(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghề làm bánh đa, bánh đa nem truyền thống đã và đang mang lại thu nhập cao, ổn định cho hàng trăm hộ dân ở xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pOG7hz5t4buHLVnDozc14bqv4bua4bumw6M+NOG7h+G7nOG7pFNS4buB4buH4bq/4bqx4bqvNVPhu4Y24buD4bum4bqvNjvhur3hu6Zi4bqv4bumPGHhuq824bum4bqvNmXhu6bhuq81NjDhu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq81Ui/hu4Hhu4fhur/hurHhuq81U1IvNsavU1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq94buzPlkp4bukU+G6rjU2MOG7psOj4buyxIPhu6Yhw53huq824bumPFnhu6Lhu6Yhw53huq824bumPFnhu6bhuq8+xIPhu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814bumPOG7uOG7pmvhu7Lhu6Y8WeG6rzXhu6bEg1nhuq814bumw6Phu7Q34bum4buHNuG7g+G7puG6rzY74bq94bumKFnhurHhu6Lhu6Zi4bqv4bumPGHhuq824bumKDbhurHhu6Y24buy4bqvNeG7puG7h+G6v0DEg+G7pjbhuqvhu6YpJuG6r+G7puG6ueG7pm3hu7jhu6bhu4Ym4bqv4bumw7o2JuG7g+G7ouG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7hjY3MeG7g+G7puG7s+G6t1nhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNS4buB4buH4bq/4bqx4bqvNVNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Qp4buHNuG7g8SDIeG7pjfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7qMWo4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buq4buoxagv4buoxajhu6gp4busxq/hu6zhu7BW4bus4buo4buHV1bhu6zhu6rhu67Do8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQ4buo4buoVuG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7hjbhu4Phu6bhuq82O+G6veG7pmLhuq/hu6Y8YeG6rzbhu6bhuq82ZeG7puG6rzU2MOG7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bum4buHNuG6reG6rzXhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7qMWo4buk4bumL1NSL+G7geG7h+G6v+G6seG6rzVTUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G6rjZl4bumw6Phu7LEg+G7piHDneG6rzbhu6Y8WeG7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bum4buHNuG6reG6rzXhu6Lhu6bhuq81w61lN+G7pikm4bqv4bumbeG7uOG7puG7hibhuq/hu6bDujYm4buD4bumKOG6t+G7psSDw6wo4bum4buHNuG7g+G7puG6rzY74bq94bumYuG6r+G7pjxh4bqvNuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pMSDKD4t4bqxIeG6oT4o4buH4bumKTXEgz4pN1nhu6ZrNyk+4bqx4bumxIPhur3hu7Dhu6Y3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumxq/FqMWo4buY4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6rhu6jFqOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukL1nhur3hur3hu4Ev4bqx4bq9PuG6ry/Egz4pN1kv4buHNuG7g8SDIcag4bq94buQ4bqvPmzhu4Ev4buo4buq4buoxagv4buoxajhu6gp4busxq/hu67Gr8Woxq/hu6zhu4fhu6jFqFjhu6zDo8avLeG7rOG7nuG6oeG6vTXhu6Thu6YpWeG7h1kt4buHbuG6vT7hu5Dhu6RrNyk+4bqxL8SD4bq94buw4buk4bumKVnhu4dZLT7huq8o4bqxKT7hu5Dhu6Thuq7huqIp4