(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2018, Như Xuân là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 275/QĐ-TTg công nhận thoát nghèo. Đây là kết quả quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của huyện trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Giai đoạn 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân xác định nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) là một nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IUrhu4PDuX3hu6xx4bqxan1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa33huqfhurtqfeG7q+G7qWrhu4d94buH4bqhan3hu6vhu5nhu4V94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31qw7Jq4buHfXDhu4PDsmp9xKnhu5nhu4UuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyFKw6DEqX0iW100Jn1K4buDw7l94busceG6sWp94buJOH3hu4Nx4buv4bq9an3huqvhurNxfXDhu4XDqWp9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1waWrhu4N9UOG7gzZq4buDfeG7gmw2feG6q8O54buX4bqtfVDhu4N1fXDDueG7mWrhu4d94bqs4buDZmrhu4N94bud4buDdX3hu4t2feG7onHhu6/hurlwfeG6q2hq4buDfeG7oeG7jX0iMzEv4bui4bqqLVBQ4buHfeG6rcOyauG7h31q4buD4bq1an1w4buDazdwfWrhu4fhu4PDqGs/feG6quG6seG7r33hu4k4feG7i+G6uXB94bujcWF94bujcTZqfXDhu59uauG7h33huqs3auG7g33huqnhurdxfeG6p8O54buZ4bqtfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9xKnhu5nhu4V94bqtdTZ94buDceG7r+G6vWp9cOG7n2tq4buHfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa31q4buDNmrhu4N94burOH3huqfhurtqfeG7q+G7qWrhu4c/feG7huG7hTbhu4V94bqrazlqfSJbIl0tIlsiMSZ94bqmNmp94bqs4buD4bq34budfeG7gzhq4buDfeG6qmFq4buHfeG6p8O1feG7g3Hhu6/hur1qfUrhu4PDuX3hu6xx4bqxan3hu6034bqtfeG6q2hq4buDfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6t0feG7h+G7hWHEqX1q4buH4buDw6hrfWrhu4M2auG7g33hu6s4feG6p+G6u2p94bur4bupauG7h33hu4fhuqFqfeG7q+G7meG7hX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyan3EqeG7meG7hX07SlDEqCx94buJOH3EqcO1cH1q4buD4buF4bq9xKl94burdH1w4bufbmrhu4d9cOG6scSpfXDhu59rauG7h31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an1K4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3huqo54buFfeG7g8O14buFfeG6qmFq4buHfeG6p8O1feG7g3Hhu6/hur1qfeG7ieG6s2p9cOG7g+G7pX3hu6zhu6zhu4Thu4Thu4Q/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G6qXDhu4NxxKnhuqd94buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9M1tb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MDU04bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIgIl0vXTMz4bqpXVs1IjRbW3AyXVszMeG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2NDJ7fTbhu4lw4bu2e0rhu4PDuX3hu6xx4bqxan1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa33huqfhurtqfeG7q+G7qWrhu4d94buH4bqhan3hu6vhu5nhu4V94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31qw7Jq4buHfXDhu4PDsmp9xKnhu5nhu4V7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7M1tbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnswNTR7fS8h4bqsN2p