(vhds.baothanhhoa.vn) - Vụ tai nạn bất ngờ đã khiến bà Hoàng Thị Thanh ở thôn 4, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ở giữa lằn ranh sinh tử, người phụ nữ vẫn cố nói giọng yếu ớt đứt đoạn, và không ngừng lo cho mẹ già gần 100 tuổi đang ở nhà không người chăm sóc.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoHdp4bqudy3huqfhu5fhu43Ds+G7myDhuqHhu5l4dnfhu41v4bqwMMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzN+G7msOz4bu5xanhu43huqFo4bqp4bub4bqh4buF4bqp4bqhw7Lhu41qeOG6oXfDsmLhu50x4bqhd8Oy4bud4buN4bqhd8Oy4buj4bux4bqhduG6p3jhuqF34bqn4buN4bqh4bub4bqr4bubNi92d+G7r+G7neG7m8OzNzYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgNzZpxqE3KuG7s+G6oXfhuqfhu43huqHhu5vhuqvhu5vhuqHhu4XDqnfhuqHhu5vDs8Wp4bqhaGPhuqHhu5XDsuG7jWrhu5vhuqHhu4XhuqnhuqHDkuG7neG6qeG7m8Oz4bqhV8Oyw7ThuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6oeG7qeG6oXfDsnLhu5vhuqHhurEx4bqh4bquY+G6oVfhu43EqeG7m+G6oVfhu6/huqfhu5vDszHhuqHDsnjhurBs4bub4bqh4buseGLhu5vDs+G6oT/hu7nhu6Xhu5vDszHhuqHhu4XDtOG6oWbDssOq4bub4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqF24buh4bqh4bubY+G7neG6oeG7m8Ozw7Lhu43Eqcah4bqhd+G7r+G7oeG7m8OzMuG6oeG7qOG6ocOz4buN4bqi4bqn4bqh4buXZeG7m+G6oeG7r+G6p+G7m8Oy4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhd+G6oDHhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4buxw7Lhu7PhuqHhu5vhuqLhuqHDg+G7g+G7m+G6oWZz4bqh4bub4buj4buN4bqhw7Phu43hu6Hhu5vDs+G6oeG6sGp44bqh4bund+G6oWhBd+G6oWjhu53huqvhu5sx4bqhw4PhuqnhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m8Ozw4Hhu5vDs+G6oeG7l+G7neG6oWbDsuG7neG6ocahw6zhuqHDs+G7jeG6qeG6ocOz4bq/4bub4bqhw6PhuqPhuqPhuqF3eMO64buN4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqh4bup4bqh4bubw7LhuqnhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFmw7JkxqHhuqF24bujZjI2L2nGoTc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzZpxqE3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqv4bqz4bqj4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDw6PhurHhurUvxIPEg8SDZ+G6o+G6o8SD4bqxw6PEg+G6pXfEg+G6o+G6r+G6o+G6s+G7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+4bqxw6PhuqXDoOG6oeG6p+G7l3c+w6Dhu5rDs+G7ucWp4buN4bqhaOG6qeG7m+G6oeG7heG6qeG6ocOy4buNanjhuqF3w7Ji4budMeG6oXfDsuG7neG7jeG6oXfDsuG7o+G7seG6oXbhuqd44bqhd+G6p+G7jeG6oeG7m+G6q+G7m8Og4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bqv4bqz4bqjw6DhuqEvNzYvacahNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN+G7hOG6qeG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw4Phu4Phu5vhuqHDsnLhu5vhuqHGocSp4bqhduG6p3jhuqFm4bqn4bqh4buxw7Lhu4N44bqhd8OyeOG7gXfhuqFmw7LDquG7m+G6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhduG7oeG6oeG7m2Phu50yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszdG4bud4bub4bqhw7Phuq3hu43huqHhu4Vs4bubw7LhuqF34buBdzHhuqHGocOs4bqhw7Phu43huqnhuqHhurBqeDYvdnfhu6/hu53hu5vDszc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0jhuqfhu5vDs+G6oWbDsmTGoeG6oXbhu6Nm4bqh4buF4bqtZuG6oXfhuqvhu43huqHhu4Rs4bubw7LhuqHDg+G7jWzhu5vhuqFI4bqn4bqh4buVw7Lhu53huqfhuqF34buR4bubw7LhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnMeG6oeG6p+G7m8Oy4bqh4buWxKnhuqEqZOG7m+G6oUfhu7nhu6Xhu5vDszHhuqFmw7Lhuq144bqhZuG7teG6p+G6oeG7heG6qeG6oVfDsuG6p+G7m8OyMeG6oWbDsuG7jeG6p+G6oXbhu4sg4bqh4oCcRuG7t+G7m8Oz4bqhw4PDteG6oWZ4dWbhuqF2c+G7m8Oz4bqhxqHhu7l44bqhduG7jeG7m8OyMeG6oeG7leG7jWrGoeG6oXfDssSpxqHhuqHhu4934bqhd+G7jWvhu5vhuqF34buv4bqn4bubw7PhuqF34buvYuG7jeG6oWbDsuG7neG6ocSD4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5sx4bqh4buF4bqtZuG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oWhq4bub4bqhxqF1d+G6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhuq7hu6PGoeG6oWfhu6Hhu5vhuqFnw6zhu7Ey4bqhw5JyxqHhuqHDquG6sDHhuqHhu5vDsuG7ueG6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqHhu5dsMeG6oXbhuq3hu5vDs+G6oXbhu6fGoeG6oeG7heG6rWbhuqFo4buN4bqh4buFdeG6oWhq4bub4bqhZsOyw7nhuqHhu5fhuqnGoeG6oXfDssO14bqh4buFw7ThuqHhuq5p4bqhxqHhuq3hurDhuqFm4bu14bqn4bqhxqF1d+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu7HDsuG7s+G6oeG7m+G6ouG6oXdy4bubw7PhuqF34buvw4Bm4bqhZ+G7jWzhu5vhuqHhu5XDsuG7jWrhu5vhuqHDg2Thu5vDs+G6oeG6rnhz4bubw7PhuqHGoeG7ueG7peG7m8OzMeG6oWbhuq1mw7LhuqFo4buNbcah4bqhd+G6p+G7jeG6oeG7m+G6q+G7m+G6ocOy4bul4bub4bqhxIPhuqPGoeKAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1bhuqd44bqhd+G6p+G7jeG6oeG7m+G6q+G7mzHhuqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6oWjhu7nGsGbhuqHGoXV34bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfhur3hu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7Lhu41s4bubMeG6oWjhu7nhuqfhuqFo4buN4bqhZsOq4bux4bqhZkF44bqhd+G6q+G7jeG6oeG7hGzhu5vDsuG6ocOD4buNbOG7m+G6oUjhuqfhuqHhu5XDsuG7neG6p+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6Phuqcy4bqhV+G6q+G7jeG6oXfDssWp4buN4bqhaOG7jW3GoeG6ocOq4bqwMeG6oWbhuq1m4bqh4buF4bqtZuG6oXbhu5PhuqFmw7J44buH4bub4bqhaOG7neG6reG7m+G6oeG7heG6qeG6oeG7hcO04bqhw4Phu6vhuqHDsnXhu7HhuqF24buhMeG6ocah4bqteOG6oXfhu6/huqnhu5vhuqHGoeG6qeG7m8Oz4bqh4bubY+G7nTHhuqF34buz4bqhw7J44bqwancx4bqhw4PhuqnhuqHhuq7hur3hurDhuqHhuq7hu7nhu6dm4bqh4buVw7LEkeG7seG6oWbhu6XhuqF3w7JtMjIy4bqh4buxw7Ji4buN4bqhxqHDuuG6oWbDquG7seG6oWZBeDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OS4buNbOG7m+G6oXfhuqvhu40x4bqh4buF4bqp4bqhaGPhuqFo4bu5xrBm4bqhZkF44bqhdnPhu5vDszHhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhZmLhuqF3w7Lhuq3hu5vDs+G6oeG7m+G6p+G6sOG6ocOD4buD4bub4bqhZsOy4bu54bqn4bqhd+G7keG7m8OyMeG6ocOD4buD4bub4bqh4bubZcah4bqh4buFw6p34bqhaHXhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqhZsOy4bu54bqn4bqh4buF4buNanfhuqHhu7HDsuG7s2bhuqHDsnThu43huqF34bun4buN4bqhaOG6vXgy4bqhV8Oyxanhu43huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oeG7m2XGoeG6ocOD4buNbOG7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhd+G7j+G7m8Oy4bqh4bubw7PhuqnhurAx4bqhd+G7j+G7m8Oy4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHGoeG6qeG6oeG7scOyYuG7jeG6oXfhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurYx4bqhd+G7j+G7m8Oy4bqh4bubZMahMeG6oXbhu53hu5vDs+G6ocOy4bud4bqp4bub4bqhZmLhu5vDsuG6oWbhu7XhuqfhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqh4buF4bqp4bqh4buX4bqr4buN4bqhw4Ny4bqhZsO94bubw7PhuqHDreG7neG6oeG7l2kx4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5vhuqFmw7J04bubw7PhuqFmw7LDqnfhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6s+G6o+G6o+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bq1L8SDxIPEg2fhuqPhuqPEg+G6scOj4bqv4bqvd+G6tcOj4bq34bq14bql4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7Do+G6o8Ojw6DhuqHhuqfhu5d3PsOg4buaw7Phu7nFqeG7jeG6oWjhuqnhu5vhuqHhu4XhuqnhuqHDsuG7jWp44bqhd8OyYuG7nTHhuqF3w7Lhu53hu43huqF3w7Lhu6Phu7HhuqF24bqneOG6oXfhuqfhu43huqHhu5vhuqvhu5vDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6s+G6o+G6o8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDdGZOG7m+G6oeG7m8Oy4bqp4bqhZuG7teG6p+G6ocSD4bqhxqHDrOG6oWbhu53hu5vhuqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6oXfhuqvhu43huqF3w7Jy4bub4bqh4bqxMeG6oeG6rmPhuqFX4buNxKnhu5vhuqFX4buv4bqn4bubw7MyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqh4bqn4bubw7LhuqFH4bu54bul4bubw7Mx4bqhw4PDteG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZuG7o+G6oWbDsnThu5vDs+G6oWbhu53hu5vhuqHhu5vEqeG7m+G6oeG7heG6qeG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqh4bup4bqhw4Phu6fhu43huqHGocOs4bqhw7Phu43huqnhuqHhu5tkxqHhuqHhu5vhuqfhurDhuqFoY+G6oeG6peG6teG6oXd4w7rhu43huqHhu5tlxqHhuqHhu5fhu41sd+G6ocOz4buN4bu5xanhu5vDszLhuqHhu5rDs+G6qeG6sOG6oeG7heG6qeG6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqh4buXxKnhu5vhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHGocO6MeG6oeG6p+G7m8Oy4bqhR+G7ueG7peG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqFpxqHhuqHDs+G6reG7jeG6oeG7scOyYuG7jeG6oWjhu43huqHDg+G6p+G6sOG6oeG7lcOyxJHhu7HhuqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6oeG6ruG7o8ah4bqhZ+G7ueG7p+G7jeG6ocah4bun4buN4bqhaOG7teG6oXfhu41r4bub4bqhQeG7m8Oz4bqhw4Phu41s4bub4bqh4buxw7Lhu4/huqcy4bqhV3jhurDhuqHhu5vDsuG7jcSp4bubMeG6oWbDsuG7jeG6oeG7scOy4buP4bqh4buxw7Lhuq134bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