD4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6osOsw7rhuq3huqLhu53Dgm3huq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rXvhu6Phu5nhuqLhuqHhuq09Z8O64bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG7muG7o8O0w7nhu5vhuq1v4buD4bqtbeG7p+G6rcSQ4bqtw7nhu5vhu51y4bq94bqtdOG7neG7scO54bub4bqtdOG7ncOqbeG6reG7m+G7oeG6rcO54bub4bq/ROG6reG6ouG7keG6ouG6rcO64bubw4NEw7TDueG6rW/DqsO54bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G7sMO54bub4bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6rXvhu4XDueG6rSPDg+G6vcO54bub4bqh4bqtQOG7neG7p+G6rU3hu53hurbhuq3huqJwbeG7neG6rSpMw5lO4bqtQ+G7g+G6rcOZ4bub4bq04bqtVXZt4bqh4bqtbeG7neG7o+G6veG6reG6oOG7j8Oh4bqt4oCcJeG7keG6reG6onfhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtdeG6v+G6rcO6duG6ouG6reG6osOAw4NE4buTw7nhuq3huqLhu53hu63DueG7m+G6reG6ouG7reG6ouG6rW/hu41B4bqh4bqt4buFw7nhuq3huqDDrMOD4bqt4bqq4bq/4bul4bqt4bqiw6zDuuG6rXThu53hu4fDuuG6reG6quG6v+G6reG6osOA4buf4bqt4bunbeG6rW3hurbhur3huq3Dunjhu6Phuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6o+G6rcOZ4bun4bqt4bqi4bud4buV4bqt4bud4buj4buZw7nhuq11xanDueG7m+G6rcO54budw73huq15w7nhuq3huqDhu6PDueG7neG6reG6ouG7neG6v8O54bud4bqtbeG6tuG6veG6rW3Dqm3huq1t4bqw4bqt4bqid+G6reG6ouG7o8O0w7nhuqHhuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqLhu53hu7Phu6Phuq3DueG7ncO94bqtb+G7kcO54bqtbsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rW3hurbhur3huq3DuuG7ocO54bud4oCd4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq1l4bqp4bqpQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL21uw7nhuqNs4bq94bul4bqi4bud4bq9w7nhu53hu53hu6Xhur3huqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9iYuG6qcOpL+G6q+G6u8OpbmLhuqtkYuG6ucSRZeG6omNi4bq54bq7dWThuqNzQeG7m+G6p+G6reG6vXXhuqI14bqnVeG7l+G6reG6ouG7keG6reG6onfhuq09Z8O64bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG7muG7o8O0w7nhu5vhuq3hu7fhuq3DuuG7o+G7k8O54bqtbOG7o+G7lcO54bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqn4bq54bqp4bqp4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnZeG6qeG6qeG6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t3vDveG7o+G6rcO54bub4bq04buz4buj4bqtbsOsw7nhuq3huqrDs8O54bqtbOG7o+G7lcO54bqh4bqtJeG7keG6ouG6rcO54bubw4NEw7TDueG6reG6ouG7o8O0w4Phuq1t4bun4bqtxJDhuq3DueG7m+G7nXLhur3huq3huqrhu7Hhuq1t4bquw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3TeG7p+G6rXXDteG6reG6quG7oeG6reG6qsSpROG6rcO64bq/4bqtbuG6ruG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6rW/hu4Phuq3igJzhuqDhu6PDueG