(vhds.baothanhhoa.vn) - Cả cuộc đời lênh đênh sông nước, các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ (Thiệu Hoá) có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngôi nhà nhỏ trên bờ. Thế mà, giờ đây, giấc mơ đó đã sắp thành sự thật!
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu4jDrDjhuqtYMOG6ueG6q8OjWOG7icOsb+G7heG6q8OjWOG7kz7hu5lYMeG7jeG6q8OjWOG6q8SDJlhnWDDEg2JYMuG6veG6q8OjWCAmYljhu4vhuq/huqvEg1jhu4vhurvhuqvDo1jhu4nDrDjhuqtY4buL4bq54bqrw6NY4buTO1jhu4jEg+G6r8OhxKlYw5Ru4buoL8SDw53hu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rhu686WDDEqcOqMFgy4buF4bqvWOG6rTjhuqvEg1gyOOG6q8SDWOG7i+G6ueG6q8OjWOG6q2/hu4Mww5lYMCowWMSDw6pYMT7huqtYw7Q/4bqrWDDEgybhuq9YZ1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5Yxajhu4jEg+G6r8OhxKlYxIJiKsavWDBjWOG6qyHhuqlY4bqp4buHWDBu4bqrw6NY4bqnxIPhurnhuqvDo1ggJWJYw6Phuq/hu4VY4bqrw6PEg8OiWOG7izdYMGNY4bqpw6rhu4lY4bqrw6Phurnhuq9Y4bqrxIMmWOG6q8SDZVjhu4nDrDjhuqtYIOG7heG7pFjhu4jEgzlY4bqpJsOZWMOj4bqv4buFWDI+4buZw5lYw6Phuq97MFjhuqnhu4dYMmNYMjtY4buLLmlY4buJxIMm4bqrxINY4buL4buNWOG7icSDW+G7ieG7puG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXMeG7icSDxKnhuqkgWOG6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVYQFlZaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Thu7JZL8Od4bu2PTHhu7jDnUDhu7Lhu7LDneG7suG7iT0jw5094bu24bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oCMk4buyV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqd29mMFjhuqfEg2fhuq9YMOG6ueG6q8OjWOG7kz7hu5lYMeG7jeG6q8OjWOG7icOyWOG6q8OjJuG7mVjDneG7si3hu7TDmVgyOeG6q1jhuqsl4buZw5lYMCzhuqtY4bqrxIMmWOG7icOsOOG6q1gx4bqvw6HhuqtY4buJ4bqxMMSDWMOd4bu4WVjhuqnhu7JY4buJP+G6r1jhu4nEg+G6ueG6q1jhuqwl4bqpWHc/4buJw5lY4buTO1jhu4jEg+G6r8OhxKlYw5RuWDBtJVjEg8OqWMOj4bqvJVgy4bq34bqrxINY4bq54bqrw6NY4bqqw6PEqeG7meG6oeG6q1jDlCzhuqtY4buK4bqv4bqrxINYw6Phur3huqlYw51YacSDZOG6q8OjWOG6p8SDKjDEg8OZWOG7slhpxINk4bqrw6NY4bqrw6Ntw5lYIDlpw5lYMOG6ueG6q8OjWOG7icOs4bq34bqrxINYw7TDoVjhu4vhuq/huqvEg1jEg2Im4bqrWOG7icSD4bqvw6HhuqtYacSDfeG6q1jhu5M+4buZWOG7icOsKuG7ieG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVhAWVlp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tOG7slkvw53hu7Y9MeG7uMOdQOG7suG7suG7siPhu4nhu7jhu7QkWcOd4bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oCM94bu4V1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buI4buNWOG7iSXhu5lYIOG6uzBY4buJw7LhuqvDo1jDtOG6rzjhuqtYw6M/MMSDw5lY4bqrw6Mu4bqpWOG6q8OjxIPhurElWOG7icOy4bqrw6NYMm/hu4XhuqvDo1jhu5M+4buZw5lYJeG6q8SDWOG6qsOjxKnhu5nhuqHhuqtYw5Qs4bqrWMSCxKk5WMWoMGLhuqtY4buJw6wl4bqvWOG6ueG6q8OjWOG6qsOjxKnhu5nhuqHhuqtYw5Qs4bqrWOG7iuG6r+G6q8SDxq9YacSDe+G6q1jhuqfEg2fhuq9Y4bqrw6PEg8OiWDI54bqrWDDEqcOqMFjhu4vhurvhuqvDo1jhu5k44bqrWOG6v+G6q1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWDBk4bqrWGnEg1tpWGnEg+G6veG6q8OjWOG6q+G7geG6r1jhuq1iWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqvDoybhu5lY4bqpbyXDmVjDo+G6r2NY4bqtOOG6q8SDWDI44bqrxINY4bqrJeG7mVgyPuG7mcOZWOG6qSXhuq9YMmNY4buJw6w44bqrWDBi4bqrWOG7icSDxKnhu5lh4bqrWOG6q8SDZVgwxINb4buJWMSDNWnhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVYQMOd4bu4aeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Thu7JZL8Od4bu2PTHhu7jDnUDhu7QkWSPhu4k9WeG7tsOdPeG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7Lhu7IjV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQMOd4bu4V1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtY4buv4bq54bqrw6NYw7Qs4bqrWOG7i+G6u1jhu7jhu7hALeG7r8OUL+G7iMSow5lY4bqrw6Mm4buZWD0t4bu0LeG7slnhu7Lhu7JYMG0lWOG7rSXhuqtY4buIxINv4buF4bqrw6NYw7RsWOG7iOG6teG6q8SDWG3hu5lYw7RhWMO0W+G6q1gyw6rhuqvDo1jEg+G7gVjhu4nDrGZY4bqrxIMmWDDEg2JYMuG6veG6q8OjWCAmYljhu4vhuq/huqvEg1jhu4vhurvhuqvDo1jhu4nDrDjhuqtY4buL4bq54bqrw6NY4buJxIPEqcOqMFgy4bqzJVggJuG6q1jhu4nhurXhuqvEg1jhu4jEgyXhuqvEg1jEgmIqw5lYxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMSD4bqvw6HEqVjEgmIqWDI7WMOsJljhu4tiKuG7iVgwKjBYxIPDqljhuqvDo8SDw6hiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1gwxINvJVgwY1gye+G7iVhn4bukWMONxKklWMOsJljhu4tiKuG7icOZWOG7iWIm4bqrWMSDxKnhu5nDoeG6q1gwZOG6q1jhu7I9WMSDw6pYw7Thu4Phuq9YxIPhu4fhuqtYw53hu7ZZWOG6q8SDPuG6q1jhuqfEg13EqVjhu4vhuq/huqvEg1jhu4vhurvhuqvDo1jhu4nDrDjhuqtY4buL4bq54bqrw6NYMGNYxIPDqljhuqfEg13EqVjhu4k/4bqvWOG7kztY4buIxIPhuq/DocSpWMOUblgybVgy4bqvYcSpWOG6p+G6r8Oh4bqrWDB7aVgye+G7icOZWMSD4buBWOG7icOsZljhuq0m4bqpWOG6q8SDJuG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVjhu7jhu7bhu7hp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tOG7slkvw53hu7Y9MeG7uMOdQOG7tCPhu7Thu7Thu4lAw51ZPUDhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4buyI+G7tFdYJeG6reG7ieG7oFfhu4jDrDjhuqtYMOG6ueG6q8OjWOG7icOsb+G7heG6q8OjWOG7kz7hu5lYMeG7jeG6q8OjWOG6q8SDJlhnWDDEg2JYMuG6veG6q8OjWCAmYljhu4vhuq/huqvEg1jhu4vhurvhuqvDo1jhu4nDrDjhuqtY4buL4bq54bqrw6NY4buTO1jhu4jEg+G6r8OhxKlYw5RuV1jhu5Hhuq8x4buJxIPhu6BXPVlZV1jEgzPhuq/Do8SD4buJ4bugV+G7uOG7tuG7uFdYL+G7quG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buvJWnhu4nhuq9i4bqrV+G7qsSCxKnhu5nDoeG6q1gyO1gwxIPEkeG6q1jhuqfEg8SpWDJ74buJWOG7iT/huq9Y4buJxIPhurnhuqtY4bqsJeG6qVh3P+G7icOZWOG7kztY4buIxIPhuq/DocSpWMOUbljDtOG7g+G6r1gx4bqvw6HhuqtY4buJ4bqxMMSDWMOdw5lZQFjEgyVYw6N94bqrWOG7icOsxKnhuqvDo1jhu4k+4bqpWOG7kzvDmVjDo33huqtY4buJw6xv4buF4bqrw6NYxIPEkTDDmVjhu4nDrD/huqlY4buZWOG7iTnDmVjhu4nEg8SpW+G6q1jhu4nhuq/DoeG6q1gwxINiWDLhu4Xhuq9Y4buL4bq74bqrw6PDmVjhu4vhuq/huqvEg1jEg2I/4buJWDBtJVggJlgwYuG6q1jhuq0m4bqpWOG6p8SDxKlY4buJKuG6r1gy4bqz4bqrxINYMG9YMMSDYlgwKjBYxIPDqljhu4nDrDjhuqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVYQFlZaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Thu7JZL8Od4bu2PTHhu7jDnUDhu7bhu7jhu7ZZ4buJPeG7suG7tOG7tEDhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bugQCRZV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqxKjhu63huqp2WMSDxKnhu5nDoeG6q1gyO1jhu4nhur9YMMSDw7MwWDDEg2JYMCowWMSDw6pYIOG6uzBY4buJxIMs4bqpWMO04bqzWOG7icOs4bqxWMOj4bqvJWJYMnvhu4lYZ1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWMOtxKklWDJ7xKlYw6Phuq8qWMO04buD4bqvWDHhuq/DoeG6q1jhu4nhurEwxINY4buJw7JYw51ZWVjhuqnhu7JYMjnhuqtYw53hu7jhu7RY4bqp4buyL8SDw6rDmVjhu4nDrGLhuqvDo1gyY1hvxKlY4buJ4bqvOOG6q1jhuqvEg8O14bqrw6NYxIPDqlgwY1gy4bq54bqrw6NY4bqrxIM+4bqrWOG6p8SDXcSpw5lYw6Phuq8lWDLhurfhuqvEg1gwY1gw4bq54bqrw6NYw7Thu4Phuq9YMCowxINY4bqpP+G6q8Oj4bukWOG7ryowWMSDw6pY4buJxIPhurvhuqvDo1jhuqvEg3vhu4lY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqpw6rhu4lY4bqpIsSpWOG6q8SDJlgwxIPEqeG6q8Ojw5lYw6Phuq8qWOG7icOs4bqzWOG7icOyWOG7sllZWC1Y4buy4bu4WVjhu4nDrOG6r8OhxKlYMuG6veG6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWEBZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4bu04buyWS/DneG7tj0x4bu4w51A4bu24bu2WeG7tuG7iSTDnUDhu7Q94bqtWeG7pOG6pWnDo1TDrOG7oOG7tFnhu7ZXWCXhuq3hu4nhu6BX4buIw6w44bqrWDDhurnhuqvDo1jhu4nDrG/hu4XhuqvDo1jhu5M+4buZWDHhu43huqvDo1jhuqvEgyZYZ1gwxINiWDLhur3huqvDo1ggJmJY4buL4bqv4bqrxINY4buL4bq74bqrw6NY4buJw6w44bqrWOG7i+G6ueG6q8OjWOG7kztY4buIxIPhuq/DocSpWMOUbldY4buR4bqvMeG7icSD4bugVz1ZWVdYxIMz4bqvw6PEg+G7ieG7oFdAWVlXWC/hu6rhu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7ryVp4buJ4bqvYuG6q1fhu6rhuqrDoybhu5lYQC3hu7Yt4buyWeG7suG7tFjEg8Sp4buZw6HhuqtYMjtY4buJ4bq/WDDEg8OzMFjhuqfEg2fhuq9YMOG6ueG6q8OjWOG7kz7hu5lYMeG7jeG6q8OjWMO0Jljhu4nDrCViWOG7ieG6r2HhuqtYxIPhu4FY4buJw6xmWMOd4bu4WVjhu4nDrOG6r8OhxKlYMuG6veG6q8OjWDDEg2JYMCowWMSDw6rDmVjhu4nDrGLhuqvDo1gyY1jEqOG7m1ggJeG6q1jhuqjhu4jhu4jDjVjhu4nhurXhuqvEg1jEg+G7gVjhu4nDrGZY4bu4WVjhu4nDrOG6r8OhxKlYMuG6veG6q8Ojw5lY4buvJcOs4bqv4buJJeG7i1jDg+G6rypiWGnEg1vhuqtY4buIxIMl4bqrxINYxIJiKljEg+G7gVjhu4nDrGZY4bu4WVjhu4nDrOG6r8OhxKlYMuG6veG6q8Ojw5lYxKjhu5tYICXhuqtY4bqo4buI4buIw41YxIPEqeG7mcOh4bqrWOG7iMSD4bqvw6HEqVjEgmIqWMSD4buBWOG7icOsZljhu7hZWOG7icOs4bqvw6HEqVgy4bq94bqrw6Mv4bqrxIMm4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWEBZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4bu04buyWS/DneG7tj0x4bu4w51A4bu24