(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những xã điểm trong lựa chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của huyện Hậu Lộc, những năm qua Đảng bộ, Nhân dân xã Phú Lộc đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong xây dựng; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành; phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhODd3eHbhu6Phu53Dsjg3Zjjhu6zhu43DveG6o8agw7pn4bqjd+G6veG7neG6o3fhuqvhu53DsuG6o3h24bur4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G6sGThuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buP4bqj4buX4buPbnnhuqPhu5vhu4V5Ny9mODcvd3h24buj4budw7I4Ny/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOMag4bqr4bqj4bubw7p44bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhurBk4bqjaeG7j27hu5vhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjxqHhuqDhuq3huqNn4buNcOG7neG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6ozXhu5xY4buaNuG6o+G7l+G7j2554bqj4bub4buFeeG6o2fhu7fhuq3huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7jOG7h3nhuqPGoMO6ZzLhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhu6954bqt4bqjSWPhu53DsuG6o2bDujLhuqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o+G6sGThuqPhu6zhu43DveG6o8agw7pn4bqjaWThuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu53DssOA4budw7LhuqPhu53hu6XhuqPGoeG6oGcy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7Ix4bqjeHbhuq3hu53hu43huqN44buN4bu34bqjd+G6oOG6o+G7t+G7ncOy4bqj4buNw7rhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G6qWfhuqNn4bq/4butMuG6o+G7ncOy4bqr4bud4buNMeG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu49s4bub4bqj4budxJHhu53DsjLhuqPGoeG7qeG7j+G6o3jhu41r4bqjd+G6veG7neG6o2fhu5/huqNpbuG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqNn4bqpZ+G6o3jhu49qeeG6o2fhu43DteG6o3h24buj4budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7nFjhu5rhuqPhu5fhu49ueeG6o+G7m+G7hXkzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODd3eHbhu6Phu53Dsjg3Zjg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqFoeOG7jXnhu5tm4bqj4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPEg8Ojw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhurXhurHhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r8Ojw6Iv4bqvw6Phuq9o4bqvw6PhuqfDo+G6t+G6r+G6pXjhurHhurfhuqXhuq/hurHGocOjM+G7leG7rcOyIHZ7w6LhurPhurfhuqHhuqPhuq3GoXh74bqh4bus4buNw73huqPGoMO6Z+G6o3fhur3hu53huqN34bqr4budw7LhuqN4duG7q+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhurBk4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o+G7l+G7j2554bqj4bub4buFeeG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocSDw6PDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqz4bq14bqx4bqh4bqjLzg3L2Y4Ny93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4OmThuqPhu6zhu43DveG6o8agw7pnMuG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buM4buHeeG6o8agw7pn4bqj4buX4buN4bqt4budw7LhuqN4duG6reG7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o2fGsOG6o+G7jeG7o+G6rTLhuqNm4buPbnnhuqPhu53DssODMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjGoOG6q+G6o+G7m8O6eOG6o+G6sGThuqN44buNeeG7geG7neG6o+G7nXPhu53DsjLhuqNpQeG7qWfhuqN4duG6reG7o+G6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o+G6sGThuqNp4buPbuG7m+G6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4bucWOG7muG6o+G7l+G7j2554bqj4bub4buFeeG6o2fhu7fhuq3huqPhu4154bq2beG7nTLhuqPGoeG6q+G6o+G7neG7j2zhu5vhuqN44bqg4bqj4buN4bqr4buj4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7nTLhuqN44buN4bqi4bqjeOG7jeG6qWfhu43huqPGocWp4bud4bqjxILFqeG7j+G6o+G6sGThuqPhu6zhu43DveG6o8agw7pnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThT4budw7LhuqNYduG7geG7neG6o+G7nMOyeeG6tmrhu53huqMmxJHhu50y4bqj4bus4buN4buf4bqjRsO14bqjeOG7jUHhuqNJY+G7ncOy4bqj4bu34bq24bqj4bqwZOG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3jhuqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjxqHDqnnhuqPhu53huq3hurbhuqPGoeG6q+G6o+G7m8O6eOG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaeG7j27hu53huqPhu43DtOG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqN44buT4bud4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqNnw6rhurbhuqN4dnXhu53DsuG6o8SC4bu14bqjaXPhu53DsjLhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjZ+G6qWfhuqPEguG7s+G7ncOy4bqjduG6rXnhuqPhu5vhuqt54bqj4buN4bqr4budw7LhuqPhu43hu5/huq3huqNn4buNeeG6tmrhu53huqNn4bqt4bud4buNMuG6o+G6sHnhur944bqj4buX4buN4buDeTLhuqNn4bqpZ+G6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o8ah4buPauG7neG6o+G7l2t44bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o8OyZeG7neG6o8SCxanhu4/huqNp4buBeeG6o3bhuq3huqNmbOG7neG6o8SCw4Phu53DsuG6o2fhu43hu6PhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7mzPhuqM64bqpZ+G6o2nhu5Hhu53hu43huqPhu53Dsnl14bud4bqjxqHhuqBn4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7nXPhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o8SC4buF4bud4bqjxqHhuqvhuqNn4buN4bu34bqjaWLhu6PhuqPhu51s4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyMuG6o8SCw7ThuqPEguG7h+G6tuG6o8SC4buPbWfhuqN44buPa+G7reG6o3jhu7Vn4bqjaeG7g+G6tuG6o+G7m2Lhu53hu43huqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o8ah4bqr4bqjeOG6v3jhuqPhurZreTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4V+G7o+G7ncOyMuG6o3jhu43DreG7o+G6o3Phu53DsuG6oybEkeG7nTLhuqNp4buf4bqj4but4buNY+G7j+G6o8ah4bqr4bqj4budbOG7neG6o+G7nXPhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o2fhuq3hu6PhuqPhu6954bqt4bqj4buveeG6qeG6o3h2w7Thu53hu43huqN4w7Vn4buN4bqjeOG7teG6o3Z5w7rhu53DsuG6o2nhur94MuG6o+G6qeG7reG6o2jhu7Xhu53DsuG6o+G7l+G7jeG7o+G6reG6o+G7jXBn4bqjLeG6o+G7l+G6puG6o3jhu4154buHeOG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7XhuqNn4buNeeG6tm7hu53huqNpw7nhu4/huqNn4bun4bqjZ+G6v3nhuqNnw6rhurbhuqN4dnXhu53DsuG6o3jhu43DreG7o+G6o+G7jUHFqeG7ncOy4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqj4buN4buf4bqtMuG6o3jEkeG7ncOy4bqjw7Lhu4/huqnhuqN4duG7kTLhuqN4xJHhu53DsuG6o3jhu4154bqj4bud4buN4buH4but4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4budc+G7ncOy4bqjaMOq4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zEkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqvxIPhuqNn4bu54budw7LhuqPhu53hu41B4bqj4bud4buPauG7neG6o8SC4bu14bqjaXPhu53DsuG6o+G6sHnDquG7neG6o+G6r8Oj4bqv4bqvMuG6o3jhu6Phuqvhu53huqPhurBk4bqjaWThuqPDsuG7j8Ot4buj4bqjeHZ14budw7LhuqNpQeG7qWfhuqPhuqXhurXhuqfhuqPhu43huq0y4bqjeMO54budw7LhuqPDsuG7j+G6qeG6o3h24buR4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2lieOG6o+G6t+G6scOi4bqjeOG6pOG6o2l14budw7Iz4bqj4buc4buNxrDhuqPhuqnhu63huqNo4bu14budw7LhuqN44buPa+G7neG6o2bDuuG6o+G7l+G7jeG7o+G6reG6o+G7jXBn4bqjLeG6o+G7l+G6puG6o3jhu4154buHeOG6o3h24buj4budw7LhuqN3Y+G7neG6o+G6sHnhur944bqj4budc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43hu49t4butMuG6o2bDtOG7neG7jeG6o+G7r3nDquG7neG6o3h2auG7neG6o8SD4bqj4buN4bqt4bqjZ+G6reG7neG7jeG6o3jhuqln4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jcOq4bud4bqjaMOq4bud4bqj4bus4buNw73huqPGoMO6Z+G6o2lieOG6o+G6r8Ojw6PhuqN4duG7j2154bqjaXXhu53DsjLhuqN4w7nhu53DsuG6o8ahQeG7p+G7ncOy4bqjeOG7jeG6oGfhuqM1Z8Oq4bq24bqjZ+G7n+G6o+G7jWJ4NuG6o2lieOG6o+G6rzPhurfhurfDoy/huq8zxIPhurXDouG6o3jhur/hu50y4bqjxIJB4bupeOG6o+G7l2vhuqPhu43hu6NiZ+G7jeG6o2ls4bqjduG6rTLhuqNmw7Thu53hu43huqPhu695w6rhu53huqPGoUHhu6fhu53DsuG6o3jhu43huqBn4bqjaWJ44bqj4bqx4bq3w6PhuqPhu5fDsi/hu53DskHGsOG7jy/hu53EkeG7mzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPEg8Ojw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXhuq/DouG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvw6PDoi/huq/Do+G6r2jhuq/Do+G6p8Oj4bqnxIPhuqd44bqlw6PhuqXhuqfDosahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurfhurfDo+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqHhu6zhu43DveG6o8agw7pn4bqjd+G6veG7neG6o3fhuqvhu53DsuG6o3h24bur4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G6sGThuqPhu51z4budw7LhuqN44buNc+G7neG6o+G7m8Wp4buP4bqj4buX4buPbnnhuqPhu5vhu4V54bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqhxIPDo8Ojw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurXhuq/DouG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEjhu49t4bud4bqjeMO1Z+G7jeG6o3h2deG7ncOy4bqjxqHDveG6reG6o8SCxanhu4/huqPDsuG7j3Thu53DsuG6o2fhu43hur944bqjxqFB4bup4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqN4xJHhu53DsuG6o+G7ncSR4budw7LhuqN3eeG6v3gy4bqjd2Phu53huqPGoUHhu6nhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4JsWp4buP4bqjZmPhu53huqN4w7Xhu53hu43huqNn4buN4buReeG6o3jhu41B4bun4budw7Iy4bqjZ+G7jeG7kXnhuqPhu5fhu43hu58y4bqjZuG6q+G6o2fhu6Phu53huqPhu5zhu43DquG7neG6o2jDquG7neG6o+G6sGThuqPhu6zhu43DveG6o8agw7pn4bqjaWThuqNn4buNeeG6tm7hu53huqNpw7nhu4/huqN4w4DhuqNn4buNxJHhu53huqPhu515c+G7j+G6o+G7m+G6reG7ncOy4bqjeMO14bud4buN4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPhu43DuuG6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buN4bqjxqFq4bud4bqjZ+G7jcSR4bud4bqj4budeXPhu4/huqN44buNw63hu6PhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqN4duG6reG7ncOy4bqjeHZi4buPM+G6o0nhu49u4bud4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu53hu41B4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buN4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