bu14bqjxINOKOG7h+G7g+G7guG7guG7teG7mOG7qHVNN+G7ruG6ouG7qMSC4bq94buB4buY4buodeG7mOG7qHXGr8OK4buY4buodeG6sTR54buH4bqx4buz4bqwTOG6rlrDveG6ocO94bq/WuG7gsav4bqvTuG6vuG6vOG6veG6seG7p0zhu7Phuq7hu6rhu4Zuw4oo4buG4buuw6rDiuG7ruG7huG6scOD4buDNuG6v+G7huG6seG7s8SDKeG7s+G6ruG7teG7mOG7qHVu4buY4buodcOjdW4oL+G6r2trTinhur1MTEtrN+G6oOG6vG1M4bqg4bquxag0TMODWeG7p+G6oMO94buC4bqiNW1Y4bqhTTd6w4NX4bu1deG6v+G7p8O14buw4buk4bumKVnhu4dZLeG7hzfhu4fDoz7hu5Dhu6Thu6Thu6YpWeG7h1ktWeG6vzXhu4Hhu5Dhu6Thu67FqOG7msWo4buaxq/hu65Y4buaxq/hu5rGr+G7msav4buaxq/FqMWo4buY4buaxajhu5rhu6rhu6jFqOG7muG7quG7qMWo4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4ZZbuG7puG7hzbhurFA4bqv4bum4buHNuG6sSPhu4fhu6bEg+G7hSjhu6Lhu6YoNuG6seG7piHhuqvhu4fhu6bDoyLhuq/hu6bhu4fhur/hu7Lhuq/hu6Lhu6Yp4buy4bqv4bumIeG6q+G7h+G7ouG7puG6vyMo4buma+G7i+G6rzXhu6bhur/huqk34bumNeG7tOG7h+G7piHDneG6rzbhu6bhur9Z4bui4bumKMOs4bum4bqvNsOt4bum4buHNiDhu6ZrxJE34bum4buo4bumw6PhurPhu6bDo+G7ssSD4bumIcOd4bqvNuG7ouG7pjww4buD4bumPCThuq/hu6bEg2M34bum4bqvNeG7sm7hu6YoNmHhu6bhurw2ZuG6rzXhu6bhu4Y2YeG7puG7hjbhu4Phu6ZQ4buHNuG6p+G6r+G7puG7pSMo4bumw7o2JuG7g+G7psavUeG7puG7h+G6v8Od4bqvNeG7pjZk4bqv4bumxq/hu57FqMWoxajhu6YoNjcgKOG7piHDneG6rzbhu6Y8WeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8OD4buy4bum4bqvNeG7suG6rzbhu6bhuq81NjDhu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814bum4bqvIuG6r+G7psSD4bq1N+G7pijhuqfhuq814bumPOG6seG7tOG6r+G7psOj4buyxIPhu6Yhw53huq824bum4bq54bumPCZu4bumKOG6t+G7puG6vTY64bqv4bumKDrhu4Phu6bhuqPDs+G7ouG7pms/4buH4buma+G7tuG7pjZk4bqv4bum4buB4bqx4buma8SRN+G7pm3hu4Phu6Y2w63EkeG6rzXhu6bDo+G7ssSD4bumIcOd4bqvNuG7pijhuqfhuq814bum4bqvNTY3MeG6veG7ouG7pjY3MeG6r+G7pjzhu7Q34bum4bq54bum4bqvNjcw4buD4bum4bqvZDfhu6bhuqM2w50o4bue4bum4bquNcOtZTfhu6bDo+G7ssSD4bumIcOd4bqvNuG7puG7hzbDrWXhuq814bum4bq9NuG7tjfhu6bhuq9iN+G7psOjxKlZ4bum4bqvNuG6t8SD4bumw6PhurPhu6bhu4fhu4vhu6bDo+G7hSjhu6bhu6rhu6Y1N2Xhu6bhu4HDneG6rzXhu6Zr4buy4bum4bqjIOG7h+G7puG7hzbhu4Uo4bumKOG6p+G6rzXhu6ZrNzEo4buma+G7suG6seG7pjw64buD4bumNTdl4bumKDY3MOG7g+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7sOG7qOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7quG7qMWoL+G7qMWo4buoKeG7rMav4buuxq/FqOG7rMav4buH4buwxq/hu67FqFbDo8Wo4bue4bqh4bq9Ncag4bq/4buQxq/hu7Dhu6jhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thu4Y24buD4bum4bqvNjvhur3hu6Zi4bqv4bumPGHhuq824bum4bqvNmXhu6bhuq81NjDhu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu6zhu7Dhu6jhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hjY+4bqx4bumKDZh4bum4buGNuG7g+G7ouG7piHDneG6rzbhu6Y8WeG7puG6ueG7pjwmbuG7pjzDrcOpKOG7psOj4buyxIPhu6bhu4fhu4vhu6Yh4bqr4buH4bumNeG7tOG6seG7puG7h1vhu6Lhu6bhu4FZ4buD4bumPOG6t+G7puG6vyMo4buma+G7i+G6rzXhu6bDoyLhuq/hu57hu6ZLNzEo4bumw6Phu7LEg+G7piHDneG6rzbhu6bhu4c2aOG7pijhuqfhuq814buma+G7suG7puG6rzXhu4NuIuG6r+G7psOjNzHhu4Phu6Y14bu04bqx4bumw6Phu7Lhu6Yo4bqt4buH4bumbiDhu4Phu6Lhu6Zr4buL4bqvNeG7psOj4buy4bum4bq9Nmfhu6bhuq8i4bqv4bumIcOd4bqvNuG7pjxZ4bum4buGJuG6r+G7psO6Nibhu4Phu6bhu4FZ4buD4bum4bqjNjfhu6bDquG7g+G7tOG7h+G7puG7h+G6vyLhuq/hu6bhu4c2WeG6r+G7puG6r+G6t+G6rzXhu6YoNjjhuq/hu6Yo4bq34bumPOG6q+G7pjU34bqz4bqv4bum4buHNmTEg+G7ouG7pjwy4bumw6Mm4buD4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6YhYeG7pilZN+G7nuG7pnXDneG6rzbhu6Y8WeG7puG6ueG7pjwmbuG7pijhurfhu6Y1N8Od4bum4buw4buexajFqMWoLVfhu57FqMWoxajhu6Y84bqp4bqvNS8ow5034bui4bum4buHZm7hu6Zr4buy4bqx4bumw6PhurHhu7Q34bumIcOd4bqvNuG7pjxZ4bumKeG7sm7hu6Y2WW7hu6bEg8Oi4bqvNeG7ouG7puG6ozgoNuG7pijhurvhu6bhu4fhurHhu6Y2WW7hu6bhuq82w6Lhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPigJzDg+G7ssSD4bumIcOd4bqvNuG7puG7h+G7g27hu6ZrP+G7h+G7pmvhu7bhu6bhuq82w63huq814bumxIM54bqvNuG7pjzDrcOpKOG7psOj4buyxIPhu6bhurnhu6bhuq824buy4bui4bumKDZo4bumPOG6q+G6rzXhu6Y8w63DqSjhu6Yo4bqn4bqvNeG7pms3MSjhu6Lhu6Yo4bq34bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4bumKDZAxIPhu6bhu4Hhurco4bumKDbhurHhu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6Lhu6Yo4bqx4bqv4bumKMOdN+G7nuG7puG7hjbhu4Phu6bhuq82O+G6veG7puG7h+G7i+G7psOj4buyxIPhu6Yhw53huq824bumPFnhu6Zi4bqv4bumPGHhuq824bum4buH4buL4bumVuG7pjwg4bqv4bumV+G7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzUv4bqvNcOtZTcv4buHNsOd4bqvNeG7nuKAneG7pi3hu6YoNmHhu6bhu4Y24buD4bumNuG6qeG7pjbhurk34bum4bqv4bq3N+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU0vEkTfhu6Y1N1nhu6Y8OeG6rzbhu6Yh4buy4bum4bq8Nmbhuq814bum4buGNmHhu6bDg1nhuq/hu6ZQ4buHNuG6p+G6r+G7puG7pSMo4bumw7o2JuG7g+G7psavUeG7ouG7puG7geG7tuG6r+G7pm3hu4M/4buH4bum4bqjNuG6seG7tuG6rzXhu6bhu6rhu57FqMWoxajhu6Yhw53huq824bumPFnhu6bhuq8+xIPhu6Lhu6Yhw53huq/hu6ZrxJE34bumNTfDneG7puG7rMWo4buexajFqMWo4bumPOG6qeG6rzUvxq/FqMWo4bumIcOd4bqvNuG7nuG7puG7szcx4bqv4bui4bumNTdZ4bumPDnhuq824bumPOG7uOG7puG6oyDhu4fhu6bhuq/huq034bumPMOtw6ko4buma8SRN+G7puG6rzZq4bqvNeG7pjw3MsSD4bum4buHNuG7g+G7psSD4buDWeG7piHDneG6rzbhu6Y8WeG7puG6rz7Eg+G7puG7h+G7tDfhu6bhuq82NzDhu4Phu6Y8YVnhu6bhur02w61k4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4fDoeG6rzbhu6bhuq8i4bqv4bumNuG7suG6rzXhu6bDo+G7ssSD4bumPCDhuq/hu6Y8JuG7g+G7psOj4buy4bum4buHNyLhu4Phu6bhu4c2Z+G7pjYg4buH4bumPCDhuq/hu6Y84bq34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4buwVuG7ruG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7quG7qMWoL+G7qMWo4buoKeG7