bu4WT3hu4kkQD3hu7Thu7bhuq1Z4buk4bqlacOjVMOs4bug4bu24buyV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buvKjBYMuG6veG6q8OjWDDEg+G6sVjhuq074bqrxINYMj9iWOG7rSXhuqtYdj7huqtYw7Rb4bqrWMSCxKnhu5nDoeG6q1ht4buZw5lY4buTO1jhu4jEg+G6r8OhxKlYw5RuWOG6rcSp4bq54bqrWOG7iz7EqVjhu4sq4buJWDDhu4dY4buLZ8OZWDLDquG6q8OjWMO04bqvOOG6q8OZWOG6q8SDLjBY4bqrxINnWDAqMFjEg8OqWMOj4bqvJVgy4bq34bqrxINY4buJxIPhu40wWMSD4bqvw6HhuqtYw7Thuq/DoTBY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4buJxIMzYljEg2/hu4PhuqvDo1gy4bq94bqrw6NYIMOqw5lYw7Qs4bqrWOG6qeG6r+G6q8SD4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWEBZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4bu04buyWS/DneG7tj0x4bu4w51A4bu44bu0WSPhu4nDnSM94bu2QOG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Ajw50kV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buI4bqx4bqrxINYMjnhuqtY4bqrw6Mm4buZWMOdJC3hu7jDmVjhu7I9L+G7sj1YxIPDqlgyO1gyw6rhuqvDo1jhu4nEg+G6v1jhu5M+4buZWDHhu43huqvDo1jhuqvEgyZYZ8OZWOG7icOsYuG6q8OjWDJjWCMv4buyPVjEg8OqWDI7WMSDYibhuqtY4buJxIPhuq/DoeG6q1jhu5Ni4bqrw6NY4buJb+G7heG6q8OjWDDEg8SpXeG6q1gg4bqzWOG6rSbhuqlY4bqpKuG6r+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4bqv4bqpw6NYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BX4bqv4buvM+G6q+G7iTPDrFdY4buL4buJ4buZ4bqtM+G7oFfhu5Hhuq8x4buJxINVWD1ZWWnhu5PDmljEgzPhuq/Do8SD4buJVVhAWVlp4buTw5pXWOG7i8OsMOG7oFcvLzAx4bqr4bukICVi4buJxIMl4bqrxIPEg2Il4bukw7ThuqsvMTPhu4vhuqfhu4liaS/huqsz4buR4buLL+G7suG7tOG7slkvw53hu7Y9MeG7uMOdQOG7uOG7tuG7suG7suG7iSTDnSQ9I+G6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7bhu7JZV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqw51AL+G7sj1YxIPDqlgyJeG6q8OjWOG7kz7hu5lY4buJw6wq4buJWGnEg33huqtY4buJb+G7heG6q8OjWOG6q8SDJsOZWOG7uC/hu7I9WDBk4bqrWOG6rT/huq9Y4bqp4buD4bqvWOG6q8SDW+G6q1ggJuG6q1jDo+G6ryViWDJ74buJWOG6q8OjJuG7mVjhu7Yt4bu4WMSD4bqvw6HhuqtYMiXhuqvDo1jhu4nEg+G6r1gw4bq54bqrw6NYacSDfeG6q1jhuqlj4bqrw6NY4bqrxIMm4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWEBZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buy4bu04buyWS/DneG7tj0x4bu4w51A4bu24bu44bu4PeG7iSRAPSTDneG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6DDnVlZV1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buqdm/hu4Phuq9YMCrhuq9Y4bqrLuG6q8OjWDDEgyXhuqvDo1gwxIMl4bqrw6NYMn3EqVjhuqlrJcOZWOG6q8SDw7XhuqvDo1jhuqvDo2/hu4Xhuq9Y4buJxINmWOG7kz7hu5lYw7Qi4bqrWOG6qeG6r8Oh4buJWOG6qSbhuq9Y4bqtJuG6qVjDtOG6r8OhMMOZWGnEg3vhuqtYMnvEqVgyOeG6q1jhuqvDoybhu5lY4bu0WS1Aw5lYw51ZWVFYMCowWMSDw6pYMOG7h1ggOuG6q1jEg2Im4bqrWOG7icSDJuG6q8SDWMO04bqvw6EwWOG7kz7hu5lY4bqrxIMmWGfhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVYQFlZaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7Lhu7Thu7JZL8Od4bu2PTHhu7jDnUDhu7gj4bu0w53hu4nhu7ZA4bu4I+G7tOG6rVnhu6ThuqVpw6NUw6zhu6Dhu7Qj4bu2V1gl4bqt4buJ4bugV+G7iMOsOOG6q1gw4bq54bqrw6NY4buJw6xv4buF4bqrw6NY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWGdYMMSDYlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo1jhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5XWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4buIw6xvZ+G6q8OjWOG7rSXhuqtYdj7huqtYw7Rb4bqrWMSDxKnhu5nDoeG6q1ht4buZw5lY4buvxINtWOG7ieG6szDEg1hN4buZWCAl4bqrWOG6qOG7iOG7iMONWMSDxKnhu5nDoeG6q1jhu4jEg+G6r8OhxKlYxIJjJVgwxINiWCDhuq854buJVVjEgmIm4bqrWOG7icSDJuG6q8SDWMO04bqvw6EwWDB7aVgye+G7icOZWMSD4buBWOG7icOsZljhu4nhuq9h4bqrWOG7kz7hu5lY4bqrxIMmWGdYMMSDYljhu7I9WMSDw6pYMuG6veG6q8OjWCAmYljhu4vhuq/huqvEg1jhu4vhurvhuqvDo1jhu4nDrDjhuqtY4buL4bq54bqrw6NY4buJP+G6r1jhuqbEg8SpWOG7iSrhuq9YMuG6s+G6q8SDWDBvWOG7icSD4bq54bqrWOG6rCXhuqlYdz/hu4nDmVjhu5M7WOG7iMSD4bqvw6HEqVjDlG5Yw7Thu4Phuq9YMOG7h1jhu4tnWMO0W+G7iVgwxIN74buJWDLhur3huqvDo1ggw6rDmVjEg8Sp4buZw6HhuqtY4buIxIPhuq/DocSpWMSCYyVYMjtYxINiJuG6q1jhu4nEgybhuqvEg1jDtOG6r8OhMFjEg+G7gVjhu4nDrGZY4buTPuG7mVgx4buN4bqrw6NY4bqrxIMmWDDEg2JYxIPDqlgy4bq94bqrw6NYICZiWOG7i+G6r+G6q8SDWOG7i+G6u+G6q8OjWOG7icOsOOG6q1jhu4vhurnhuqvDo+G7pFh3w6BYICZYMGLhuqtY4buL4buD4bqpWOG6v+G6q1gy4bqz4bqrxINYMMSpw6owWOG7i+G6u+G6q8OjWOG6q8OjJeG7mVjhu4slxKlY4bqnxIPhuq9Y4bqtOOG6q1gg4buFw5lYMGvhuqvDo1jDtOG7g+G6r1jDtOG6r8OhMFjDo+G6r+G7g+G6r1jhu4nEg+G6r8OhxKlYMCowWOG6q8OjJuG6q8SDw5lY4bqrw6PEg2FYacSDa1jEg2ZpWMO04buD4bqvWDLhuq9hxKlY4bqn4bqvw6HhuqvDmVgyw6pY4buJxKnhur/huq9Yw7QmWOG7i8OzMFjhuqfEg2I2w5pYIOG6u1jhu4nDrOG6sVgye+G7iVgwxINiWDAqMFjEg8OqWDBjWOG6q8SDxKlYMH3EqVgwJeG6q8SDWOG7iSowWOG7izrhuqtY4buTxKl74buJw5lY4buJP2JYMuG6r2HEqVjhuqfhuq/DoeG6q1gwxINiWDAqMFjEg8OqWMO0JeG7mVjDtOG6u+G6q1jhu4s64bqrWOG7k8Spe+G7icOZWMSDxKnhu5nDoeG6q1gwbuG6q8OjWDI7WOG6p8SDOmJY4buLKuG7iVjhuqvEg8SpWDB9xKlYw7Thuq/DoTBY4bqtJuG6qVgwbSVYMCowWMSDw6rDmVjDo+G6ryViWEnEg2ThuqvDo1jhuqwlYlgyw6rhuqvDo8OZWOG7iMSDb+G7h+G6q8OjWCDhuq/huqvEg1jDtCZY4buSO1jEg8Oq4bqvWMSDxKnhu5nDoeG6q1gye8SpWOG6qeG6u+G6r1jDtOG7g+G6r1gwKjBYMOG6ueG6q8OjWOG7ieG7mVjhuqkl4buZWOG6qSgwWOG7iT/huq9Y4buTO1jhu4jEg+G6r8OhxKlYw5RuWMO0JlgwKjBYMWIl4bqrxINY4bqrw6PEg+G6r8OhaVjhu4nDrGLhuqvDo1jEg8Sp4buZw6HhuqtYb8SpWOG7ieG6rzjhuqtY4buJ4bqvOWlY4bqrxINb4bqrWOG7i+G6u1jhuq0lYlgyw6rhuqvDo1jhuqsm4buZWDLDoFgyJmJY4buJP2LDmVgg4bq7WOG7icOs4bqxWMO04bqvw6EwWOG6rSbhuqnhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buqScSDJeG6q1jhuqrDoyXhu6gvaeG7qg==

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]