(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng trách nhiệm và tấm lòng tri ân, những y bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng Người có công Thanh Hóa (phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã xây dựng nên mái nhà chung ấm áp, nghĩa tình. Ở nơi đó, những thương, bệnh binh nặng; thân nhân liệt sĩ; người bị nhiễm chất độc da cam … được sống và điều trị một cách tận tình nhất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsLuG7leG7l+G7p2bhurVWLOG7l+G6teG7peG7ly0gZuG6u8OpaOG7tC7hu4PGoeG7leG7l+G6u2Xhu6fhu7YsKiXhuq8qSMOpauG6uy5o4bq5MS7hurHhurnGoWjDqS7hurHhu58gLmjhurl1aMOpLuG6s2xow6ku4bqx4bq54bq94bu4LuG6s2xow6ku4bqzbeG6u+KApiUv4bqvKiUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCol4bqvKuG6rjdow6ku4buX4buZMOG6seG6uS5o4bq54bq7Y2cuw7oxLuG7l8OgZy5mw6xow6ku4buX4buZ4bq7LsOhaOG7uC5o4bq5dWjDqS7hu6cu4bqvMOG6sS7hu5Xhu4cu4buXMuG6uy7hu5bhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcu4bqx4bq5NWcu4buVw63hurEuaMahauG6uy7hurdww7Row6kuSMOpcOG7jeG6uy7hurHDrS7hurFqaMOpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC494buR4bq5cOG7jWjDqS7hu5LGoTNow6ku4buW4bq54buL4bu4LuG7luG7kC7hu5ThuqFnLuG7lMOzaCQu4bqzNC7hu6XDoeG7py7hurdzaMOpLmjhuqloLmcw4bq7LmjhurkxLuG6seG6ucahaMOpLsOgZy4w4buR4bu4LmjDqeG6ueG7hyAu4buXw6po4bq5QC7DlS5ow7Phursu4bqzw63hu7guaOG6uXVow6ku4buX4bq5cMOzaMOp4bu4LuG6r2No4bq5LuG6r+G6u2jhurkuaDhow6nhu7Yu4buX4bq5w6FoLmjhurnDoWguZuG6u2Phu5cu4buV4buH4bu2LmjDqXDhu43hursu4bqv4bq/LmjhurnhurvEkWcu4bqx4bq5w6Dhu5cu4bqzbeG6sS7hurcgLuG6sSBnJS/huq8qJeG6ryrigKYu4bqzcOG7j+G6sS7hu5VraMOpLsO6MS7hurPhurtixqEu4buX4buZ4bq/Lmdt4buXLuG6sTDhurHhurku4buX4bqjaC7hu5fDqmjhurkuaOG6ucOg4buXQCUv4bqvKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhuq8qJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq34buX4bq5xqFn4bqvLuG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC4+eyHhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSk+fS8pISnhurd9KFspISEp4buXXTw8WyJmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVZbISwuIGbhu5dWLEjDqWrhursuaOG6uTEu4bqx4bq5xqFow6ku4bqx4bufIC5o4bq5dWjDqS7hurNsaMOpLuG6seG6ueG6veG7uC7hurNsaMOpLuG6s23hurvigKYsLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXViw+eyEsLi8qJS/huq8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhu5bhurlww7Now6ku4bqv4bq7aOG6uS5HIOG6uy7hu5bhu5nhu4tow6ku4bquMOG6uy494bqvw6ogLuG7l+G7mTDhurskQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKsOaciAu4bqzcOG7j+G6sS7hurEw4bqxLuG6s+G6u2LGoS7hurdww7Row6ku4buX4bq5IOG7py7hurHhurnhurvhuqvhurEuMGkuZ8Oy4bq74bu4LuG7l+G6uXDDs2jDqS7huq/hurto4bq5Lkcg4bq7LuG7luG7meG7i2jDqS7huq4w4bq7Lj3hu5fhu6suZmMu4buX4bq5cMOzaMOpLuG7l+G6o+G7ly4oISFYJC7Dusah4bq7LmdyaMOpLuG7mSAuZzjhu5dALkpow6ku4bquMOG6uy5ow63hurvhu7gu4bq5amcuaCDhu6cu4buX4buZw7Uu4buX4buZ4buN4bq74bu4LuG7l2kxaC7hu5fhurnDoWgu4bqzIMahLmfhu4nhursuaOG6qWguw7pyIC7hu6XGoWtow6kuw6nhurtw4buNaMOp4bu4LuG7mSAuaMOpaTHhursu4bq54bq94buXLuG6uTEu4buF4bq5amjDqS7hu4Xhurnhur1ALuG7lsah4bunLmjhurnhurvhuqlo4bu4LuG7heG6ueG6uy7hu6cu4buV4buHLuG6sm8u4buW4bq54bq/LuG6riBoLuG7heG6ucah4bun4bqpaC7huq8zaeG7uC7hu5fhu5nhu43hursu4bqz4bqhxqEu4bqzamjDqeG7uC7DqeG6u8OtLmYyaOG6ueG7uC7hu4XhurlqaMOpLmjhuqloLuG7mSAuaMOpaTHhurvhu7gu4buV4bqtLjNo4bq5LuG6uXDDtWjDqS7hu5Vx4bqxLuG7heG6ueG7ieG6tUAuSmjDqS7huq4w4bq7LuG6ueG6u2TGoS7FqeG7uC5o4bq5IGjhurku4bqx4bq5w61ow6ku4buX4buZw7Uuw7piLuG7keG6ucOsaMOpLuG6seG7nyAuZ8OqaOG6uUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrDlS7hurEw4bq7LuG7l8ahbuG6uy5de+G7uC7hu5fhurlww7Now6ku4bqv4bq7aOG6uS5HIOG6uy7hu5bhu5nhu4tow6ku4bquMOG6uy494buTxqHhuqku4bulNC7hurhpN2jDqS7hu5bhu5ky4bqx4bq54bu4LuG6uGk3aMOpLuG6uMOtICQu4bqzNC7DqTZoLuG6r8Ot4bu4LuG6s+G6u2LGoS7hu5fhu5nhur8u4buXMuG6uy7hu5fhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcuw6nhuqFoLj4hLmg1Zy5oIOG7p0Au4buUxqFr4buXLuG7l+G6ueG7jeG6uy7DqeG6uyBoLuG6tzHhursuw6Dhu6fhu7guamjDqS5o4bq5w7Iu4buXcmjDqS7hurEwaC7huq9t4bu4LuG7py7hu5Xhu7Eu4buXMuG6uy7hu5fhu5nGoWjDqS7hu5fDoWdALsOaw7LhursuamjDqeG7uC7hu5bhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcuZjEuaMOpauG6uy5o4bq5MS7hu5fhurlxLiku4bqx4bufIC5nw6po4bq5QC7DlS7hurPDoeG7p+G7uC5qaMOpLmjhurnhuqNoLuG6s3Dhu4/hurEu4buVcy7hurHhurk1Zy7hu5XDreG6sS7hu5fhuqNoLuG7l8OqaOG6ueG7uC7hurNw4buP4bqxLuG7lWtow6nhu7guw6k2aC7huq/DrS7DusOy4bq7Lmjhurl1aMOpLmjDqXDhu43hursu4bqzbGjDqS7hurHhurnhur3hu7gu4bqzbGjDqS7hurNt4bq7LuG7l3Jow6kuZ23hu5cu4buX4bq54buN4bq7LsO6MWku4buVa2jDqeG7uC7hu5kgLuG6seG6ueG6q+G7ly7hurNkLuG6rzNpLsO6Yy5oaWgu4buVamjDqeG7uC7hurPDoOG7ly5ocMOy4bqxQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC4+eyHhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKSk+fS8pISnhurd9IV08ITwi4buXfXsifXtmