(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuối năm học là thời điểm thường diễn ra các hoạt động như: chụp ảnh kỷ yếu, liên hoan, tri ân thầy cô… khiến nhiều phụ huynh “toát mồ hôi” vì liên tục nhận được thông báo các khoản tiền được thu theo thỏa thuận giữa các phụ huynh, với tên gọi khác nhau như “tri ân”, “xã hội hóa”... Nói là “tự nguyện” nhưng bản chất là “áp đặt” ở hầu hết các trường. Không đóng thì sợ con mình thiệt thòi so với chúng bạn, nhưng liệu sẽ có bao nhiêu gia đình đủ kinh tế để kham nổi nhiều khoản như vậy?
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsLuG7leG7l+G7p2bhurVWLOG7l+G6teG7peG7ly0gZuG6u8OpaOG7tC7hu4PGoeG7leG7l+G6u2Xhu6fhu7YsKuG7kOG6ueG7oy7hurnGoeG7p2jhurku4oCc4bqxw6xow6kuZnBow6nigJ0uw6kwaOG6uS7hurEw4bqxLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurtiaC7hurHGoWvhursuaDVnLuG6ueG7i+G6sSUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCrhurDGoWvhursuaDVnLuG6ueG7i+G6sS5mMS7hu5fhurnhu43hursu4bqz4bq7ZGcu4buX4bq5cOG7jWjDqS7hurfhurvEkWgu4buZIC7hurEw4bqxLuG6uWky4buXLuG6s21ow6kuaOG6uXDhu7Qu4bqx4bq54buj4buRLjNo4bq5LuG7heG7qy7hu6fhuqvGoeG7uC5m4bq74bqpaC7hurlpIGjhu7gu4buX4buZ4bq7LsOhaC7hu5fhurnhuqHhu6cu4bqxauKApi7hu4XhurnhurvhuqtoLmjhurnhurtixqEu4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS7igJzhu5dpMOG7ly5nbC7hurlq4bq74oCdLsO6w6ouZuG6u+G6qWgu4buX4buj4bqxLmjhurnhuqNoLuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq5amjDqS7huq8waS7hurEw4bqxLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurtiaC7hurNw4buP4bqxLuG7l+G6ucahLuG7l+G6ueG6tWku4buX4bq54buJIC7hu5fhurnGoeG6o2guw6nhurt1IC7hurEw4bqxLuG7keG6ueG7oy7hurnGoeG7p2jhurnhu7guw7rDsuG6uy7hu5fhuqloLsOp4buL4bq7LuG7heG6uTDhurEuaOG6uSDGoS5o4bq5cC7igJzhu5fhu5nhursuw6Fo4oCd4bu4LuKAnOG7pTQu4bq5beG6uy7hurnDrSDigJ1AQEAuSMOt4bq7LmYxLuKAnOG7l3MuaMOpxqHhu6djaOKAnS5o4bq5cGjDqS7huq8zaC7hurHhurnDoOG7ly5mMS7igJww4buRLuG6szjhu5figJ0uw7Uu4bq54bqhxqEu4bq54bqr4buXLuG6sTDhurEu4buX4buZcOG7jWjDqUAu4buE4bq5amjDqS7hurPDrWjDqS7hu5fhurnDqi7hu5Xhu48u4bqxaWguZ8OqaOG6uS7hu5fhurnhurtj4buXLuG7l+G6ucOs4bq7LuG7lWkuw7rDsuG6uy7hurHhurnhu5tow6ku4bqvMmjhu7guaOG6uXBow6kuZuG6u2PGoS7hu5Xhuq0u4bqxw60u4bqvIGkuaOG6ueG6u+G6qcahLsOp4bq7IC7hurPDqmjhurku4bqz4bufLuG7heG6u2jhurku4buX4bqrLuG6s2Qu4buF4bq5IGcuaG7hursuaOG