(vhds.baothanhhoa.vn) - Cô biết không, tôi đã bán tài sản giá trị nhất của gia đình là con bò để lấy tiền đưa thầy làm lễ giải hạn vậy mà cuối cùng vẫn phải vào viện điều trị… Mà may vào viện kịp thời, chứ cứ ở nhà theo lời thầy, có khi cũng… xanh cỏ rồi, đúng là thầy với chả bà, thất đức đến thế là cùng.
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu6F7N8Sow5rhu7I44bqlVj/EqMOaOT/DncSoKljEqMOd4bu04buY4bu0xKjhu7Lhu5I/Ry/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEjDrCnEqFXhu7Thu6w3xKgl4buyKT/DneG7gMSoNynhu7TEqOG7pOG7lMSoVcOUP8SoN+G7kOG7tMSoNuG7mD/EqMOd4bu0w5TEqDc1QMSoP+G7slA3xKjDmsOgw5XEqMOd4bu0w5XEqOG7pOG7uD/hu7LEqCrhu5DEqMOaOj/EqFUsxKjhu6RXxKgqUOG6pcSoN+G7tOG7rj/EqOG7pOG6o8OVxKg34buyUeG6pcSoKuG7kCbEqCpYxKjDneG7tOG7mOG7tMSo4buy4buSP8So4bqzUuG6pcSoJuG7kMSow5o4POG7tMSow5phP8OdxKjhurNUP8SoM+G7suG7mOG7tMSo4bqz4buQOsSo4bqz4bu0Vj/EqOG7pOG7tOG7rjjEqDc1QOKApsSo4buh4buQxKgmw5XhuqXEqOG6s+G7kDrEqOG6s+G7tFY/xKglQDPEqDfhu7Ig4bu04buAxKjDmuG7ssOjxKjDmsOjxKgxxKg/4buy4buQxKg34buy4bumOsSoKiDhu7TEqDfhu7JR4bql4buAxKjDmjvEqCXhu7Lhu7TEqMOa4bqhP8Od4oCmxKjDosOVP+G7ssSow5ohxKg1PuG7tOG7gMSo4bukOT/DncSoKuG7kMSoN+G7slHhuqXEqOG6syLhu7TEqMOa4buy4buYxKhV4buQ4buAxKg34buyUDfEqOG7pMOjw5rEqOG7pOG7rD/EqDfhu7Lhu6zEqCrhu5DEqMOaYT/DneG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISEfhu7Qmw53EqMOaKsOVNjbEkOG7iOG7tMOs4bumPzfhu6Y14buIxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iOG6teG7tMOZN+G7ssOKxKjhu4xKSjPDouG6vsSo4buy4bum4bu0w53hu7I3w4rEqE9NTTPDouG6vuG7iMSoNjXDmsSQ4buILy/DmsOZP+G7hlXDlTo34buyw5U/4buy4buyOsOV4buG4bqzPy/DmeG7pjYlNzozLz/hu6bhurU2L0xNSsOSL0xLTcOZTUtMTMOTT+G7jjdN4buMTE1LKkrhu4YkM8Od4bq8NcSQ4buMw5NP4buIxKjDlSo3xJDhu4jhu6F7N8Sow5rhu7I44bqlVj/EqMOaOT/DncSoKljEqMOd4bu04buY4bu0xKjhu7Lhu5I/4buIxKjhurXhu7TDmTfhu7LEkOG7iOG7jEpK4buIxKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfEkOG7iE9NTeG7iMSoL0hHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrMOVMzfhu7Q6P+G7iEjDqT/hu7LEqMOa4buyI8SoJsOVP8OdxKg34bu2P+G7ssSoJuG7tD/hu7LEqOG7si7DleG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG6suG7kDrEqDfhu7Lhu5YmxKg/w53huqMg4bu0xKg/4buy4buQxKjhu6TDlT/DncSoP+G7mibEqOG6s+G7tFY/xKjhu6Thu7Thu644xKg3NUDhu4DEqDcp4bu0xKhVxqA3xKjDneG7nDPEqCZ7N8SoVVY/4buyxKg/4buy4bugP8SoP+G6t8SoP+G7mibEqDHEqMOd4bu04bqjID/DncSo4bukPOG7tMSow5nhu7RWP+G7hsSo4buhezfEqD/DneG6oyDhu7TEqOG7pOG7kD/EqFXhu5DEqDc4feG7tMSoNzXhu5LDmsSoP8OdOuG7kOG7tMSoT0rhu4DEqMOaXcSoN+G7slfEqDPhu7JhxKjhu6QhxKg3NSk/w53EqOG7pFHhuqXEqOG7pMOVOMSo4bukIj/hu4DEqCZWN8SoJiHhu7Thu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEgtxKjDrCnEqDQ44buwxKgxxKjhu6Thu6A4xKjhurNS4bqlxKjhu5LhurzEqMOtQMSoVVY/4buyxKjDneG7uMSoJuG7kMSoNzUpP8OdxKjDminEqMOaO8So4bqz4buoxKgmVjfEqCYh4bu0xKg0OMOU4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hILcSo4bu1KeG7tMSoNDjhu7DEqDc1Oj/DncSoN+G7skDEqMOi4buUxKhww53hu7Lhu7TEqOG7s10/4buGxKhw4buaJsSo4buk4bu04buuOMSoNzVAxKgxxKgz4buyLD/DncSoP+G7kOG6pcSoN+G7suG7uMSow5Xhu7TEqMOa4bqhP8OdxKhVQMSoVVY/4buyxKg/4bucP8OdxKjDmuG7mOG7gMSow5rhuqE/w53EqMOiw5TDmsSo4bukQD/hu7LEqDY8P8OdxKg34buy4buwJsSo4buk4bqjMMOaxKg/w53hu5DhuqXEqD/hu5A6xKhV4bu04busN8SoP8Od4buQ4bqlxKjhu6Q74buGxKjhu7Up4bu0xKhVQMSoNjjhuqXEqDfhu7JSP8SoP+G7nD/DneG7gMSoM+G7suG7mOG7tMSoKi7DmsSoJsOUOMSoKuG7tOG7sD/EqDfDocOa4buG4buG4buGxKjDreG7oOG6pcSow53hu7Qg4buAxKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/EqD/hu5omxKgxxKjDneG7tOG6oyA/w53EqFVWP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqD/hu7Lhu7Thu644xKjhu7JdP8SoMcSoP+G7suG7kOG7gMSoJeG7sn3EqDfhu7JSN8SoNuG6r+G7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISC3EqOG7teG7sinhu7Thu4DEqMOaLD/EqOG7pOG6ozDDmsSoNjw/w53EqCrhu5DEqMOaLD/EqOG7suG6pcSo4bqzLj/DncSow5opxKjhu5Lhu4bEqOG7oeG7kMSow5opxKgz4buy4buY4bu0xKg/4buaJsSo4bqz4bu0Vj/EqDfhu7LhuqMgP8OdxKjDojjhuqXhu7A/xKg/4buy4bqjxKjhurNS4bql4buAxKjDmuG7ssagw5rEqMOa4bqhP8OdxKg3PD/EqCXFqCbEqD/hu7Lhu7Thu6444buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hILcSocDvhu7TEqDfhu7JSN8So4bqzIuG7tMSow5op4buAxKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKg3KeG7tMSoVeG7oOG6pcSow53hu7QgxKjDmuG7suG7oj/DncSow5osP8Sow53hu7jEqD/DnTrhu5Dhu7TEqMOaw5Thu7TEqD/hu7Lhu5DEqD/DnTvhu7TEqMOa4bqh4buGxKjhu7XEg8SoJeG7suG7tMSoM+G7ssOUN8So4buy4bu0Vj/EqFVAxKhVVj/hu7LEqOG7pOG7rD/EqD/DleG6pcSo4buk4buUxKjDnVE/xKhMxKg/4buWJuG7gMSoN+G7tOG7rj/EqFXhu5LDmsSoNzU6P8OdxKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKjDmuG7kj/EqCXhu7RWN8So4buy4busN8Sow5rhu5jhu4bEqOG7teG7slDhuqXEqMOa4buyPj/DncSo4bqzIuG7tMSow5o6P8So4buk4bu0xKgq4buQJsSoN+G7mj/EqDfhu7RWP8SoN8SDP8OdxKjhu6Q+P8OdxKjhu6RXxKjDmeG7kD/hu7LEqDfhu7Thu64/xKjhu6Thu7Thu644xKg3NUDEqMOa4buyOsSoJuG7uD/hu7LEqCbhu5DEqDcp4bu0xKjDmuG7siPEqFXhu7Thu6w3xKgl4buyO8Oa4oCmxKjhu6Hhu7g/4buyxKg8JsSo4bukw5U4xKgl4buyfcSoNjHEqOG7pOG7lMSo4buk4buQP+G7suG7gMSow5osP8SoJeG7suG7tOG7rD/EqMOa4buYxKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKjhurNQN8So4bqz4buY4buAxKgqw5U6xKjhu6TDlTrEqDfhu7Lhu6Y64buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIcMOd4bqjIOG7tMSo4buk4buQP8SoVeG7kMSo4bqzxIPDlcSoPzvhu7TEqMOa4buyOOG6pVY/xKjhurPEg8OVxKgqUOG6pcSoN8OV4bqlxKgqw5U4xKg/4bqjIsOaxKgmxqA3xKgl4buy4bu04busP8SoP8Od4bqjIOG7tMSoP8Od4buy4bumxKgl4buyKT/DncSoJeG7siHhu7TEqCbDoOG7tMSoKiw/w53hu4bEqOG7teG7suG7uMSoN+G7slI34buAxKjDmuG7ssOVxKgpP8OdxKjDmuG7suG7oj/DncSoM+G7suG7mOG7tMSo4buk4buUxKg/O+G7tOG7gMSoJeG7sik/w53EqDwmxKgl4buyKT/DncSo4bukw5U4xKgmUOG6pcSow5rhu7I8w5rEqCrhu5AmxKjDneG7tOG7kDjhu4DEqMOaLD/EqOG7pOG7lMSoPCbEqOG7pMOVOMSoN+G7suG7uMSoN+G7tOG7rj/EqFXhu5LDmsSoVeG7tOG7rDfEqFXDlTrEqD/hu7Lhu7Thu7A4xKjDmuG7sjrEqOG7pMOg4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hILcSow6w8xKjDncagP8OdxKg34buyKeG7tMSow5opxKjhu5Lhu4DEqMOa4buyw6PEqMOV4bu0xKgmODw/xKg8JsSo4bukw5U4xKgq4buQJsSow53hu7jhu4bEqMOsPMSow53GoD/DncSo4buk4bu04buuOMSoNzVAxKjDmuG7sjrEqCXhu7Ih4bumxKg1PuG7tMSoJuG7uD/hu7LEqCrhu5Lhu7TEqOG6s+G7rsSoP+G7suG7kOG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISC3EqMOsKcSoVeG7tOG7rDfEqCXhu7IpP8Od4buAxKg8JsSo4bukw5U4xKg3PD/EqCXFqCbhu4DEqCXhu7J9xKg2McSoKuG7kMSo4bqzUuG6peG7gMSoJuG7kMSow5o7xKjhu6TDo8OVxKjDmiw/xKg3w5Q/w53EqDdSP8SoKuG6o10/w53EqDfhu6AmxKjigJzDmuG6oyIz4oCdxKjDmsOgw5XEqDcp4bu0xKjDmuG7mMSow5o6P8SoVSzhu4bEqMOs4buyOOG6pVY/xKjDouG7mOG6pcSoNcOVxKjDmuG6oT/DncSoJns3xKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/EqDU+4bu0xKgm4buQxKgmW+G7tMSoJeG7suG7tMSoP8Od4buyPcSoKuG7kuG7tMSo4bqzVD/EqDfhu7JQN8SoOFA3xKjDo8Oa4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hILcSo4buzw5U6xKjhurNS4bql4buAxKg/4buy4buQxKjDminEqFVAxKgmUDfEqDc1eybEqOG7kuG6vMSo4bu14buy4busxKjDmjvEqFXDlDrEqMOaKT/DncSow5U/xKg34bu4JsSoKuG7kuG7tMSo4buk4bqjMMOaxKgl4buyKT/DncSow5op4bq8Ry8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hILcSo4buj4buyKT/DncSoM+G7suG7mOG7tMSoJlA3xKg3NXsm4buAxKgm4buQxKgq4buQxKhVQMSoKsSDw5Xhu4DEqFVAxKjDmuG6oyIz4oCmxKjhu4kwN8SoNynhu7TEqCYi4bu0xKhVQMSoVVY/4buy4buAxKgmezfEqDPhu7JRP8So4bqz4bu4xKg/4buy4buQxKjDosOV4buAxKg/w53hu5Lhu7TEqCXhu7IpP8OdxKgmODw/xKg1w5XEqFVWP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqD/DnTrhu5Dhu7TEqDfhu7Lhu5A/4buyxKgz4buyPMSoJeG7ssOUJuG7gMSoM+G7slE/xKgq4buS4bu0xKg2MMSoNzw/xKglxagmxKg/4buwP8Sow5rDo8SoN+G6r8So4bqnxKgmOMOVxKg34buyODzDmsSo4bqz4buuxKg4PD/DneG7hsSow70+4bu0xKg34buy4bu4xKjDmjvEqFVWP+G7ssSo4bqzw5Thu7TEqDfDo8SoM+G7suG6o10/w53hu4DEqDcp4bu0xKjhu6Thu7TEqMOi4bumJsSoVTvhu7Thu4DEqDfhu7JR4bqlxKhV4buYOsSoNynhu7TEqFVAxKjigJxVVj/hu7LEqOG7oCbigJ3hu4DEqMOaO8So4buy4buSP8SoP+G7nD/DneG7gMSoJeG7sik/w53EqDfhu7I4PMOaxKg3NVE/xKg/4buQOsSow5rhu7LhurfDlcSoJeG7siHhu7TEqOG7pOG6ozDDmuG7gMSoJjg8P8SoJeG7siHhu7TEqDPhu7Lhu5jhu7TEqCrhu5AmxKgqWOG7gMSoVeG7mDrEqDfhu7Thu64/xKgq4buQJsSoKljEqOG7suG7rDfEqExPxKg3NeG7tFY44buGxKjhu6Phu7Lhu7TEqOG7pDvEqD/DneG7suG7psSoN+G7slDhuqXEqDY8xKg34bu04buuP8SoKiI/xKjDmuG6oT/DncSo4buyOuG7mD/DneG7gMSoP+G7suG6oz/DncSoNT7hu7TEqMOa4buy4buYxKhV4bu04busN8So4oCcJsOVxKjDojjhu7TEqDQ44bqrxKgl4buy4bu04busP+KAncSoN+G7suG7rMSoP+G7kDrEqMOaw6PEqDXhu5YmxKg1xqAzxKg/w53hu7Lhu6bEqDfhu7Lhu6Y6xKg34buyUeG6peG7hsSow6wpxKhV4bu04busN8SoJeG7sik/w53hu4DEqDcp4bu0xKjhu6Thu5TEqFXDlD/EqDfhu5Dhu7TEqDbhu5g/xKjDneG7tMOUxKg3NUDEqD/hu7JQN8Sow5rDoMOVxKjDneG7tMOVxKjhu6Thu7g/4buyxKgq4buQxKjDmjo/xKhVLMSo4bukV8SoKlDhuqXEqDfhu7Thu64/xKjhu6ThuqPDlcSoN+G7slHhuqXEqCrhu5AmxKgqWMSow53hu7Thu5jhu7TEqOG7suG7kj/EqOG6s1LhuqXEqCbhu5DEqMOaODzhu7TEqMOaYT/DncSo4bqzVD/EqDPhu7Lhu5jhu7TEqOG6s+G7kDrEqOG6s+G7tFY/xKjhu6Thu7Thu644xKg3NUDigKbEqOG7oeG7kMSoJsOV4bqlxKjhurPhu5A6xKjhurPhu7RWP8SoJUAzxKg34buyIOG7tOG7gMSow5rhu7LDo8Sow5rDo8SoMcSoP+G7suG7kMSoN+G7suG7pjrEqCog4bu0xKg34buyUeG6peG7gMSow5o7xKgl4buy4bu0xKjDmuG6oT/DneKApsSow6LDlT/hu7LEqMOaIcSoNT7hu7Thu4DEqOG7pDk/w53EqCrhu5DEqDfhu7JR4bqlxKjhurMi4bu0xKjDmuG7suG7mMSoVeG7kOG7gMSoN+G7slA3xKjhu6TDo8OaxKjhu6Thu6w/xKg34buy4busxKgq