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVYpPCwuIGbhu5dWLEjDqWrhursuaOG6uTEu4bqx4bq5xqFow6ku4bqx4bufIC5o4bq5dWjDqS7hurNsaMOpLuG6seG6ueG6veG7uC7hurNsaMOpLuG6s23hurvigKYsLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXViw+eyEsLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhu5bhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcu4bqx4bq5NWcu4buVw63hurEuaMahauG6uy7hurdww7Row6kuSMOpcOG7jeG6uy7hurHDrS7hurFqaMOpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC494buR4bq5cOG7jWjDqS7hu5LGoTNow6ku4buW4bq54buL4bu4LuG7luG7kC7hu5ThuqFnLuG7lMOzaCQuLS5ow6lq4bq7LmjhurkxLuG6seG6ucahaMOpLuG6seG7nyAuaOG6uXVow6ku4buX4bq5cMOzaMOp4bu4LuG6r2No4bq5LuG6r+G6u2jhurlAQEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCpI4bq5w7Iu4buFxakuceG6sS7hu5fhurnhu43hursu4bqx4bq54bq74bqraOG7uC7hu4Xhurnhursuw6Dhu6cuZ8Oy4bq7LuG7l8ahbuG6uy7hurNq4bq7Lmdww7Phurvhu7guamjDqS7hurHhu51ow6ku4bqzbGjDqS7hurNt4bq7LuG7pcahaMOpLuG7keG6uWlow6kuaOG6ueG6o+G7kS5ow6nhu6FALuG6ruG6u+G6qWgu4bqx4bq54bqrLsO6MWku4buUcC7hurNpMWguPCE+4bu4LuG7lWtow6ku4bqx4bq54bq74bqraC7hurPDoMahLjDhurEuZuG6u2Phu5cuw7Uu4bqx4bq54bq74bqraC7hu5fhu5lw4buNaMOpLuG6rsOqaOG6uS4tLuG7luG7meG6vy4tLuG7luG6ueG6u+G6qWguw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLuG7l+G7meG6o2gu4bqz4bq/IC7hu4ThurnhurUu4buUIGjhurnhu7gu4bqzcOG7jWjDqS4iLkggZy4tLkYxaUAuSmjDqS7huq/hur8u4buX4bq5cMOzaMOpLmg4aMOp4bu4LuG7keG6uTPhursu4bqxcCAu4bqx4bq5w6Fo4bu2Lmdt4buXLuG6r+G6qWguZzbhu5cu4bqx4buhaMOpLuG7heG6uWpow6ku4bqxw6xoLmjhurnDqmgu4buX4bq5w6Dhu6cuMGjhurku4buVMGjDqUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5Dhurnhu6PhurEuw7rhurvhuqloLuG7l+G7mcO1LsO6Yi7DujEu4bqz4bq7YsahLuG7l+G7meG6v+G7uC7DqTZoLuG6r8OtLuG7lzLhursu4buW4buZxqFow6ku4buXw6Fn4bu4Lmpow6ku4bqvM2nhu7guZyDhu6cuZzZoLuG6seG7nyAu4bqz4buN4bq7LmfDqmjhurkuZjEu4bqxw6xoLuG6scOtLmjDqXDhu43hursu4bqx4bq54bq/xqEuaMOhaMOpLuG7heG6uTVo4bu4LuG7leG6py7hu5fhu5vhurtALsOa4buPLuG6seG6uWxow6kuamjDqS7hurHDrS48LmjDqXDhu43hursu4bqxaWguPSku4buX4buZIOG6u+G7uC4oLsOpMOG6uyQuw6nhurvhu40u4bqzw6Hhu6cu4bqxMOG6sS7hurFpaC7hurHDrS7hurHGoW3hurEu4buVa2jDqS7hu5nhurvhuqlow6nhu7gubmgu4bqz4bq/aOG6uUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhu5lpaMOpLuG7heG6ueG6uy7hurPDreG7uC7DusOy4bq7LsO64buPLuG6seG6uWxow6ku4buX4bq5cMOzaMOpLuG6r+G6u2jhurku4buW4buZ4bq/aOG6uS7hu5bhurnhur8u4bq4aSAuw7oxLuG7luG6uTDhursu4buSxqEgaMOpLuG6tuG7oWjDqeG7uC7hu5bhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcu4bqx4bq5NWcu4buVw63hurEuaMahauG6uy7hurdww7Row6kuaMOpcOG7jeG6uy7hurHDrS7hurFqaMOpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7hu4XhurlqaMOpLuG6seG6ueG7gS5mMS5ow6lq4bq7LmjhurkxLsOgZy4w4buR4bu4LsOp4bq7McahLmjDqeG6ueG7hyAu4buXw6po4bq5LmcxLmdv4bq7LuG7heG6ueG6uy7hurPhuqtoLuG6s8Oh4bunLsO64buPLuG6seG6uWxow6kuamjDqS7huq8xLmjhurlwLuG7l+G6ucOg4bunLmfDqmjhurku4buF4bq54buJ4bq1LuG6ucOzaEAuSmjDqS7huq8xLuG6rzNp4bu4LuG6seG6ueG6vWjhurkuaMOpauG6uy5o4bq5MS7hurHhurnGoWjDqS5oMeG7py5mMS5ow7Phursu4bqzNC7hu5XhurUu4bq3xqHhu6fhuqlo4bu4LsOpNmgu4buF4bqr4buXLmpow6ku4bqvMS7hurPhuqtoLsO6w7LhursuaOG6uSDGoUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCpHOOG6sS7hurfhu53hu7guamjDqS7huq8xLuG6szQu4bqxw60uaOG6uTEu4buZ4bq74bqpaMOp4bu4LmjhurlwaMOpLsO6w7Lhursu4bq5IOG6uy7DuuG7jy7hurHhurlsaMOp4bu4LuG7luG7mcahaMOpLuG7l8OhZy7DusSDaC5mMS5ow6lq4bq7LmjhurkxLuG7l+G6uXEuKS7DoGcuMOG7kS5ow6nhurnhu4cgLuG7l8OqaOG6uS7hurNsaMOpLuG6s23hursuZzEuamjDqS7huq8xLuG7l+G6uXDhu41ow6ku4bulxqHhu6fhuqloLmbGoeG6uy7hu5fDsuG6u0Au4bq24bq/4buRLmbEkS7hu5fhuqvhu5cuaDVnLmgxaeG7uC7hurkg4bq7LsO64buPLuG6seG6uWxow6ku4bqx4buhaMOpLuG6scOtLmc44buXLsO1LuG7l+G7mcahaMOpLuG7l8OhZy7hurNkLuG6seG6ucahaMOpLsO6xqHhursu4bqx4budaMOpLuG6sTBoLuG6r23hu7gu4bunLuG6rzDhurEu4buV4buHLsO6MS7hurEw4bqxLuG7l+G6uXDDs2jDqeG7uC7huq9jaOG6uS7huq/hurto4bq5QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6suG6uy7hu5PGoSAu4bqxMOG6sS7hu4XhurlpIOG7uC7hu5HhurnDrGjDqeG7uC7hurHhurnhu5tow6ku4buXauG6uy7hurNw4buP4bqxLuG6seG6uXFow6ku4buF4bq74bqraC7hurEzaOG6uS7hurEw4bqxLuG7p+G7uC7huq8w4bqxLuG7leG7h+G7uC7hurPhurtixqEu4bq3cMO0aMOpLuG7l+G6o2gu4buXw6po4bq5LsO6w7Lhursu4bqxamjDqS7DuuG6u2PhurHhu7gu4bqx4bq5NWcuZmkuZ+G6u+G6q2jDqS41aOG7uC7DqeG6u8Og4bqxLmjDqeG7ny7hurHhurlpLuG7l3Jow6ku4bqza+G6uy7hu5dw4buPaMOp4bu4LuG7mWzhursu4buF4bq54bq7LuG7mTNo4bq5LmYy4bq7LuG7l+G7mcO1LuG7l+G6uTFo4bq5LmjDqXDhu43hursu4bqvMmgu4bqv4bqhxqEu4bqvMmjhu7gu4buVYWguZsOsaMOpLmY2aMOpLmjDqeG6ueG6teG7uC7hurHhurnhursgLuG7leG6p+G7uC7hurNtaMOpLsO64bq74bqpaC7hurEw4bqxLuG7l+G6uXDDs2jDqS7huq9jaOG6uS7huq/hurto4bq5QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sMOtLmbhuq3hu7guaMOt4bq7LmjhurlwLuG7py7hu5Xhu4cu4bqyby7hu5bhurnhur8u4bquIGgu4buX4bq5w6ou4bqxw60uaMOp4bq54bq7Y+G7kS7DuuG7o+G7uC7hurHhurnGoeG7p+