(vhds.baothanhhoa.vn) - ... đây là 1 trong tổ hợp 3 dự án của Tập đoàn Shandong INTCO của Singapore, được triển khai tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfhu6vhu4PDgOG7qy3hurfDtG1r4buTezjhu4/hu7Hhu6nhu6ttauG6oH03MsOVbMO5bTjhur9sw6LhuqA44buBxJHhuqA44bq/bOG7seG6oMOs4buTOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s4w7Vs4bux4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2xbOMO1bOG7seG7k2s44bql4buTbDhB4bq1OMO1bOG7seG7k2s4a3lz4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrBuOOG7q2zEkeG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhBdG044buR4bujbTjhu6vGsHl14buTazEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcyXV1dOOG7h8SR4bqgOMO04bq1OGE44burxrDhu5nhu5NrOOG7q3E4bMO64bunOMOgOOG7geG7tTjhurPhu5M44bq/d+G6tzjhu6rhurnhu6c44buH4buZ4bq14buTOOG7qGzhurfhu5Phu4Hhu5nhu5NrOE3hu5Lhu6rhur7hu5g44bq/d+G6tzjhu6ht4buTa+G6t+G7p+G7mcaw4buDWzjhu4d5w7rhur844burxrBt4buJ4buTOMO1bOG6t2044burw6JtOMOVbOG7sTjhur7hu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjDisOy4buROOG7qHPhu5MxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMeG7qeG7q8aw4buZ4buTazIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7geG7q2zhu7Hhu5HDqjht4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq/Egznhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqj4bqv4bqx4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOh4bqhxIMvYeG6o+G6r+G7gWHDocOgw6HEgzk54burxIPhuqPhuqPDoMOgw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuw6M3OOG6t8O04burLjfDlWzDuW044bq/bMOi4bqgOOG7gcSR4bqgOOG6v2zhu7HhuqDDrOG7kzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOMO1bOG7seG7k2s44burxrDhurfhu5NsWzjDtWzhu7Hhu5NrOOG6peG7k2w4QeG6tTjDtWzhu7Hhu5NrOGt5c+G7k2s44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbjjhu6tsxJHhu5M44burbG3hu4vhu5M4QXRtOOG7keG7o2044burxrB5deG7k2s3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6r8SDOTc4bOG7g21rbOG7qy434bqj4bqv4bqxNzgvMjEv4bup4burxrDhu5nhu5NrMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Dhu7U44bqz4buTOOG7qOG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbjjhur/hu6Phu5NrOOG7k2ts4buLOOG7q2zEkeG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhBdG044buR4bujbTjhu6vGsHl14buTazjhu4Hhu5k44bq+4buj4buTazjhu6vhuqA44buq4buSTEw44bq+4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c4TeG7kuG7quG6vuG7mDhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E44buHecO64bq/OMO1bMO5bTjhur/hu6Phu5NrOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazhB4bq14buZOOG7q2zhurPhu5NrOOG6oS3DoTnDoWE44burw6JtOMOVbOG7sTjhurZbOMOVbOG7sTjhur7hu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzjDisOy4buROOG7qHPhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7gOG7tTjhurPhu5M44bq/4buVOOG7q3Hhu5NrOEHhu5/hu5M44buHw6nhu7E44bureThrw6nhu5M44bqj4bqvOTjhu6vhuq444buH4buh4buTa1s44bureXPhu5NrOOG7h3lz4buTazjDoeG6ozjhu6vGsG3hu4vhu7E44buw4buo4buAWzjhu4d5w7rhur84w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7q8awaeG7kzjhu4Ft4buL4buTOOG7q27hur9sOGxz4buTOMOjOGzhurddMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvxIM54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o+G6rznhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy9h4bqj4bqv4buBYcOhw6DDocSDYeG6r+G7q+G6r8Og4bqhYWHDtDld4buP4bunaz7GsC7hurHEg+G6oTc44bq3w7Thu6suN8OVbMO5bTjhur9sw6LhuqA44buBxJHhuqA44bq/bOG7seG6oMOs4buTOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s4w7Vs4bux4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2xbOMO1bOG7seG7k2s44bql4buTbDhB4bq1OMO1bOG7seG7k2s4a3lz4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrBuOOG7q2zEkeG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhBdG044buR4bujbTjhu6vGsHl14buTazc4w4Ft4buB4burbC434bqvxIM5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPhuq85NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4Dhu7U44bqz4buTOOG7h3nDuuG6