4buteOG6reG6oeG7l+G7p+G7mzHhuqHDsuG7oeG6oWhj4bqhdkFm4bqhZsO94bubw7Mx4bqh4buXw4Bm4bqh4buV4buNbHcyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfigJzGoOG7p+G7jeG6ocOy4bul4bub4bqh4bub4bqg4bqn4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHGoeG6qeG6oWbDsuG7jeG6oeG7scOy4buP4bqhaOG7jWt44bqhd+G7r8O04bqhaGPhuqHDsmp34bqhw7Lhu6Xhu5vhuqHDo+G6o+G6o+G6oXfhu6/hu41seOG6oeG7r3Thu40y4bqhw5Phur/hu5vhuqHGoXV34bqhd3jhur/hu5vhuqHhu6144bqnMeG6oXdy4buN4bqhw4PhuqnhuqFpxqHhuqHDs+G6reG7jeG6oeG7scOyYuG7jeG6oWbDsuG6q+G6sOG6oWjhu43huqHDg+G6q+G6sOG6oeG7lcOyxJHhu7HhuqHhu5vhu6Xhu43huqFobeG6oWbhu6PhuqF34buNa+G7m+G6oXfDsnhzZuG6ocahaeG7m+G6ocOyZeG7m8Oz4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhuq1mMuG6oUbhu6PhuqFmw7LDueG6oeG7m+G6qeG7neG6ocOD4bqn4bqw4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhaGPhuqHDg+G6p+G6sOG6ocah4bu5xrDhu5vhuqHDsmp34bqh4buvdOG7jTHhuqHDs+G7jcWp4bqhZuG6rWbhuqHhu4Xhuq1m4bqhduG7k+G6oeG7hWLhu53huqHhu7HDsmLhu43huqFmw7LFqeG6oWjGsOG7jTHhuqFm4bu34bubw7PhuqFmw7Lhurnhu5vDs+G6oeG7heG7jWp34bqh4buF4bqn4bud4bqhw7Phu43FqeG6oeG7heG6rWbhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfhu5Hhu5vDsuG6oeG7l+G6q+G7jeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vhuqLhuqcy4bqhV3Lhu43huqHDs+G6v+G7m+G6oeG7m8Oy4bu54bqhdkFm4bqhZsO94bubw7PhuqHhu5fDgGbhuqHhu5Xhu41sd+G6oeG7r3Thu43igJ0x4bqh4bqn4bubw7LhuqFH4bu54bul4bubw7PhuqF34bq9xqHhuqF2w4AyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszdWxrDhuqHGoXV34bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oXfDsm3huqFmw7JkxqHhuqF24bujZuG6ocahw6w2L3Z34buv4bud4bubw7M3Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7XGoeG6ocODa+G6oXfDsnLhu5vhuqHhurEx4bqh4bquY+G6oVfhu43EqeG7m+G6oVfhu6/huqfhu5vDszHhuqHDs8Op4bux4bqhZuG7s+G6oeG7msOzeOG6sG7hu5vhuqHhu5rEqeG7m8OyMeG6oeG6peG6s+G6oXd4w7rhu43huqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu4V14bqh4buteOG6v+G7m+G6oeG6reG7neG6oWbhu7fhuqHhu5vDsuG6qXgx4bqhZ+G6reG7m8Oz4bqhw4Phu4vhuqHGoWx34bqhxqFw4buN4bqh4bubZcah4bqhd8Oy4bup4bqhZ3Nm4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhw7Phu43hu7nFqeG7m8OzMuG6oVfDssWp4buN4bqhd+G7jWp34bqhd+G7r+G7qeG6oeG7l+G6q+G7m8OyMeG6oWZk4bub4bqh4buFbOG7m8Oy4bqh4buVw7Lhu6fhu7HhuqF34bqt4buN4bqh4buxw7Lhuq134bqh4buVw7Lhu41q4bub4bqhZuG7s+G6oWjhuqd44bqhaOG7p+G7mzLhuqHhu4TEqeG7m+G6oWbhuqvhu5vDsuG6oWbhu7Mx4bqhZuG7peG7jeG6oXfhu6/hur944bqhw7LDreG7neG6oXnhuqfhuqHDg+G6qeG6oeG7lcOy4bqn4bqw4bqh4bub4bu54bunZuG6oeG7l+G6q+G7m8Oy4bqhd+G6p+G7m8OyMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqhw6LhuqPhuqPhu7Hhuq4w4bqhw7Jp4buNw7PDsncg4bqh4bqz4bqj4bqj4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDw6PhurHhurUvxIPEg8SDZ+G6o+G6o8SD4bqxw6Phuq/hurV34bq14bqj4bql4bqv4bql4buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurHEg+G6o8Og4bqh4bqn4buXdz7DoOG7msOz4bu5xanhu43huqFo4bqp4bub4bqh4buF4bqp4bqhw7Lhu41qeOG6oXfDsmLhu50x4bqhd8Oy4bud4buN4bqhd8Oy4buj4bux4bqhduG6p3jhuqF34bqn4buN4bqh4bub4bqr4bubw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurPhuqPhuqPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A34buE4bqp4bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oeG7msSp4bubw7LhuqHhu5tlxqHhuqFmw7LFqeG6oWbhu53hu5vhuqF34buv4bup4bqhw4NrMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3UuG7m8Oz4bqhw5Lhu53huqnhu5vDs+G6oSpk4bub4bqh4buseOG6p+G7m8OzMeG6oVfhu6/hu7nhu6nhu5vDs+G6oXfDsnLhu5vhuqHhurEx4bqh4bquY+G6oVfhu43EqeG7m+G6oVfhu6/huqfhu5vDszHhuqFmw7Lhu43huqfhuqF24buLIOG6oeKAnMOT4buNxanhuqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6oeG7m2XGoeG6oXfhu6/EqeG7m+G6ocOD4buNbOG7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4buF4buNanfhuqF2c+G7m8Oz4bqhZsOyanfhuqF3w7Jq4bqh4bub4bqp4budMeG6oWbhu7PhuqHhu5rEqeG7m8Oy4bqhaGrhu5vhuqFo4buN4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw4PhuqLhu5vDs+G6oWbDskHhuqHhu5vhu6Phu43huqHDs8O14bqhaGrhu5vhuqHhu5fhu53huqFmw7Lhu53huqHhu4Vi4bub4bqhd8Oy4bq94bubMuG6oeG7luG6v+G7m+G6oeG7m+G6qeG6sDHhuqHGoeG7neG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqHhu5vDsuG6qeG6ocOyYuG7neG6oXfhur3GoeG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqHhuqFmw7Lhu43huqfhuqF24buL4bqhaG3huqHDsuG6p+G7jeG6ocahw6zhuqFm4bud4bub4bqhZuG7s+G6oeG7msSp4bubw7LhuqHhu4Xhu6d34bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7m+KAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bhu7PhuqHhu5rEqeG7m8Oy4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancx4bqhZsOydOG7m8Oz4bqhZuG7s+G6ocahw6p34bqhaGPhuqHhu5fhur144bqh4bubxKnhu5vhuqHDsuG6p+G7jeG6ocahw6zhuqFm4bud4bub4bqh4bub4bu54bul4bubw7PhuqF3w4DhuqfhuqHhu5vDsuG6p3jhuqHGoeG6qeG6oXZz4bubw7My4bqhVnPhuqF34buNa+G7m+G6ocahw7nhu43huqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG7leG7jWrGoeG6oWjhu7nGsGbhuqFmw7Lhu5HhuqHDg+G6qeG7jeG6oWbDsuG7s2bhuqHhu5vDs+G6qeG7m+G6oWh04bubw7Mx4bqh4buF4bqp4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqFmw7Lhu43huqHGoXV34bqh4buPd+G6ocaheOG6p+G6oWh04bqhZOG7mzHhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oWbhu5/hu5vhuqHhu5fhuqvhu43huqFn4bqp4bubw7LhuqFn4buzxqHhuqFobeG6oeG7l+G7neG6oXfDsnhzZuG6oXfDsuG6p+G7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqhxqHDrOG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5d5ZuG6oXPGoeG6oWjhuqd4MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3NuG7jcahw7PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqh4bqz4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6seG6o+G6o+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8Oj4bqx4bq1L8Oj4bql4bq1Z8SDw6PhuqPDo8Oi4bq3xIN34bqlw6PEg8SD4bq14buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7DouG6r8Oiw6DhuqHhuqfhu5d3PsOg4buaw7Phu7nFqeG7jeG6oWjhuqnhu5vhuqHhu4XhuqnhuqHDsuG7jWp44bqhd8OyYuG7nTHhuqF3w7Lhu53hu43huqF3w7Lhu6Phu7HhuqF24bqneOG6oXfhuqfhu43huqHhu5vhuqvhu5vDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoOG6s+G6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurHhuqPhuqPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A34buE4bqp4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqHhu5tlxqHhuqHDg+G7jWzhu5sx4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oXfDsuG6veG7mzHhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqh4bqu4bujxqHhuqF3w7LhuqfhurDhuqHhu7HDsuG7jcSp4bub4bqh4bubw7Lhuqd44bqhaGrhu5vhuqFm4bulxqHhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqhZsOy4bud4bqh4buF4bqp4bqh4buaxKnhu5vDsjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0hz4buN4bqhw4Phu6fhu43huqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhuqfhu5vDsjHhuqHGocOs4bqh4buX4bqp4bqhZ3jhurDhuqHhu5vDssOqdzLhuqEqw7XhuqF3w7JqMeG6oeG7heG6qeG6oWbDssOq4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqFo4bqt4bubw7LhuqFow7rhu43huqFmYuG6oXfDsuG6p+G7m8Oy4bqh4bqueOG6veG7mzHhuqHDsuG6q+G7m8Oy4bqh4buxw7J5ZuG6oWbhu7XhuqfhuqHhu4Vi4bub4bqhd8Oy4bq94bub4bqhaG3huqHhu5Vr4bqhZuG6q+G7m8Oy4bqhZsOyZMah4bqhduG7o2bhuqFmw7Lhu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhxqHDrOG6oWbhu7XhuqfhuqHGocO14bubw7Iy4bqh4buE4bqp4bqhV8Oy4bqn4bubw7LhuqFm4bu34bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vhu41rxqHhuqHDg3jhu43huqF2c+G7m8Oz4bqhZ3jhurDhuqHhu5vDssOqd+G6oWbhu7XhuqfhuqFm4buz4bqh4buaxKnhu5vDsuG6oeG7lcOy4buN4bqhd3jDuuG7jeG6ocOz4buN4bqpMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buo4bqhZuG6reG7jeG6oXd4w7rhu43huqHhuqXhurPhuqHDs+G6v+G7m+G6oWjDqnfhuqHhuq7huqfhuqF34buvxanhu40x4bqhZuG7s+G6oeG7msSp4bubw7LhuqFo4bqn4bubw7PhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6ocahdXfhuqFzxqHhuqHhurBqeDHhuqHhu5fhu7nhu5vDs+G6oWhj4bqhZuG7n+G7m8Oz4bqh4buv4bqr4bux4bqhduG6rXfhuqFow6p3MuG6oUhy4buN4bqhxqHEkXfhuqFm4buz4bqhZsOy4buR4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7m8Oyw7Xhu5vhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOy4buB4bux4bqhZsOy4bud4bqr4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oWZk4bub4bqh4buFbOG7m8Oy4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHhu694dXcx4bqhaOG6p3jhuqHhuq7hu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7lcOy4bun4bux4bqh4buteOG6reG7jeG6oeG6rWbhuqFmQeG6ocOz4buN4bqp4bqw4bqhw4Phu5/huqHGocO54buN4bqh4buXeWbhuqF34buv4bup4bqhd+G7r8Wp4buNMeG6oeG7lcOy4buNauG7m+G6oWbhu6XhuqF3w7Jt4bqhZuG7s+G6ocOyw63hu53huqHhu614xJF3MeG6oeG7lcOyeHLhu5vhuqHGocOpd+G6ocOyZeG7m+G6oeG7r3HhuqHhu5vDrXfhuqHhu5XDssO64bqhZsOAZjLhuqFXw6p34bqhZmLhuqFmw7Lhu43huqF34buNxKl44bqhduG7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqt3MeG6oXfDsnhzZuG6oXfDsuG6p+G7m8Oz4bqhZsOy4bud4bqhZmLhuqHDsuG6p+G7jeG6oWbhu53hu5vhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4buFbOG7m8Oy4bqhd+G7gXfhuqFmw7Lhu5HhuqF34buvcuG7m8Oz4bqhZuG7geG6sOG6ocOD4bqp4bud4bqhdnPhuqF34buNa+G7m+G6ocOyw7nhuqF34buvxrDhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZuG6p+G7neG6oXd4w7rhu43huqHhuq/hurfhuqMy4bqj4bqj4bqj4bqhaHThu5vDs+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqF3w7Lhuq3hu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqFm4buz4bqh4buaxKnhu5vDsuG6ocOD4bqp4bqhdnPhuqF34buNa+G7m+G6oeG7j3fhuqFw4buNMeG6oeG7hcOq4bux4bqh4buFxKnhu5vDsuG6oWjhu43huqHhu5fhuqnGoeG6oXfDsnjEqeG6oWbhu7XhuqfhuqHhu4XhuqnhuqFXw7Lhuqfhu5vDsjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+KAnFdy4buN4bqhw7Phu43huqnhuqHhu6904buNMeG6oWbDsmp34bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZsOy4bq54bubw7PhuqF24bqn4bud4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oWbhu53hu5vhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6oeG7m+G7o+G6oWhj4bqh4buVw7LDuuG6oWZi4bqhxqF1d+G6oWjFqeG7jTLhuqHDk+G7jcWp4bqhcuG7m8Oz4bqhd+G7r8Wp4buN4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7hcSRd+G6oeG7m+G7o+G6oWbDssO0eOG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFo4bqneOG6oWjhu6fhu5vhuqF3w7Jt4bqh4bqu4bqtZuG6oeG7m8Oy4bu54bqhd8OyajLhuqFW4bqn4bud4bqhcuG7m8Oz4bqhw6rhurDhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjDuuG6ocOyanfhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhaOG6p3jhuqFo4bun4bub4bqhaOG7o+G6oeG7l8Sp4bub4bqhd3Lhu43huqHhu6904buN4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oXdy4buN4bqhaOG7jeG6oeG7l3hy4bub4oCdMeG6oWbhu7PhuqHhu5rEqeG7m8Oy4bqhw4PDgeG6p+G6oeG7m+G7o+G7jeG6ocODw4HhuqfhuqF24buzd+G6oXbDveG7jTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOyw7Xhu5vhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw7Phu43hu6F34bqh4bub4bu54bunZuG6ocahxJF34bqh4buXZOG7m+G6oWfhuqnhu43huqF34buvxKnhu5vhuqHDsuG6p+G7jeG6ocOz4buf4bqhxqHhuq3huqHhu5vDsmThu5vhuqHhu5vDsmnhu53huqHDsnNm4bqhw7Lhuq1m4bqhZuG7teG6p+G6oWbhu7Mx4bqh4bqn4buN4bqh4bubw6rhurDhuqFmw7Lhurnhu5vDs+G6oXfDsm3huqFm4bq/xqHhuqHhu5fhu5/hu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4bqmeHfDsuG7neG7r8OgN1dk4bubw7PhuqFXw7J54bqwNi/hu7E3

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]