(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, vừa qua, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hoạt động Ngày chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” năm 2022.
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6Phu7jFqeG7l+G6tXPhu7Hhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq14oCcKOG7m+G6tWvhurlz4bq1bHLhurVB4buVZ3PhurXhuqjDssOB4oCd4bqjL+G7leG6pcOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu5RsZWrhurPDo+G7suG7lcOpQeG6teG7lcOB4bqo4bq14bqkZeG7l+G6tUHhu7fDuuG6tcSpw4Nl4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVLdOG6uXM54bq14buU4bur4buXOeG6tUvhu6vhu5fhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSpOeG6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6teG6pOG6ueG6teG7ieG6vXThurXhuqTDteG6tUHhu5Xhu5fhu43DgeG6tXPhu5fDsnM54bq1c+G7leG7l+G6tWvhu6lz4buZOeG6teG6pOG6tmXhurXhu7XDgWU54bq14bqlw6LDojPhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurVLdOG6uXPhurVB4bu3w7Jz4bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlz4bq1QeG7o3Phu5XhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tWvDquG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKnDqcSp4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tVPhu5nhurnhuqjhurXEqeG7leG7l+G7jXPhurXhu7nEkOG6tUHhu5tz4buV4bq1c+G7mcOB4bqow7Vz4bq14oCcKOG7m+G6tWvhurlz4bq1bHLhurVB4buVZ3PhurXhuqjDssOB4oCd4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p+G6p2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YsOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuq3huqcv4bqn4bqlw6Jq4bqn4bqlw6LhuqvhuqXhuqnEkUHhuq1ixJHhuqlkccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bql4bqp4bqz4bq1ZXFBMeG6s+G7uMWp4buX4bq1c+G7seG7l+G6tcSpw6nEqeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXigJwo4bub4bq1a+G6uXPhurVscuG6tUHhu5Vnc+G6teG6qMOyw4HigJ3hurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s2LDosOi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo0t04bq5c+G6tUDhu5Vlc+G7leG6tXPhu5fDsnPhurXhuqzDquG6teG7lHRl4bq1UeG7q8Sp4bq1w6Dhu5TDrcOB4bq1UeG7q8Sp4bqh4bq1QeG7g3Phu5nhurXhu7XDgeG6ueG6tcSp4buVdOG6teKAnGxy4bq1c8OBxanhu5fhurXEqcODZeG6tUt04bq5c+KAnWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buVbHThurVrdTnhurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurVLdOG6uXPhurVr4bupc+G7meG6tXF04bq7QeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKnDqcSp4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6teG6pMOB4buX4bq1xKnhu5Xhu6/hu5c54bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSpOeG6tUHhu7dldOG6tUHhu4Nz4buZ4bq14bu1w4Hhurk54bq14buVw7nEqeG6teG7ieG7sXPhu5nhurXEqeG7lXThurVB4buV4buX4buNw4HhurVz4buV4buX4bq1xKl14bq14buVdOG6uXPhurXEqeG6vXPhu5XhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9zOeG6tXHhurnhurXEqXRz4bq1bHLhurXhu5nhu5dl4bq1a+G7m3Phu5XhurXEqeG7lcahc+G7leG6teG7ucOpxKnhu5U54bq1xKl14bq1xKnFqXPhu5nhurXhuqR24buX4bq1xKnDqcSp4buV4bq1cuG6u3Phu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjUOG7jUHhurXhu7XDgeG6vTnhurVB4bu3dHPhu5nhurVz4buZ4bq54bqo4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tcSpZXThurVr4buXw7RyOeG6tcSpw6nEqeG6tcSpaOG7s+G6teG7ieG7q+G6tUt04bq5c+G6tWvDquG6tUHhu7dldOG6tUHhu4Nz4buZ4bq14buZaXPhurVjw6LDouG6teG7ucOBaEHhurXhu7XDgeG6uTnhurVB4buxc+G7meG6tUHhu7fhu53hurXhu5nhu5fDqeG6teG6qcOiw6LhurVB4bu34buXw7XDgeG6tWvhu6lz4buZOOG6tXDhu5V54buX4bq1xKnFqXPhu5nhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurXhuqfhurVz4buZxanhu5fhurVz4buV4bq54bq1UOG7leG6v3PhurXhu7XDgeG6uXPhu5nhurVr4bulOOG6tXDhu5XDqXPhu5XhurVB4buV4bq5c+G7leG6tWLhurVr4buXw7Ry4bq14bqkw4Hhu5fhurXEqeG7leG7r+G7lznhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurVB4bu3xqHhurXEqeG7lXThurVB4buVZXPhu5U54bq1QeG7leG7l+G7jcOB4bq1c+G7l8Oyc2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YsOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfhuq3huqcv4bqn4bqlw6Jq4bqn4bqlw6LhuqvhuqXhuqtkQeG6q2Phuqnhuq3huq1xw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzHhuqViZOG6s+G6tWVxQTHhurPhu7jFqeG7l+G6tXPhu7Hhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq14oCcKOG7m+G6tWvhurlz4bq1bHLhurVB4buVZ3PhurXhuqjDssOB4oCd4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurNiw6LDouG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NT4buV4buX4buPw4HhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5nhurVB4bu3dHPhu5nhurVB4bujc+G7leG6tWvDquG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1QeG7leG7l+G6tXPhu5nhu5Xhu5fhurVB4buV4bqwxKnhurVr4bur4buX4bq1xKnhu5V04bq1QeG7leG7l+G7jcOB4bq1c+G7leG7l+G6tUHhu7d0c+G7meG6tWrhu53hu7PhurXhu5XDqGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4jDsnPhurXEqeG6u3Phu5XhurVrdTnhurXEqcOpxKnhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq14bqkw4Hhu5fhurXEqeG7leG7r+G7lznhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurVB4bu3xqE54bq14bu3w6hz4bq1ccOB4bqow7Vz4bq1cMSQ4bq1c+G6v3Phu5nhurVr4bqueMSp4bq1xKnDqcSp4bq1xKlo4buz4bq14buJ4bur4bq1S3Thurlz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVrZeG6tWrhurtz4buZOeG6teG7s+G7lXRz4buZ4bq14buz4buVw4DhurVq4bquduG7l+G6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7leG7m3Phu5XhurVB4buV4bqwxKnhurVz4buV4bquN+G6tUHhu5Xhu5fhurVz4buZ4buV4buX4bq1QeG7leG6sMSp4bq1S+G7q+G7l+G6tUDhu5Xhu5fhu43DgeG6tXPhu5fDsnPhurVB4buX4buPc+G6teG7s+G7lXRz4buZ4bq14buU4bup4bq1xKjhu5XGoeG6tVLhu5dz4buVOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKnDqcSp4bq1QeG7t8O64bq1xKnhu5Xhu6/hu5fhurVqZ3PhurXhu5nhu5dlcznhurXhu5Xhu6vhu5fhurVB4buV4buX4bq14bqk4bq/c+G6tXPhu5nhu5XDtTnhurVyeeG6tXF24buz4bq1auG6u+G6qOG6teG7ieG7r+G7l+G6tXLhu5fhu5Fz4bq14buz4buVxqE54bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1xKnDqcSp4bq14buJw4Hhu7Hhu5fhurVBw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w4Hhuqjhu49z4bq14bqk4buP4bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVrw4HGsOG7l+G6tXPhuq52xKnhurV54bq1QeG7t2/hurVscuKApuG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phu5XDgnPhu5nhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq14bu5xanhu5fhurVz4bux4buXOeG6tUHhu5Xhu5fhu41B4bq1QeG7leG6ssSp4bq14oCc4bqk4bub4bq1a+G6uXPhurVscuG6tUHhu5Vnc+G6teG6qMOyw4HigJ3hurVrw6rhurVB4buVw7ThurXhu5Xhu5fDtXPhurXhuqRl4buX4bq1QeG7t8O6OeG6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tcSpw4Nl4bq1xKnDqcSp4bq1xKlo4buz4bq14buJ4bur4bq1S3Thurlz4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6tcSp4buV4bq/cuG6tXF04bq1a3fhu5fhurXhu7nGsHPhu5nhurXhuqTDrUHhurXEqeG7lWhB4bq14bqk4bq54bq1QeG7l3Phu5XhurVB4buVaXPhurXEqcODZeG6tUHhu5Xhu5fhu43DgeG6tXPhu5fDsnM54bq1c+G7leG7l+G6tWvhu6lz4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzRcOBQeG7lXThu7fhurPDoyhhReG6oy/hu7PDow==

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]