(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại mặt bằng 65 Khu đô thị và công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hoá), người dân phải tự đóng góp kinh phí đổ đất san đường để đi lại. Không chỉ thế người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở tại mặt bằng này cũng gặp khó khăn bởi cơ sở hạ tầng được cho là chưa hoàn thiện.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu6Lhu43DgeG7qcO1w6Np4bq/4bujw6N54bqiw6NncsOjxqHDteG7o+G7j8Oj4buv4buPw7TDo+G7m2Lhu53Do8Otw4Hhu6nhu6Phu43Do8Otw7XDo+G7m2PDtcOjeWPDtcOjxqDhu4/DvcOjw610w6N54buP4buTw6Phuq5iw6NodOG7o+G7jcOj4buj4buN4buPw7Vu4buvw6Phu47hu59i4buj4buNw6Phu5rhu5/hu6Phu404L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOVljw7XDo+G7neG6u3nDo2fhurnhu6Phu43Do8Oi4bq1w6PGoOG7j8O9w6PDrXTDo3nhu4/hu5PDo+G6rmLDo2h04buj4buNw6Phu6Phu43hu4/DtW7hu6/Do+G7juG7n2Lhu6Phu43Do+G7muG7n+G7o+G7jcOjNlnhu67Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7n+G6qzczw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Np4bq/4bujw6Phu6/hu49kw7XDo3nhuqLDo8Ot4buh4buj4buNw6Phu43hu6Hhu6/Do8ahw7Xhu6Phu4/Do+G7r+G7j8O0w6PDreG7pcOjw63hu4F5w6N44bqp4bujw6PDrcOB4bup4buj4buNw6PDrW/Do8Otw7XDo+G7m2PDtTTDo8ag4buPdOG7o+G7jcOjaOG7j+G7mcOjeeG7j2zDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo2nhur/hu6PDo2jhu6HDo+G7o+G7j8O9w6No4buHw73Do+G6tuG6v+G6ssOjaeG6ouG7o+G7jcOj4buj4buPYsOj4buxw6N5Y8O1w6Phu53hurt5w6Nn4bq54buj4buNw6Phu6Ni4bqyw6NoQeG7o+G7jcOj4buN4bq74buvw6PGoeG7j+G7ocOjxqHhu49l4bujw6Nn4buxw7XDo2jFqcOjeOG7scOj4buPY8OjeeG7h+G7o+G7jcOjw63DgeG7q2jDo2jhu4/hu5/Do+G7m2LDo2jhu4/DgeG6qcOj4buP4bufYuG7o8OjeeG7j8O1buG7ozQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjaXnhu4/DveG7nWfDo8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqlxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq34bqt4bql4buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6r+G6s+G6pS/hurHhuq/DomnhurXhuq/hurXhurXhurHhuq/DonnhurXhuq3hurXhuqfhurPhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33hurHhuq/hurXhuqPDo+G6qeG7m3l94bqj4bui4buNw4Hhu6nDtcOjaeG6v+G7o8OjeeG6osOjZ3LDo8ahw7Xhu6Phu4/Do+G7r+G7j8O0w6Phu5ti4budw6PDrcOB4bup4buj4buNw6PDrcO1w6Phu5tjw7XDo3ljw7XDo8ag4buPw73Do8OtdMOjeeG7j+G7k8Oj4bquYsOjaHThu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8Oj4buO4bufYuG7o+G7jcOj4bua4buf4buj4buN4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6pcSDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6t+G6reG6peG6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqN5w6zhurZ5LeG6qeG7m8O14buN4bujMcOjaMOs4bujecOsdzLhuqM54bui4buNw4Hhu6nDtcOjaeG6v+G7o8Oj4buv4buPZMO1w6N54bqiw6Phu43hu6Hhu6/Do3nDtW3hu6Mzw6NodOG7o+G7jcOjeMOAaMOjw61vw6N44bqp4bujw6Phu5vhu4Hhu6/Do8Otw4Hhu6nhu6Phu43Do3jhuqnDvcOjeeG7j+G7qcO1w6Phu43DteG6qeG7o8OjaWLDtcOjw61tw6Phu6Phu43hu4/hu5Mzw6No4buP4bupw6PDreG7q8O1w6Phu6Phu4/DgeG7o+G7jcOj4buj4buPYsOjw63hu4fDvcOjecOBw6PGoeG7j3Thu6Phu43Do3nhu4/huqJow6Phu4/DtW7hu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONw4Hhu6tow6Nnw7VseTPDo8ag4buPw73Do8OtdMOjeeG7j+G7k8Oj4bquYsOjaHThu6Phu43Do+G7o+G7jeG7j8O1buG7r8Oj4buO4bufYuG7o+G7jcOj4bua4buf4buj4buNw6Np4bufw6NZ4bul4buj4buNw6NIdOG7o+G7jcOjeeG6ssOj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6Phuq/Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7n+G6q8Oj4bubYuG7ncOjaOG7j+G7ucOjw63hu4fDvcOjecOBNMOjWcO94bqyw6Phu6Phu4/DtWvhu6Mzw6N54bqgw6Phu6Nl4budw6PhurHEg8SD4bqzw6PDrWzhu6PDo+G7o+G6qeG6ssOjd+G7gXnDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu49j4buj4buNw6Phu53hu7dow6PDrcOB4buraMOj4bq2w6zhu53Do+G7m2LDo2jhu4/DgeG6qcOjw63hu4fDvcOjecOBw6Phurbhur/hurLDo2nhuqLhu6Phu43Do+G7j+G7n+G6u2jDo2jhu6HDo3nhu4/hu5HDo2hB4buj4buNw6PDrcSRw6PhurbDvXXhu6Phu43Do2jhu4Hhu6/Do+G7o+G7jeG7j8O1a+G7ncOjeXdx4buj4buNM8Ojw63FqeG7o8OjaMODw6N5Y8O1w6Phu53hurt5w6Nn4bq54buj4buNw6PDouG6tcOjeeG7j8O9w7low6Np4bqiw6Phuqvhu6PDo+G7o2LhurI0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7ouG7jcOB4bupw7XDo2nhur/hu6PDo+G7o8Wpw7XDo8Ot4bq/4bqyw6Nnw4Bow6Phurbhu7Now6No4buP4bufw6Nnw7VseTHDo+KAnOG7nOG6u2jDo2nhu7XDo8OtxJHDo+G7o+G7j8O1bcO9w6Phu5vhu4fhu6PDo+G7r+G7j2Thu6PDo+G6q+G7o+G7j8Oj4buba+G7o8OjaOG6q2jDo2jhu4Hhu6/Do2jhu6HDo3nhu4/hu4Xhu53Do3bDveG6sm3hu6Mzw6Phu6Phu4/DgeG7o+G7jcOjxqHhu4904buj4buNw6N54buP4buB4bqyw6PDrcO54buj4buNw6N54buP4bqrw7XDo+G7o2Lhu5/Do2jhu7nhuqnDo+G7o+G7j2LDo8Ot4buHw73Do3nDgcOj4bquYsOjeOG6osOj4bquw7VuaMOjaeG7h+G7o8OjaOG7j+G7keG7ncOj4bquYuG7n8OjdsO9a+G7o8Oj4bubxJHhu6Phu43huqM0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONbOG7o8Oj4buj4bqp4bqyM8Oj4buj4buPw7Vtw73Do+G7o+G7jcOB4bupw7XDo2nhur/hu6PDo3ljw7XDo+G7neG6u3nDo2fhurnhu6Phu43Do+G7o2LhurLDo+G7ncO9deG7o8Oj4bq24bq/4bqyw6Np4bqi4buj4buNw6Phu6Phu49iw6Phu7HDo+G7r+G7j2TDtcOjeeG6osOjxqHhu4vhu5/Do8Otw7Vu4bujw6Phuq5iw6Phu6PDgcawaMOjeGNo4buPNMOj4buOY8OjeeG7h+G7o+G7jcOj4bq2w7114buj4buNw6No4buB4buvM8OjaOG6q2jDo2h14buj4buNw6N54buP4buf4bqrecOj4bujw4HGsGjDo+G7o+G7j8O1bcO9w6No4buP4bunw6No4buP4buZw6NocOG7o8Oj4bubY8O1w6Np4buBw73Do3nDtGjhu480w6PDjcOB4bup4buj4buNw6PDrcO1w6N54buP4buRw6Nn4bu3w7XDo+G7neG7tcOjxqHhu4/DtcOj4bujw6nhu6Phu43Do3fhuqvhu58zw6Phu5vhu4fhurLDo+G7m8O5w7XDo+G7neG7p8O1w6PGoeG7j8O1w6N5d+G7qcO1w6Phu53DgeG6qTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5VsO94bqpw6Phuq7DtW5ow6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Np4bq/4bujw6PDreG7k+G6qcOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4buv4buPZMO1w6N54bqiw6Phu43hu6Hhu6/Do3nDtW3hu6Mzw6NodOG7o+G7jcOjeMOAaMOjw61vw6N44bqp4bujw6Phu5vhu4Hhu6/Do2hkw7XDo3lj4bufw6PDrcOB4bup4buj4buNw6N44bqpw73Do3nhu4/hu6nDtcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo2liw7XDo8OtbcOj4buj4buN4buP4buTM8OjaOG7j+G7qcOjw63hu6vDtcOj4buj4buPYsOjw63hu4fDvcOjecOBM8Ojd+G7gXnDo+G7neG7n+G7o+G7jcOjaOG7j8O04buj4buPw6N2w73hurJt4bujw6NZ4buuw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6HhuqnDo+G6rmLDo2jFqcOjdsO94bqp4bujw6No4buPw4Bow6Phu6Nl4buj4buNw6No4buhw6Phu6/hu4/DgcWp4buj4buNw6Phuqvhu6PDo+G7jcO1ZMO1w6N2w73hurJseTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznhu45iw6Phu47DtWzDvTgv4buvOQ==

Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]