6ueG6u2LGoS7hu4XhurlpM2guaOG6uXAuw7rhuqPhu6fhu7IlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bqvKuG7lnMuaMOpxqHhu6djaC7hu5fhu5nhuqloLuG7l+G6u2jhurku4buX4bq54bqhaEBAQC7DouG7kS7huq/GoW3hurHhu7IlL+G6ryolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhuq7DoOG7ly7hurHhurnDoOG7kS7hurEw4bqxLuG7k8ah4bunLuG6s+G6v2jhurku4bqx4bufIC5ow6kxaOG6uS7DqeG6uzBpLuG6t+G7o+G6sS7hurHhu6Fow6kuaOG6uXAu4bqxMOG6sS7hurPhur8gLuG7keG6uXDDs2jDqeG7uC7hurEw4bqxLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurnGoS7hu5Ug4bq7LuG7k8ah4bunLuG6s+G6v2jhurkuw7rEg2gu4buXbGgu4buXMuG6uy7hurdww7LhursuaOG6ueG6u2LGoS7hurnDqmjhurku4buX4bq5ceG6sS7hu5fhurto4bq5LsO64bq7QC7hu5bhurnhu43hursuw6nhursgaC7hu5PGoSDhu7guZzJow6ku4bulNC7hurlt4bq7LuG6szQuZuG6u+G6qWgu4buX4buj4bqxLuG6scOtLmjhurnhurtixqEu4bqvMeG6uy7DuuG6u+G6q+G7ly7hu5HhurkzaC4waOG6uS7hu5fDqmjhurku4buX4buZMmjDqS5mMmcu4buX4bq5xqEu4bulM+G7py7hu5kgLuG7lzLhursuaOG6ueG6u2LGoS7hu5fhu5lw4buNaMOpLuG6ueG7i+G6sS7hu5fhu5nhuqloLuG6sTMuaHDDsuG6sUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6t+G7l+G6ucahZ+G6ry7hurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7QueyEh4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyk8KSEvKCJ74bq3ISEiPDw8IeG7lzwpIn1mfS0o4bqvQOG7g+G7kcOpLC4gZuG7l1Ys4buQ4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS7igJzhurHDrGjDqS5mcGjDqeKAnS7DqTBo4bq5LuG6sTDhurEu4buF4bq5aTNoLuG7l+G6u2JoLuG6scaha+G6uy5oNWcu4bq54buL4bqxLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1YseyEhLC4vKkjhurl1aMOpLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurnGoS7hurHhu58gLuG6uW3hursu4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS5mxqFqaC5mMWcu4bqzIMahLuG6s+G6ocahLuG7keG6ueG7oy7hurnGoeG7p2jhurlALj14aOG6uS5n4bq7aOG6uS7hurnhu4sgJCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sOG6ueG6vy7hu5ZALuG7keG6ueG7oy7hurnGoeG7p2jhurku4bqxw60u4bqxaWgu4bqzIGjDqS7hurnhu4vhurEuZsOy4buRLigpLuG6r3HhurEu4bul4bub4bqxLuG6seG6ueG6uyAu4buV4bqnLsO6w7Lhursu4buQw5ouw7piLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurtiaC5nIGjDqS7hu5fhuqloLuKAnOG7luG7meG6uy7DoWgu4buX4bq54bqh4bunLuG6sWrigJ1ALuG6sGloLuG6seG7nyAu4bqx4bq54bq/LuG7lkAu4bqzIGjDqS7hu5fhu5lpaMOpLsOp4bq7IOG6uy7hurNpMmgu4bqxxqFr4bq7LuG6scOg4buR4bu4LsO6ciAu4buZbOG6uy7hurHhurkwxqEu4bqzNC5obeG7kS7hu4XhurlpM2gu4buX4bq7YmguKOG7uCku4buX4buZ4bq7Y8ahLuG6s2xow6ku4bqx4bq5aS7DuuG6u2PhurEu4bqx4bq54buj4buRLuG7heG7qy7hu6fhuqvGoUAu4bqw4budaMOpLsO6w7Lhursu4bqzw63hu7gu4bqx4bq54bq/LuG6scOsaC7hu5Hhurkz4bq7LuG6s8OtaMOpLuG7l+G6ueG6qWcu4buX4bq7YmguZ8ahIC7hu5PGoTEu4buX4buZ4bq7LsOhaC5o4bq5MS7hu5fhu5lw4buNaMOpLsO6MS7hu5fhurnhuqHhu6cu4bqxai7hurHGoWvhursuaDVn4bu4LmbhurvhuqloLuG6uWkgaEBAQC7hu5bhurnhurVpLuG6seG6ueG6v+G7uC7hurFxLmdv4bq7LuG6t+G6v+G7kS7hurPhuqHGoS5oNWcu4bq54buL4bqxLuG6uSDhu6cu4buF4bqr4buXLuG7l+G6ueG7m+G6sS5oNWcu4bq54buL4bqx4bu4LsO64buPLuG6seG6uWxow6ku4bqx4bq54bq/LuG7keG6uTPhursu4bqxay7DqTZow6ku4buX4bq5xqEuw7rDomgu4bqzZC5maS7hurEw4bqxLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurtiaC7hurHhurlpLuG6sWloLuG6s8OtaMOpLsOpw63hu5Hhu7guaOG6uTEu4bqx4bq54bq/LuG6scOtLiku4bqxaWgu4bqzIGjDqS7hurNtLuG7l8ahbuG6uy41aC7hurnhu4vhurHhu7guZzjhurEu4bq34budLuG7heG6u2jhurku4buX4bqrLuG6seG7oWjDqS7DqeG7i+G6uy5mMS5uaC7hurPhur9o4bq5LmjhurlwaMOpLmjhurnhurtixqEuZuG7m+G6sS7hurHhu6Fow6ku4buR4bq5M+G6uy7igJzhurE2aC7hu5k1aMOp4oCdLuG6s2Qu4bqzw61ow6ku4bqx4bq5aS7hurFpaC7huq83aMOpLuG6rzJo4bu4LuG6rzdow6ku4bqvw6hAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7QufX0p4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyk8KSEvKCJ74bq3ISEiPjw+PuG7lyJ9Pj5mKS0p4bqvQOG7kWjDqSwuIGbhu5dWLOG7kOG6ueG7oy7hurnGoeG7p2jhurku4oCc4bqxw6xow6kuZnBow6nigJ0uw6kwaOG6uS7hurEw4bqxLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurtiaC7hurHGoWvhursuaDVnLuG6ueG7i+G6sSwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLH19KSwuLyrhurBxLmdv4bq7LuG6t+G6v+G7kS7hu4Xhuqvhu5cu4buX4bq54bub4bqxLmg1Zy7hurnhu4vhurHhu7gu4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS7hu5Hhurkz4bq7LuG6sWsuw6k2aMOpLuG7l+G6ucahLsO6w6JoLuG6s2QuZmku4bqxMOG6sS7hu4XhurlpM2gu4buX4bq7Ymgu4bqx4bq5aS7hurFpaC7hurPDrWjDqS7DqcOt4buRQC49eGjhurku4bqx4bq54buj4buRLmcxaC7hurnDqmjhurkkQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7luG7mXDhu41ow6ku4bq54buP4buRLiBo4bq5LuG7kEAuZjEu4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS7hurHDrS7hurFpaC7hurnhu4vhurEu4buX4bq7ZMahLuG6ueG7i+G6seG7uC7hurHhurnhursgLuG7leG6p+G7tC7hurDGoWvhursuaDVnLuG6ueG7i+G6seG7uC7huq4gaC7hurHhurnhursu4bq5beG6uy7hu5Hhurnhu6Mu4bq5xqHhu6do4bq54bu4LsOp4bq7MGkuw7rhurvhuqloLuG6seG6ueG7ny5o4bq54bq7Y2cuw7rhuqNoLuG6s21ow6ku4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS7hu5duLuG6seG6uXHhurEuRsSRLuG7l+G7meG6uy7DoWgu4bqx4bq5aS7DqeG6uzBpLsO64bq74bqpaEAu4bqw4bujLuG7l+G6uWQuZjEu4bqzYi5ow6nhurnhur8u4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS7DqcOt4buRLmdv4bq7LuG6tWcuPF17QCEhIS7hurNsaMOp4bu4LuG6s2Qu4bqx4bq54bq7LuG6seG6uWku4bqxMOG6sS7hu4XhurlpM2jhu7Qu4buSxqExLuG7lzhow6kuaOG6uTEu4buX4buZcOG7jWjDqeG7uC7hu5PGoTEu4bqx4bq5aS7huq4gaC7DqeG6uzBnLuG6ueG6u2PGoeG7uC7hurEw4bqxLuG6sWouw6nhurswaS7huq9tLmdqaC5mw7Lhu5Eue+G7uC7hurEw4bqxLuG6sWou4bqx4bq54bufLmjhurnhurtjZy7hu5dyLigtPi7hurHhu58gLuG7l3Jow6kuZsOy4buR4bu4LuG6seG6ueG6uy7hu5Hhurnhur0uNWguxqFraMOpLuG6seG6uWku4buF4bq5MOG6seG6uS5n4buN4bq7QEBALuG6ssOtLmYxLuG6uWky4buXLuG6s21ow6ku4bqx4bq5xqFow6ku4bqx4bufIC7hu5fhu5lw4buNaMOp4bu4LuG6sTDhurEuZsOy4buRLmcxLuG7l24u4bqx4bq5ceG6sS7hu5nhurvhuqlow6kuZjLhursu4buR4bq5M+G6uy5obeG7kS7hu5fhurnhuqlnQC5Iw6lpMeG6uy7hu5kg4bu4LuG6scOsaC7hu4Xhurto4bq5LuG7keG6ueG6vS7hurHhurlpLuG6sTDhurEu4bqx4bq5MMahLuG6seG6ueG7o+G7kS4zaOG6uS7hu4Xhu6su4bun4bqrxqHhu7gu4buX4bq5xqHhuqku4buX4buZIGjDqS7hu5Hhurnhu6PhurHigKYu4butaOG6uS7hu5BALuG6rzHhu6cu4buX4buJLuG6rzVoLuG7heG6uTVo4bu4LuG6s8Oh4bunLuG6seG6ueG7gS5mMS7DqeG6uyDhursu4bqzaTJoLuG6sTDhurEu4bqxaWgu4bqx4bq5xqHhu6dkaC7hurHDoOG7keG7uC7DusSDaC7hu5fhurvhuqvhu5Eu4buX4buj4bqxLuG6seG6uThow6ku4bqzcOG7jWjDqS7hurnhu4vhurEu4buX4bqj4buRLuG7mcOg4buXLuG6tzHhurvhu7gu4buX4bq5w6ouZsSRLmYy4buXLuG6uSDhu6cu4bqx4bq54buj4buRLjNo4bq5LuG7heG7qy7hu6fhuqvGoS5m4bq7Y8ahLuG6scOtLuG7l+G6uXPhurEu4buVcy7hurHhuqFoLuG7l+G6ueG6u+G6q+G7l+G7si7hurDhurlwIC7hu4VkLuG6scOsaC7hurHDrS7hu4XhurlpM2guaOG6uXDhu7Qu4bq4aTLhu5cu4bqzbWjDqS7hurc0LmjDqWky4bq74bu4LuG6s+G6uy7hu5fhurkgZy7hu5PGoSBo4bu4LuG7l+G7mTPhursuaMOp4bq54bq7Y2cuaMOpaTLhursu4buF4bq5w60g4oCmJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6ryrDmsSDaC7hurHhurlwIC7hurHDrS5m4buN4bq7LsOp4bq7M+G6u+KApiUv4bqvKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sMOtLuG7l+G6uWQu4buX4bq5w6Dhu6fhu7gu4buVay7hu5fhurtiaC7hurHhurnhursu4bqx4bq5aS7hurlpMuG7ly7hurNtaMOpLsOp4bq7MGku4bq34buj4bqxLuG6seG7nyAuZ2/hursuw6nhursgLuG6s8OqaOG6uS7hurnhurtjaC5oIOG7py7hu4XhurkwLmbDsmguw7oxLuG6syBow6ku4oCc4bqzw6guaDhow6nigJ0uZuG6qWguw7og4bq7LuG6seG7nyAu4bqxMOG6sS7huq