(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2022, thôn Đắc Châu 1 là một trong những thôn được xã Tân Châu (Thiệu Hóa) chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Với nền tảng đạt được trong quá trình xây dựng NTM nâng cao trước đó, tiếp tục nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân trong thôn, đến nay thôn Đắc Châu 1 đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu.
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu6vhu4PDgOG7qy3hurfDtG1r4buTezjDtOG7g2rhu6t9NzLhu4Bt4buL4buTOOG7kcOi4buZOOG7kXRtOMO5OOG7q2zhu6Phu5M4w7Vt4buJ4buxOOG7keG6veG7sTjhu4bhuqnhur844bq+bMSR4buxOGExL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MuG7kuG6reG7kTjDoTnDocOhWzjhu6ts4buj4buTOOG7huG6qeG6vzjhur5sxJHhu7E4YTjDtOG6tTjhu5Fw4burOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5Ns4bu54buTazjhu6ts4buj4buTOOG7h3nDuuG6vzjDgOG6pzjhu6rEkeG7kzjhur5sxJHhu7E4IOG7qmxt4buL4buxOEzhu5XhurcwOOG6v2zGoeG7kzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buT4buj4buTazjhu6ts4buj4buTOOG7kXRtOCDhu5Lhu6rhu5AwOMO1beG7ieG7sTjhu5Hhur3hu7FdOEB0bTjhu5PDrOG7kzjhu6vhuqXhu5NrOOG7h8Oi4burOOG7h3nDuuG6vzjhu6vGsOG7meG7k2s4xanhu7HhurM44burxrBv4buTbDjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44buS4buq4buQOOG7k8SR4buTazjhur/hurfhu5k44burxrB5dOG6vzjhu4fhu5VbOOG7q23DreG7pzjhu6t24bq/OOG7k2zhurnhu5M44buHecO64bq/OOG7qeG7tTjhu4fhu6Hhu5NrOOG7q2zhu7Hhurnhu5M44bq/d+G6tzjhu4fhu6Phu5NrOOG7h+G6peG7mTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6ts4buj4buTWzjhu4fDreG7kzjhu5PhurfhuqA44burbOG7o+G7kzjhu4bhuqnhur844bq+bMSR4buxOGE44buH4bqnOGzhu5nhurXhu5M44burbOG6teG7k2w44bq/4bqz4bq/OOG7q21p4buxOOG6v2xuOOG7kuG7quG7kDjDtW3hu4nhu7E44buR4bq94buxXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Hhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy/DoTnDoOG7gWHDocOgw6DhuqFh4bqj4bur4bqjw6Fh4bqjw6DDtDld4buP4bunaz7GsC7Eg8Oj4bqxNzjhurfDtOG7qy434buAbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjDuTjhu6ts4buj4buTOMO1beG7ieG7sTjhu5Hhur3hu7E44buG4bqp4bq/OOG6vmzEkeG7sThhNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6DDoTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu6ps4buj4buTOOG7huG6qeG6vzjhur5sxJHhu7E4YTjhur/hu5U4YeG6r2E4bHA4QXRtOOG6oeG6r8OjOOG7k2zEkeG7kzjDtWzhurvhu7FdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqjw6DDoeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoeG6ocSDL8OhOcOg4buBYcOhw6DhuqPDocOhw6Hhu6vhuqHhuqHhuq/Do8Ohw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuw6DDoMOhNzjhurfDtOG7qy434buAbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjDuTjhu6ts4buj4buTOMO1beG7ieG7sTjhu5Hhur3hu7E44buG4bqp4bq/OOG6vmzEkeG7sThhNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6DDoTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu6rhu7M44buTa+G7seG7oeG7kzhscjjhu6vGsMO6OOG6v3fhurc44buSbOG6tTjhu5N5dOG6v1s44buH4buV4buTazhr4buV4bunOOG6v3fhurc44buSbMSR4buTOOG7gcSR4buTWzjhu5NsbcOs4buxOOG7q+G7seG6oMOt4buTOOG7h3l14buTazhrbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazjDuTjhu6ts4buj4buTOOG7huG6qeG6vzjhur5sxJHhu7E4YTjhu4d5w7rhur844buHw6nhu7E44bureTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4w7Vs4bq34buTazjhu6vGsOG6t+G7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqjw6DDoeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoeG6ocSDL8OhOcOg4buBYcOhw6DhuqPDoDnDoOG7q8Oh4bqhxIM5OcO0OV3hu4/hu6drPsawLsOjw6HhuqE3OOG6t8O04burLjfhu4Bt4buL4buTOOG7kcOi4buZOOG7kXRtOMO5OOG7q2zhu6Phu5M4w7Vt4buJ4buxOOG7keG6veG7sTjhu4bhuqnhur844bq+bMSR4buxOGE3