94bqnw7UmfeG6rcOyauG7h33huq3hu4Phu6Xhuq194butw6F9UOG7gzZq4buDfeG7rHHhurFqJn3hu4Nx4buv4bq9an1K4buDw7l94busceG6sWp94buH4buFcuG7nX3hu4PDtX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG6pzh94buIw6l9UOG7g2h94bqow7nhu5Nq4buHJn1w4buDw7JqfeG7iOG6scSpfeG6rOG7g2Zq4buDfeG6rWHhu4V9cDlrfeG7q8O54buVan1wOeG7nX1q4bqxauG7h33huq02a31w4buDcX1q4buD4bq14budfeG7h2zhu5194bud4buD4bqzan1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huq1sfeG7g+G7heG6vXF94bujcWF94bqt4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfUpQxKh9cDnhu4V94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6w34bqtfeG6q2hq4buDfeG7q+G7heG6veG6rX3huq1h4buFfXA5a33hu6vDueG7lWp9cDnhu50mfeG6reG7g2lq4buDfXDhu582auG7h33hu6vDueG7lWp94buDw7V94buJOH3EqcO1cH1w4bufa2rhu4d9auG7g+G7qWrhu4d94bur4buF4bq94bqtfeG7iTjEqX3hu6NxNmp9cOG7n25q4buHfWrhu4PhuqPEqX1q4bqxauG7h33huq02a31q4buD4bq1an1w4buD4bul4bqtfeG6reG7g2t9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94bur4bq7feG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9SlDEqCZ94bqt4bq34budfXXhu68mfeG6reG7g2Zq4buDfeG7o3Hhu6/hurtqfeG7rcOhfVDhu4M2auG7g33hu6xx4bqxan3huqvDoX1w4bq14budfXDhu59xauG7h33hu4nDoWrhu4N94bqrOWt94bqtN+G6rX1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6reG7g2Zq4buDfXDhu59ofeG7qzh94bqtN+G6rX3huqtrOGp9cOG7g8OqfXDhu6d94butw6F94bqr4bq5an3huq034bqtfXDhu4PDsmp94bur4bq1an3huqvDtWrhu4d9SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan3huq1h4buFfXA5a33hu6vDueG7lWp9cDnhu50/feG7nOG7g2x94bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH3hu63DoX1Q4bufaGrhu4N9SuG7h27huq19UHHhurdqfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV94bqqw6p94buDw7nhu5lq4buHfeG6qeG6pWomfeG7h+G7hXLhu5194bqr4bubfeG6rTfhuq194buDw7V94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq1h4buFfXA5a33hu6vDueG7lWp9cDnhu50mfVHhuqZK4bqofeG7rcOhfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94buL4bq5feG7g2s54bqt4buDfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194bud4buD4bqxan3huq3Dsmrhu4d94bqtN2p94bqnw7UmfeG6rcOyauG7h33huq3hu4Phu6Xhuq194butw6F94bud4buDdH1w4bufN+G6reG7g31w4buDw7JqJn1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6q+G6uWp94bqtN+G6rX3hu4PDtX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfeG7h+G7hXLhu5194bqp4bqxan3huq1h4buFfXA5a33hu6vDueG7lWp9cDnhu5194buH4bqhan3hu6vhu5nhu4V94bud4buDa2rhu4d9cOG7nzhrfeKAnErhu4c44buvfXDhu4Phu6V9MX3hu6s4fXDhu4Phu6V9M33huq03an3huqfDtX3hu6s4fUrhu4PhurFqfeG6qeG6sWp94bqt4buDcWrhu4d9cDbhu6994but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSo4oCdP31Q4bufa2rhu4d9asOgxKl9IlsiIn3hu6s4fWrhu4Phu6lq4buHfXDhu4M3auG7h33huqvhurNxfWrDoMSpfSJbIiB94butw6F94bqrw6F9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huq1h4buFfXA5a33huqvDueG7l+G6rX0gW33hu6vDueG7lWp9cDnhu5194bqt4buDa33huq034bqtfeG7g8O1feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4M/feG7rMOhfeG6rW1qfeG7g3Hhu6994bqrw7Vq4buHfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG7iTjEqX3hu6vhur194buh4buFauG7g33huqvDueG7lWrhu4d94buJOGrhu4cmfWrhu4fDs33hu61sxKl9cOG7n2tq4buHfeG7rcOhJn1q4buHazjhu4V94bufNn3huq034bqtfeG6rTdqfeG6p8O1feG6reG7g3Hhu6/DqWp9xKnDsmp94butceG7jWrhu4d9cOG7g8OyaiZ94buL4buFw6rEqX1w4bufNiZ94buDw7nhu5lq4buHfeG6qeG6pWp94bqtN+G6rX3hu4PDtX3hu6vhurt94buLw719cOG7g3HhurVwfeG6reG7g8Ogan1qccOy4buFJn3hu53hu4NtauG7h31w4buf4bunfeG6qWjhuq3hu4N94bqn4bq9auG7g33huq3hu4NrfeG6reG6seG7r31w4buf4buPauG7hyZ94bur4bq1cH1qccOy4buFfXDhu4Nia33hu4PDueG7mWrhu4d94oCc4bqt4bqzxKl9cDbhu6994bqt4buDaX3hu6vhu4Xhur3huq3igJ0/Pz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buIOH3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7g3HhurNqfWrDsmrhu4cmfXBx4buvfeG6rW1qfWrhu4Phu4XhurtxfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqfWrhu4PDuWrhu4d9cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an3hu6NxNn3huq3hurfhu519deG7ryZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p94butw6F94busceG6sWp94bqmZ2rhu4N94bqta+G7hX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfUpQxKh94buJOH1q4buD4buF4bq9xKl94burdH3hu6NxNmp9cOG7n25q4buHfeG7gzhq4buHfeG6q+G6s3F9auG7g+G6o8SpfWrhurFq4buHfeG6rTZrfeG6q+G7leG7hX3hu6Hhu41q4buHfUrhu4PhurFqfeG6qeG6sWo/feG6rOG7g2Zq4buDfeG7q2d94bur4bq14buvJn3hu63DoX1w4bq14budfXDhu59xauG7h33huq3hu4NpfeG6qzlrfeG6rTfhuq19cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqtrOGp9cOG7g8OqJn3huq034bqtfXDhu4PDsmp9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG6reG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4MmfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g31wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2p94bqnOOG7hX3huqdhan3huqvhurlqfXDhu6dq4buHfeG7g8O1feG6qeG6sWp94bqn4bqjauG7h31q4buD4buF4bq7cX3huq034bqt4buDfXDhu4Phu6Xhuq19auG7g8O5fXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7an3huqfhuqNq4buHfeG7g2dq4buDfWFq4buDfeG7q+G6u31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huq1xw7Xhuq194bur4bq1an3huqvDtWrhu4d94oCc4bus4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu4fhu4U2feG6q2dq4buDfTF94buL4buDw7Jq4buHfSB94buhOeG6reG7g+KAnSZ94bud4buDa2rhu4d9cOG7nzhrfeG6rWHhu4V9cDlrfeG7q8O54buVaj994bqs4buDdX1waOG6reG7g31R4bqmSuG6qH3hu63DoX1Q4bufaGrhu4N94busceG6sWp94bug4buTan3huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfeG6qmg2feG7neG7g8O54buTauG7h33huqvDoX3hu4Nx4buvfeG6q8O1auG7h33huq1hfeG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h33huq3hu4NmauG7g31w4bufaH1w4bunfeG7rcOhfeG6q+G6uWp9cOG7g8Oyan3huq1zauG7h33hu6s4a33huq1xw7Xhuq0/fVDhu5/DueG7meG6rX3hu4PhurlwfeG7iTh94buJOMSpfXDhu41wfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX1wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2p94bqrw6p9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94buD4buFw6pxfeG7