(vhds.baothanhhoa.vn) - Chế biến lâm sản chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hoá. Thời gian gần đây, với sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, tình trạng xả thải không đảm bảo quy chuẩn từ hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện Quan Hóa đã có những chuyển biến tích cực.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G7neG7mOG7lOG7kkhHReG7o8SR4buW4buxR3MwSeG7seG7kXPDqXdHc8OZ4buWw4Hhu5RzRcO9R3NVw5PhurhzxIJ3SHNVQnNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXPhu5Thu5JIR0Vz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHc+G7nS/hu5jhu5Thu5JIR0Xhu6Phu50vw4l14buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Qw4bqy4bux4bqwcuG7oz/DieG6qHPEguG6uOG6qEdz4buEQUZz4buYd0dz4bquw4nhurjhuqhGc1XDinPhu5Thu5Lhurpz4buQ4buW4buxR3Phu5Thu5LDjEdFc+G7lOG7kkhHRXPhuq5Pc+G6rsOB4buWc0dF4buvR8OJc+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqhz4buCw4nhu5ZzVVLhuq5zRuG6uOG6qkdzR8ag4bq4c+G7lOG6vkfDiXPhurnDieG7sUfDiXMwSOG7reG7lXPhurnDicOS4bq4c0Xhurjhu7FHc0XDgEdz4bq2QeG7pOG7mXNVw5Phurhz4buYUnPDlMOJSuG6uHPDieG7jMOU4buZc1Xhu69Ic+G6ruG7lkzhuq5z4buQ4buW4buk4bqo4buUc+G7hOG6uELhu5Rz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnNHReG7r0fDiXPhuq7DiVDhuq5zR3lHRXNV4buvc+G6rsOJ4bq6R8OJc+G7kOG7luG7pOG6qkdz4bq2w4rhu7Fzw5TDieG7oE9HReG7mXPhu5ThurxHw4lz4buU4buSdkdFc8OZd3Phu5TDiXfhurhz4buCw4nEqEdFc+G6tndGc8SCd0hz4buQ4buW4bukc+G6rsOJ4buW4bqiR3Phu5RRc8OJSHbhu5Rz4bq2TEdFc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5Thu5lz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHc+G7lOG7kuG6rEdz4bq2w4rhu7FzxILhu69Hc8OJ4buW4bukQkdzxJHhu5bhu7FHczBJ4buxc+G6tnhz4bquSXNHw4lUR0Vz4bquw4nhu5bhu6RDR3PEguG6uOG6qEdz4buU4bq64bquw4lz4bquUuG6ruG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7peG7p3TDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDusO5w7ovw7p0deG6sMWpdeG7p3XDucO5w7nhu5Thu6XFqXXhu6Xhu6fhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs3XDuXRyc+G7seG7hOG7lMOzcsSR4buW4buxR3MwSeG7seG7kXPDqXdHc8OZ4buWw4Hhu5RzRcO9R3NVw5PhurhzxIJ3SHNVQnNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXPhu5Thu5JIR0Vz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bul4bundHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujOkhz4bquw4nhu6Dhu7Fz4bq2d0ZzxIJ3SHPhu5RK4buUc1XhurhC4bquc8OZU3Phu4Thu6ZzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Xhu5lz4buUUXPhuq7hu5ZK4bq4c+G7lMOJ4butR0Vz4bulcy1zw7p0w7p14buZczDhu4zDlHPhu5Thu63huq5zw5l4czDhu4zDlHNkw4nhu63hu5Thu5lzxqHEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5vhu5lz4bquw4nhu5bhu6ThuqxHc+G6rsOJ4bqoc8SC4bq44bqoR3Phu4RBRnPhu5h3R3NV4buvc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5RzVeG7r0dFc0Z4c+G6tnhzxILDinPhuq7hu63huq5z4bquT3Phu5Dhu5bhu7FHc+G6rsOJUOG6rnNHeUdFc8SC4buWTOG6rnPhurBRR0Vzw4lIduG7lHPhurZMR0Xhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6Xhu6d0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO6L8O6dHXhurDFqXXhu6d14burdcO54buU4bup4bun4bunw7rhu6Xhu4R04buV4buGw5RFw7Thu5LDs8O54bur4burcnPhu7Hhu4Thu5TDs3LEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5Fzw6l3R3PDmeG7lsOB4buUc0XDvUdzVcOT4bq4c8SCd0hzVUJzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G6rsOJ4bqoc8SC4bq44bqoR3Phu4RBRnPhu5h3R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7peG7p3Rycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o8Op4bux4buWc0ZM4buUc+G7lMOJw5LhurhzReG6uOG7sUdz4buCw4nDveG6rnPDlMOJ4buc4bquc+G6ruG7reG6rnPhu5RLR3Phu5R24bq44buZc0dBR0Vz4bquw4HDlHPDiUJz4buUw4lKR0Vzw5lTc+G7hOG7pnNH4bugw5Phuq5z4buUw4l34bq44buZc+G6tuG6qEdz4bqu4buWSuG6uHNHeUZzw7p0w7p14buZc+G6sEjhu7FHw4lzR0XDieG6uELDlHPhurZ4c+G6tuG7oOG7jOG6rnPDlMOJ4bq0w5Rzw4lIduG7lHPhurZMR0Vz4buU4buS4buOc+G7hHbhurjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6Xhu6d0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO6L8O6dHXhurDFqXXhu6d14bur4bul4bul4buUw7nDunV14bup4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PDusaw4bupcnPhu7Hhu4Thu5TDs3LEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5Fzw6l3R3PDmeG7lsOB4buUc0XDvUdzVcOT4bq4c8SCd0hzVUJzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G6rsOJ4bqoc8SC4bq44bqoR3Phu4RBRnPhu5h3R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7peG7p3Rycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7oybhu69z4bq54buSw4BHc+G6ucOJw4pzOeG7sUfhu5lzxJHhu5Z3R3PhurZK4bquczDhu4zDlHPhu5Thu63huq5zw5l4czDhu4zDlHNkw4nhu63hu5Rz4bquw4lIc8SC4bq44bqo4buU4buRc8Op4bux4buWc+G7gsOJ4bq4c+G7gsOJw73huq5zw5TDieG7nOG6rnPhuq7hu63huq5z4buYUnPhuq5Kc0bEqOG6uHPhu5Thu5Lhu6DDkkdF4buZc+G6tktHRXPhu5TDicOS4bq4c+G7lMOJ4bux4bukc+G7lMOJ4bqoc8OJQnPhu5TDiUpHRXPDmVNz4buE4bumc0fhu6DDk+G6rnPhu5TDiXfhurjhu5lzw4nhu4zDlHPhu5Thu63huq5zw5l4c+G6tnhz4buQ4buW4bux4bukc+G7hHbhurhzw4lIduG7lHPhurZMR0VzTUdz4bq2w4pHw4lzVeG7r3NHQUdFc+G6ruG7sUhzw4nhurhC4buWc+G7kOG7lndz4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lOG7lXM74bqoR3NH4bux4buk4buZczDhu4zDlHPhu5Thu63huq5zw5l4czDhu4zDlHNkw4nhu63hu5Rz4bquSXPhu6dz4bqwQeG7pHPhuq7DieG7luG7pOG6qkdz4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lHNV4buvR0VzRnjhu5lz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHc1XDk+G6uHPhuq7EqEdFc+G7mOG7lsOB4buUc3V0dHPhu5TDgUdzR0Xhu5bhu6ThuqxHc+G7hOG6uELhu5YvR0Xhu6/hu6Thu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6Xhu6d0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO6L8O6dHXhurDFqXXhu6fDuuG7peG7pcWp4buUxrB14bur4bupdOG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzdcaww7lyc+G7seG7hOG7lMOzcsSR4buW4buxR3MwSeG7seG7kXPDqXdHc8OZ4buWw4Hhu5RzRcO9R3NVw5PhurhzxIJ3SHNVQnNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXPhu5Thu5JIR0Vz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