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPDoMOhNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG6vuG6s+G6vzjhu6vhu7HhuqDDreG7kzjhu4d5deG7k2s44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2zhu6Phu5M44buHecO64bq/OOG7q8aw4buh4buTazhs4buZ4bq3XV1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqjw6DDoeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoeG6ocSDL8OhOcOg4buBYcOhw6DhuqPhuqHhuqHhurHhu6vDoeG6ozlhxIPDtDld4buP4bunaz7GsC7Do8OjYTc44bq3w7Thu6suN+G7gG3hu4vhu5M44buRw6Lhu5k44buRdG04w7k44burbOG7o+G7kzjDtW3hu4nhu7E44buR4bq94buxOOG7huG6qeG6vzjhur5sxJHhu7E4YTc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o8Ogw6E3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyXV1dQeG6tTjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrBuOOG7k2zhu7nhu5NrOMOqw73hur844burxrDhurfhu5NsOMOqbuG6v2w4bMah4bq3WzjDtOG6teG7kTjhu4dm4bunOMO1bOG7o+G7k2s4a23hurfhu5M44bup4buf4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPDoMOh4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOh4bqhxIMvw6E5w6Dhu4Fhw6HDoOG6o+G6o+G6o+G6o+G7q8OjxIPDocOg4bqjw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAu4bqv4bqv4bqhNzjhurfDtOG7qy434buAbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjDuTjhu6ts4buj4buTOMO1beG7ieG7sTjhu5Hhur3hu7E44buG4bqp4bq/OOG6vmzEkeG7sThhNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6DDoTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu4Zi4bq/OMOqbeG7i+G7q1s44bur4buzOEFt4buL4bq/OGzhu7HhuqA44buHcOG7k2s44buTa+G7seG7oeG7kzjDtOG7teG6vzjhu4fhu4k4w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7kuG7quG7kDjDtW3hu4nhu7E44buR4bq94buxWzjhu5NsbcOs4buxOOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu4d5w7rhur844buHw6nhu7E44bureTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2tbOOG7p2x24bq/OEF2OOG7q+G7n+G7qzjhu5Ns4buxOOG6v8Op4buxOOG7qeG7tzjhu4F24buTazjhur934bq3OOG7kmzEkeG7kzjhu4HEkeG7k1044buqxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lVs44bq/4buVOOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu5Ns4bq1OEHhuq3hu5M4bOG7leG6tzjigJM4w7Vs4buxOOG7q2zhu4k44burbOG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OMSD4bqx4bqv4bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Hhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy/DoTnDoOG7gWHDocOg4bqj4bqxYWHhu6vDoMSD4bqh4bqvw6PDtDld4buP4bunaz7GsC7huq9h4bqjNzjhurfDtOG7qy434buAbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjDuTjhu6ts4buj4buTOMO1beG7ieG7sTjhu5Hhur3hu7E44buG4bqp4bq/OOG6vmzEkeG7sThhNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfEg+G6seG6rzc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6DDoTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu6rDom04w7Vs4buxOEHhu7Xhur844buTbOG6tThB4bqt4buTOGzhu5nhurNbOGzhu4s44burbOG7n+G7k2s44burxrDhurfhu5NrOOG7q2xtw63hu6s4w6rDszjDtOG7seG6oOG7i+G7kzjhu6vhurnhu6c44burbOG7iTjhu6ts4bq34buZWzjDtWzhu7E4QeG7sW044bq/bHNtOOG6v3fhurc44burxrBnOOG7g+G7kTjhu4d5w7rhur844buHw6nhu7E44bureTjhu4fDqeG6oDjhu4d3Wzhr4buV4bunOOG7p2zDqeG7kzjhu4fhurPhu6c4w73hu5NrOOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E44buHdW044bup4buf4buTazjhur934bq3OOG7kmzEkeG7kzjhu4HEkeG7kzhB4bq1OOG7q8Oi4buZOOG7k2nhu5M44buBbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjhur9s4buZOMO1bOG7sTjhu4HEkeG7kzjhur95XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Hhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy/DoTnDoOG7gWHDocOg4bqj4bqjYTnhu6vhurHDoMSD4bqvOcO0OV3hu4/hu6drPsawLmHhuqPDoDc44bq3w7Thu6suN+G7gG3hu4vhu5M44buRw6Lhu5k44buRdG04w7k44