7neG6rW154bqh4bqtdcSpQeG6rcO54bub4bud4buj4buZQeKAneG6reG7t+G6reG7nOG6v+G6rcOZduG7o+G6oeG6rcO54bud4bq0w7nhu5vhuq3DueG7hcO64bqtw7nhur/hu6Xhuq1t4bqyw7nhu5vhuq3huqrEqUThuq1tw4Lhuq1vxILDueG7m+G6rW5wQeG6rT1nw7rhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqt4bua4bujw7TDueG7m+G6rXXhur/huq3huqrhu7Xhuq1t4bud4buvw7nhu5vhuq1t4bulw7nhuq1tw6rhu6Phuq3hu7HDueG7m+G6reG7nOG7peG6v8O54bub4bqtTOG7o8O0w7nhuq1N4bq0ecO54bub4bqtdeG7geG7o+G6reG6osOA4bu34bqt4bqq4buT4bqtw7l54buj4bqt4oCcbeG7neG7scO54bqtw4Dhur3Dg+G6rW1m4bqi4bqtw4Dhu63DueKAneG6o+G6reG7sMO54bub4bqtTeG6tHnDueG7m+G6rW3hu53hu6Xhuq3DgGfDueG7m8Oh4bqt4oCcTeG7p+G6reG6ouG7neG7leG6reG6ouG7keG6ouG6rXThu53hu7HDueG7m+G6reG6quG7k+G6rcOBw4PDtOG6rW/hurThu7Vt4bqtw7nhu53hurTDueG7m+G6rcO54bud4buL4bqi4bqt4bqi4bud4buj4buR4bqi4bqtQeG7neG7h+G7o+G6reG6quG7k+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq0l4buR4bqi4bqtw7nhu5vDg0TDtMO54bqt4bqi4bujw7TDg+G6o+G6rU/hu6fhuq1t4bqyw7nhu5vhuq114bq/4bqtbcOqbeG7neG6reG6ouG7neG7leG6reG7neG7o+G7mcO54bqtdcWpw7nhu5vhuq3hu53hu6Phu5HDg+G6rXThu5/DueG7neG6reG6qsO94buj4bqt4bqi4bujw7TDueG6reG6onfigJ3huqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3VeG6v+G6rcO6duG6ouG6rW7FqcO54bub4bqt4budxrDhuq11w73DueG6rW3hurbhur3huq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nMSpw4Phuq1Vdm3huqHhuq1uxanDueG7m+G6reG7ncaw4bqt4buc4bul4bq/w7nhu5vhuq1Pw4Jt4bqtb+G7g+G6rW7Dg0Thuq3huqLDgOG7oeG6reG6osOAw4NE4buTw7nhuq3huqLhu53hu63DueG7m+G6reG6ouG7keG6reG6onfhuq3DueG7m+G6v0Thuq09Z8O64bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG7muG7o8O0w7nhu5vhuq3huqDDg+G7reG6ouG6reG7neG6v8O54bub4bqt4bqiw4Dhu4XDuuG6rcO54buFw7rhuq3DueG6vUThuqPhuq0l4bud4buxw7nhu5vhuq3huqLhu53hurThu7PDueG7m+G6oeG6rcO6eOG7o+G6rcO54buFw7rhuqHhuq3hu5vhu6Phur3huq3huqJ2beG6reG6oMO14bqtbOG7icOD4bqtw4Dhur3huq3DunbhuqLhuq3hu5vhu6Phur3huq1v4buhw7nhu53huq3igJxv4buFw7nhu5vhuq1t4bq94buj4oCd4bqh4bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqtw7nhur9E4bqtbeG7p+G6reG6osOAw6pt4bud4bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6rW/hu6Phuq3DuuG7s+G7o+G6reG6vcO54bud4bqtw7PDuuG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rW/hu5HDueG6rcO54bud4bq/4bqtw7rhu6HDueG7neG6reG7ncawQeG6reG7ncaw4bqt4bqq4bq/4bqtbeG7ncODasO54bqtbHDhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqLDqm3huq3igJzhu53EqcOD4bqtbeG7icO54oCd4bqh4bqtb+G7p+G6rXXhur/huq3huqrhu6Phu5lt4bqt4bqi4bufw7nhu53huq3huqLhu6XDqsO54bqtbeG7neG7o+G6rUHhu53hu5/huqHhuq1B4budw6zDueG6rW3hu7HDueG7m+G6rW3Dqm3huq1t4buxw7nhu5vhuq3huqrhu6Phu5lt4bqtbeG7icO54bqt4bqi4bud4buj4buR4bqi4bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq/ROG6rW3hu53hu5/DueG7neG6reG6ouG7ncOCbeG6reG6ouG7keG6reG6onfhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7ncOz4bul4bqt4bqi4budw4Lhuq3huqLhuqbhuq1B4budw6zDueG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq1uxanDueG7m+G6reG7ncaw4bqt4buc4bul4bq/w7nhu5vhuq1Pw4Jt4bqh4bqtw7nhu4XDuuG6rcO54bq9ROG6rW/hu5HDueG6rXXhurThu7XhuqLhuq3hu5vhu6Phur3huq1v4buhw7nhu53huq3hu7HDueG7m+G6reG7nOG7peG6v8O54bub4bqtT8OCbeG6rU/hu6Xhur/DueG6oeG6reG6ouG7neG7scO54bqtw5rhu6PDueG7neG6reG7nOG6rsO54bub4bqh4bqtQ+G7g+G6rcOa4bujw7nhu53huq1Vdm3huq1t4budw4Nqw7nhuq1scOG6rW144bqtb+G7leG6rW3EgsO54bub4bqt4budxrDhuq3DueG7m+G6v0Thuq3DgGfDuuG6o+G6rcOaw6zDuuG6rW144bqtbcSCw7nhu5vhuq3DgGfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5vhu6PDtMO54bub4bqt4bqi4bud4bq04buzw7nhu5vhuq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4buJw7nhuq1t4buJw4Phuq10ReG6oeG6rW3hurLDueG7m+G6rXThu53hu7HDueG7m+G6rcO54bud4buL4bqi4bqt4bqi4bud4buj4buR4bqi4bqtQeG7neG7h+G7o+G6rWzhur/hu6Phuq3huqLDgOG7n+G6rW3hu7HDueG7m+G6rUHhu53Dg+G6oeG6rW3hu63huqLhuq114bq/4bqtb+G7iUThuq1v4bq24bqt4bqq4bq/4bqt4bqgw4PDueG7m+G6reG6osSCbeG6o+G6rSXDg0Thuq3DueG7neG7o8O0w7nhuqHhuq3DusOsw7rhuq1txILDueG7m+G6rW154bqtbOG7h8O54bqt4bqgw7Xhuq1t4bun4bqtw7p24bqi4bqtbeG7pcO54bqt4bub4bq/4bqt4bqiw4Dhu63DueG7m+G6rcO5aMO54bub4bqt4bqi4bqk4bqt4bqr4bqtb+G7kcO54bqt4bqr4bqhxJHhuq104bub4bqt4bqiw4Dhu7fhuq11w7TDueG6oeG6rcSR4bqtdOG7m+G6rUPhu7Hhu6PhuqHhuq3huqvhuq1t4bud4bq94buj4bqtw4DhurThu7XDg+G6rcO54buRQeG6reG6quG6v+G6rW9y4bq94bqt4bqiw4Dhu4nDg+G6rW3hur3Dg+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurckw6rDueG7m+G6rcO54bub4bq/ROG6rcOAZ8O64bqh4bqt4bqg4bq9w4Phuq104bud4buj4bqtbXjhuq1s4bq/w7nhuq1v4bq04bu1beG6rW3hu53Dg2rDueG6rWxw4bqtQ+G7pcO54bub4bqt4bqi4bud4buh4bqtdeG7i0Thuq3hu53hur3hu6Phuq3DusOsw7rhuq1teOG6rW/hu4lE4bqtb+G6tuG6rcO54bud4buL4bqi4bqh4bqtw7p24bqi4bqtw7rDrMO64bqtbcSCw7nhu5vhuq3hu7fhuq3DueG7neG6v+G6reKAnG/hu4XDueG7m+G6rW3hur3hu6PigJ3huqHhuq1txanDueG6rcO6duG6ouG6rcO6w6zDuuG6rW144bqtdOG7o+G6veG6reG6ouG7neG7oeG6rUHhu53hu4fhu6Phuq3hu5vDqsO54bud4bqtb+G7kcO54bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu53hu7Phuq3hu7HDueG7m+G6reG6onfhuq3hu53GsOG6oeG6reG6ouG7nWZB4bqt4bud4bq0ecO54bub4bqt4bqi4buB4buj4bqtw7nhu5vhu51y4bq94bqt4bqiw4Dhur3DueG7m+G6oeG6rcO64buz4buj4bqt4bqid+G6reG6ouG7o8O0w7nhuq3huqrhur/huq1tw6pt4bqtbMSpbeG6reG6ouG7o+G7k8O54bqtw7nhu53