/huqPhurEuZjFnLuG6seG6uSAuZ+G6pUAuw5rDqi5obeG7kS7hu5PGoeG7sS5mw7Lhu5Hhu7gu4buF4bq5amjDqS7hur3hu5cu4buR4bq54bujLuG6ucah4bunaOG6uS5ow6nhurnDqGku4bqx4buhaMOpLuG7keG6uTPhursu4bqx4bq5MuG7py7DujLhu6cu4buF4bq5NuG7kS5ow7Phursu4bqzZC7hurPhu58u4bqzw61ow6ku4buX4bq7Ymgu4bqx4bq5aS7hurFpaEAuSOG6uXVow6ku4buXcMO1aMOpLuG7lWsu4buX4bq7Ymguw6Dhu6cu4buV4bqtLuG6s3Dhu4/hurEu4bq34budaMOpLsO6MWkuw7rhurtj4bqxLmjDoWjDqS7hurEgaS7hurHhurnDoOG7ly5mcOG7j2jDqS7hurnhu4vhurEu4buX4bqj4buRLuG6seG7nyAu4bqxMOG6sS7hurVn4bu4LmjhurlwaMOpLmjDrS5mMuG6uy7huq/hurvhuqtoLuG7l3DDsmjDqS7hu5fhurkxaOG6uS5o4bq54bq7YsahLuG7heG6uWkzaC7hurHhurnhursu4bqx4bq5cCAu4buR4bq54budLuG6ueG7j+G7kUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhuq7huqloLuG6sTJo4bq5LuG6s8Ot4bu4LuG6uWky4buXLuG6s21ow6kuaMOpaTLhursu4buF4bq5w60g4bu4LuG6tzQuaMOpaTLhursu4bqx4bufIC7hurnhu4vhurEu4buV4bq7aOG6uS7hurNw4buP4bqxLuG7l24u4bqx4bq5ceG6sS7hu4XhurkwLuG7meG6oWcu4buZbS7hu4XhurlqaMOpLuG6seG6ueG7gS7DtS7hurHDoOG7kS7hu5HhurluLuG7l+G6uWpow6kuZzEu4buXci7huq/huqPhurEu4bq54buL4bqxLuG7l+G6u2TGoS7hurnhu4vhurEu4bqz4bqraC5n4bqhZy5oaWjhu7gu4bqzNC7DujEu4bqzIGjDqS7DqcOh4bunLmjhuqloLmjhurl1aMOpLmbGoWxow6ku4bq3cC5mxqHhuqNoLuG7l+G7mTDhursu4bqx4bq54bq7YsahQC7hurLhurtixqEu4bqzw60u4bqz4bqraC7hu5dyLuG6sTDhurHhurku4buXbi7hurHhurlx4bqxLuG7heG6uWpow6ku4bq54buP4buRLmbFqeG7uC7huq824buXLuG6r8ahbeG6seG7uC7DqcOsLsOi4buRLuG6ueG7i+G6sS7hu5Xhurto4bq5LuG7keG6uTPhursu4buX4bq5IGcuw6nhursg4bu4LuG6s8OzaC7DuuG6vy7hu5duLuG6seG6uXHhurEuZuG6u+G6qWgu4buF4bqr4buXLsO6w7Lhursu4buX4buZcOG7jWjDqS7hurnhu4vhurEu4buF4bqpLuG7l+G6ueG6qWcu4bqx4bq54bq7LuG7keG6ueG6vS7hu4XhurlqaMOpLuG6ueG7j+G7kS5mxaku4bq5aTjhurEu4buX4buZ4bq94bqx4bq5LuKAnOG6uWkgLuG6uWxow6nigJ0u4buX4buZMOG6uy7hu5PGoeG7py7hurPhur9o4bq5LuG7l3Iu4buX4bq7Ymgu4bqzw61ow6kuw6nDreG7kS7hurHhu58gLuG6ueG7i+G6sS7hu5Xhurto4bq5Lmjhurk3Zy5n4buj4bqxLuG6s+G6veG6seG6uS7DuuG7oy5m4buP4bq7QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Ln0hIeG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pPCkhLygie+G6tyEhIj59KSLhu5c+e3s8ZiItPuG6r0Dhu4Phu5HDqSwuIGbhu5dWLOG7kOG6ueG7oy7hurnGoeG7p2jhurku4oCc4bqxw6xow6kuZnBow6nigJ0uw6kwaOG6uS7hurEw4bqxLuG7heG6uWkzaC7hu5fhurtiaC7hurHGoWvhursuaDVnLuG6ueG7i+G6sSwuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLH0hISwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCpIw6kx4bunLmgg4bunLuG6scahbeG6sS7hu5VraMOpLuG7k8ahMC7huq/huqNoLuG6r+G6v8ah4bu4LjDhu5EuZnPhurEuaOG6qWguZ+G7i+G6uy7hu5fhurlxLuG6s2LGoS7huq/hur8uw7rhuqPhu5cu4bqx4bq5w6Dhu5cu4bq5w60g4bu4LuG7l+G6u2NoLuG6veG6seG6uS7hurnDrSDhu7gu4buXxqHhu6cuaOG6ueG6u+G6qWgu4buF4bq5amjDqS7hu5Hhurkz4bq7LsO6w6ouw7rhuqPhu6cuZzEuaOG6uXVow6kuZ8OtaC7hu5PGoTEu4buX4buZ4bq7LsOhaC7hu5fhurnhuqHhu6cu4bqxauG7uC7hurlpMuG7ly7hurNtaMOpLmjDqWky4bq7LuG7heG6ucOtIOG7uC7hurHhurnhu6Phu5Eu4buF4burLuG7p+G6q8ah4bu4LmbhurvhuqloLuG6uWkgaC7hurHGoWvhursuaDVnLsO6a2guZjEu4bqz4bq7YsahLsOp4bq74bub4buRLuG6sTDhurEu4bq1Zy5mcMahLsOp4bq7dS5mMuG6uy7hu4Xhu6suaOG6u2NnLuG6s+G6peG7kS5o4bq5dWjDqS5oNWcu4buX4bq5MGjDqS7hu5fGoW7hursu4bq54buL4bqxLuG7l+G7mcOsLmYy4bq7Lmjhurlw4buNaMOpLuG6seG6uW8u4bqx4bq5aS5o4bq5dWjDqS7hurFpaC7hu5VrQC7DmjEu4bq34buHLmjhurnhurvhuqlo4bu4LuG6scOtLmjhurnhurtixqEu4buX4bq54bqh4bunLuG6sWouw7rDqi5mw6xow6ku4buXcy7hu5fhu5nhu4tow6nhu7guw7rDqi7hu5fhurlww7Now6ku4bq54buL4bqxLuG7leG6u2jhurku4buF4bq5amjDqS5nxqFraC5o4bq54bqjaC5o4bq5dWjDqS5nw61oLuG7k8ahMS7DoOG7p0Au4buW4bq54bqrLmjhurlwaMOpLuG6seG7oWjDqS7hu4XhurlqaMOpLuG7keG6uTPhursuIOG6uy7hurHhu6Fow6ku4bq3xJEuw7pw4buP4buXLuG7k8ahIC7huq/DteG6uy7hurHhurnGoeG7p2NoLuG6s8OtLuG6szQu4buX4buZw7Uu4buX4bq5MWjhurku4buX4bq7YmguZmPhu7gu4buX4bq5MWjhurku4buR4bq5aWjDqS7hu5fhu5kxaUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCpGMmcu4buX4bq5xqEu4buV4bqtLuG7l+G7mcO1LuG7l+G6uTFo4bq5LuG6scOhxqEu4bqx4bq5xqHhu6djaC7hurcx4bq74bu4LuG7l+G6u2JoLmZjLuG7pcOgxqEuaOG6q8ahLuG7heG6uWpow6ku4bqxw60uw6nhursz4bq7LuG7keG6uTDhu5Eu4bq5dcahLuG6ueG6u2PGoeG7uC7hu5fhu5lpaMOpLuG6s8OtLuG7k8ah4bun4bqr4buXLuG6s+G6v2jhurku4buR4bq54bqhaC5mw7JoLsO6xINoLuG7l3Iuw7rhurtj4bqxLuG7l24u4bqx4bq5ceG6seG7uC7hurlpMuG7ly7hurNtaMOpLuG6seG7nyAu4bq5beG6uy7hu5Hhurnhu6Mu4bq5xqHhu6do4bq5LuG6seG7nyAu4buX4buZcOG7jWjDqS9mw7Lhu5FALuG6ssOtaMOpLsOpw63hu5Eu4buR4bq5M+G6uy7hurdzIC7hu5fhu5nhuqloLuG7l+G6u2jhurku4buX4bq54bqhaC7hu5dzLmjDqcah4bunY2jhu7guZyBow6kuxakuaMOp4bq54buHIC7hu5dr4buXLuG6s+G6peG7kS7DujEuaOG6ucOhaC7DujVo4bu4LuG7l+G7mTBo4bq5LuG7lXMuZjJnLuG6t+G7o2jDqUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhu63GoeG7l+G6uWnhu5ksKuG7kOG6ueG7my5GIGglL+G7kSo=

Phú Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]