(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ quan tâm hơn đến việc “tìm lại vóc dáng” và chăm sóc sức khoẻ cũng như sắc đẹp. Vì vậy, dịch vụ chăm sóc phụ nữ sau sinh đang ngày càng phát triển.
xIPGoeG6reG6peG7m2wzw6LDgOG7m8OAc27DouG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9M4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqXigJx0w7PhuqVq4buhdOG6pcOB4bqm4bq54oCd4bqlw4HhurnhuqDhuqXDgeG7m3XGoeG6pXXhu7PhuqVB4butxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6ryPhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqXDgeG7m3XGoeG6pWvDunXDoeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4BpdOG6pcahd3XhuqVtw7V14bql4bqs4bub4buRa+G6peKAnMOA4bujdOG6pXPDquG7m+G6peG6rMO5a+G6pWzhurt14buX4oCd4bql4bqs4bq94bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqlw4HhurJr4bqlcsahw7rDsuG6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqlw4Hhu4Nr4bqlbcOz4bu3w6DhuqU84buj4bql4bqs4buLQsOh4bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bqlbeG6uXXhu5fhuqV14buX4bq9QuG6pWvhur114buX4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHhuqVsw4DGoeG6oHRqw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlxJFl4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlY+G6rcOp4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqvhuqkv4bqp4bqnY2zhuqnhuq1k4bqt4bqnY8SRw4Bl4bqn4bqpYmNz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzxJHhuqnDouG6peG6uXPDgDPDokzhu59rxqHhuqXhuqzEguG6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6peKAnHTDs+G6pWrhu6F04bqlw4HhuqbhurnigJ3huqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bqldeG7s+G6pUHhu63DouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OixJFl4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiY+G6rcOpw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxINs4bub4bqs4bqla3PhurnDgcOBM8Oic27hurlsw6Lhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvVOG6ucOBw4Hhurnhu5du4bql4buX4bub4bqi4bu34bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bqlw4DGoeG6tuG6peG7l+G7m+G7gXXDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqXDgEHDrHThuqVr4bq/dOG6pXPhur3huqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVt4bq5deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldcah4bq5dcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu5bhu5vhurnhuqVt4bujdcah4bqla8O54bql4bu3xqHhu6V14buX4bqlcsah4bq7dOG6pcOB4bq/dcOh4bql4bu3xqHEguG6pXLGocO64bq54bqldeG7j3XhuqVrxqHhu5/huqXhu7bGoeG6tnd14buX4bqlPcah4bq/w7rhuqXhuqM94bu24bqlPcah4bq5dcah4bqlxqDDuuG6u8Oj4bqlxqHhu5vhu5PhuqDhuqVBw63DgOG6pUHGsOG6peG6rMO04bqldcah4bqmdeG7l+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6peG7t8ahxILhuqV14bqm4bqlw4HhurnhuqDhuqXDgeG7m3XGoeG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG7l2bhu7fhuqXhu7fGoeG6v+G7m8Og4bqlI+G6ueG6oOG6pXJE4bql4oCc4bqs4bq2w73DgOG6pWvDqnXigJ3DoeG6pcOB4bqya+G6pXLGocO6w7LhuqVr4bqu4bq54bqlw4Hhur914bql4bu3xqHEguG6pUHDrcOA4bqlQsO14bqgw6HhuqVrd+G6pcOAxqHhu5PhuqVrw6x14bqlbeG6tsO9a+G6pXXhu5fGoeG7oeG6pXXhu5d34bubw6HhuqXDgMah4bq24bql4buX4bub4buBdcOh4bqldcah4bq2deG7l+G6pW3hurnhuqXhu7fGocOsdeG6pWvhurtr4bqldMOz4bqlc8Oq4bub4bqlcsah4bupdeG7l+G6pW3hurbDvWvhuqV14buX4bqu4bqlbeG6ruG6peG7l+G7m8Ota+G6peG6rOG7o+G6pW504bqlam/huqXGoeG6uULhuqXhu7nhuqDDrULhuqVyxqHDuWvDoOG6pVThu5HDgOG6pXTFqeG7m+G6pWvhu6114buX4bqlw4DGoeG7j3ThuqV1xqHhuqZ14buX4bqlc8O64bqlc+G7g3Xhu5fhuqVrxqHhu4d04bqla8O6deG6pXXGoeG6tuG6pcOAxqHDteG6pXXhur3DuuG6pXPhur3huqVt4bqideG7l+G6pWvhurtrxqHDoeG6peG7h3XhuqV1xqHhurbhuqXDgMahw7XhuqV14bq9w7rhuqVz4bq94bqlbeG6ruG6pcOA4bub4buP4bqg4bqla8ah4bqg4buJdeG6pWzhu5t1xqHhuqVs4bq24bu1deG7l+G6pW3hu5PhuqVqb+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlw4Dhu6vDgOG6pXXGocOtw4DDoeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlcsah4bub4bqla+G6u2vhuqV0w7PhuqVqxanhuqXhu7nhuqDhu4914bqla8ah4buddcah4bqldOG7o3XGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvI+G6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pcOAQeG6v+G7m+G6pXXhu5fGoeG7m+G7kXThuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqV0w7PhuqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bql4bqs4bq94bqldcah4buLdeG6pcOAxqHDrULhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlc8O94bub4bql4buda8ah4bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqlbW504bqlbcO1dcOh4bqldeG7h3ThuqXhuqnhuqfhuq3DqcOh4bqla8ah4buf4bqlPcah4bq/w7rhuqV0w6p1xqHhuqVsw6p14bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqV04buz4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6peG7t8ahxILhuqV14bqm4bqlw4HhurnhuqDhuqXDgeG7m3XGoeG6pVTDusO6dWvhurlBbuG6pcOB4bu34bq54bqlw4DDquG7m+G6peG7t8ah4bq2eXXhu5fhuqVN4bupdeG7l+G6pTzhu5HhuqXhuqM94bu24bqlPcah4bq5dcah4bqlxqDDuuG6u8Ojw6DhuqU9w6rhu5vhuqVtaULDoeG6pWvDueG6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4buXw7nhu5vhuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqVyxqHhurtrxqHhuqXGoeG6vXXhu5fhuqVz4bq94bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqldMOz4bqlw4BBw7LhuqVt4bq2w71r4bqldeG7l8ah4buh4bqldeG7l3fhu5vhuqXhuqzhur3huqXDgMah4bq24bql4buX4bub4buBdeG6pXXGoeG7hXThuqVzw61C4bqlc8Oq4bub4bqlw4HhurJr4bqlcsahw7rDssOg4bqlTMO64bqla+G6u2vhuqXDgeG6v3XhuqXhu7fGocSC4bqlbcO04bqg4bqla8O54bqlw4BpdOG6pXND4bqldOG6oOG7q3XhuqVr4bq/4bub4bqlw4DGoeG7m+G7kXXhuqXGoeG7o3XGoeG6pcOAxqHhu5PDoeG6peG6rMO5a+G6pWzhurt14buX4bqldcah4bq5dcah4bqla8ahw7l14buXw6HhuqV14buPdeG6pWvhurtr4bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lrw6HhuqV04bq5w4HDgeG6ueG7l27huqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bqldeG7l+G6vULhuqVr4bq9deG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqXGoeG6osOA4bqlcsah4bq7a8ahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88eOG7m+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqla8ah4bud4bql4oCcVcah4bq5dcah4bqla8ahw7l14buX4bql4bu3xqHEgmvhuqXGoeG7seG7m+G6pcOB4bqya+G6pXLGocWpbsOh4bqlc8OtQuG6pXPDquG7m+G6peG6rMO5a+G6pWzhurt14buX4bqlw4DGocO6deG6peG7l+G7p3XDoeG6pcOAxqHhurbhuqXhu5fhu5vhu4F14bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMahw6x1w6HhuqV14bqg4bup4bub4bqla8O6deG6pcahw6p1xqHhuqXhu7fGoeG6omvigJ3DoeG6pcOAQeG6oHXhu5fhuqVq4bujdcah4bqldHbhu5vhuqXDgMah4bq7deG7l+G6pcOB4bu34bq54bqla+G6ruG6ueG6pWvGoeG7n+G6pT3GoeG6v8O64bqlw4DGoeG6oOG6pcah4bqiw4DhuqVyxqHDuuG6v3Xhu5fhuqVj4bqn4bqn4bqlc+G6tsO9w4DhuqVyxqHhurtrxqHhuqXGoeG6vXXhu5fDoOG6pVR24bub4bql4buXw7nhu5vhuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bqlbeG6tsO9a+G6pWvGoeG7m+G6ueG6pcOAxqHhur11xqHhuqXDgOG6tHXhu5fhuqVz4bub4buR4bqg4bqlw4BB4bujdcah4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bql4buX4buxdDnhuqV04bq5w4HDgeG6ueG7l27DoeG6peG6quG7qXXhu5fhuqXGoXfhu5vhuqXDgMO64bq9deG6pcOAxqFpdcOh4bqlw4BB4bq7dcah4bqlxqHhu4vhuqDhuqXDgeG6v3Vh4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqlbOG6ueG6pXRmw4DDoeG6peG7t8ahxIJr4bqlxqHhu7Hhu5vhuqVz4bq9deG6pWzhurnhuqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcahYeG6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6peG7l+G7m+G6v3ThuqVuw7rDoMOgw6DhuqVUduG7m+G6pWrhuqDhu6/hu5vhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqVzw7LhuqVrw7nhuqXhu5fhu5vhurvhuqXDgOG6tOG6pWPhuqfhuqfhuqUt4bqlxJHhuqfhuqfhuqV14buXxqHhu6N14bqlbeG7sXXhu5fDoOG6pVXDteG6oOG6pXLGoeG6u2vGoeG6pcah4bq9deG7l+G6pXThuqDhurnhuqXhu5fDueG7m+G6pcOA4bq04bqlY+G6pWrhuqDhu6/hu5vhuqXDgEHhu7PhuqVz4buPdeG6pcOB4buN4bqlbeG6tsO9a+G6peG7l+G7m+G6v3ThuqXhuqvhuqc14bqla8ah4bub4bql4bu3xqHhu53DoOG6pUt34bqlw4Hhu7PhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bql4buvdeG6pW3hu591xqHDoeG6pcOAw6rDuuG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVz4bq9dOG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqla8ahw7rhuqVk4bqldcahaXXhuqXhuqzhu5vhu491w6HhuqXhuqx44bub4bqldOG6smvhuqVz4bq2d3Xhu5fhuqVs4bq5w7rhuqVt4butdeG7l+G6pcOA4bq04bqlZOG6pS3huqXhuq3huqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7ly914buX4bq2eeG7my/DgMah4bq7deG7l8Og4bqlTeG7k+G6pW3hurvhu7fhuqXhurJ14buX4bqlw4Dhu6vDgOG6pULhu4/huqDhuqVrw6zhuqDhuqVr4bupdeG7l+G6peG6rOG7m+G7kWvDoeG6pXXGoWl14bql4bqs4bub4buPdeG6pWvhuq7hurnhuqXDgeG7t+G6ueG6pW3DtOG6oOG6pW3hurbDvWvhuqVt4bq9w7rhuqXDgMOqw7rhuqVrxqHhuqBC4buPdeG6pXXhu5fhur11xqHhuqVt4bubw7ThuqDhuqVs4bq24bu1deG7l+G6pcahw7pma+G6pcah4but4bqlw4Hhu5t1xqHDoMOgw6DDoeG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqlbeG6tsO9a+G6pWvhu4vhu7fhuqV1xqHhu4vDgOG6pWvhurtr4bqlcuG7m8O1deG6pcOAxqHhurJr4bqldHjhu5vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vGoeG7n+G6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pVThurnhu5vhuqXhu5bhu5vhurl14buX4bql4bqj4bu44bqg4bq/deG7l+G6pXvhurZ3deG7l8Oj4bqlw4HhurnhuqDhuqVzw6x14bqlw4Hhu5t1xqHhuqVrw7p14bqlw4DGoeG6suG6pcah4bq54bub4bqlbeG6tsO9a+G6pXThu63DgOG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlasOqdeG6peG7l+G7m3jhu5vhuqXDgMah4bub4buR4bqg4bqlw4B44bub4bqlVMO6w7p1a+G6uUFu4bqlI+G7t+G6ucOg4bqlPHjhu5vhuqXhu5fDueG