DrMO54bqt4bqq4buT4bqt4bqi4bqk4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqj4bqtJeG7reG7o+G6reG6osOA4bq0w71t4bqh4bqtbsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rXXhu4Hhu6Phuq3huqJ34bqtbeG7ncOCbeG6rXXhu5fhuq1txILDueG7m+G6reG6osSCbeG6rUThu5HhuqLhuqPhuq3DmuG6sG3huq1v4bufbeG7neG6rXXhur/huq1t4bud4bul4bqtbeG7pcO54bqtbeG7ncOqw4Phuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtbsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6reG6ouG6sOG6reG7ncawQeG6reG6osOA4bq0w71t4bqtw7nhu5vhur9E4bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5vhu6PDtMO54bub4bqh4bqtb+G7leG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rXThu53hu5/huq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqi4bqk4bqtb+G6tOG7s8O54bub4bqt4bqi4budw7TDuuG6reG7i8O64bqtbcSCw7nhu5vhuqHhuq3huqLDgMOqw7nhu53huq3huqLhu6HDueG7neG6reG6osOA4buBw7nhu5vhuq1txILDueG7m+G6rUPhu6XDueG7m+G6reG6veG7o+G6reG6quG7k+G6rcO54bud4bq/4bqtw7nhu4tE4bqh4bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu53hu7Phuq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4bun4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLDgOG7scO54bub4bqtw7nhu6XDuuG6o+G6rU/hu5HDueG6reG6oMOqw7nhu5vhuq3DueG7m+G6v0Thuq3DgGfDuuG6rW/hu7HDueG7m+G6rW/hu4fhu6Xhuq1t4bulw7nhuq1t4budw6rDg+G6rcOBw4NE4bqt4bqi4bqw4bqt4bqi4buB4buj4bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu53hu7Phuq3huqJ34bqtb+G7leG6reG6ouG7neG6pm3huq3hu53hu6Phu5nDueG6rXXhu5fhuq1t4bud4bufw7nhu53huq3huqLhu5HhuqPhuq1P4buRw7nhuq1vw6xE4bqh4bqt4bq94buj4bqt4bq94buj4bqtbeG6ssO54bub4bqt4bqi4budZkHhuq3DunbhuqLhuq3DucOyw7nhuq3hu53hurR5w7nhu5vhuq11w7TDueG6rWzhur3DueG6reG6ouG7neG7s+G6reG6onfhuq3huqLhu6PDtMO54bqh4bqtbeG7icOD4bqtbeG7ncSCbeG6rW3hu53hu6Xhuq3hur3DueG7neG6rXXhu6PDueG7neG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rW/hu4Phuq104budw4Phu4vhuqLhuq1v4bq04bu1beG6reG6oOG7o8O0w4Phuq3huqLhu53hu6XDquG6ouG6oeG6rUHhu53huq7huq3hu5124bqtb3bhuq3huqLDgOG7oeG6rW3hu53hu6Xhuq3DgcODw7Thuq3hu53hurR5w7nhu5vhuqHhuq1t4bud4bul4bqtbeG7pcO54bqtbeG7ncOqw4Phuq1uxanDueG7m+G6reG6onZt4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rW/hu6Phu5PDg+G6reG6ouG7reG6ouG6rW/hu41B4bqtw7nhu53hu4vhuqLhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3VOG7neG7o+G6rUHhu53hu4nDueG6rXXhu5fhuq1t4bud4bul4bqt4bqid+G6reG6ouG7o8O0w7nhuq1t4bq24bq94bqtw7rhu6HDueG7neG6reG7neG7peG6v8O54bqt4bqi4buL4bqi4bqt4bqi4bud4buh4bqtb+G7kcO54bqtQeG7neG7icO54bqt4budxrBB4bqt4bqqw73hu6Phuq1t4bulw7nhuq1t4budw6rDg+