G6qWguZ2poLuG7l+G6uWrhursu4bqx4bq5cCAu4bqz4bufQC7hurJkLmYxZy7DuuG6u2PhurEuw7UuZ2rhursu4buX4buZcOG7jWjDqS5oMeG7p+G7uC7hu6fhuqvGoS7hu5drLuG7heG6uWpow6ku4buX4bq5ZC7hu5fhurnhurvhuqvGoS7hurPDrS5mMS7hu5fDqmjhurku4bun4bqpxqEu4buX4bq5cMOzaMOp4bu4LuG7lXMu4bqxM2cu4buX4bq5amjDqS7DusOy4bq7Lmjhurl1aMOpLmjDqXDhu43hursu4bqvcMOy4bqxLuG7mSAu4buXci7hurHGoW3hurEu4bqx4bq54bq74bqraC5nw7Lhursu4bqxw60u4buX4bq5ZC7DqTZoLuG6r8Ot4bu4LuG6uWkxaC7hu5fhurkxaOG6uS7hu5dr4buXLuG6sWpow6kuw7rhurtj4bqxQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLGfhurHhurUtaeG6r+G7g+G6teG6seG7ly7hurfDqWfhurXhurfhursgLsO64bq74bq34bq1aS5n4buRPi7hurvhurDhurVo4buX4bq14buZLuG6u0XGoWZmLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC4oISFY4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0LjwpIeG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvIOG7keG7keG7lS9p4buR4bq1aC9n4bq14bq34bq7IC/hu5fhurnGoWfhuq/hu7Lhu5FWaOG6tcO54buVLykpPn0vKSEp4bq3fSFdPF0hPOG7lygiPGYoLSgoKCIt4bqxacO64bq14buZQOG7g+G7kcOpLC7hurcg4buXIC3hu5fhu6fhu5HhurVWLMO64bq74bq34bq1aS9n4buRPiwu4bq3IOG7lyAt4bq1aOG6sWnhurfhurVWLOG6r+G6ueG7guG7puG7keG6ruG7p2bhu5PDqcO5SeG6tCjhurBJacO6IuG6uMOaWsahR+G7p+G7lT7hu5ZYKeG6ruG7kuG6sWXhu5VmWuG6ueG6u+G7hSBa4buW4bumPuG6r0bhu5fhu4JnaeG7kzzhu5bhu6U84buk4bq04bumXeG7kilYKeG6ruG7leG6tOG6teG6ueG7l0jDmWY8fV3hu6dn4bq2fUnhu4Phuq8hfUlb4buT4buk4bq04bq04bq4w7rhu5Miw7p94bunW+G6tEnhurnDiV0g4buT4buQWnrhurThu6fhu6bhu6R94bqxKcOZWlrhu5hJ4bq14bqwZS/hu6dpfXvhu5YgXeG6uWlI4bq7IuG6tsO64bq14buX4buWPOG7lD7hu5fhurg+4buQ4buX4buF4buE4buSw6lYPOG6tlg84bq2LC7hurcg4buXIC3hu5fhurvhu5dm4bq1ViwsLuG6tyDhu5cgLSDhu5nDqeG7lVYsfSHhu7Qo4bu0KH0i4bu0KOG7tCjhu7Qo4bu0KCEhWOG7tCHhu7Q8KSHhu7Q8KSEsLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCpI4bq5dWjDqS7hurHhurnhursgLuG7leG6py7hurHhu58gLuG7py7hu5Xhu7Eu4bqyby7hu5bhurnhur8u4bquIGglL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhurjhurtjaOG7uC7hu5bhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcu4bqx4bq5NWcu4buVw63hurEuaMahauG6uy7hurdww7Row6kuSMOpcOG7jeG6uy7hurHDrS7hurFqaMOpLuG7luG6uSBo4bq5LuG6uMOtIC7hurMgaMOpLuG7keG6ueG7o2jDqS7hurdww7Row6ku4bqx4bq5aS4pPF0u4bqza+G6uy7hu5dw4buPaMOpLmYxLuG7l+G6uXDDs2jDqS7huq9jaOG6uS7huq/hurto4bq5Lj0+Pi5ow6lw4buN4bq7JOG7ti7hu5fhurlww7Now6ku4bqvY2jhurku4bqv4bq7aOG6uS7hu5fDoWcu4buX4bq54bqhaC49fVsuaMOpcOG7jeG6uyThu7Yu4buX4bq5w