(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng oi bức, có nơi lên đến 40 độ C, rất đông phụ huynh trên địa bàn TP Thanh Hóa đưa con đến các bể bơi để giải nhiệt.
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw51ZN8Od4bq6W+G6u+G6pSPhurvDquG6u+G6peG7rCNs4bqnw7Uj4bqnw7Lhu6HhurvhuqcjYeG7kyEjOOG6veG6uyNh4bqv4bq7IzgoOCM34bqzIzfDrOG6rSNh4bqzI+G6peG6rT7huq0j4bq74bqn4bqt4bq3w7NZLzfDnVkv4bqnJMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG6psOhITlAw53hurrhuqfhu5vhurvhuqUj4bq74bqlKeG7oSNtw7Ih4busI8Oz4bqn4buJ4bqtI8Oz4bqt4bqvw7Mj4bq7W+G6u+G6pSPhurvDquG6u+G6pSPhur3huq0jN+G7mTjhu6wjOMOqI+G6u8Os4bqtI8OpxIPhursjYeG6r+G6uyMmPSNhaCPhu7fhu6wjbjLDsyNh4buF4bq74bqlI2zhuqfDtSPhuqfDsuG7oeG6u+G6pyPDs27Eg+G6uyNhYiEjNynhursjw5NMI8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjYeG7kyEjOOG6veG6uyNh4bqv4bq7IzgoOCM34bqzIzfDrOG6rSNh4bqzI+G6peG6rT7huq0j4bq74bqn4bqt4bq3w7Phu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdWeG6reG6ueG6pSM4w6khb2/DmUDhuq3hu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lA4buj4bqtOcOz4bqn4buqIyw9PWzhu5/hu7Aj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs+G7qiM/Li5s4buf4buwQCNvbjjDmUAvLzg54bq74buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8lKiU9LyQ7JTk6PS4kKiUlw7M6OyUkO8OpPeG7rsSRbOG6peG7qG7DmTssPUAjIcOpw7PDmUDhurpb4bq74bqlI+G6u8Oq4bq74bql4busI2zhuqfDtSPhuqfDsuG7oeG6u+G6pyNh4buTISM44bq94bq7I2Hhuq/hursjOCg4IzfhurMjN8Os4bqtI2HhurMj4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqfhuq3hurfDs0Aj4buj4bqtOcOz4bqnw5lALD09QCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Ozw5lAPy4uQCMvw51ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5PhuqfDoeG6vSPhuqXhuqfhuq0j4bq74bqnNOG6uyM4w7QhI2zhuqfDquG6u+G6pSPhu53huq3Eg+G6uyPDqeG7jTgjJDvhuqfhu6wj4bq74bqlKeG7oSMkLi0/I8OzPOG6rSM34bqzIzfDrOG6rSPhu5zhuq3DocOzZeG6rTlv4busI+G6uSLDsyM3XeG6u+G6pSMkJiQqI2zhuqfhu5Phu4nhurvhuqUjQeG7heG6u+G6pSPhu5zhurfhu6wjbjLDsyNh4buF4bq74bqlI8OzbuG6oyNh4bqv4bq7IzfDrOG6reG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojLD09bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIz8uLmzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUqJT0vJDslOTo9LiQqJj3DsyU/LDsuw6k94buuxJFs4bql4buobsOZJSQ9QCMhw6nDs8OZQOG6ulvhurvhuqUj4bq7w6rhurvhuqXhu6wjbOG6p8O1I+G6p8Oy4buh4bq74bqnI2Hhu5MhIzjhur3hursjYeG6r+G6uyM4KDgjN+G6syM3w6zhuq0jYeG6syPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6p+G6reG6t8OzQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA/Li5AIy/DneG7t+G6p2Ijw4nEgyPDk+G6p2Ij4bqmZ+G6u+G6peG7rCNqI2zhuqfhu5Phu4nhurvhuqUjTcOyPuG6u+G6pSPDk+G6p1vhurvhuqXhu6wjOOG6p+G6vSM34bqt4bqvw7Phu6ojw5Phuqfhu4nhuq0jw7Phuq3huq/DsyPhurky4buhI+G6u+G6pSnhu6Ej4bq7IeG7oSPhurtb4bq74bqlI+G6u8Oq4bq74bqlI+G6pSHhu6Ej4bqlW8Oz4busI8OpPOG6rSNuMsOzI+G6veG6rSM34buZOCPhurvEg+G6uyM44buZI8OzIeG6uyPhuqXhuq3hu4kjw6kp4bq5IzfDsmnhuq0jOOG6p+G6reG6scOyIzjhuqdiI8OpPOG6rSPhu51o4bqtI+G7neG6sSM44bqnaiM44bq94bq7I2Hhuq/hursjN+G6syM3w6zhuq0jOOG6p+G6vSM4KDgjOOG6veG6uyM3w6zhuq0j4bud4buVISNh4bqzI8OzbuG6oyNA4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqfhuq3hurfDs0Aj4bq74bqlKeG7oSPhurtb4bq74bqlI+G6u8Oq4bq74bql4busI+G7neG7lSEjYX3hurvhuqUjZXAjOOG6p+G6vSM44bq94bq7I2XhuqfDqiEj4bqn4buBOCM3w6zhuq0jYeG6syM44bq94bq7IzjDqiPDs+G6p8SD4bq5IzgoOCNldCPhurt94bq74bqlIzgz4bq7I8Oz4bqn4bqt4bqvw7MjbOG6p+G6v+G6u+G6peG7rCPDs24o4bq74bqnI2HDsmbhuq0j4bq74buT4buLOOG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojLD09bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIzo9PWzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUqJT0vJDslOTo9LiQqJjrDsyYuLCU6w6k94buuxJFs4bql4buobsOZPzo/QCMhw6nDs8OZQOG6ulvhurvhuqUj4bq7w6rhurvhuqXhu6wjbOG6p8O1I+G6p8Oy4buh4bq74bqnI2Hhu5MhIzjhur3hursjYeG6r+G6uyM4KDgjN+G6syM3w6zhuq0jYeG6syPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6p+G6reG6t8OzQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA6PT1AIy/DneG7nCnhur0j4bq54buPISPhuqfDqOG7rCPDszzhuq0jN+G6syM3w6zhuq0jOMO0ISPDk27DsuG6u+G6pSPDszHhurkjw5PhuqfhurMjOcO1OCPDs+G6p+G6syPDs+G6pyHhur0jOOG7heG6u+G6pSPhurvhuqXhuqfhurcjOCHhur0jw5Phuqch4bq74bqnI+G6psOqISNPw7LhursjT2zhur1uw7Mj4bu34bq94bq5bMOpw6Hhu5/hu6wj4bq5IsOzIzdd4bq74bqlIz8qPeG7rCNs4bqn4buT4buJ4bq74bqlI0Hhu4XhurvhuqUj4buc4bq3Izjhu5HhurvhuqUjbjLDsyPhurvhuqfhuq3hurHDsiPDs27huqMjYeG6r+G6uyPhuqfhu4E4IzfDrOG6reG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojLD09bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIzouJGzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUqJT0vJDslOTo9LiQqPyrDsyYlOyw6w6k94buuxJFs4bql4buobsOZPzo7QCMhw6nDs8OZQOG6ulvhurvhuqUj4bq7w6rhurvhuqXhu6wjbOG6p8O1I+G6p8Oy4buh4bq74bqnI2Hhu5MhIzjhur3hursjYeG6r+G6uyM4KDgjN+G6syM3w6zhuq0jYeG6syPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6p+G6reG6t8OzQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA6LiRAIy/DneG6uuG6p+G6reG6scOyI2zhuqfDtSPhuqfDsuG7oeG6u+G6pyM44bqn4buNI3AjYeG6r+G6uyPhu53huq3hurc4Izjhuqfhur0jw7Nu4bqjI8OpKeG6uSNtw7LDoeG6uyPhu53hu4vhuq0j4bq54buF4bqtI8OzbuG7k+G7ieG6u+G6pSPhurvhu5Phu4s44buuI1nhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiMsPT1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojPyU7bOG7n+G7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJSolPS8kOyU5Oj0uJCo/LMOzLiUqOjrDqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5k6O0AjIcOpw7PDmUDhurpb4bq74bqlI+G6u8Oq4bq74bql4busI2zhuqfDtSPhuqfDsuG7oeG6u+G6pyNh4buTISM44bq94bq7I2Hhuq/hursjOCg4IzfhurMjN8Os4bqtI2HhurMj4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqfhuq3hurfDs0Aj4buj4bqtOcOz4bqnw5lALD09QCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Ozw5lAPyU7QCMvw53hu7k84buhIzjhuqfhur0jw7Nu4bqjI+G6p+G7gTgjN8Os4bqtI8Oz4buVI24yw7Mjb+G7i+G6uSNh4bqzI8OzbuG6oyNuw6jhursjw6nDsuG7oeG6t+G6uyNv4buZOCNl4bqn4buHw6Hhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdWeG6reG6ueG6pSM4w6khb2/DmUDhuq3hu7fDoeG6u8Ozw6FuQCNvw7Phu6HDqcOhw5lA4buj4bqtOcOz4bqn4buqIyw9PWzhu5/hu7Aj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs+G7qiM/Li5s4buf4buwQCNvbjjDmUAvLzg54bq74buuNyHhur3Ds+G6pyHhurvhuqfhuqfhur0h4buu4bud4bq7LznDoW9lw7Phur1sL+G6u8Oh4bujby8lKiU9LyQ7JTk6PS4kJj0qw7MuPyQ/LMOpPeG7rsSRbOG6peG7qG7DmSo7LEAjIcOpw7PDmUDhurpb4bq74bqlI+G6u8Oq4bq74bql4busI2zhuqfDtSPhuqfDsuG7oeG6u+G6pyNh4buTISM44bq94bq7I2Hhuq/hursjOCg4IzfhurMjN8Os4bqtI2HhurMj4bql4bqtPuG6rSPhurvhuqfhuq3hurfDs0Aj4buj4bqtOcOz4bqnw5lALD09QCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Ozw5lAPy4uQCMvw51ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu34bqnKMOyI+G7nsOyMeG6uyPhu5zhu5Hhu6wjJCUjw7PDsmnhuq0j4bq7w6rhuq3hu6oj4oCc4bu34bqn4buTISPhurvhuqXhuqdjI+G6p8OoI+G6u+G6p+G7k+G6u+G6pSPhu53huqsj4bq7W+G6u+G6pSPhurvDquG6u+G6pSNtw7IoI+G6u8SD4bq7I+G6ueG6oSM44bqn4bq9Izjhuqcow7IjYeG6rSM3w6zhuq0j4bq5MuG7oSPhurvhuqUp4buhI+G6uyHhu6Ejbmfhuq3hu64j4bu34bqnKMOyI+G6p+G7gTgjN8Os4bqtI8Oz4buVI+G6u33hurkjOOG6pyjDsiMuI8Ozw7Jp4bqtI+G6u8SD4bq7I+G6p8OoI+G6uynhur0jOOG6pyjDsiM44buR4bq74bqlI24hIzfhurMjN8Os4bqtIzjDtCEjw5Nuw7LhurvhuqUjw7Mx4bq5I8OT4bqn4bqzIznDtTgjw7PhuqfhurMjw7Phuqch4bq9Izjhu4XhurvhuqUj4bq74bql4bqn4bq3Izgh4bq9I8OT4bqnIeG6u+G6pyPhuqbDqiEjT8Oy4bq7I09s4bq9bsOzI+G7t+G6veG6uWzDqcOh4bufI2HhurMjN8Os4bqtI2ojN+G6syM3w6zhuq0jw6nhu4vhurvhu64j4bu34bqnKMOyI8Oz4bqnMuG7oSM3w6zhuq0jbjLDsyM3aSPhuqk44bqn4busI2Xhuqfhu4XhurvhuqUjOOG6p2Mj4bq5KMOzI+G6uSkjOOG6v+G6uyNuw6jhursjw6nDsuG7oeG6t+G6uyNv4buZOCNl4bqn4buHw6Hhu6wjYeG7k8SpOCPhuqUibCPhuqVr4busI+G6peG6rSHhur0jw6nhu5PDsiPhu53hu4vhuq0jNzzhursjN8OoQOG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojLD09bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIz8uLmzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUqJT0vJDslOTo9LiQmPSzDszs7Oz8/w6k94buuxJFs4bql4buobsOZJD0sQCMhw6nDs8OZQOG6ulvhurvhuqUj4bq7w6rhurvhuqXhu6wjbOG6p8O1I+G6p8Oy4buh4bq74bqnI2Hhu5MhIzjhur3hursjYeG6r+G6uyM4KDgjN+G6syM3w6zhuq0jYeG6syPhuqXhuq0+4bqtI+G6u+G6p+G6reG6t8OzQCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA/Li5AIy/DncOTPOG6rSM34bqzIzfDrOG6rSPDs27hur3hurvhuqUjZeG6p8Oy4buF4bq7I+G7neG6rcSD4bq7IzjDtCEjReG6pyg44bqnI2884bq7I+G6uOG7k+G7ieG6u+G6pSPDk+G6pyHhurvhuqcjOOG7keG6u+G6pSNuMsOzI+G6u+G6p+G6reG6scOyI2zhuqfDtSPhuqfDsuG7oeG6u+G6pyNh4buTISM44bq94bq7I2Hhuq/hursj4bqn4buBOCM3w6zhuq0j4budKSM3w6zhuq0jYeG6syPDs24o4bq74bqnIzgo4bqtI+G6u1vhurvhuqUj4bq7w6rhurvhuqUj4bq94bqtIzfhu5k4IzjDtCEj4bq74bqlKeG7oSPhuqfDqCM44buR4bq74bqlI+G6u+G6p+G7kyPhuqXhuq0+4bqtI8Oz4buHISMobCPDqeG7lzgjOOG6p+G6vSM4KDgjOOG6veG6uyNvIcOyI+G6u+G6p+G7m+G6u+G6pSPhurvhuqUp4buhI+G6p+G7gTgjw7M0bCM4feG6u+G6pSPDs+G6pyDhurvhuqXhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGx1w7LDs+G6p+G6vW5Aw53hurrhuqUx4bq7I+G6pilZL2zDnQ==

Ngân Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]