bul4bundHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujw6nhu7Hhu5Zzw4nhu69HRXPhu4RIduG7lHPhu5hSc+G6rkpzVeG6qnNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXPEgsOKc8OUw4nhu63hu5Rzw4nhurhCR+G7mXNHReG7r+G7pHPDuXQt4bulLcO6dMO6deG7mXM/xKhHRXPhu5Thu6Rz4bq5w6EwMHPhurnDieG7oE9HRXNGduG6uHPDreG6oEdz4buUd+G6uHMwSOG7r0dFc8OtQUfhu5lzxqHEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5tz4bquw4nhu5bhu6ThuqxHc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5RzReG6uMOB4bukc1Xhu69zVeG7r0dFc0Z4c+G6ruG7nkdFc8SC4buWTOG6rnPDlMOJd+G6uHNHRVFHRXPDiUh24buUc+G6tkxHReG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7peG7p3TDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDusO5w7ovw7p0deG6sMWpdeG7p8O6dMO64bup4buU4bun4bul4buldcO64buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7N1dcWpcnPhu7Hhu4Thu5TDs3LEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5Fzw6l3R3PDmeG7lsOB4buUc0XDvUdzVcOT4bq4c8SCd0hzVUJzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G6rsOJ4bqoc8SC4bq44bqoR3Phu4RBRnPhu5h3R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7peG7p3Rycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7oz/EqEdFc+G7lOG7pHPhurZ4c+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPDiU9Hc8O5c+G7lOG7qHPhurZLR0Vzw5lB4bukc+G6sFJHRXNGw5Phurhzw4lCc+G7lMOJSkdFc0fhu6DDk+G6rnPhu5TDiXfhurjhu5lz4bq2d0ZzxIJ3SHPhu5RK4buUc+G7kOG7luG7pHPhu5Thu5LhurxHw4lzw5lTc+G7hOG7puG7k3PhurbDgOG7lnPhu5Thu6BzRuG7reG7pHPhurTDlHPEguG7mkdzVeG7r3NG4but4bukc+G7mOG7nOG6rnPEqHrEqEfhu5lz4buCw4nDveG6rnPDlMOJ4buc4bquc+G7lOG6vEfDiXPhu5Thu5J2R0VzxKhzR8OJ4bq4REZzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5Thu5lz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bul4bundMOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DusO6w7nDui/DunR14bqwxal14bunw7p1dHThu5Thu6l14bul4bup4bur4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PDucaw4buncnPhu7Hhu4Thu5TDs3LEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5Fzw6l3R3PDmeG7lsOB4buUc0XDvUdzVcOT4bq4c8SCd0hzVUJzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G6rsOJ4bqoc8SC4bq44bqoR3Phu4RBRnPhu5h3R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7peG7p3Rycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o+G6sUdFc+G6uUpHRXPDrXlHczBI4buxR+G7mXNkw4lJcyDhurjhu61Gc+G6tkrhuq5zP8SoR0Vz4buU4bukc+G6ucOhMDBz4bq5w4nhu6BPR0VzRnbhurhzw63huqBHc+G7lHfhurhzMEjhu69HRXPDrUFH4buZc+G6rsOJSHPEguG6uOG6qOG7lOG7kXM7w4Dhu5Zz4buU4bugc1XhuqpzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0VzRuG7teG6rnPhurDhu5pz4buSw4Hhu5Rz4buUSkdz4buC4bq0RnNHw4nhu6BHRXPhuq7DicagR0Vz4buUxKjhurhzw5nhu63huq5z4bq2w4pHw4lz4bq2QeG7pHPhu4Thu69z4bq2w4Dhu5Zz4buU4bugc+G7hEHhu5Zz4bqw4buv4bq44buZc0XhurjGoMOUc+G6sEjhu7FHw4lzR0XDieG6uELDlHPhu6ThuqxHc+G7lEFGc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5Thu5lzR0FHRXPhuq7hu7