n8OzfXZ9auG7h+G7g8OtNiZ9xKl04bqtfXDhu4XDqXF94bqtNmt9auG7g+G6t3B94bqtdTZ94bqs4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33EqXThuq19cOG7hcOpcX3hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTZ94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSoJn1KUMSofWrhurFq4buHfeG6rTZrfeG6reG7g2Zq4buDfeG7iTh9auG6sWrhu4d94bqtNmt94bqr4buV4buFfeG7oeG7jWrhu4d94bur4bq1cH3huq3hu4PhurdwJn1w4buFauG7g31w4buD4bqzan3huq3hu4NrfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqP33hu6DGoX3huqnDrX3hu53hu4NrauG7h31w4bufOGt94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSofcahfeG7rcOhfeG7rHHhurFqfeG6pmdq4buDfeG6q8OhfeG7g3Hhu6994bqrw7Vq4buHfeG6q8O54buX4bqtfeG7ocWpfeG6reG7g3Fq4buHfXA24buvfeG7h2zhu5194buh4bul4bqtfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG7iTh94bqnxqHhu4V94butw6EmfXDhu4PDsmp94buJccOyan1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3hu6vhu5nhu4V94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6reG7g+G6scSpfeKAnOG6qOG6sWp94bqn4buF4bq5cCZ94bqp4bqxan3huqc4aiZ94bqp4bqxan3hu4k4xKkmfeG6qeG6sWp94buL4buFw6rEqX1w4bufNn3hu6s4feG6qeG6sWp94buDw7nGoWrhu4d9cOG7g3TigJ0/fUrhu4Nnan3huq3hu4NxauG7hyZ94buL4bq5cH3hu6NxYX3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSofeG6q8OhfcSpNmrhu4d94buJOeG7hX3hu4nhu5fhu4V9ZuG6reG7g31w4buD4buF4bq5cH1w4buDxanhuq194bqt4buDa31q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3GoX3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyaj994bqo4buF4bq9an3EqTlrfeG6rTfhuq194burc2rhu4d9asOyauG7h31w4buDw7JqfeG6rWx9auG7g+G7heG6u3F94bqrw7Thu4V9xKnhu5nhu4UmfeG6q+G7leG7hX3hu6Hhu41q4buHfeG7q+G6tXB94bqt4buD4bq3cH3hu6s4fXDhu4Vq4buDfXDhu4PhurNqfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6q8O54buX4bqtfWrhurFq4buHfeG7icOpaip94buL4bq5cH3huq3hurdxfeG7gzl9cOG6s2rhu4d9asOyauG7h31w4buDw7JqfeG6q8O54buX4bqtfXDDoGrhu4d94bqtw7nhu5Vq4buHfeG6rWF94bur4bq7feG7oeG7jX3hu4nDueG7l2rhu4d94burOH3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7hyp9xKnhu6Xhuq194bqrw7V94buDw7nGoWrhu4d9cOG7g3R94bur4bq7feG7q8Ogan3hu4NsNiZ94buvfXDhurkmfeG7h+G7hTdrfeG6qXThuq0mfeG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHfeG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buHJn1w4buDcX1q4buD4bq14budfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyan3huqvDueG7l+G6rX1q4bqxauG7h33huq02ayZ94bqtYWrhu4N94bujcTZqJn3huqvDueG7lWrhu4d94buJOGrhu4cmfWrhu4fDs33hu61sxKl94buhN2rhu4d9LX3hu602auG7g30tfeG7oTnhuq3hu4N9LX3huqtk4budKn3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl9LX3hu63DoX3hu4PDteG7hX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqJn02an1q4buFauG7g30tfXDhu5/hurVwfXDFqX3hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyan3huqvDueG7l+G6rX3huqdha33huqthxKk/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6rMOyauG7h31wN+G6rX3hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa33huqfhurtqfeG7q+G7qWrhu4d94buH4bqhan3hu6vhu5nhu4V94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSofeG7iTh9auG7g+G7heG6vcSpfeG7q3R94bur4bunNn3huq3hurfhu5194bqnN+G6reG7gyZ94bur4bunNn3hu4nhurFxfeG6qTjhu4UmfeG7q2d94bur4bq14buvfXDhu59rauG7h31q4buD4bupauG7h31qw6DEqX3hu4fhurNqfeG6q+G6seG7r33huq034bqtfeG6reG6t+G7nX114buvfeG6q2Fq4buHJn3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7aiZ9xKhQUOG7on3hu6s4feG6rTfhuq194bqrazhqfXDhu4PDqn1w4bunfeG7g3Hhu6/hur1qfeG6q+G6uWp94bqt4buTfeG7ocahfcahfUrhu4PDuX3hu6xx4bqxan3huqvDoX1w4bq14budfXDhu59xauG7h33hu4nDoWrhu4N94bqrOWsmfeG6reG7g2l94bqrOWt94bqrw6Lhu699xKk5auG7g33huq3Dsmrhu4d9cDfhuq19cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqJn3hu53hu4PDtH3huqfhu4XhurlqfeG6rTfhuq194bqt4buDZmrhu4N94buhN+G6reG7g33hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa33huq11Nn3huqphauG7hyZ9SuG7gzh9asO54buZ4bqtfeG6p+G6o2rhu4d9auG7g+G7heG6u3F94buDZ2rhu4N9cOG7g+G7peG6rX1q4buD4bqjxKl9auG6sWrhu4d94bqtNmt9auG7g+G6tWp9cOG7g+G7peG6rX3hu6s4fXBmauG7g33huq3hu4N1feG6q8O1auG7h33huq11Nn3huq3hurfhu519deG7ryZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG7qzh9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp9cOG7n2tq4buHfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooayp94buL4buD4buT4buFfeG6qeG6teG7r312feG6reG7g2Z9cMWpfeG7q8O54buTan3hu4nDqWp9cOG7g2s3cH1q4buH4buDw6hrfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX1q4buH4buDw6hrJn3hu4PDtX1q4buH4buDw6hrP31Q4bufa2rhu4d9asOgxKl9IlsiXX3hu6s4fSJbIiImfeG7g3Hhu6/hur1qfUrhu4PDuX3hu6xx4bqxan3huqvDoX3EqcahfV1bfeG7ieG7meG7nX1wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2p94buDw7nhu5lq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfWrhurFq4buHfeG6rTZrfWrDoGrhu4d94buJxanhuq19cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp94bqt4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa33huq3hu4NrfXDhu5/DqWp9XT8gW1t9auG7h8O54buV4buFfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp94buDceG7r+G6vWo/feG6qsOj4bqtfeG6p+G7heG6vXB9cOG7n2tq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfWrDoMSpfeG7o3E2Jn3huqY2an1Q4buDw7nhu5Vq4buHfeG7q3R94buCceG7r+G6vWp9deG7r33huqvDoX3hu4k4xKl9cOG7jXB94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7an3hu6vhurVqfeG6q8O1auG7h31K4buD4bqxan3huqnhurFqfeG7rWw2feG6p28mfeG7h+G7hWHEqX3huqfhu5lwfeG7g3V9cHThuq19cOG7n2tq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX3huq3DueG7meG7hSZ94bur4buF4bq94bqtfXA2auG7hyZ94bqt4bqzxKl94burZjYmfeG7o3E2feG6q2x94bqrw6F94buH4buFcuG7nX3huq034bqtfeG7g8O1feG6qeG6sWp94buH4buFYcSpfeG6p+G7mXB94bqtN+G6rX3huq3hu4Phu4V94bud4buDZn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqt4bqzan1w4buD4buF4bq5cCZ9auG7g+G6t3B94buJOH3hu6vhu5nhu4V94buDw7V9auG7h+G7g8OoayZ94buDw7V94bqt4bq1an1q4buH4buDw6hrPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6rhurt94