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOEF0bTjhu5F24bq/OOG7q21p4buxOMOAxJHhuqA44buB4bu14buTazjhu5Ns4bq1OOG7keG6s+G6oDjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG6v+G6s+G6vzjDtOG7mcOibTjDtWzhu7Hhu5NrOOG7q8aw4bq34buTbDjhu5NrbOG7izjhu6ts4bux4bq54burWzjDtWzhu7Hhu5NrOOG6peG7k2xbOMO1bOG7seG7k2s44burxrDhurfhu5NsOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsG5bOMO1bOG7seG7k2s4a3lz4buTazjDquG6q+G7k2s44bq/4buj4buTazjhu5NrbOG7izjhu6tsxJHhu5M44burbG3hu4vhu5M4QXRtOOG7keG7o2044burxrB5deG7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awNzjhu6nhu6vhuqDDtOG7gy43w4Ft4buB4burbHs44bqvxIM54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o+G6rznhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy9h4bqj4bqv4buBYcOhw6DDocSDw6DDo+G7q+G6r8Ohw6DhuqPhuqPDtDld4buP4bunaz7GsC7hurHhurHhurE3OOG6t8O04burLjfDlWzDuW044bq/bMOi4bqgOOG7gcSR4bqgOOG6v2zhu7HhuqDDrOG7kzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOMO1bOG7seG7k2s44burxrDhurfhu5NsWzjDtWzhu7Hhu5NrOOG6peG7k2w4QeG6tTjDtWzhu7Hhu5NrOGt5c+G7k2s44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbjjhu6tsxJHhu5M44burbG3hu4vhu5M4QXRtOOG7keG7o2044burxrB5deG7k2s3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6r8SDOTc4bOG7g21rbOG7qy434bqj4bqvOTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buGecO64bq/OMOqbcOt4burWzjhu4fEkeG6oDjDtOG6tThhOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6txOGzDuuG7pzjDoDjhu4Hhu7U44bqz4buTOOG6v3fhurc44buq4bq54bunOOG7h+G7meG6teG7kzjhu6hs4bq34buT4buB4buZ4buTazhN4buS4buq4bq+4buYOOG6v3fhurc44buobeG7k2vhurfhu6fhu5nGsOG7g1s44buHecO64bq/OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q8OibTjDlWzhu7E44bq+4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c4w4rDsuG7kTjhu6hz4buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6r8SDOeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPhuq854bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOh4bqhxIMvYeG6o+G6r+G7gWHDocOgw6HhurHDoMSD4burw6BhYeG6scSDw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuYcOgOTc44bq3w7Thu6suN8OVbMO5bTjhur9sw6LhuqA44buBxJHhuqA44bq/bOG7seG6oMOs4buTOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s4w7Vs4bux4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2xbOMO1bOG7seG7k2s44bql4buTbDhB4bq1OMO1bOG7seG7k2s4a3lz4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrBuOOG7q2zEkeG7kzjhu6tsbeG7i+G7kzhBdG044buR4bujbTjhu6vGsHl14buTazc4w4Ft4buB4burbC434bqvxIM5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqPhuq85NzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5Js4bq1OOG7keG6s+G6oDjhu4d5w7rhur844buHw6nhu7E44bureTjhu4HEkeG6oDjhur9s4bux4bqgw6zhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzhsbeG7i+G7kzjhu4fDom1bOOG7k2xtw6zhu7E44bq/4buj4buTazjhu4fhu5nDouG7kzjhu6nhu7c44buBduG7k2s4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu5HhurPhuqA44buR4buV4bq/OOG7q+G7tTjhu4dw4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezjhuq/Egznhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqj4bqvOeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoeG6ocSDL2HhuqPhuq/hu4Fhw6HDoMOhw6PDoMOh4bur4bqv4bqh4bqh4bqv4bqjw7Q5XeG7j+G7p2s+xrAuw6PhuqM5NzjhurfDtOG7qy43w5Vsw7ltOOG6v2zDouG6oDjhu4HEkeG6oDjhur9s4bux4bqgw6zhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjDtWzhu7Hhu5NrOOG7q8aw4bq34buTbFs4w7Vs4bux4buTazjhuqXhu5NsOEHhurU4w7Vs4bux4buTazhreXPhu5NrOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsG444burbMSR4buTOOG7q2xt4buL4buTOEF0bTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq/Egzk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o+G6rzk3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qOG6t+G7sThsc+G7kzhhOOG7k+G6reG7kTjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bVs44burbOG6s+G7k2s4YWEtw6E5w6HDoVs44buTbOG6tTjhu5HhurPhuqA4w6rhuqnhu6s44buHw6nhu7E4w7Vsw7ltOOG6v2zDouG6oDjhu4HEkeG6oDjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s44bq/4bqz4bq/OMO04buZw6JtOMO1bOG7seG7k2s44burxrDhurfhu5NsOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu7Hhurnhu6tbOMO1bOG7seG7k2s44bql4buTbFs4w7Vs4bux4buTazjhu6vGsOG6t+G7k2w44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbls4w7Vs4bux4buTazhreXPhu5NrXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6r8SDOeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPhuq/DoeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/4buB4buTXcOq4bq34buZ4burbOG6t+G7k2xs4buZ4bq3XUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoeG6ocSDL2HhuqPhuq/hu4Fhw6HDoMOh4bqvOeG6r+G7q8Oh4bqxw6DEg2HDtDld4buP4bunaz7GsC7DoMOj4bqvNzjhurfDtOG7qy43w5Vsw7ltOOG6v2zDouG6oDjhu4HEkeG6oDjhur9s4bux4bqgw6zhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjDtWzhu7Hhu5NrOOG7q8aw4bq34buTbFs4w7Vs4bux4buTazjhuqXhu5NsOEHhurU4w7Vs4bux4buTazhreXPhu5NrOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsG444burbMSR4buTOOG7q2xt4buL4buTOEF0bTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq/Egzk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o+G6r8OhNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur7hu6Phu5NrOOG7qeG7sWXhu6s44burbOG7teG6vzjhu6vDrTjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOOG6v3fhurc44buBxJHhuqA44bq/bOG7seG6oMOs4buTOMO04bq1ezjDlWzhu7Hhu5NrOGt5c+G7k2s4YeG6sV3Do8Oh4bqjOOG7q2Xhu5Mv4buT4bqt4buRfTjDtWzhu7Hhu5NrOOG6peG7k2w44bqjXTnDoMOhOOG7q2Xhu5Mv4buT4bqt4buRfTjDtWzhu7Hhu5NrOOG7k2ts4buLOOG7q2zhu7Hhurnhu6s4YV3huqHDo8SDOOG7q2Xhu5Mv4buT4bqt4buRfTjDtWzhu7Hhu5NrOOG6peG7k2w44buH4but4bq/OGFd4bqhxIPhuq844burZeG7ky/hu5Phuq3hu5F9OMO1bOG7seG7k2s44buH4but4bq/OOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsG44w6PhurHEgzjhu6tl4buTL+G7k+G6reG7kX044burbOG6t+G7k2w44buTbOG7teG6tzjhu6vGsOG6t+G7k2s44burxrBuOOG7h8Oi4burOGFdOTk5OOG7q2Xhu5Mv4buT4bqt4buRXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6r8SDOeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPhuqHhurHhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v+G7geG7k13DquG6t+G7meG7q2zhurfhu5NsbOG7meG6t11B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HhuqHEgy9h4bqj4bqv4buBYcOhw6DDoeG6r8Oh4bqv4burYcOjw6DhuqHDo8O0OV3hu4/hu6drPsawLuG6r8Og4bqjNzjhurfDtOG7qy43w5Vsw7ltOOG6v2zDouG6oDjhu4HEkeG6oDjhur9s4bux4bqgw6zhu5M44bup4bql4buTOMOA4buxZeG7qzjDtWzhu7Hhu5NrOOG7q8aw4bq34buTbFs4w7Vs4bux4buTazjhuqXhu5NsOEHhurU4w7Vs4bux4buTazhreXPhu5NrOOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsG444burbMSR4buTOOG7q2xt4buL4buTOEF0bTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5NrNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfhuq/Egzk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6o+G6oeG6sTc4LzLhu4Z5w7rhur84w6ptw63hu6tbOOG7k2zhu7E44bq/w6nhu7E44bup4bu3OOG7gXbhu5NrOMO04bq34buZOOG7h3Dhu5NrOOG6v3fhurc44buTbOG6tTjhu5HhurPhuqA4w7ThurU4w6M5OTjhu5NreXVtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OOG6r8SDOeG7p8OAfThs4buDbWts4burezjhuqPhuq854bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOh4bqhxIMvYeG6o+G6r+G7gWHDocOgw6HhurFhw6Phu6vhuq/DocOjOTnDtDld4buP4bunaz7GsC7hurHhurHhuq83OOG6t8O04burLjfDlWzDuW044bq/bMOi4bqgOOG7gcSR4bqgOOG6v2zhu7HhuqDDrOG7kzjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burOMO1bOG7seG7k2s44burxrDhurfhu5NsWzjDtWzhu7Hhu5NrOOG6peG7k2w4QeG6tTjDtWzhu7Hhu5NrOGt5c+G7k2s44burxrDhurfhu5NrOOG7q8awbjjhu6tsxJHhu5M44burbG3hu4vhu5M4QXRtOOG7keG7o2044burxrB5deG7k2s3OMOBbeG7geG7q2wuN+G6r8SDOTc4bOG7g21rbOG7qy434bqj4bqvOTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN+G7q+G7g8OA4burLeG6t8O0bWvhu5N7OOG6v+G7g+G7k+G7q+G7g8awfTcyTG3hu4vhu5M44burw6JtWzjhu5Ns4bq1OOG7keG6s+G6oDjhu4fhuqc44bur4bux4bqg4buJ4buTOOG7gXbhu5NrOOG7h3nDuuG6vzhh4bqjOTjDtOG6t+G7mTjhu4dw4buTa10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3Mkx5c+G7k2s44buqbHPhu5ExL+G7pzI=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]