FIc8OJ4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z34buZc+G6tndGc8SCd0hz4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lHNNR3PhurbDikfDieG7mXPEguG6qkdzVVRHReG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7peG7p3TDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDusO5w7ovw7p0deG6sMWpdeG7p8O6dcO5dOG7lMO64bur4bulw7nDuuG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzxal0xrByc+G7seG7hOG7lMOzcsSR4buW4buxR3MwSeG7seG7kXPDqXdHc8OZ4buWw4Hhu5RzRcO9R3NVw5PhurhzxIJ3SHNVQnNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXPhu5Thu5JIR0Vz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bul4bundHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4buj4bq5w4nhurJIc+G7lMOJSkdFc+G7guG6rHPhuq7hu6Lhu7Fz4bq7JsOhOnPDieG7luG7pEJHc8SR4buW4buxR3MwSeG7seG7mXPhu5Thu5LhuqxHc+G6tsOK4buxc8SC4buvR3PDieG7luG7pEJHc+G6rklzRcOAR3PDunRz4bquT3Phu5jhu45z4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdH4buZc+G7lOG7kkhHRXPhurZJc+G6rklz4bupc+G6rk9z4buY4buOc+G7hOG6uOG6rEdz4buQ4buW4buxR3PhurbhuqhHc0dFQUZz4buic8SCTOG7lHNF4bq4w4Hhu6Thu5lzVeG7r0dFc0Z44buVczpIc+G7gsOJxKhHRXPhurZ3RnPEgndIc+G7lErhu5RzVeG6qnPhuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnPEgndIc1VCc0bEqOG6uHPhu5Thu5Lhu6DDkkdF4buZc+G7qXPhuq5Pc+G7mOG7jnPhuq7DieG6qHPEguG6uOG6qEdz4buEQUZz4buYd0dz4buE4bq44bqsR3Phu5Dhu5bhu7FHc+G6tuG6qEdzR0VBRnPhu6JzxIJM4buUc0XhurjDgeG7pOG7mXNV4buvR0VzRnhz4buU4buS4bqsR3PhurbDiuG7sXPEguG7r0dzw4nhu5bhu6RCR3PhurZ4c8SC4buWTOG6rnPDlMOJd+G6uHPhurBRR0Vzw4lIduG7lHPhurZMR0Vz4buUUXNHReG7r+G7pHPDuXQt4bulLcO6dMO6deG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7peG7p3TDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDusO5w7ovw7p0deG6sMWpdeG7p8O6deG7p+G7qeG7lHXhu6fDueG7qcO54buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6fDucO6cnPhu7Hhu4Thu5TDs3LEkeG7luG7sUdzMEnhu7Hhu5Fzw6l3R3PDmeG7lsOB4buUc0XDvUdzVcOT4bq4c8SCd0hzVUJzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0Vz4buU4buSSEdFc+G6rsOJ4bqoc8SC4bq44bqoR3Phu4RBRnPhu5h3R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7peG7p3Rycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o8Op4bux4buWc+G7gsOJ4bq4c8SCw4pzxILhu5ZM4bquc+G6sFFHRXPDiUh24buUc+G6tkxHReG7mXNGTOG7lHPhu5hKc+G6sEjhu7FHw4lzR0XDieG6uELDlHPhurZ4c+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHNGw5Phurhzw4lCc+G7lMOJSkdFc8OZU3Phu4Thu6ZzR+G7oMOT4bquc+G7lMOJd+G6uOG7mXPDlMOJ4butc8SC4buKc8OJSOG7r0dz4buUSOG7r0dzw4lCc+G7lMOJSkdFc8OZU3Phu4Thu6ZzR+G7oMOT4bquc+G7lMOJd+G6uHPhu4R24bquc8OJ4bqg4buWc+G6rnZHw4lzxILDknPhu5jEqEdFc2F44buTc+G6tsOA4buWc+G7lOG7oHPDiUJz4buUw4lKR0VzReG6uOG7rUZz4buY4but4buUc8OJSHbhu5Rz4bq2TEdFc+G7mHdHc8OZ4buWw4Hhu5RzVeG7r3PDmVNz4buE4bumc0bEqOG6uHPhu5Thu5Lhu6DDkkdF4oCmczvhuqhHc0fhu7Hhu6Rz4bq2eHPhuq5Jc+G7pXPhuq5Pc+G7mOG7jnPhurbhu63DlHNQR0Vz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc8SCd