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ9auG6sWrhu4d94bqtNmt9cOG7g3F9auG7g+G6teG7nX3huq3hu4NrfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqJn3huq3hurfhu519deG7ryZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p9cOG7p33hu4Nx4buv4bq9an3huqvhurlqfeG6reG7k33hu6HGoX3huqvDoX1w4bq14budfXDhu59xauG7h33huq3hu4NpfeG6qzlrfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hX3huq1sfeG7g+G7heG6vXF94bujcWF94bqtN+G6rX3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDJn3huqvhurt9N2p94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huq034bqtfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budfeG7iTh9cOG7g+G6uX3EqTlq4buDfWrhu4PDuSV9UOG7n+G7j2rhu4d94bqt4buDw6h9auG7h3Hhu6/DqWp94buJ4buF4bq9cSZ9cOG7n+G7j2rhu4d94bqt4bqx4buvfcOgan3hu6NxYX074butazjhu4UmfeG7i2JrJn3huq3hu4M2auG7g33hu4liayx94bud4buDdOG6rX3hu6t0feG6reG7g+G6uX3huqfhu4XhurlqfeG7qzh94butceG6t3B94buL4buDw6JxP31Kw6DEqX0iWyJdLSJbIiImfXBrOGp94buDceG7r+G6vWp94bqrw6F9cOG7n+G7j2rhu4d9xKnhu5nhu4V94bqrw7nhu5fhuq19IjAmNH3hu4M2feG6reG7g8OofWrhu4dx4buvw6lqfeG7ieG7heG6vXEmfV00NX3hu4M2feG6reG6seG7r33hu6NxYT99UMO0auG7h33huqnhu4Xhur1qfXBm4bqt4buDfeG6reG6seG7r33DoGp94bujcWF9cGs4an3hu4Nx4buv4bq9an3hu4nDuuG7r33hu4vhurl94bqr4bq5an1qNuG7r33huqs5cH1dPyAiICYxfeG7gzY/feG7onE2an1w4bqxxKl94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huq3hu4PDoGp9anHDsuG7hX3hu4fhu4U2feG7oXLhuq0mfeG7h+G7hTZ94bqt4bqzxKl9cOG7g2JrfeG7g8O54buZauG7h33huqc3an3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6vhu5nhu4V94bujceG7r33EqcOyfXDhu582auG7h31w4bufOeG7hX3hu6vhu6c2feG7qzh9auG7g28/feG7iuG6uXB94bujcWF94bqr4bq5an3huq1x4buN4buFfWrDoMSpfSJbIiImfeG6p2dq4buDfeG7o3HhurFqfXDhu4NxfWrhu4PhurXhu5194bqr4bqzcX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqrOXB9MCB9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7hy9q4buHw7nhu5Xhu4UvasOgxKkmfXDDoGrhu4d9XV0mMn1w4buf4buF4bq9cX3huqvhu49q4buHfeG7oWt94bur4buZ4buFfWrDoMSpfSJbIls/feG7huG7hTd9cOG7n2h94buhYWp94bud4buDw6LEqX1w4bufw6lqfcSpw7VwfeG7gzZ94bqr4bq3cH1w4buf4buPauG7h31w4bufbnB94burOH1qccOy4buFfXDhu5/hu49q4buHfXDhu4N14buvfeG7oWFqfeG6qzlwfTIwfXDhu5/hu4Xhur1xfeG6q+G7j2rhu4cv4buDNiZ9cMOgauG7h301fXDhu5/hu4Xhur1xfeG6q+G7j2rhu4d94buha33hu6vhu5nhu4V9asOgxKl9IlsiWz99UOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp9NH3EqcOyfeG7g2dq4buDfeG7h+G7hWHEqX1q4buH4buDw6hrfXDhu4Nxw7Xhuq194bqs4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59nauG7g33EqXThuq19cOG7hcOpcX3hu6Nx4buN4bqtfeG7h+G7hTZ94buH4buFYcSpfWrhu4fhu4PDqGt94bqn4bq7an3hu6vhu6lq4buHfXA54buFfTF94butw6F9UOG7gzZq4buDfeG7onHhurFqJn1Q4buDNmrhu4N94buc4buDa2rhu4cmfVDhu4M2auG7g33hu4jhurHEqSZ9UOG7gzZq4buDfeG7gm02Jn1Q4buDNmrhu4N94bug4buTan3huqvDoX3hu4Phu5F9cOG7n+G7l31dMVt94bqta2p9cOG7n+G6sXEv4bqnbX3huq3hu4NrfV0xW33hu4PDtX3huqnhurFqfeG7q+G7meG7hX1ww7Rq4buHfeG7i+G7hWrhu4N94bud4buDZn3hu4fhurNqfSJ9cHl94bqr4