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3hu53GsOG6o+G6rU/hu4Phuq114bq/4bqt4budxrDhuq3huqLhu53hu6Hhuq1B4bud4buH4buj4bqtbeG7p+G6reG7neG6v8O54bub4bqt4bqiw4DDtMO54bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq1u4bq0w73hu6PhuqHhuq1u4bqu4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG7ncaw4bqtbeG7p+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3hu7HDueG7m+G6rW3hu53EguG6oeG6rWzhur/huq3huqLhu53hu5/DuuG6rW3hur3hu6Xhuq3DueG7o8O0w7nhuq3DueG7neG6tMO54bub4bqtbOG6veG7peG6reG7m+G7o+G7s+G6rW3hu53hurbhuq3huqLDgOG7oeG6rW3Dg3Zt4bqt4budxrBB4bqt4bqqa8O54bqtdeG6v+G6reG7scO54bub4bqt4bqiw4DhurThu7fDueG7m+G6reG7ncaw4bqj4bqt4bucxrBB4bqtQ+G7pcO54bub4bqtdeG6v+G6rW/hu5HDueG6rUHhu53hu4nDueG6reG6ouG7o+G7mW3huq114bujw7TDueG6reG7neG7peG6vcO54bqh4bqt4bqqa8O54bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3huqLDgMSp4bqi4bqt4bqi4bqm4bqtbeG6tuG6veG6reG6ouG6pMO54bub4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4budxrDhuq1v4buV4bqtw7nhu5vhu6/hu6Phuq3huqLhu53Ds+G7peG6reG6ouG6pMO54bub4bqtw7rDrMO64bqh4bqtbcOqbeG6reG7scO54bub4bqtbMOqbeG6oeG6reG7scO54bub4bqtbOG6v+G6rW3hur3hu6Xhuq3DueG7o8O0w7nhuq3huqLhu53hu6Hhuq3DueG7m+G7r+G7o+G6rcO6w6zDuuG6reG6osOAw7TDueG6oeG6rW3Dqm3huq1t4budxILhuq3DueG7m+G7r+G7o+G6rcO6w6zDuuG6rW7hurTDveG7o+G6oeG6rcOA4buv4buj4bqtb+G7kcO54bqtbcOqbeG6rW3hu53DqsOD4bqh4bqtbeG7nWbhuqLigKbhuq3Dmnjhu6Phuq3DueG7m+G6tOG7s+G7o+G6rXThu53hu6Phuq3huqrhu5Phuq1v4buTw4Phuq1v4bq04bu1beG6rW3hu53hu6Phur3huq3DunbhuqLhuq1B4bud4buJw7nhuq3igJx1dm3igJ3huq114bq/4bqtw7rhu6Phu5HDueG7m+G6reG6ouG7nXDhuqLhuqHhuq3DuWbDuuG6rUPhu7Hhu6Phuq3huqrhur/huq3hu53hu6Xhur3huq3DgcOD4buH4bqtb+G7leG6rcO64bq9w7nhu5vhuq3huqrhu5PhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34bqx4bujw7rhu5vhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqfhu6NNw7PDueG6osOzw4Dhuqfhuq3huqDhuqJEdcOzNeG6p0Lhu6Nu4bqi4budw6Hhuq3hurnhuqnhuqlBQ8Og4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqLDoeG6rWXhuqnhuqlBQ8Og4bqn4bqt4bqgw4BtNeG6py8vbW7DueG6o2zhur3hu6XhuqLhu53hur3DueG7neG7neG7peG6veG6o+G6qsO5L27Ds+G6oHThuqLhu6VBL8O5w7NC4bqgL2Ji4bqpw6kv4bqr4bq7w6luYuG6q2Ri4bq5xJFl4bqiYmTEkeG6q3XhurvhuqNzQeG7m+G6p+G6reG6vXXhuqI14bqnVeG7l+G6reG6ouG7keG6reG6onfhuq09Z8O64bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG7muG7o8O0w7nhu5vhuq3hu7fhuq3DuuG7o+G7k8O54bqtbOG7o+G7lcO54bqn4bqtQuG7o27huqLhu5014bqn4bq54bqp4bqp4bqn4bqt4budw7Phu6Phu5vhu53huqI14bqnZeG6qeG6qeG6p+G6rS/hurfhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTeG6vUHhuqLhu6Phu6XDueG6p+G6t8Oa4buJw7rhuq1teOG6rW3EgsO54bub4bqtPWfDuuG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqtbeG6tuG6veG6rcO6duG6ouG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6reG6qsOzw7nhuq1s4buj4buVw7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3w5nhu5vhu6Xhur/hu6Phuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtbsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rXXDvcO54bqtw7nhu53hurTDoeG6reG7nOG7peG6v8O54bub4bqh4bqtw5nhu5vDg0Thu5fDueG6oeG6rSXhu4XDueG7m+G6o+G6o+G6o+G6rcO54bud4buj4buTw4Phuq1uxanDueG7m+G6reG7ncaw4bqtdOG7ncOqbeG6reG7t+G6rcO64buj4buTw7nhuq1s4buj4buVw7nhuq3huqprw7nhuq1txanDueG6reG7m+G7o+G6qOG6rcO54buRQeG6rW/hu6Phuq114buX4bqtw7nhu53hur/huq3huqLhu53hu7Phuq3hu53GsOG6rW5wQeG6rW/hu4nDg+G6rcO54buFw7rhuq3DueG7neG6tOG6rcO6duG6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phuq3huqLhu53Dgm3huq3DgcOD4bq9w7nhuq3huqLDgMaww7nhu5vhuq3DueG7neG7i+G6ouG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7hcO64bqj4bqtJcODROG6rcO54bud4bujw7TDueG6reG6quG7oeG6reG7n+G6ouG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqh4bqtbeG7pcO54bqtbeG7ncOqw4Phuq1v4buj4bqtdeG6v8O64bqt4buFw7nhuq1D4bq94bqh4bqtbcOqbeG7neG6reG6ouG7ncOCbeG6reG6onfhuq1t4budw4Jt4bqtdeG7geG7o+G6rW3hu6fhuq1B4bud4buJw7nhuq3hu5vhu6Phu4fDueG6rW95w7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34buww7nhu5vhuq0l4buFw7nhu5vhuq174buFw7nhuq1U4buj4buTw7nhu5vhuqHhuq0lw4DhurThu7fDueG7m+G6reG6onZt4bqtbsWpw7nhu5vhuq3hu53GsOG6rSXhu4XDueG7m+G6rcSDQ+G7g+G6reG7nOG6tMO54bub4bqtVXZt4bqv4bqh4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLDoeG6reKAnHvhur/hu6Xhuq3DueG7m+G6v0Thuq09Z8O64bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6reG7muG7o8O0w7nhu5vhuqHhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq3huqrhu6PDtMO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG7ncaw4bqtb+G6tOG7tW3huq1B4budw6zDueG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6ouG7neG6tOG7s8O54bub4bqtbeG7nXHhuq11w7TDueG6rcO54bud4bq/4bqt4bqi4bud4buz4bqtQeG7neG6sOG6reG7m+G7o8SCQeG6reG6quG7o+G7mW3huq3DgcODw7LhuqLhuq1uxrDDueG6reG7neG6tHnDueG7m+G6rXThu53hu6fhu6PhuqHhuq3DusOD4bq94bqt4bud4bul4bq94bqtw4HDg+G7h+G6o+G6o+G6o+G6rW/hu5Xhuq1s4bq/ROG6reG6ouG7qeG6rXXFqcO54bub4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huqPhuq1NxanDueG6rXXhur/DuuG6rcO6w6zDuuG6rW3EgsO54bub4bqtQ+G7seG7o+G6reG7m+G6v+G6oeG6reG7hcO54bqt4bqixKlB4bqt4bqi4bud4buV4bqj4bqj4bqj4bqt4bqi4bud4buh4bqtbOG6veG7peG6reG7m