(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi kể về những đứa trẻ của làng tôi một thời, tôi đã nhắc đến Phù Sa và hành trình hơn hai thập kỳ gieo mầm chữ ở vùng cao.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqSDEguG7r0xJ4buQT0jhu69E4buMT+G7r09IScOow5Phu69Vw43hu4BPSOG7r1VT4buST0jhu69VU+G7qOG7ok9I4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUeG6ocOJw4HEkOG7rcWp4bq1ScON4buvTOG7hOG7r1fhu4bhu69PSVZPSOG7r0Xhu6rDgeG7r1VT4bq84buvRMWow4Hhu69N4bqgT0jhu69V4buQw43hu69O4buUVeG7r1VJ4buiw4104buvVeG7kMON4buvRcSC4buvT0nhurBE4buvReG7gE/hu69mSeG7pOG7r2nDgeG7r1fhuqDhu69J4bqgT0nhu69VU+G7ik9J4buvSeG7mk/hu69Jw4HDjeG7r1VJ4bqoUeG7r0zhu7Thu69Iw43DicOT4buvTuG6rE7hu69ESVbhu6/hu6Dhu69X4bukT0jhu69Ew4HDk3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butxJBVScOaTkPhu6/DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu3dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N34bu1UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy9ExJBPdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vxJDDiVRMVcOTUS9Pw4lYVC94eXbhu7Uvd+G7t+G7t8SQw713w73hu7PDvcO94bu1VeG7uXh3TUEtd+G7s+G7ucSQ4bu1dkF54bu5w73hu7lV4bu1d3fhu7VN4buzLU91S1FI4but4buvw4FNVeG7neG7rSDEguG7r0xJ4buQT0jhu69E4buMT+G7r09IScOow5Phu69Vw43hu4BPSOG7r1VT4buST0jhu69VU+G7qOG7ok9I4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7t3Z24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N34bu14but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpXcOAw43hu69J4buYw43hu69mSeG7pOG7r2nDgeG7r07hu5zDjeG7r03hur5P4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r+G7oOG7r0XDjeG7hE7hu69VU+G7qOG7ok9I4buvT+G6tk7hu69U4bqkw5rhu69Vw4xV4buvSMONVsOB4buvReG6osON4buvT0jhuqBPdOG7r0RJw5lPSOG7r1Xhu5DDjeG7r1FJw4PDjeG7r0xJw43hur5PSOG7r1nDieG7r07DgMOd4buvVVPhur5P4buvRMOTT+G7r0Xhu6jhu6JPSOG7r03huqzDneG7r1VJ4bumVeG7r0Xhu4Thu69X4bqgw5Phu69VSeG6rk7hu69D4bqiT3Xhu68pT+G7r1Xhu6jhu55PSOG7r0Xhu45PSOG7r03huqLDjeG7r09I4bqgw53hu69F4bqmw53hu69MSeG7kE9I4buvREnEqOG7r03huqDhu69PSVZPSOG7r0Thuq5P4buvT0nhuqDhu69VU8OBT0nhu69Xw4BESeG7r0/hu6rDgeG7r0Xhu6jhu55E4buvxJDhu6xPSOG7r1XhuqJO4buvTeG6oE7hu69VU+G7qOG7ok9IdOG7r09JVk9I4buvw4BPSeG7r07hurBV4buvT0jhu5rhu69PSMOAROG7r0TFqMOB4buvTcav4buvVVPhurzhu69D4bqoUeG7r0Phurrhu69Vw43hu4BPSOG7r1FJ4buW4buvVUnhu5BPSHThu69O4bqg4buvROG7jE/hu69N4bqg4buvRMOAw43hu69VU+G7kk9I4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r0Phu4jhu69Tw4BESeG7r07DjeG7gk9IdOG7r0/hurZO4buvxJDDmU7hu6/EkMOS4buvVVPDk09I4buvSMOSROG7r03hu5xRdeG7r8OtU+G7qOG7ok9I4buvT0hJw6jDk+G7r0Xhu4BP4buvTuG7qkThu69MSeG7kE9I4buvRcWo4buvVcON4buGT+G7r0Xhu4Thu69Ow5rDgeG7r0TDgMON4buvVVPhu5JPSOG7r07hu5zDjeG7r1fhuqDhu69D4bugw43hu69X4bqow53hu69MSeG7kE9I4buvQ8ON4buAVeG7r0PDgcOT4buvT0nDjeG6vsOa4buvReG7qsOB4buvVVPhurzhu6/hu6Dhu69Fw43hu4RO4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r0/huqDDnXThu69ESeG7qMOB4buvVeG7sE9I4buvReG7qOG7nkThu69PSEnDieG7r1XDjeG7gE9I4buvVVPhu5JPSOG7r1VT4buo4buiT0jhu68t4buvVUnDgU9J4buv4bqkTuG7r0TDkuG7r03DiuG7r03huqDhu69PSOG7jlXhu69PSOG6oMOT4buvT0nhuqZV4buvVVPDk09I4buvTOG7suG7r+G7qkThu69Ew5rhu5RE4buvReG7osON4buvTsagw43hu69PSOG7qOG7osONdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6peG6oOG7r0XhuqTDmuG7r0RJxKjhu69P4buaw43hu69D4bqiT+G7r1Xhu5DDjeG7r8SQ4bqiw53hu69J4buOROG7r07hu5zDjeG7r09IScOow5N04buvSeG7mMON4buv4bqmw53hu69N4bqgT0jhu69V4buQw43hu69Exq9PSOG7r09IScOow5Phu69N4bqwTnThu69EScOZT0jhu69V4buQw43hu69Exq9PSOG7r1fhuqjDnXThu69ESeG6tE9I4buvSMONw5lR4buvReG7qOG7nkThu69I4buKdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqVvhuqTDneG7r0jDjeG7ouG7r1VJ4buK4buvTEnDgEThu69N4bqwTnThu69PSeG7qOG7r1Xhu5DDjeG7r0XEguG7r0zhu4Thu69VU8OTT0jhu69N4bqsT+G7r0jhuqxP4buvT0nhuqZV4buvTeG6vk/hu69VSeG6rk7hu69D4bqiT3Xhu6/DrcOaw53hu4BP4buvReG7qOG7ok9I4buvV+G6sFXhu69PSOG7qOG7nkThu69N4bq+T+G7r0XEqE9J4buvT8OZw43hu69P4buaw43hu69Ew5Lhu69Fw43hu4RO4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r0TFqMOB4buvQ+G6ok904buvRcSC4buvReG7qOG7nkThu69F4buW4buvQ+G6vuG7r1Xhu5BPSHThu69MSeG7kE9I4buvROG7jE/hu69Ew4NPSeG7r0nhu45E4buvVMONT0nhu69F4buAT+G7r0Xhu6jhu55E4buvTeG7nFHhu69VSeG7iuG7r0XhuqzDmuG7r09Iw5JP4buvREnhuqRP4buvRMavT0jhu69V4buqw4Hhu69Ow4DDmuG7r1fhu4rhu69RScODw43hu69D4bqmTuG7r1nDmuG7kk9I4buvReG6plXhu69PScSCw5Phu69X4bqg4buvRcOA4buvVMOVw43hu69F4buE4buvRcONdeG7r8OtU+G7qOG7ok9I4buvReG7qOG7nkThu69Z4bqkw53hu69O4bucw4104buvQ+G6oE/hu69ISeG7gOG7r1fhuqDhu69F4buY4buvxJDhu6RPSOG7r0nhu45E4buvVeG6qFHhu69Exq9PSOG7r0Xhu6jhu55E4buvRMOAROG7r09J4bqg4buvScODw5Phu69V4bqkTuG7r1XhuqDDjeG7r1VT4buedOG7r1VTw4HDk+G7r1XhurJPSOG7r0xJw4Dhu69F4buYT0jhu69D4buUdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7jeG6oHThu6/hu6Dhu69PSMOBw53hu69E4buuw4Hhu69PSeG6oOG7r0nDjeG7gsOa4buvQ+G7lHThu69O4buUVeG7r0TDgMON4buvVVPhu5JPSOG7r1VT4buo4buiT0jhu69O4bucw43hu69F4buo4bueROG7r0XhurJV4buvT0jDgcOd4buvT0jhurBP4buvVVPhur5P4buvTOG7gnXhu69dw4DDjeG7r1VT4buST0jhu69N4bqg4buvUsOa4bqg4buvRMWow4Hhu69O4buUVeG7r09J4bqg4buvScODw5Phu69V4bqkTuG7r0jDjeG6psOa4buvVeG6vk/hu69V4bqyT0jhu69VU+G7qOG7ok9IdeG7r1vhuqJP4buvTOG7hHThu69Dw5rhu5bDjeG7r0RJw43hu4bDmuG7r0nhu5BO4buvVVPhu6jhu5xEdOG7r0xJw43hu69PSEnDieG7r1XDjU/hu69PSOG6oMOd4buvTsOBw43hu69Ew4BE4buvw4lO4buvVMOK4buvReG7qOG7nkThu69PSEnDieG7r1XDjeG7gE9I4buvVVPhu5JPSOG7r0jDjVbhu69PSeG7iFHhu69VU8OTT0jhu69Iw43hu6Lhu69V4bqoUeG7r1VJ4buE4buvxJDhu6ZEdOG7r