buPauG7hz99SuG7h+G6sWp94buDOGrhu4d94bqs4buDZmrhu4N94buhN+G6reG7g33hu63DoX3hu4PDteG7hX3hu4Nx4buv4bq9an3huqvDoX3huq3hu4NrfV0/MSBdfeG7g8O1fWrhu4fhu4PDqGt94bqrw7nhu5fhuq194burNuG7r33DuXF94bqrw6Hhu4V94bur4buZ4buFfXDDtGrhu4d94buh4buNfXDhu4XhurtqfTQiJiIxfXB5feG6q+G7j2rhu4cmfV0/MyAwfeG7g8O1feG6reG6tWp9auG7h+G7g8Ooa33hu6s24buvfeG7q+G7jWp94bqrw6p94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu6vhu5nhu4V9cMO0auG7h33hu6Hhu4194bur4buNan3hu6s24buvfV1bICYxfXB5feG6q+G7j2rhu4c/feG6rOG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4N94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSofeG6rWx9auG7g+G7heG6u3F94bqt4buDceG7r8Oqan3huqfhu4XhurlqfXBm4bqt4buDfeG6rcWp4bqtJn3huqvhurlqfWo24buvfXBrOGp94buDceG7r+G6vWp94bqrw6F94bqtbH0xfeG7rcOhfeG6qzlwfeG6reG7g3HDomp9SlDEqCZ9MTB9cOG7g8Oyan3huqs5cH3huq3hu4Nxw6JqfUpQxKgmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx9In1w4buDw7JqfeG6qzlwfeG7i+G7hcOqcX3EqeG6pXE/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6psOpan3huq05auG7g31q4buD4bupauG7h33hu4vhurlwfeG7o3FhfeG6qzlwfeG6q8O54buX4bqtJn1w4bufa2rhu4d9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG7h+G7hWHEqX1q4buH4buDw6hrfeG6p+G6u2p94bur4bupauG7h33hu4fhuqFqfeG7q+G7meG7hX3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9SlDEqH3hu6vhuqVqfeG6rW1qfcSpw7VwfeG7oeG7jX1w4buPan1wOeG7hSZ94buDOWp94bqt4buD4bq5Jn3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8OgaiZ9auG7g8O5JX3hu4rhu4Vq4buDfeG7neG7g2Z94bqpOGrhu4N94bqt4buDa33hu4Phu5F9cOG7n+G7l33hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG7oWFqfeG7rXHhurdwfeG6reG7g8O5Nn3huqs34budfeG7pWrhu4d94buvw6lxfeG6reG6s3EmfeG6reG7g8O5Nn1wOWt94bufNn3huqfDueG7meG6rX3huqvDtXB94bud4buDN31w4bufa2rhu4d94bur4buF4bq94bqtfeG7i+G7g3Hhu6/hurlqfeG7i+G7g2bhuq3hu4MmfeG7g+G7kX1w4buf4buXfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXDhu4NrN3B9auG7h+G7g8Ooaz99xKjDtXB94buh4buNfeG6pzZqfeG6reG7g2l94bqrOWt9xqF94bqtN+G6rX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4d94buDazlwfeG6q8O1auG7h33hu6/hurlxJn3hu4vhu4PDsmrhu4d9cOG7g8O54buVauG7h33hu61x4buvw6lqJn3hu4nhu4XDqWp9cHThuq0/fcSow7VwfeG6p8O1feG7neG7g+G6tWp94bqtN2p94bqnw7UmfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6rW1qfXDDuX1ww7nGoWrhu4d9cOG7n8OyauG7h33huq3hu4Phu5UmfXl94buJOeG7hX3hu6s4a33huq034bqtfeG6reG7g+G6uX3huqvDtSZ94bqt4buDZmrhu4N94buhN+G6reG7g33hu4Phu5F9cOG7n+G7l33huq11Nn1K4buDOH1qw7nhu5nhuq0mfeG7i+G7g8OyauG7h31wxal94buH4buFN+G6rSZ94bud4buD4bq3an3huqvhurdxfeG7q8O54buTan3hu4nDqWp94bqrw6p9cOG7g2s3cH1q4buH4buDw6hrP33EqMO1cH3hu6Hhu4194bqt4buDZmrhu4N94buhN+G6reG7g33hu4Phu5F9cOG7n+G7l33hu5/hurdwfXDhu41wfWrhu4PDuWrhu4d94buDw7V9auG7h+G7g8OoayZ94buDw7V94bqt4bq1an1q4buH4buDw6hrfeG7i+G7g2x9cOG7heG6ueG7nX3huq3hurVqJn3hu4vhu4NsfXDhu4N0feG7g8O5xqFq4buHfWrhu4PDuX3huq3hu4NmauG7g33hu6E34bqt4buDfXDhu4Nia31K4buifV00MSZ9SuG7on1dNSJ94bqtdTZ94buC