(vhds.baothanhhoa.vn) - Với khẩu hiệu “Vì miền Nam thân yêu chúng tôi sẵn sàng lên đường bảo vệ sức khỏe Nhân dân”, 17 cán bộ y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, trường Cao đẳng Y - Dược Hợp Lực, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã lên đường tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuqhF4bqm4oCcS+G7qsOaxqDhuqbhu5rDmeG6uuKAneG6psOq4buy4bu44bqmaShM4bqmxqDhu6Thu7jhuqY9LkzhuqZMJsOaxqDhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sOG7p1nhu5zhuqZT4buaxKgl4bqm4bua4buc4buSJeG6puKAnOG7p+G7nuG6plXhu5zhu5DDmuG6psOs4bq6VeG6piThu5rDjcOa4bqmW8OVJeG6pkzhu5oqw5rGoOG6piThu6rhu5zhuqY9ScOa4bqmPcOKw5rGoOG6plTDlcOa4bqmTizDncOaxqDhuqZL4buAw5nhuqY+4buS4bqmPS5M4bqmU+G7msavT+G6psOs4buaw43DmuG6pk3DjcOa4oCdw4DhuqbhuqhF4bqmTOG6vMOa4bqmS+G7ruG6plvhuqYkw5ThuqYk4buaJeG7rkzhuqbhurPhu5LDmuG7muG6pj7hu5zhu5LDmuG6puG6peG6uuG6plPhu5rDmeG6uuG6psOq4buy4bu44bqmaShMw4DhuqbhurPhu5LDmuG7muG6pj7hu5zhu5LDmuG6puG6peG6uuG6plPhu5rDmeG6uuG6pkAl4buwTOG6piTDlOG6psOq4buy4bu44bqmaShMw4DhuqYkIyzDncOaxqDhuqbhurXhurrDmeG6pk5Iw5rGoOG6puG7qeG6pi3huqbDoizhu7JM4bqmw6rhu7Lhu7jhuqZpKEzDgOG6piThu5ol4buuTOG6puG7nVbDmsag4bqm4bq14buqw5rGoOG6piRb4bqm4bq1VuG6puG7uOG7muG7isOa4bqmw6rhu7Lhu7jhuqZpKEzhuqZO4buG4bqmVMOVw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqbhu5pX4bqmJCPhu7Lhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psSQ4bqqw4nhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkPDieG6rOG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qELhuqgv4bqoxJBFTUThuqhF4bqsREJEJOG6uOG6uELhuqzEkFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeeG6qELhuqjhuqThuqbhurpUJHnhuqThuqhF4bqm4oCcS+G7qsOaxqDhuqbhu5rDmeG6uuKAneG6psOq4buy4bu44bqmaShM4bqmxqDhu6Thu7jhuqY9LkzhuqZMJsOaxqDhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMSQ4bqqw4nhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEPDieG6rOG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bud4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6plTDneG7nOG6plPDlSXhuqbGoMWo4buc4bqmJMOZw4rDmuG6pk3DjcOaw4DhuqYkw5nDisOa4bqmQCXDjcOa4bqmTOG7miXDmsag4bqmJOG6ulvhuqbhu7jhu5rhu6bDmsagw4DhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq4w4DhuqZC4bqmS+G6vEzhuqY9UcOA4bqm4bqo4bqq4bqmTuG7nOG7kCXhuqZNLOG7tsOaxqDhuqY+w4rhuqbhuqrhuqZTUeG6piThu5ol4buIJOG6pj7hu5zDlcOa4bqmfcOTJOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5JV4bqmTuG7huG6piThu57DmuG7muG6psOaxqAlW+G7ksOa4bqmTuG7gsOaxqDhuqZTXeG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqZOw5nDisOa4bqmTOG7qsOaxqDhuqYk4bq8TOG6puG7mlfhuqYkI+G7suG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqbhu7jhu5rhu6bDmsagw4DhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqmPsOK4bqmTuG7nOG7kCXhuqYkI+G7oOG6pkvhu5LDmuG7muG6psOa4buaw43DmuG6plXhu4RM4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bqmJOG6vuG7nOG6puG6s+G7ksOa4bua4bqmPuG7nOG7ksOa4bqmw6rhu6zhu5zhuqY9LkzhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmxJBD4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZDREPhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhC4bqoL+G6qMSQRU1E4bqoReG6rOG6uOG6qMSQJOG6quG6rEJFRFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUVF4bqs4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bqoReG6puKAnEvhu6rDmsag4bqm4buaw5nhurrigJ3huqbDquG7suG7uOG6pmkoTOG6psag4buk4bu44bqmPS5M4bqmTCbDmsag