o3h2YuG7j+G6o8Oy4bqr4bqjZ+G7t+G6reG6o+G6reG7neG7jeG6o0fhuq3hu6PhuqMmxJHhu53huqPhu5zDsnBn4bqjNXjhu41z4bud4bqj4bus4buNw73huqNJ4bqtNuG6o+G6szPhurPDo8Oj4bqjZ+G7o+G7nTHhuqN4duG6reG7ncOy4bqjeHZi4buP4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqPhuq3hu53hu43huqPhu4zhu6Phuqvhu53DsuG6o1jhu43huq3hu53hu43huqPhu4zhuqvhuqM1eOG7jXPhu53huqPDkuG7j8OD4bqtNuG6o+G6t+G6szPDo8Ojw6PhuqNn4buj4budMeG6o+G6reG7neG7jeG6o+G7jOG7o+G6q+G7ncOy4bqjJsSR4bud4bqjxqDDquG7neG6ozV44buNc+G7neG6o+G7rOG7jcO94bqj4buc4buP4bud4buNNuG6o8SD4bq1M8Ojw6PDo+G6o2fhu6Phu53igKbhuqNY4buj4bqr4bud4bqj4bqwZOG6o2fhu5/huqPhurfhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu515c+G7j+G6o3hz4bub4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7ncOy4buNbeG6o2fhuq3hu6PhuqNn4buN4buj4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqPhurfhuqNpa+G7neG6o+G6tzLhurPhuqN44bqk4bqjaXXhu53Dsi/hu43huq0v4budxJHhu5szNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG6rOG7neG7jeG6o0fhuq3hu6PhuqMmxJHhu53huqPhu5zDsnBn4bqjxILFqeG7j+G6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o+G7nXlz4buP4bqjw7LhuqvhuqN4duG6reG7ncOy4bqjeHZi4buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reDLhuqN4w4DhuqPhu5fhu43hu4/huqNp4buBeeG6o3hB4bqjZ+G7jcSR4bud4bqj4budeXPhu4/huqN44buNw63hu6PhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqN4duG6reG7ncOy4bqjeHZi4buP4bqj4buNw7rhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o+G6reG7neG7jeG6o2lk4bqjeOG7j2vhu63huqNn4buH4bud4bqjxILFqeG7j+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqjQXnhuqNpZOG7j+G6o2fhu7fhuq3huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o+G7jeG7peG6o3h24bup4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o8SC4bqt4bq24bqjxIJ04bud4bqj4budw7LDquG7neG6o+G7jeG6q+G7ncOyM+G6o0nhu5/huqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o3jhu43hu49reOG6o3jhu43huqBnMuG6o3fhuqDhuqPhu5fhu43DtWfhu43huqPGoW3huqNn4buN4buj4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7neG7peG6o8ah4bqgZ+G6o2fhu7fhuq3huqPhuq3hu53hu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFfhu6Phu53DsuG6o3fhu6Phu53DsuG6o8SCxanhu4/huqPEguG7j21n4bqjaeG7g+G6tuG6o+G7m2Lhu53hu43huqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4budc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjeOG7jcOt4buj4bqj4buNQcWp4budw7LhuqPhu43huqvhu53DsuG6o+G7jeG7n+G6reG6o3jhu43DtOG6o8SC4buPbWfhuqNn4buNeeG6tm7hu53huqNo4buRZ+G7jeG6o2fhu6fhuqNn4bq/eeG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hr4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7rOG7jcO94bqjxqDDumfhuqNn4bu54budw7LhuqPGoeG6q+G6o+G7m8O6eOG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o8SC4bu14bqj4bub4bqt4budw7LhuqN4w7Xhu53hu43huqPGocOqeeG6o2jhuqvhu48y4bqjZkHFqWfhuqNp4buBeeG6o2lieOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5dreOG6o+G7r3lj4bqjaOG6qeG7ncOy4bqjw7Lhu43hu4/huqPhu53hu43hu4fhu50z4bqjSOG7s+G6o2fhu43hu5F54bqjY+G7neG7jeG6o+G7jUHhu6vhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqNo4buRZ+G7jeG6o0fhu6Im