4bqqSuG6qH1waWrhu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp9cOG7meG7hSZ94buDceG7r+G6vWp9SuG7g8O5feG7rHHhurFqfXDhu4Xhurnhu519cHThuq19cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfWrhurFq4buHfeG6rTZrfWrhu4PhurVqfXDhu4Phu6Xhuq0mfXDhu5834bqt4buDfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6s4fXBmauG7g33huq3hu4N1feG6q8O1auG7h33huq11Nn3huq3hurfhu519deG7ryZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p94burOH1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3hu6vhurt94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG7h+G7hWHEqX1q4buH4buDw6hrJn3hu6NxNn3huqtsfeG7iTjEqX1w4buDNuG7r33huqvDtOG7hX3huq3DoGp94bqnYWp9auG7g+G6tWp9cOG7g+G7peG6rX3huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3hu61sNn3huqdvfeG6rTfhuq19cOG6teG7nX1wdOG6rX3hu4fhurHhu699cOG7jWp94buLY8SpJn3hu4nDoWrhu4d94bud4buDZiZ9cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d94buJNmt94bqrw7Vq4buHfeG7oWFqfeG7rXHhurdwfeG7q8O54buTan3hu4nDqWp94buJOMSpfeG7h+G7hThxfeG6reG7g2Zq4buDfeG6qzdq4buHP33hu6JxNmp9cOG6scSpfeG6qzhrfXA5a31q4buH4buD4bq7feG6reG7g2t94buJNmt94bqrw7Vq4buHfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyan3hu4fhuqFqfeG7q+G7meG7hX3hu4fhu4Vh4buFfeG7o3Hhu6/hurlwfeG7q+G7heG6veG6rX3hu4k4xKkmfcO5cX1w4buFw6lqfeG6reG7g2t94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG7rXHhurdwfeG7i+G7g8OicX3hu4k2a33huqvDtWrhu4c/feG6rOG7g3V94bqrw7Vq4buHfeG7i+G7g+G6oeG6rX3hu53hu4N04bqtfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqJn3hu53hu4PhurdqfeG6q+G6t3F9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp9cOG7g+G6oWrhu4d94buJ4buX4buFfWrhu4fhu4NofeG7o3Hhu6/hurlwfeG6qznhu4V94buDw7Xhu4V94bqrYWrhu4d94bqnw7V94bqtN+G6rX3huq3hurfhu50/feG6rGHhu4V9cOG7g+G7heG6vWp9xKnDsuG7hX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG6q+G6s3F9cMO5feG7i+G7hWrhu4N94bqpazZq4buDJn1w4buDcX3hu4NycH3EqTlq4buDfeG6rTfhuq194bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194bqr4bqzcX1ww7l94burOGt94bqraDZ94bqnOGomfeG7ieG7hcOpan3hu4vhurlwfeG6reG7g8OjcH3huq3hu4NlfeG7h+G7heG7qTZ9asOyauG7h33huqnhurFqfeG7q+G7meG7hX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1w4bufa2rhu4d94buhYWp94butceG6t3B94burOH1w4buFw6lxfXDhu4N0feG7oWFqfeG7neG7g8OixKk/fVDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG7g+G7heG6vXF94bujcWF9auG7g+G7heG6vcSpfeG7q3R94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31KUMSoJn1q4buD4bq3cH3hu4k4feG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu4fhu4VhxKl9auG7h+G7g8Ooa33huqfhurtqfeG7q+G7qWrhu4d9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4aj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7cGLhu61wLTbhu4nhu4Xhu4dqJX3hu5/hu4Xhu4fhu4NwKnshLuG7oXDhu59rauG7hyHhuqY44buFfeG7qzh9YWrhu4MlfcSo4buFauG7g33hu4Lhu4XhurlxLi/hu6Fw4bufa2rhu4chLi/hu50h


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]