6FoLmjhurnDoWguZuG6u2Phu5cu4buV4buHLj0pfS5ow6lw4buN4bq7JOG7ti7hurHhurnDoOG7ly7hurNt4bqxLuG6tyAu4bqxIGcuPSghKC5ow6lw4buN4bq7JEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhurnhurVpLmpow6ku4buW4buZ4bq/aOG6uS7DmjVoLuG6sHDhu41ow6nhu7gu4buW4buZcMO1aMOpLuG7keG6ucOsaMOpLuG7lm4u4bqx4bq5ceG6sS4tLuG6uDFo4bq5LuG6seG6ueG6vWjhurku4buW4buZxqFow6ku4buXw6FnLuG6seG6uTVnLuG7lcOt4bqxLmjGoWrhursu4bq3cMO0aMOpLkjDqXDhu43hursu4bqxw60u4bqxamjDqS7hu5bhurkgaOG6uS7hurjDrSAu4bqx4bq5aS7huq/hurvhuqvhu5fhu7gu4buXw6po4bq5LuG6ucOqaOG6uS7hu5fhurlww7Now6ku4buX4bqj4buX4bu4LuG6r2No4bq5LuG7l+G6o+G7ly7hurHhu58gLuG6sTDhurEu4bqza+G6uy7hu5dw4buPaMOpLsO6w7LhursuaOG6ueG6u2LGoS5nceG6sS7hurNtLuG7heG6uTDhurEuaOG6uSDGoeG7uC7hu5fhu5lpaMOpLuG6s8OtLmjhurnhurtixqEu4buX4bq5cMOzaMOp4bu4LuG6r2No4bq5LuG6r+G6u2jhurku4bqv4bq/LuG7l8OhZy7hu5fhurnhuqFoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6ruG6qWgu4bqxMmjhurku4bqzw63hu7gu4bqzw6Hhu6cu4bqx4buhaMOpLmYxLmjhurnDrWcu4bqza+G6uy7hu5dw4buPaMOpLuG6t8SRLuG6r+G6vy7hu5duaC7hu5fhurlww7Now6nhu7gu4bqzOOG6sS7huq/hurtj4buXLmYxLuG6s2vhursu4buXcOG7j2jDqS7hu5fhurlww7Now6ku4bqv4bq7aOG6ueG7uC7huq9jaOG6uS7huq/hurto4bq5LuG7l8OhZy7hu5fhurnhuqFoLuG6t2kuM2jhurku4bq5cMO1aMOpLuG6seG7nyAuaOG6uXVow6kuw7rhuqvhu5cu4buX4bq5cMOzaMOpLsO6Yi7hu5Vx4bqxLuG7heG6ueG7ieG6teG7uC7hu5fhurlkLuG6seG6ucOg4buXLuG6seG7oWjDqS5o4bq5cOG7uC7hu5VzLuG7l+G6uSDhu6cu4bqzbuG6uy7DumIu4buXw6FnLuG7leG6u2jhurkuZsWp4bu4Lmjhurl1aMOpLuG7heG6ueG7n2jDqS7hurlpM2jDqS7DumIu4buXw6FnLmbFqS7hurHhu58gLuG7l8ahbuG6uy7DqeG6uzEu4bqz4bq1Zy5mMuG6u0Au4bquw7Xhursu4buX4bq54bqr4bu4LuG6s2Qu4bq3xqHhu6cu4buX4buZw6ou4bq5aTLhu5cu4bqzbWjDqeG7uC7hurMzZy7huq8zaS7hu5VzLuG6seG6uTVnLuG7lcOt4bqx4bu4LuG6s+G6u2LGoS7hu5fhu5nhur8u4bqx4bq5aS7hurEw4bqxLuG6s2vhursu4buXcOG7j2jDqeG7uC7hu5fhu5nGoWjDqS7hu5fDoWcu4buR4bq5M+G6uy7hu5fhurlw4buNaMOpLuG7pcah4bun4bqpaC7hurfGoeG7py7hu5fhu5nDqi7hu5dyLiItKDwuaOG6ucOhaC7DuuG6u+G6qWjhu7gu4bqz4bq7YsahLuG6t3DDtGjDqeG7uC7hu6cu4bqvMOG6sS7hu5Xhu4cu4bqx4bq5NWcu4buVw63hurHhu7gu4buR4bq54buj4bqxLsO64bujQC7hurBqaMOpLsO64bq7Y+G6sS5nIGjDqS7hu5fhur1o4bq5LuG6seG6ucOg4buXLuG6szjhurEu4buX4bq54budLsO6MS5o4bq54bq7YsahLuG7heG6ucOtLuG7heG6uTVoQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7rcah4buX4bq5aeG7mSwqJeG6ryrhu5TDs2gu4bqyw6po4bq5JS/huq8qJS/hu5Eq

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]