4buOSC3Eg+G6pzLhuqN4eeG6tuG6o+G7neG7jeG7j2rhu53huqPhu43hu49t4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G6sGThuqNn4buf4bqj4bqv4bq34bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqN44buNQcaw4budw7LhuqPhurB54bq2auG7nTLhuqN4YuG7o+G6o8SC4buPbWfhuqPGoeG6q+G7m+G6o2fhu43hu6PhuqPhu43huqvhu53DsuG6o3h2xJHhu5vhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOy4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPEg8Ojw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXhurfhuqXhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r8Ojw6Iv4bqvw6Phuq9o4bqvw6PhuqfDo+G6p+G6t+G6p3jhurHDo+G6t+G6t+G6tcahw6Mz4buV4butw7IgdnvhuqfDosOi4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oeG7rOG7jcO94bqjxqDDumfhuqN34bq94bud4bqjd+G6q+G7ncOy4bqjeHbhu6vhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqj4bqwZOG6o+G7nXPhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4bubxanhu4/huqPhu5fhu49ueeG6o+G7m+G7hXnhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHEg8Ojw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6teG6t+G6peG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOOG7mnPhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o+G7nXPhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o2dz4budw7LhuqPhu53DsuG7jW3huqNn4bqt4buj4bqjaOG7geG7neG6o3jhu43huq3hurbhuqN44buNa+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNnw6rhurbhuqN4dnXhu53DsuG6o+G7l8Os4bub4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695Yzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThGauG7neG6o2di4bud4buN4bqjaeG7n+G6o2fhuqln4bqj4budw7Lhuqvhu53hu43huqPhu53DsuG7jWzhuqN44buPbnnhuqN44buN4bu34bqjZ3Phu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPDueG7neG6o2nhu5Hhu53hu43huqPhu53hu41B4bqjeOG7jeG7qeG6o+G7nWwy4bqjeOG7jeG7qeG6o+G7m8O6ZzLhuqPDsuG7oeG6o+G7jeG6q+G7nTLhuqN34bqi4bqt4bqjZ+G7jcOD4bqt4bqjaeG7j23hu53huqNow6rhu53huqNo4bu14budw7Iz4bqjOmThuqNn4buf4bqjxIPhuqXhurXhuqPhu43DuuG6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3gy4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjaOG7o+G6reG7neG7jeG6o2fhuqnhuqN44buNbjLhuqPhu43hu6fhu53huqPhuqfDo8Oj4bqjxqHhuq3hu6PhuqNpw7rhu53DsuG6o2lk4bqj4bqweeG6v3jhuqPhu5fhu43hu4N54bqjd+G6reG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqPhu51Bxaln4bqjeMO04bub4bqj4buX4buPa+G7m+G6o8SC4buPbWfhuqPGoeG6q+G7mzLigKY3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WMO54budw7LhuqN44buNeeG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6Phuq/Eg+G6o2fhu7fhuq3huqPhurBk4bqjQcWpZ+G6o2lieOG6o+G6t+G6scOi4bqjeOG6pOG6o2l14budw7Iy4bqjZsO04bud4buN4bqj4buvecOq4bud4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqPhurXEgzLhuq/huqN4duG7j2154bqjaXXhu53Dsi/hu53DskHGsOG7jy/hu53EkeG7mzLhuqN44bqk4bqjxqFt4bqj4buNw7rhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjeMO14bud4buN4bqjaWvhu53huqPhu41reOG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6Phuq/Eg+G6o2fhu6Hhu53huqPEg+G6seG6o+G7jcO6MuG6o2fhu43hu49r4bub4bqjw6My4bq14bq3WzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