+G7o+G7s+G6rW3hu6fhuq114buX4bqtdcO9w7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4budxrDhuq3DusO94buj4bqtdeG6v8O64oCd4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t1Xhu5fhuq3huqLhu5Hhuq3huqJ34bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6reG7t+G6rcO64buj4buTw7nhuq1s4buj4buVw7nhuq1v4buD4bqt4bqi4buvw7nhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu53hur/DueG7m+G6rcO54bub4bud4buhw7nhuq3DueG7hcO64bqtw7nhur1E4bqj4bqtTeG6rsO54bub4bqt4bqqw73hu6Phuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtbOG7o+G7kcO54bqtb3fhu6PhuqHhuq1B4budw6rhuqLhuq3huqLDgOG7o+G7lcO54bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqtdeG6v+G6reG6oOG6puG6rWzhu6Phu5HDueG6rW934buj4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6quG7hcO54bqt4bud4bun4bq94bqh4bqt4bqg4bujw7nhu53huq3hu53hu6Xhu4HhuqLhuq1tdsO54bub4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqt4bua4buj4buz4bqtb8OsROG6oeG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqte+G7o+G7meG6ouG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rW3FqcO54bqt4buFw7nhuq3huqLhu5HhuqLhuq3DueG7neG6tOG6reG6osOA4bq0w71t4bqtdOG7o+G6veG6oeG6rcO64bq/4bqtbeG7ncODROG7lcO54bqt4bqg4bq9w7nhu5vhuq1t4budeeG7o+G6reG6ouG7keG6ouG6oeG6reG6quG7oeG6reG6ouG7neG7keG6rXXhu5fhuq3huqLhu5Hhuq0ld+G6rT1nw7rhuq3huqLhu53DqsO54bub4bqt4bua4bujw7TDueG7m+G6reG6qmvDueG6rW/hurThu7Vt4bqtbcOqbeG6reG7ncaw4bqt4bqidm3huq114bq0w4Phuq3hu5vhu6PhuqjhuqPhuq174buj4buZbeG6rXXhur/DuuG6rcO6w6zDuuG6rW3EgsO54bub4bqt4budxrDhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtbeG6ssO54bub4bqt4bubxrDDueG6rcO54bud4buN4bqt4budecO54bqt4bqiw4DhurTDvW3huq3DueG7neG6tMO54bub4bqtxJDhuq3DueG7m+G7nXLhur3huq1t4bq24bq94bqtw7nhu6fhuq3huqLhu53hu6Hhuq3huqprw7nhuq3huqrEqUThuqPhuq1P4bun4bqtdeG6v+G6rW3Dqm3hu53huq1v4buV4bqtbeG7pcO54bqtbeG7ncOqw4Phuq1s4bq/ROG6reG6ouG7qeG6rXXFqcO54bub4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq104bufw7nhu53huqHhuq1s4buj4buR4bqi4bqtecO54bqtb+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqt4bqid+G6reG6ouG7o8O0w7nhuqHhuq3DueG7m8OD4buvw7nhuq1tduG7o+G6rW3hurbhur3huq3DuuG7ocO54bud4bqtb+G7leG6reG6ouG6pOG6rW/hu6fhuq1B4bud4buLw7nhuq1v4buLw4Phuq3huqLhu63huqLhuq3hu515w7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqq4buj4buZbeG6oeG6reG7ncawbeG6reG7neG6v8O54bud4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG6vMOD4bqi4bud4bulw4Dhuqfhurcl4buFw7nhu5vhuq0l4budxIJE4bqxL0Hhurc=

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]