7m+G6pXPhu5vhu5HhuqDhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXhuq1j4bqlauG6oOG7r+G7m+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pWzhurnhuqV0ZsOAw6HhuqVs4bq54bqlasSCdeG7l8Oh4bqlw4DGoXnhu5vhuqVz4bq2w7114buX4bqldHbhu5vhuqVq4bqg4buv4bub4bql4bqt4bqt4bqn4bql4bu3xqHhuqLDgMOh4bqla8ah4buf4bqla8ahw7rhuqVq4bubw7XDgDnhuqXigJwj4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlw4Hhu5t1xqHDoeG6pWzhurnhuqVqxIJ14buX4bqldOG7o3XGoeG6pUHDrcOA4bql4bqqw63huqDDoeG6pXXGoeG6tnXhu5fhuqXhu7nhuqDhurnhuqXhuq1j4bqlauG6oOG7r+G7m+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a8Oh4bqldOG6ucOBw4Hhurnhu5duw6HhuqXDgOG7o3XGoeG6pcOAQcOqdeG7l+G6pXXhur1C4bqlbeG7geG6pW3hurbDvWvhuqVr4bq/4bub4bqlw4DGoeG7m+G7kXXDoeG6pXThu6N1xqHhuqVr4bq/dOG6pcOAxqHDrULhuqXDgMOC4bqlw4Dhu5t14bqlxqF3deKAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPHjhu5vhuqVq4bq/deG6pcOA4buddcah4bqla+G7iXXhuqXDgMah4buLdcOh4bqla8ah4buf4bql4bu2xqHhurl14bqlxqDhur3huqXhuqM94bu24bqlPcah4bq5dcah4bqlxqDDuuG6u8Oj4bqlbeG7geG6pW1mw4DhuqXDgEHhurZ4a+G6pWzhu59rxqHhuqXhuqzEguG6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pcOA4bq04bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqXDgMah4bqy4bqlxJHhuqVr4bqu4bq54bqlw4DGoeG6ueG7m+G6pXJEw6DhuqUj4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqla8ah4bundeG6pXThu63DgOG6peG7l8O54bub4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqla3fhuqVq4bq/dcOh4bqla8ah4buf4bqlbeG6tsO9a+G6pXXGoWl14bql4bqs4bub4buPdeG6pWzDg3Xhu5fhuqVB4bq2w73huqDhuqV14buXaXThuqXhuqx44bub4bql4buX4bq0deG7l8Oh4bqldOG6oOG7q+G7m+G6pcOAxqHhur/DuuG6pWzhurbDvWvDoeG6pXXhu5fhur/hu5vhuqVr4bqy4bqgw6HhuqV14buXxqHhu5HhuqXhuqzhur3huqXDgMah4bqg4bura+G6pW3hu6l14buX4bqlQuG6pWvGoeG6tnl0w6HhuqV04bq5w4HDgeG6ueG7l27huqVs4bq5w6HhuqVqw6104bqlxqHhuqBC4buRw4DDoeG6peG6quG7qXXhu5fhuqXGoXfhu5vDoOG6pUvGoeG7n+G6pcag4bq94bqla8ah4bub4bq54bqlw4HDsjnhuqXigJw9QcO6deG7l+G6peG7ueG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pXThurl14buX4bqlw4DGoeG6ueG7m+G6pcOA4bup4bub4bqlw4Dhu4d14buX4bql4bqtZXLhu5fDoeG6pWzhurnhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqV14buv4bub4bqldMSCdeG6peG6rOG6veG6pWrhu5/huqVBw6p14bqlcsah4bq74bqldcah4bubw7ThuqDDoOG6pUzDuuG6peG6rOG7i0LDoeG6pcOA4bup4bub4bqlw4DGocOtQuG6pWzhu59rxqHhuqXhuqzEguG6pXPhur104bqlbcOz4bu34bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pWrhur3huqV0w7PhuqXDgeG6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pcOB4bubdcah4bqla8O6deG6pUHDrcOA4bqlxqHhuqbhuqDhuqXhu51rxqHDoOG6pUrhu7Phu5vhuqV1w7nhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bql4buX4bub4bqi4bu34bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXhu7fGocSC4bqldeG6puG6pXPDrULhuqVzw6rhu5vhuqV1xqHhurl14bqlw4Hhu4Nr4bqldOG6veG6pWvhu6V14bqlbeG6tsO9a+G6pcOAxqHhurbhuqXhu5fhu5vhu4F1w6HhuqVqeMOA4bqlw4BBw6x04bqla+G6v3TDoeG6pWvhu4d14buX4bqlw4DGoWd14buX4bqlbeG7k+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pWrhur914bqlw4DGoWl14bql4bqs4bq