jcOt4buj4bqjc+G7ncOy4bqjWHbhu4Hhu53huqPhu5zDsnnhurZq4bud4bqjJsSR4budMuG6o2lu4bqjaeG6qeG7reG6o8OB4budw7LhuqNn4bqpZ+G6o3jhu49qeeG6o2fhu43DteG6o2fhu7fhuq3huqPhurBk4bqj4bucWOG7muG6o+G7l+G7j2554bqj4bub4buFeTLhuqNZRuG7nEjhuqPhurBk4bqjaWThuqNp4buBeeG6o3hBMuG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43hu49t4bud4bqjZ+G6qWfhuqPhu41i4budw7LhuqPhu5vhu7Vn4bqjZ3Phu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqPDsuG7j+G6reG7o+G6o3jhu41z4budw7Iy4bqjeOG7jeG7t+G6tuG6o8ah4bup4buP4bqj4but4buN4bu1Z+G6o8SC4bu14bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o2fDquG6tuG6o3h2deG7ncOy4bqj4buN4bqr4budw7LhuqPhu43hu5/huq0z4bqj4buM4bul4bqjeHbhu6nhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqPhu63hu43DteG6o2fhu43hu6PhuqNn4bqpZ+G6o8ah4bqr4budw7Iy4bqjZ+G6qWfhuqN44buNc+G7neG6o2fhu43hu5Phu53hu43huqN4duG6reG7ncOy4bqj4buX4buNeXPhu53huqPEguG7j2rhu53huqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o3h2deG7ncOy4bqjZ8Oq4bq24bqj4bqw4bqt4bud4buNMuG6o2lj4bub4bqjZmPhu6PhuqPhu5tz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqNp4buD4bq24bqj4bubYuG7neG7jeG6o2fhuqln4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7reG7jeG7o+G7ncOy4bqjeHbhuqvhu6PhuqPEgsSR4bud4bqj4buN4buf4bqtMuG6o3jhu41u4bqjeOG7jeG6reG7o+KApjcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zhu43GsOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53hu6XhuqPGoeG6oGfhuqNn4bu54budw7LhuqPhu53hu41B4bqjd+G6oOG6o+G7jeG7peG6o3h24bup4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o+G7ncOy4bqr4bud4buNMuG6o3jhu43huqnhu53DsuG6o+G6tS3huq/Do+G6r8SDMuG6o0nhu6Phuqvhu53huqN44buN4buD4bub4bqjaeG7keG7neG7jeG6o+G6sGThuqNpYnjhuqNn4buNeeG7g+G7neG6o+G7nXPhu53DsuG6o3jhu41z4bud4bqj4bubxanhu4/huqPhu5fhu49ueeG6o+G7m+G7hXnhuqN44buT4bud4buN4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jOG7n+G6reG6o2lk4bqj4buX4buPbuG7m+G6o3h24bqtMuG6o3jhu43hu4Phu5vhuqNp4buR4bud4buN4bqjZnHhuqPhu63hu43hu49reTLhuqNpdeG7ncOy4bqj4bqy4bqj4bqwZOG6o+G7rOG7jcO94bqjxqDDumfhuqNpYnjhuqNn4bqpZ+G6o3jhu49qeeG6o2fhu43DteG6o2fhu4154buD4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G6sGThuqPhu5xY4bua4bqj4buX4buPbnnhuqPhu5vhu4V5Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjigJxJw6rhurbhuqPGoeG6q+G6o2fhu6fhuqN34bur4bqjaW7huqMmxJHhu53huqPhu63hu43hu6Hhu53DsuG6o0nhu49seeG6o+G7reG7jXThu4/huqNH4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4bucWOG7muG6o3jhu5Phu53hu43huqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqt4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o0fhu43hu7fhuqN44buRZ+G7jeG6o1lG4bucSOG6o3jhu5Phu53hu43huqN24bqt4bqj4buveeG6tmt44bqjaeG7keG7neG7jeG6o2dz4budw7LhuqPhu53hu43hu4fhu53huqPhurBk4bqj4bus4buNw73huqPGoMO6Z+G6o2lieOG6o2fhu4154buD4bud4bqj4bucWOG7muG6o+G7l+G7j2554bqj4bub4buFeeG6o3h24buj4budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o3jFqeG7j+KAneG6ozLhuqNz4budw7LhuqMmxJHhu53huqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE4V+G7p+G7neG6o0nDtOG7neG7jTcv4butOA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]