0hzVUJzRsSo4bq4c+G7lOG7kuG7oMOSR0VzVeG7r3Phurbhu6Dhu4zhuq5zw4lIduG7lHPhurZMR0Vz4buU4buS4buOc+G7hHbhurjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6Xhu6d0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO6L8O6dHXhurDFqXXhu6fDusO5dXThu5Thu6fhu6fDuuG7qcO54buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PDuXXFqXJz4bux4buE4buUw7NyxJHhu5bhu7FHczBJ4bux4buRc8Opd0dzw5nhu5bDgeG7lHNFw71Hc1XDk+G6uHPEgndIc1VCc0bEqOG6uHPhu5Thu5Lhu6DDkkdFc+G7lOG7kkhHRXPhuq7DieG6qHPEguG6uOG6qEdz4buEQUZz4buYd0dyc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3Lhu6l0dHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6Xhu6d0cnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6PhurnDiVLhuq5zw4nhurhCR3NG4buc4bquc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG7lkdF4buRc+KAnOG7sEdz4buUSOG7r0dzLXNkw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dzLXMw4bq4QuG7lnPhu5Dhu5Z34oCd4buZc+G6uybDoTpzw4nhu5bhu6RCR3PEkeG7luG7sUdzMEnhu7Fz4bq24buxR0Vz4buU4bq44bqow5Rz4buU4buc4bquc+G7guG6uENGc+G7lOG7kuG7seG7mXNF4bq44butRnPhu5jhu63hu5Rz4bquw4nhu7Xhu5Rz4bquw4nhuqZzw4lIduG7lHPhurZMR0Vz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhuq5Pc+G7mOG7jnPhuq7DieG6qHPEguG6uOG6qEdz4buEQUZz4buYd0fhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6Xhu6d0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO6L8O6dHXhurDFqXXhu6fDusO54bun4bur4buU4bunxrDhu6XDuuG7p+G7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzxanGsHVyc+G7seG7hOG7lMOzcsSR4buW4buxR3MwSeG7seG7kXPDqXdHc8OZ4buWw4Hhu5RzRcO9R3NVw5PhurhzxIJ3SHNVQnNGxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXPhu5Thu5JIR0Vz4bquw4nhuqhzxILhurjhuqhHc+G7hEFGc+G7mHdHcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bul4bundHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujO0tHRXPhu5TDicOS4bq44buZc8OUw4lK4bq4c8OJ4buMw5RzVcOT4bq4c8Op4buOc+G6ueG7r+G6uHNHReG7luG7pOG6rEdzVeG7r3NhxKjhurhz4buU4buS4bugw5JHRXNV4buvc+G6ruG7reG6rnPhurZPR3NVw4pz4bquw4lQ4bquc0d5R0Vzw4nhu6DDk0dFc+G6sMODR3Phuq7hu63huq5z4bquT3Phu5jhu45z4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lOG7mXPhuq7DieG6qHPEguG6uOG6qEdz4buEQUZz4buYd0dz4buU4buS4bqsR3Phurbhurh2c8SC4buvR3PDmUHhu6Rz4bqwUkdFc+G6tsOA4bukc+G6tuG7ouG7mXPhurbGoEdFc+G7kOG7luG7pHPhuq7DieG7luG6okdz4bqu4but4bquc+G6rsSoR0Vz4buU4buS4bq8R8OJc8OZU3Phu4Thu6ZzR+G7oMOT4bquc+G7lMOJd+G6uOG7mXPhu4LDisOUc+G7lMOJw5Lhurhz4bq24bqqc+G7kuG7sXNHw4lUR0VzReG6uHfhurhzw5TDieG7rcOUc0fDieG7s0Zz4buUw4nhu61Ic0XDlXPhu4LDiUlz4buCw4l5R+G7mXPhu5TDicag4bquc+G6tuG6ouG7pHPhu5h3R3PDmeG7lsOB4buUc+G7guG6uEfDiXPhurBI4buxR8OJ4buZc+G6tndGc8SCd0hzVeG6uELhuq5z4buE4buvRuG7mXPhu5TDieG7lnNHw4nhuqDDlHPhuq7DiUhzR0Xhu6DDkuG6uHPhu4Thu7FIc+G6tkxHReG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4buw4buW4buUw4lI4buScuG7oznhurhHw4lzMOG7oE9HReG7nS/DlOG7ow==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]