4buQxKjDmmE/w53hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEgtxKjhu5/hu5Lhu7TEqMOaLD/EqMOaO8Sow5rhu5jEqMOa4buyOOG6pVY/xKjhu6RQ4bqlxKg/4bq3w5Xhu4bEqOG7teG7suG7rMSoNsOVOMSo4bukO8Sow5opxKjDmjvEqOG7pCzhu7TEqCrhu5Lhu7TEqOG7pOG6ozDDmsSoN+G7tOG7rj/EqOG7pOG7lMSo4buk4bqjw5XEqCXhu7IpP8Od4bq8Ry8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hILcSocOG7kDrEqMOaO8So4bukLOG7tMSo4buk4bqjMMOaxKjhu6Thu6A4xKjDminhu4DEqOG7pOG6o8OVxKg34bu04buuP8Sow5rhu7I6xKg34buyUeG6pcSow5o5P8Od4buAxKg34buyUeG6pcSoVTvhu7TEqDfhu7Lhu7jEqMOaOuG7tMSoP+G7suG6o8SoJlA34buAxKgq4buQJsSoNsOVOsSoKlDhuqXEqCrhu5Lhu7TEqOG7pOG6ozDDmuG7hsSocMOd4buyPcSoKuG7kuG7tOG7gMSow5rhuqE/w53EqMOZOsSoJuG7uD/hu7LEqMOZ4buS4bu0xKjDmXs34buAxKgm4buwxKg34bu2P+G7gMSoJik/w53EqCY4e+G7tMSoJiLhu7TEqOG7pFfEqD/DneG6oyDhu7TEqDfDlcSoKsSDw5Xhu4bEqMOs4buyw6PEqMOaO8SoVVY/4buyxKgq4buQxKgz4buy4buY4bu0xKjhu6Thu6w/xKhVVj/hu7LEqOG6s+G7tFY/xKjhu6Thu7Thu644xKg3NUDhu4DEqMOaOT/DncSoVcOU4bu0xKgm4buQxKgl4buyIeG7tMSo4buk4bqjMMOaxKhVVj/hu7LEqDfhu7Lhu7jEqDc14buwP8So4bukIOG7tMSoP+G7kOG6pcSoKuG7kCbEqMOd4bu4xKjDmiw/xKhVVj/hu7LEqOG6s+G7tFY/xKg/4bq3w5Xhu4bEqMOs4buyI8SoJjo/w53hu4DEqCXhu7IpP8OdxKjDmiw/xKjDleG7tMSow5nhu5Lhu7TEqMOZezfEqD/hu7LhuqPEqDcp4bu0xKg34buyKeG7tOG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISHDDneG7suG7psSow5rhu7I44bqlVj/EqCVX4buAxKg3KeG7tMSo4bqzxIPDlcSow5rhu5gmxKg34buyKT/DneG7gMSoKuG7kuG7tMSow5rhuqE/w53EqCbEgz/DncSow5rhu7I6xKjDminhu4bEqOG7oVA3xKg34bu04buuP8SoKuG7kMSoJns3xKg/4buy4buq4buAxKjDmuG7suG7tsSo4bu2N8Sow5opxKjhu6Thu5TEqCVAM8SoN+G7siDhu7TEqOG7pOG7rD/EqFVWP+G7ssSo4bqz4bu0Vj/EqOG7pFfEqOKAnMOaw6M44oCdxKjDmuG7suG7tj/hu7LEqCbhu7g/4buy4buGxKjDrTHhu7Thu4DEqCYu4bu0xKg2w5Xhu7TEqCpRJsSo4buk4buuOMSoM+G7suG7mOG7tMSoNzXhu5jEqMOd4bu0w5Thu4DEqD/hu7LhuqM/w53EqMOaO8SoP+G7suG6tz/DncSoNsOV4bu0xKgqUSbEqMOaOj/EqD/DneG6oyDhu7TEqDfDlcSoM+G7suG7mOG7tMSo4bukw5Q/4buyxKjhu6R94bu0xKhV4buaP8OdxKjDmuG7suG7tj/hu7LEqDbDo8OaxKgl4buyIeG7puG7gMSoN+G7slImxKjDmuG7suG7tsSoKuG7kMSoN+G7tj/hu7LEqCbhu5I/w53EqFXhu5g/xKg34buy4bugP+G7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM2M4N+G7sjo14buISOG7o+G7ssOUP+G7ssSo4bufe8OaRy8zSA==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]