rMav4buuxq/Gr8avWOG7h+G7qFjGr+G7sMavw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kMavVlfhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6Thu4Y24buD4bum4bqvNjvhur3hu6Zi4bqv4bumPGHhuq824bum4bqvNmXhu6bhuq81NjDhu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814buk4bumbDcp4buHNuG7kOG7pFfFqMWo4buk4bumNj43NTbhu4fhu5Dhu6Thu7BW4buu4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPDuuG6t+G7pjZk4bqv4bum4buwxajhu6bhuq9AxIPhu6bhuqM34bqvNuG7puG6rzU2NzHEg+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq81NjDhu6Lhu6bhu4c2PuG6seG7piHhu7Lhu6bDg1nhuq/hu6Lhu6bhuq814buDbiLhuq/hu6bDozcx4buD4bumKDY44bqvNuG7psOj4buyxIPhu6Yhw53huq824bumPFnhu6bhuq8+xIPhu6bDo+G7suG7pjXhu7ThurHhu6bDiuG7rOG7pmvhu7Lhu6bhuqI2WeG6rzXhu6bDuSbhuq/hu57hu6bDveG7tOG6seG7pjzDrcOpKOG7puG6rzUmxIPhu6bhu4fhu4vhu6bhu6jhu6Y8IOG6r+G7puG7quG7puG7hzcg4bqvNeG7puG6v+G6qTfhu6Y8MuG7puG6v8Od4bqx4bui4bum4buBWeG7g+G7pjzhurfhu6bEg8SRN+G7pm1ZbuG7puG7hzbhu7Lhuq824bumIeG6q+G7h+G7puG6r8OtxJEo4bue4bum4bulMuG7pig2NyAo4bumIcOd4bqvNuG7pjxZ4bum4bqvPsSD4bum4buH4bq/4bqz4bqv4bui4bumxIPDouG6rzXhu6Lhu6Y8feG6veG7ouG7pjww4buD4bum4buHQMSD4bum4buHI+G6veG7pjzhurM34bumNsOiN+G7puG6rzXDrWU34bum4buHNsOp4bum4buH4bq/w53huq814bumIcOd4bqvNuG7pijhurfhu6bhuqM34bqvNuG7puG6rzU2NzHEg+G7pmvhu7Lhu6bhu4Hhu4nhu6bhuqM2e+G6seG7psOje+G6seG7nuG7puG6rjXhurHhu7I34bum4bq/WeG7ouG7psOjw63DqeG6rzXhu6Yh4bqr4buH4buma+G7i1nhu6Y8aOG7ouG7puG7h1lu4bum4buH4bq/w53huq814bum4bq9NuG7tjfhu6bhuq82WeG6rzbhu6Zr4buy4bumPDDhu4Phu6bhu4c2OeG7psSDxJE34bumPOG7tsSD4bumIeG7tuG6seG7pig2P+G7h+G7psOjw63DqeG6rzXhu6YoNuG6seG7puG7h+G7i+G6rzXhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6bhur02LMSD4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTdcOd4bqvNuG7puG7gVnhu4Phu6bhuqM2N+G7puG7h+G6v8Od4bqvNeG7pjzDrcOpKOG7puG6vTZkN+G7puG6rzXhurHhu7I34bum4bqvI+G6rzXhu6bhu4fhu4vhu6bhu6rFqOG7puG6vTbhu4Xhu4fhu6Y8IOG6r+G7psav4bumNTdl4bue4bumS+G7suG6seG7puG6rzZq4bqvNeG7puG6rzXhu7Ju4bum4bqvI+G6rzXhu6Lhu6Yhw53huq824bum4buBXeG7puG6rzZZ4bqvNuG7puG6ozbhuqfhu6Zr4buy4bum4buHNmTEg+G7pjZk4bqv4bue4bumw7rhuqfhuq814bumazcxKOG7puG6r+G7sm7hu6bhu4fhu4Nu4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bDquG7g8Od4bum4bqvJOG6rzXhu6bhuq824bq1KOG7puG6rzbDreG6rzXhu6YoNjcgxIPhu6bhur8/4buH4bum4bqvNjcw4buD4bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4bumKGhZ4bum4bqvNcOtZTfhu6bDo+G7ssSD4bum4bqvNTYw4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTdcOd4bqvNuG7pjxZ4bum4bqvPsSD4bum4buHNsOtZeG6rzXhu6Yo4bq34bumNTfDneG7pjU3WeG6seG7pjzhuqvhuq814bum4buH4buL4bum4buq4bus4buexajFqMWo4bumLeG7puG7rMWo4buexajFqMWo4bumPOG6qeG6rzUvxq/FqMWo4bumKMOdN+G7ouG7puG7h2Zu4bum4buHNmU34bumPDcyxIPhu57hu6ZL4buy4bqx4bumKWHhur3hu6bDozPhu6bhu4cg4buH4bumPCPhu4fhu6Y24buy4bqvNeG7ouG7pjxk4bqv4bum4bqvNjcw4buD4bumKOG6t+G7puG6rzXhu7Ju4bumNTdZ4bumPDnhuq824bum4buHNuG7g+G7pmsw4bum4buHNzDhuq/hu6bhu4fhur83MeG7g+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pDfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZXxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7rOG7qFbhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rhu6jFqC/hu6jFqOG7qCnhu6zGr+G7rsav4buq4buw4buo4buH4buoxajhu6rhu6xYw6PFqOG7nuG6oeG6vTXGoOG6v+G7kOG7rsWoVuG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG7hjbhu4Phu6bhuq82O+G6veG7pmLhuq/hu6Y8YeG6rzbhu6bhuq82ZeG7puG6rzU2MOG7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bum4buHNuG6reG6rzXhu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7qFbhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G6puG6rzXhu6ZLaeG7puG7pTnhuq824bumw7lp4bqvNeG7ouG7psO6Nmjhu6bhu4dhKDbhu6bhu4J14bquw7nhu6Zt4bu44bum4buGJuG6r+G7psO6Nibhu4Phu6YoNuG6seG7piE3IOG7h+G7muG7puG6rjU2MOG7psOj4buyxIPhu6Yhw53huq824bumPFnhu6Lhu6Yhw53huq824bumPFnhu6bhuq8+xIPhu6bhurnhu6bhu4Ym4bqv4bumw7o2JuG7g+G7psOj4buy4bum4bqvNTYw4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pmvEkTfhu6bhu4fhu4NiN+G7pjxlN+G7pjZk4bqv4bum4buqxajFqOG7puG6r0DEg+G7nuG7puG7szcx4bqv4bui4bumPGFZ4bum4bq9NsOtZOG6rzXhu6Yo4bq34bum4buo4buoxajhu6Y24bqr4bumw6Phu7LEg+G7piHDneG6rzbhu6Y8WeG7ouG7pjU34bu2N+G7psOq4buDbiDhu4fhu6Yo4bqn4bqvNeG7pkDhuq/hu6ZrNzEo4bumw6Phu7LEg+G7pig24bqx4bumKOG7tuG7puG7h+G6v0DEg+G7psOjWeG6seG7pjzhuqvhuq814bui4buma8SRN+G7psSDw6wo4bum4buHNuG7g+G7puG6rzY74bq94bumITnhuq824bumw6rhu4Mm4bqv4bum4buH4buL4bum4bus4bumPCDhuq/hu6bhu67hu6bhu4fhur83MeG7g+G7pjzhuqnhuq81L+G6rzXDrWU3L+G7hzbDneG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuq42ZeG7puG7hzY+4bqx4bum4bqvNTYw4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6bhu4c24bqt4bqvNeG7ouG7pijDnSjhu6Y24bqr4bumNTdZ4bumPDnhuq824bumKOG6t+G7puG7hzbhu4Phu6bhuq82O+G6veG7pmLhuq/hu6Y8YeG6rzbhu57hu6ZL4buy4bqx4bum4bqvNmrhuq814bumKWHhur3hu6bDozPhu6bhu4cg4buH4bumNllu4bumxINmWeG7pinhu4Phu6bDo2EoNuG7puG6rzbDreG7puG7hzZlN+G7pjw3MsSD4bum4bqv4buybuG7ouG7pjxk4bqv4bumNuG7suG6rzXhu6bhuq82NzDhu4Phu6Lhu6bhu4c24buD4bum4bqvNjvhur3hu6YoaFnhu6bEg2M34bumNuG6q+G7psOjIuG6r+G7pjwg4bqv4bumxq/hu6bhu4fhur83MeG7g+G7pjzhuqnhuq81L+G6rzXhu7Ju4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RTUuG7geG7h+G6v+G6seG6rzVTUiFT4bulOeG6rzbhu6bDvTdZ4bqvNVIvIVNSL+G7geG7h+G6v+G6seG6rzVTUi/hur1T

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]