94bqla8O6deG6pcOA4burw4DhuqXGoXd14oCdw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89QcO6deG7l+G6peG7ueG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pcOAQeG6v+G7m+G6pXXhu5fGoeG7m+G7kXThuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVrxqHDuuG6pWrhur914bqlw4DGoWl1w6HhuqVrxqHhu5/huqVr4buldeG6pW3hurbDvWvhuqV1xqFpdeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqXDgOG6tuG6peG6rMOtdeG6pcOAxqHhu4904bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqlam/huqXDgMOq4bub4bqldcah4bq9w6DhuqU84buj4bqlc+G6veG6pXPDrHXhuqVtw6zhuqDhuqVz4bq9dOG6pXTDs8Oh4bqla8ah4bq24bq54bqla8O54bqldcah4bubw7ThuqDhuqVy4bubdcah4bqldeG7l8ah4bub4buRdOG6pXXhu4914bqla8ah4buf4bqlxqDhur3huqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pW3hu591xqHhuqVtZsOA4bqlw4DGoeG7j3ThuqXhu5fDueG7m+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pcOBd+G6pcOB4bubdcah4bqla8ahw7rhuqVrw7p14bqlw4BB4bq54bub4bql4bqseOG7m+G6pWvhurtr4bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSCOeG6pcOA4buDdMOh4bql4bqs4buR4bqlw4Hhu5t1xqHhuqVB4burdcOh4bqldOG6ucOBw4Hhurnhu5du4bqla8ahw7rhuqVqb8Ogw6DDoOG6peG7luG7m+G6u+G6pXR24bub4bqlauG6oOG7r+G7m+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pWpv4bqlbOG6ucO64bqlbeG7rXXhu5fhuqXDgOG6tOG6pXLGocO64bq/deG7l+G6pcSR4bqn4bqlLeG6peG6rWPhuqfhuqV14buXxqHhu6N14bqlbeG7sXXhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqXEkWXhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqVj4bqp4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqnhuqvhuqkv4bqp4bqnY2zhuqnhuq1k4bqt4bqt4bqpY8OAYmNjxJHEkXPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPEkeG6p+G6q8Oi4bql4bq5c8OAM8OiTOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bql4oCcdMOz4bqlauG7oXThuqXDgeG6puG6ueKAneG6pcOB4bq54bqg4bqlw4Hhu5t1xqHhuqV14buz4bqlQeG7rcOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6LEkWXhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6Jj4bqp4bqnw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r0rhu4914bqla8Oqdcah4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqldMOzw6HhuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVrxqHhu4d04bqlam/huqVr4bqwdeG7l+G6pUHDrcOA4bqlxqHhuqLDgOG6pXLGoeG6u2vGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxqDhu5vhu5F14bqlw4DDquG7m8Oh4bqlcsah4bupdeG7l+G6pWvGoeG7oeG6pWvDueG6pWvhurtr4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pcOAaXThuqVrxqHhuqBC4buPdeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t8Oh4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVr4bq74bqldcahaXXhuqVr4bqwdeG7l+G6pcOAw4LhuqV04bujdcah4bqlbeG6snXhu5fhuqVB4bq54bqla+G6oHXhu5fhuqVrw63hu7fhuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILhuqVrxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqV0w7PhuqXhuqzhur3huqVqb+G6pcOB4bq54bqg4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXDgMOq4bub4bqldcah4bq9w6DhuqVLxqHhu5/huqXGoOG7sXXhu5fhuqVVxqHhuqB14buX4bql4bqjPeG7tuG