09Jw43hu4bDmuG7r8OJTuG7r0nhu45E4buvVMONT0nhu69Jw4DDk+G7r0nhu6pE4buvReG7gE/hu69MSeG7kE9I4buvT0jFqOG7r0Xhu6jhu55EdeG7r2nDgE9I4buvSeG7kE7hu69Uw4HDmnThu69Ew4BE4buvw4lO4buvReG7gE/hu69VU+G7qOG7ok9I4buvVOG7nE7hu69N4bqwTnThu69Sw5rhuqZP4buvUsOa4buyVeG7r1LDmsOBT0nhu69Ew4DDjeG7r1VT4buST0h04buvw4lO4buvT+G6oMOT4buvRMavT0jhu69Ow5rhu5JP4buvReG7qOG7nkThu69ESeG6ok7hu69Vw4HDneG7r1fhuqDDk+G7r+KAnE9I4buo4buiw43hu69D4bqiT+KAneG7r07hu5zDjXThu69F4buo4bueROG7r0jDlOG7r1fhuqDDjeG7r1XDjeG7gE9I4buvVeG7pE9IdOG7r0ThurBEdeG7r8Otw43hu4BPSOG7r1VT4buST0jhu69X4bqgw5Phu69N4bucUeG7r1fDgU9I4buvTeG6vk/hu6/EkMOUT0jhu6/EkOG6okR04buvRMOAROG7r8OJTuG7r1PDicOT4buvV8OBT0jhu69Ew4Phu69U4bqkT+G7r1VT4buo4buiT0jhu69X4buK4buvUUnhuqZP4buvTEnDjERJ4buvTEnDjeG7gE/hu69J4bqgT0jhu69E4bqkw53hu69VU+G7qOG7nEThu69U4bqkT+G7r1VT4buo4buiT0jhu69Exq9PSOG7r1PDmk9I4buvU8ONT0nhu69Nw4B14buv4oCcw63hu6RPSHThu69V4bukT0h04buvVeG7pE9IdOG7r0ThurBEdXV1c+G7r8Ot4bukT0h04buvVeG7pE9IdOG7r1Xhu6RPSHThu69E4bqwRHV1deKAnXXhu6/DoMON4bui4buvVUnhu4Thu6/EkOG7pkThu69J4buQTuG7r0XDkuG7ry3hu69J4buQTuG7r0XhuqzDmuG7r1XDjeG6vk/hu69Ew5Lhu69Vw43hu4BPSOG7r1VT4buST0h04buvSOG7qOG7mk9I4buvTuG6slXhu69Ew4BE4buvw4lO4buvw4HDjeG7r0TGr09I4buvU+G6ok9I4buvU1B04buvQ+G6ok/hu69V4buQw43hu69VSeG7iuG7r0/DksON4buvU+G6tk9IdOG7r1VT4buST0jhu69PSOG7rEThu69ExajDgeG7r0PhuqJP4buvRMavT0jhu6/EkOG7lMON4buvTeG6vk/hu69V4buwT0jhu69PSeG7iFHhu69J4bqkT+G7r0nDk8OBT3Xhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaldw4DDjeG7r1VT4buST0jhu69Exq/hu69F4buo4bueROG7r0PhuqJP4buvVVPDicOT4buvTeG6vk/hu69O4buUVeG7r0jDkkThu6/hu6Dhu69PSeG6oOG7r0nDjeG7gsOa4buvQ+G7lOG7r0Xhu4Thu69N4bqgTuG7r0zhu7jhu69Pw43hu4JOdOG7r09J4bqwROG7r09J4buc4buvV+G7huG7r07hu5RV4buvVUnhu6LDjeG7r0jDjcOBT+G7r0xJw5J04buvReG7hOG7r1VJ4bqsw53hu69X4bqg4buvVVPhu4zhu69VSeG6vk7hu69ESeG6sFXhu69EScONw5rhu69V4buwT0jhu69O4bqsTuG7r0RJVnXhu69b4bqiT+G7r0PDg8OTdOG7r+G7oOG7r1fhu6RPSOG7r0TDgcOT4buvT+G6oMOddOG7r1dCT+G7r0Thu4xP4buvT0nDjeG7hsOa4buvVcON4buAT0jhu69VU+G7kk9I4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r1fhu45PSOG7r1fhu4bhu69D4buUT+G7r0Phu4bhu69PSVZPSOG7r0xJw5Lhu69MSeG6rk914buv4buD4buvRcOSdOG7r0XDgU9I4buvROG6rE/hu69N4bqwTuG7r09JVk9I4buv4butIMON4buETuG7r1VT4buo4buiT0jhu6/hu6jhu5xE4buvTuG7muKAnXThu6/igJzDrVPhu6jhu6JPSOG7r0XhurpR4buvREnDk+G7r8OJTuKAnXThu6/igJzhu43hu4rhu69VU+G6vOG7r8OJTuG7r1fhu6RPSOG7r0TDgcOT4oCd4buvScOBw53hu6/igJxd4bukT0jhu69PScOBw5rhu69Pw5rhu5DDjeG7r8OJTuKAnXV1deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butVcOJWVUtw4FNw41IT3Lhu69Tw41ISVVz4butxanhu6dUVVPDk09IxanhuqdIw5rDneG6vk/hu69mScOTT0jhu6cvVFVTw5NPSMWp4bunL1HFqQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]