burbOG7o+G7kzjDtW3hu4nhu7E44buR4bq94buxOOG7huG6qeG6vzjhur5sxJHhu7E4YTc4w4Ft4buB4burbC434bqvOTk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o8Ogw6E3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4bq+4buv4buTazhBdG044buHw6nhu7E44bureTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4bMOiOOG7q8Op4buTazjhur9zOOG7qcO5Wzjhu6vGsOG7meG7k2s44buTbOG7ueG7k2s44buT4bqt4buROMWp4bux4bq3Wzjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG7q8awaeG7kzjhu4fDs+G6tzjDquG6teG7kzjhu6ts4buj4buTOMO1bOG7o+G7k2s44buTa+G7s+G7k2s44bqz4bunOOG7gXbhu5NrOMO1bOG7meG6tzhsxqHhur84w7XhurA44burbOG7seG6ueG7qzjhu6ttaeG7kzjhu6ttw63hu5NbOOG7h3nhurc44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOGtt4buf4buTazjhur/EkeG6oDjhu6vGsOG7oeG7k2s44bq/4buVOOG7k+G6reG7k2s44bup4buxZeG7q1s44bq/bGXhu6s4w7R5w7rhu5NrOOG6v+G6t+G7mThB4bq14buZOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6tbOOG7h+G7g+G7kTjDtMOibThsbeG7i+G7sTjFqeG7seG6pTjDtW3hu5NsOOG7q8OtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6rzk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o8Ogw6Hhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy/DoTnDoOG7gWHDocOg4bqj4bqjw6Hhuq/hu6vhuqPDo+G6o8Oh4bqxw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuxIM54bqvNzjhurfDtOG7qy434buAbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjDuTjhu6ts4buj4buTOMO1beG7ieG7sTjhu5Hhur3hu7E44buG4bqp4bq/OOG6vmzEkeG7sThhNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq85OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqjw6DDoTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLDimnhu5M44bq/w6Lhu5NsOOG7h+G7lVs44buRcOG7qzjhu6nhu5844buTa2zDrDjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG7q2zhu5/hu5NrOOG7k2x5OOG7k2tsw6w4w7ThurXhu5E4w6rhurPhu5NsOOG7h+G6t1s4w6rhurPhu5NsOOG7h+G6tzjhu5Phu4Phu5E4QeG6veG7kzjhu4d5w7rhur844buTa3l1bTjhu4HEkeG7kzjhu4Hhu7HhuqA44burxrBvWzjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7k10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq85OeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPDoMOh4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOh4bqhxIMvw6E5w6Dhu4Fhw6HDoOG6o+G6scOg4bqx4bur4bqx4bqx4bqhw6HDo8O0OV3hu4/hu6drPsawLuG6o8Ojw6M3OOG6t8O04burLjfhu4Bt4buL4buTOOG7kcOi4buZOOG7kXRtOMO5OOG7q2zhu6Phu5M4w7Vt4buJ4buxOOG7keG6veG7sTjhu4bhuqnhur844bq+bMSR4buxOGE3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6rzk5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPDoMOhNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7qOG7tTjhu6ds4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu4fhu6Hhu5NrOMOqcDhBw6w4w7Vt4buTbDjhu6vDrVs4w4Dhuqc4bHBtOOG7q8Oi4buZOOG7k2nhu5M44buBbeG7i+G7kzjhu5HDouG7mTjhu5F0bTjhur9s4buZOOG7q2zhu6Phu5M44buG4bqp4bq/OOG6vmzEkeG7sThhXThMbeG7i+G7kzjhu5PhurfhuqBbOOG7q2zhu7E44buTbOG6ueG7pzjDqm/hu5NsOMWp4buxxJHhu5M44bq/d+G6tzjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6ts4buj4buTOOG7h8Oi4burOMOjOVthOOG7q8awbeG7i+G7sTjhu4fhu6Hhu5NrL+G7k2t5dW0v4buT4bqt4buRfTjDtWzhu6Phu5NrOOG6v+G7l+G7kzhscDjhu5NrbMOo4buZOEHhurU4bHA44bq/4bq54buTOOG7k2tsw6jhu5ldOOG7hsSR4bqgOOG6v3jhu5NrOOG6v2xu4buTbDjDtOG6tTjhu5Ns4bu54buTazjDtcOt4burOMWp4bux4bqlOMO1bOG6pTjFqeG7seG6t+G7kzjhu4fhu4Phu5E4w7TDom044bur4buzOMWp4bux4bqzOOG7q8awb+G7k2w44buTcjjDtOG7teG6vzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44burbOG7o+G7kzjhu5Lhu6rhu5A4w7Vt4buJ4buxOOG7keG6veG7sV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3MuG7qmzhu7E44buqbHfhuqAxL+G7pzI=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]