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcagw7rhurvDo+G6pXPhur104bql4bqs4bub4buRa+G6pcOAQcO6deG7l+G6pXNwdcah4bql4bqsw4Jr4bqlQuG6pcOAw7XDoeG6pXR44bub4bqlbWlCw6HhuqVrxqHhu5/huqVq4buDw4DhuqVtw6zhuqDhuqV1xqHhu4t14bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqldMOz4bqlw4HhurnhuqDhuqXDgeG7m3XGoeG6peG6rOG6veG6pWpv4bqlw4F34bqlw4Hhu5t1xqHhuqV1xqHhurbhuqV14buXxqHDtOG6pcOA4bq5QuG6pcOAQeG6u+G7m+G6pWvhuq7hurnhuqV04bujdcahw6DhuqUj4bq54bqg4bqlcsah4bub4bqlw4Hhur914bql4bu3xqHEguG6peG6quG6oMOtw4DhuqXhuqzhu5vhu5F1w6HhuqVrxqHhu5/huqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqldHnhu5vhuqVtw7V14bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqlam/huqXDgMOq4bub4bqldcah4bq94bqlw4BBw7p14buX4bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG7m+G7j3XhuqXhuqPDgOG7g3TDoeG6pcOAxqFuw7rhuqVsxrDhu5vhuqXDgeG6smvhuqVyxqHFqW7DoeG6pcOAxqHhurlC4bqlw4Dhu4HigKbDo8Og4bqlVeG7l8O64bq94bub4bqlQeG6ucOh4bqla8ah4buf4bqlw4DhurbhuqXhuqzDrXXhuqVrxqHDuuG6pcOB4bq/deG6peG7t8ahxILhuqXhuqzDtOG6pWvGocO14bqlbeG7reG6pWzhu5t1xqHhuqVs4bq24bu1deG7l8Oh4bqlxqHDumZr4bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqXGocO94bu34bql4oCcQeG7g2vhuqVB4bur4bub4oCd4bqlxqF3deG6pXXGoeG6tuG6pcOA4buDa+G6pcOB4bqm4bq5w6HhuqXhu53DgOG6pcOB4bqm4bq5w6DDoMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bql4bu3xqHEguG6pXXhuqbhuqXDgeG6ueG6oOG6pcOB4bubdcah4bqldeG7l+G6vULhuqVr4bq9deG7l+G6pcOAQeG7s+G6pXXhu4914bql4bu54bqgbnXhuqXDgMah4bqg4buta+G6peG6rHjhu5vhuqVr4bq7a+G6pWrhur3huqV0w7PhuqXDgEHDssOh4bqldcahw63DgOG6pXPhur3huqXhu7PhuqVyxqHhuqDhuqXhuqzDgmvhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vDoOG6pTx44bub4bqldcah4bqmdeG7l+G6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6pXLGocO64bq54bqlxqHhu6dr4bql4bqs4bq94bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqV04bq5deG7l+G6pXPDquG7m8Oh4bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqldeG7l+G6vULhuqVr4bq9deG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqXGoeG6osOA4bqlcsah4bq7a8ahw6DhuqU94bqgQuG6pXXGoeG7m+G7j3XDoeG6pcOAQeG6tnhr4bqlw4HDguG6peKAnHXhu7PhuqVB4but4oCd4bqla+G6ruG6ueG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pcOB4bq54bqg4bqlw4Hhu5t1xqHDoeG6pWvhurtr4bqlauG6veG6pXTDs+G6pWvhurB14buX4bqla8OsdeG6pWvhu4l14bqlw4DGoeG7i3XhuqVzw4LhurnhuqVrxqHhu6d14bqlbeG7n+G6ueG6pWvGoeG7oeG6peG6oELhuqXDgOG7nXXDoeG6pW3hu63hu5vhuqV14buX4bqw4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bql4bqs4bub4buPdeG6pW3hurbDvWvhuqVt4bq9w7rhuqXDgMOqw7rhuqVq4bq94bub4bqlauG6v3XDoeG6pWvDueG6pXLhu5t1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5F04bqlbeG7k+G6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pXTDs+G6peG6rOG6veG6pWpv4bqla8ah4buHdOG6pcOBw7lr4bqlw4HhurJr4bqlcsahw7rDsuG6pcOA4burw4DhuqV1xqHDrcOAw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6r0vGoeG7m+G6peG7tsahw6p0xIMv4bu34bqvxIMvbOG7m+G6rOG6rw==

Chi Phạm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]