4bqm4bud4buV4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTOG7muG7sMOaxqDhuqZN4bugTOG7muG6puG6teG7i+G7p+G6v8OiLeG6qOG6uOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTEkEPhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pENEQ+G6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sGjhu53hu6fhuqZ9w5Mk4bqmw5rGoOG7muG7nOG7klXhuqbhuqVHw5rGoOG6puG7neG7muG7oOG6pmnhu5zDmuG7muG6plTDlcOa4bqmTOG7miVbw5TDmuG6pn1P4bqm4buaV+G6piQj4buy4bqm4bud4buV4bqg4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sGnDiuG6puG6qOG6piQjw5nDmsag4bqmQuG6piThu5rDisOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqbDmjzhuqY+w4rhuqYkI+G7jOG6piQlVuG7nOG6psOa4buaw4wk4bqmTsOZw4rDmsOA4bqmUzHhuqYk4buaJeG7iCThuqY+4bucw5XDmuG6pn3DkyThuqbDmsag4bua4buc4buSVeG6puG6pUfDmsag4bqm4bud4bua4bug4bqmaeG7nMOa4buaw4DhuqY94bucw5rhu5rhuqbDmuG7glXhuqbhuqjhurjhurjEkMOA4bqmTOG7muG7nOG6uuG6pj3hu4xB4bqm4oCc4bud4buq4buc4bqmTuG7huG6pkzhu5olxKjDmuG6pkvhu6DhuqZM4buaw5nhuqZV4buew5rhu5rhuqZV4buuJOG6pj0uTOG6plPhu5rGr0/huqYk4buwJMOA4bqmVeG7riThuqYk4bucw5rhu5rhuqYk4bua4buKw5rhuqYk4buaw5Phu7jhuqZO4buY4bqmPUnDmuG6pj3DisOaxqDhuqZOLFjDmsag4bqmTuG7iiXhuqY+WeG7nOG6piQj4buIw5rhuqZM4bua4bucw5TDmuG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmTeG7oEzhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjigJ3huqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmxJBD4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZDw4nhuqzhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhC4bqoL+G6qMSQRU1E4bqoReG6qOG6uELhuqgk4bqq4bqo4bqqQ+G6rFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeeG6uOG6qELhuqThuqbhurpUJHnhuqThuqhF4bqm4oCcS+G7qsOaxqDhuqbhu5rDmeG6uuKAneG6psOq4buy4bu44bqmaShM4bqmxqDhu6Thu7jhuqY9LkzhuqZMJsOaxqDhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMSQQ+G6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ8OJ4bqs4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bqz4bq8TOG6pj0x4bqm4bud4buaOlvhuqZO4bq+4buc4bqmTeG7nOG7ksOa4bqmTsOZw4rDmuG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmS+G7nOG7mCXhuqYkIyxZTOG6psag4bucw53huqZ9JcOMJOG6pkAlw43DmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurPhurxM4bqmPVHhuqbhu6nhuqbhu5rFqEzhuqZNKOG6puG7uOG7muG7psOaxqDhuqZpw5Xhuqbhu6fhu4LDmuG6puG7neG7mjpb4bqmLeG6puG7nSMs4bu0w5rGoOG6pk7DmcOKw5rhuqZM4bua4buc4bq64bqmPeG7jEHhuqbigJzhu53hu6rhu5zhuqY+w4rhuqZM4bq8TOG6pk7hu6zDmsag4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6pkzhu4BV4bqmJOG7msOMW+G6piQo4bqm4buaw4rDmeG6plPhu5rhu5zhuqZOLOG7skzhuqbGoOG7pOG7uOG6pj0uTOG6pkwmw5rGoOG6psOsxqDDisOa4bua4bqm4bup4bqmJMOU4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6plTDlcOa4bqmTizDncOaxqDhuqbhu5pX4bqmJCPhu7LhuqZM4buaw5nhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bqg4bqm4bubKOG6pjrDmsag4bqm4bua4buuw4DhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zDlcOa4bqmTDrhurrhuqbGoOG7nOG6uuG6pk7hu57DmuG7msOA4bqmS+G6vsOa4bqmS8Oow4DhuqZO4busw5rGoOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZO4buG4bqmJCPhu7ThuqYk4buaw4rDmuG7muG6pk7hu67Dmsag4bqmVChM4bqmTOG7msOZ4bqmTOG7mirDmsag4bqmJOG7quG7nOG6plvDlcOa4bqmJMONVeG6pk7hu5jhuqbhu5rDmcOKw5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6psOa4bua4buc4buSVeG6pj4/4oCd4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psSQ4bqsxJDhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkPDieG6rOG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qELhuqgv4bqoxJBFTUThuqhF4bqoQuG6rEUk4bqo4bqow4nhuqhDVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN54bq4ROG6uOG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG6qEXhuqbigJxL4buqw5rGoOG6puG7msOZ4bq64oCd4bqmw6rhu7Lhu7jhuqZpKEzhuqbGoOG7pOG7uOG6pj0uTOG6pkwmw5rGoOG6puG7neG7leG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmTeG7oEzhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkxJDhuqzEkOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ8OJ4bqs4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bubKOG6pk7hu67Dmsag4bqmPuG7nMOVw5rhuqZMOuG6uuG6psOaxqAsw53hu5zhuqYk4buaw43DmuG6plTDiuG6pk7hu67Dmsag4bqmVChM4bqmTOG7msOZ4bqmTOG6vEzhuqZbw4DhuqZL4bq8TOG6pj1R4bqmVMOVw5rhuqZOLMOdw5rGoOG6plTDilXhuqbDmuG7muG7nOG7klXhuqY+P+G6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbEkEPhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkPDieG6rOG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qELhuqgv4bqoxJBFTUThuqhF4bqow4nhuqrhuqwk4bqo4bqq4bqoxJBEVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN54bqqQ8SQ4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4bqoReG6puKAnEvhu6rDmsag4bqm4buaw5nhurrigJ3huqbDquG7suG7uOG6pmkoTOG6psag4buk4bu44bqmPS5M4bqmTCbDmsag4bqm4bud4buV4bqmw6rhu6zhuqbhurXhu5rhu6LhuqbDreG7nMOa4bua4bqmTOG7muG7sMOaxqDhuqZN4bugTOG7muG6puG6teG7i+G7p+G6v8OiLeG6qOG6uOG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTEkEPhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEPDieG6rOG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sOG6teG6vEzhuqZO4busw5rGoOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zhu5LDmsOA4bqmTOG7mj/hu7jhuqbhu4DDmuG7muG6plQsJeG6psOa4buc4buSVeG6pkwm4bq64bqmTOG6vEzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmTsOZw4rDmuG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmxJBD4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZD4bqq4bqs4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoQuG6qC/huqjEkEVNROG6qEXhuqjhuqxCRCRE4bqo4bq44bq4Q1ThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeeG6uOG6qEThuqThuqbhurpUJHnhuqThuqhF4bqm4oCcS+G7qsOaxqDhuqbhu5rDmeG6uuKAneG6psOq4buy4bu44bqmaShM4bqmxqDhu6Thu7jhuqY9LkzhuqZMJsOaxqDhuqbhu53hu5XhuqbDquG7rOG6puG6teG7muG7ouG6psOt4bucw5rhu5rhuqZM4bua4buww5rGoOG6pk3hu6BM4bua4bqm4bq14buL4bun4bq/w6It4bqo4bq44bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMSQQ+G6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ+G6quG6rOG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmxJBD4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZDRUXhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqhC4bqoL+G6qMSQRU1E4bqoReG6qsSQ4bqo4bqoJOG6uOG6qkPEkOG6qlThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUVCQuG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG6qEXhuqbigJxL4buqw5rGoOG6puG7msOZ4bq64oCd4bqmw6rhu7Lhu7jhuqZpKEzhuqbGoOG7pOG7uOG6pj0uTOG6pkwmw5rGoOG6puG7neG7leG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmTeG7oEzhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkxJBD4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDRUXhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psSQQ+G6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ8OJ4bqs4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoQuG6qC/huqjEkEVNROG6qEXhuqrEkOG6qkQkQkXhuqpCQlThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUNCReG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG6qEXhuqbigJxL4buqw5rGoOG6puG7msOZ4bq64oCd4bqmw6rhu7Lhu7jhuqZpKEzhuqbGoOG7pOG7uOG6pj0uTOG6pkwmw5rGoOG6puG7neG7leG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmTeG7oEzhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkxJBD4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDw4nhuqzhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurBp4buGw5rhu5rhuqZO4bq+w5nhuqbhurXhu6rDmsag4bqmJFvhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zDlcOaw4DhuqYkR8OaxqDhuqbhu5rDmeG6uuG6pkzhu5oqTOG6plUhw5rGoOG6pk7DmcOKw5rhuqZM4buqw5rGoOG6piThurxM4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6pcONW+G6plTDiuG6puG6qEXhuqZM4bq8w5rhuqZL4buuw4DhuqbDmuG7msONw5rhuqY+4bucw5XDmuG6plvhuqYkw5ThuqZOLOG7skzhuqZUKOG6uuG6pkzhu5rFqMOa4bqmUzHhuqZULOG7tsOaxqDDgOG6pkzhu6ThuqY9KOG6psOa4bua4buc4buSJOG6puG7miVbw5Qkw4DhuqZM4buk4bqmJCPhu57DmuG7muG6pk7hu67huqZM4buaJVvDlcOa4bqmVeG7qsOaw4DhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu44bqmPj/DgOG6pk7hu4bhuqZOLOG7skzhuqYk4buI4bu44bqm4buaJcOMw5rDgOG6puG7mixZw5rGoOG6pk1Kw5rhuqZAJVvhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmTOG7miVbw5XDmuG6plXhu6rDmsOA4bqmUzHhuqYk4buaJeG7iCThuqY+w4rhuqZM4bq8TOG6pkvhu5zhu5LDmuG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6puG7uOG7muG7psOaxqDhuqZM4bua4buww5rGoOG6plTDjVvhuqbDmuG7muG7nOG7lFXhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjDgeG6pk4s4buyTOG6piThu5zDlVXhuqZM4buaOsOaxqDhuqY+4buETOG6pi3huqZ94bucw5rDgOG6plTDjFvhuqZVSiXhuqZ9w5Mk4bqmw5rGoOG7muG7nOG7klXhuqZM4buk4bqmU8OUJOG6pkAl4buA4bqmw41V4bqmJOG7osOa4bua4bqmPlnhu5zhuqbhu5syxqHhu5st4bq1w5nhu6ct4bqq4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psSQQ+G6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ8OJ4bqs4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqoQuG6qC/huqjEkEVNROG6qEVD4bqsQkQkRcOJw4lCxJBU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3lEReG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG6qEXhuqbigJxL4buqw5rGoOG6puG7msOZ4bq64oCd4bqmw6rhu7Lhu7jhuqZpKEzhuqbGoOG7pOG7uOG6pj0uTOG6pkwmw5rGoOG6puG7neG7leG6psOq4bus4bqm4bq14bua4bui4bqmw63hu5zDmuG7muG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmTeG7oEzhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkxJBD4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDw4nhuqzhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6teG7miVbw5TDmuG6pn1P4bqmU+G7muG7tOG7nOG6puG7msOKw5rhu5rhuqZMJsOaxqDhuqY+WeG7nOG6psOa4buaPMOaxqDhuqbhu5rhu57DmuG7muG6puG7gMOa4bua4bqmTsOS4bu44bqmPuG7kOG6piThu5zDmuG7muG6piThu5rhu4rDmuG6pn0lw5rGoOG6plPhu6JM4bua4bqmTOG7muG7sMOaxqDhuqZN4bugTOG7muG6pkw64bq64bqmTOG6vMOa4bqmS+G7ruG6plvhuqYkw5ThuqZMJsOaxqDhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmTOG7gFXhuqZ9KkzhuqY+JeG7nOG6pksl4busw5rhuqZUSsOa4bqmVOG7rsOaw4DhuqZ9KkzhuqZO4buuw5rGoOG6pkw64bq64bqmTOG6vEzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmTsOZw4rDmuG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqZMO8OaxqDhuqbDmuG7mizhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmw5rGoCzDneG7nOG6puG7tOG6plThur7hu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhu53hu5omW+G6pmnhu5zDmuG7muG6ri/hu7jhurA=

Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]