(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Thường Xuân hiện có 4 nhà máy thủy điện đang vận hành, gồm: Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng, Dốc Cáy. Hằng năm, các công trình thủy điện đóng góp hàng trăm triệu kW/h điện vào nguồn điện lưới quốc gia, cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho vùng hạ du.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlOG6rCll4bqvMijGoOG7huG6qVYyTcag4buX4bumMcag4bu04bumM8agVTLGoOG6rTPDmTLGoOG7tsOa4bu2xqDhu7Y5MijGoOG6reG6pXsyKcag4bqtKWThu4PGoEA8OzLGoOG6reG6pTMyKMagMWJVxqAxZVXGoDDEkcagw5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5TDueG6qeG7gzsyxqDhuqwpZeG6rzIoxqDhu4bhuqlWMsagKTw7Msag4bu2NMag4bugxqAyKcOZxqAxw5rhu4PGoOG6rSlk4buDxqBAPDsyxqBAVTIoxqDhur9ZMsagKcOZMilPxqAow6ExTcag4buZ4bq9Vcag4buX4buk4bqtT8ag4buG4bqpVjLGoHY8MilPxqDhu5PDmjzGoOG6rCll4bqxMihPxqDhu5Vh4bu2xqDhu5nDmuG7g8OTxqDDueG7qjIoxqAyxq8xT8ag4bu2w5rhu7bGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlezIpxqDhuq0pZOG7g8agQDw7MsagQDQyKMagKDThurXGoCnDmTIoxqDhuq3huqXGrzHGoOG6reG6pTw74bqpxqAg4buALynGoEA8OzLGoOG6v8OZM8agMijhuqnDoTLGoEA8OzLGoDBlxIM8xqDDouG6qWHhu7bGoCg8VU/GoOG7tuG6qTIoxqDhu7ZX4bq1xqAyZcSD4bu2xqDhuq1lxIM8xqDhur/Dmcag4bqnPDIpxqApM+G7pOG6rcag4bu2KTPGoOG6v2IyKMagKeG7pMag4bu44bqpw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBT4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqBQ4bucUuG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu57hu6Lhu5ov4bucUuG7oOG7uFDhu5pT4bugVOG7mlHhuq1T4buc4bugU1Qw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4pTU+G7nuG7lsagVTDhuq3hu4rhu5bhuqwpZeG6rzIoxqDhu4bhuqlWMk3GoOG7l+G7pjHGoOG7tOG7pjPGoFUyxqDhuq0zw5kyxqDhu7bDmuG7tsag4bu2OTIoxqDhuq3huqV7MinGoOG6rSlk4buDxqBAPDsyxqDhuq3huqUzMijGoDFiVcagMWVVxqAwxJHhu5bGoOG7gTzhu7jhuq0p4buK4buWU+G7muG7muG7lsagKSM8KCnhuq3hu4rhu5ZQ4bucUuG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5lV4bq14bqtPDMy4buWw5R3KcOZxqAxw5rhu4PGoOG6rClk4buDxqBAPDsyxqDhu4bhuqlWMsagdjwyKcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5csxqDhu7Thu6YzxqBA4bumMcagVTLGoOG6rTPDmTLGoOG6v1kyxqApw5kyKU/GoFUyxqDhuq0zw5kyxqBAWeG6tU/GoCnDocag4bu2KcOpVU/GoOG7tjkyKMag4bqt4bqlezIpxqDhuq0pZOG7g8agQDw7Msag4bqt4bqlMzIoxqAxYlXGoDFlVcagMMSRT8agMihV4buDxqDhuq3hurnGoEBY4bqpxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu57GoOG7tilkxqBAWOG6qcag4bqtZcag4bu2w5rhu7bGoDIpw5nGoDHDmuG7g8ag4bqtKWThu4PGoEA8OzLGoEDFqMag4bqtPD8yxqApw5kyKcag4bqlw5nGoOG6pzPDmuG6rU/GoEDDmjIpxqAoPMOaT8ag4bu2WeG6tcagMilZ4bqtT8ag4bqn4bq9VcagQOG6oTxPxqDhu7ThuqHGoOG6p+G6qTIoxqDhurUpZcOjMijGoMOaMsag4bq1KTUyKE/GoOG7tilhMijGoDDEkcagMGPhuq1PxqDDouG6qeG7g8ag4bu2KT/GoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqBAfVXGoOG6tSllw6MyKMag4bq/w5nGoOG7tsOa4bu2xqDhu7bDo8agw6LhuqlVMsagMDwmMsagw6LhuqlVMk/GoOG7tsOjxqDhu7YpP8ag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur9ZMsagKcOZMilPxqBAPDrhuqnGoOG6rTw/4bqtxqDhu4fhu6bGoDDEkcag4bu2w5rhu7bGoCnDocag4bu2KcOpVcag4bqt4bqlJjLGoOG7tmIyKMagMGXhuqnGoOG6v+G6u+G7tsag4bqnw5rhuq3GoOG6v8SDPMag4bqtKeG6u+G7tsag4bqtP07GoOG6pcOZxqDhuqczw5rhuq1PxqAgPCwxxqDhuq3huqVVxqDhu7bDmuG7tsagKeG7pDIoxqAxY+G7tsag4bu2OTIoxqDhuq3huqV7MinGoOG7tmRVxqAyKcOZxqAxw5rhu4PGoOG6rSkjM8ag4bq1KWXDozIoxqDhu7YpVjHGoOKAnOG7oMag4bqt4bukPMag4bu2KeG6o+KAnU/GoOKAnOG7nsag4bqn4buuMsag4bqnw5kyKOKAncagMinhu6oxxqDDqTIoxqDhurUpNMagIH3hurXGoOG6rSnhuq88xqAgKTzGoOG7tjTGoOG6rSk8JjLGoOG6rVU8xqDhu4fhu6bhu4PGoOG6pVXDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buZYjIoxqDhur/EgzzGoEA0xqDhuq08PzLGoCnDmTIpxqAgPCwxxqDhuq3huqVVT8ag4bq/WTLGoCnDmTIpT8ag4bu04bumM8ag4bu4ZeG6szIoxqDhu7bDmuG7tsag4bqtKTw/4bqtxqDhu7R9xqDhuq0pIzPGoEDhuqsyKMagw6Lhuqnhu4PGoEB9MinGoDIpZcagMcOa4buDxqDhurUpw5rhuq3GoOG7uDwjeiMyT8ag4bu2WOG6qcag4bqt4bqlY+G7tk/GoOG7tuG6vVXGoOG6v1UyxqDhu7bhuqkyKE/GoOG7tuG6vVXGoDIpWTLGoDJlxIPhu7bDk8ag4buZKVvGoEDhu6QzxqDhu7bDmuG7tsag4bu0w6DGoOG6tSlZMsagMDwmMsagw6LhuqlVMsag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7Msag4bqtKT7GoDIoKTw7MU/GoCk8O+G6qcag4bu2KVsyKcag4bu2w5rhu7bGoOG6rSk8P+G6rcag4bu0fcag4bqtM8OZMsagMinDmcagMcOa4buDw5PGoOG6rCll4bqvMijGoOG7h+G6qeG7gyYyxqAgPCwxxqDhuq3huqVVxqApVTzGoOG6v1U8xqBAWeG6tU/GoCnhu6TGoDBl4bqpxqAyKcOZxqAxw5rhu4NPxqBAZeG6rzIoxqAoPFUzxqDhuq0pOTIoxqBALMag4bq1KcOa4bqtxqApPDsyxqDhur/Dmcag4buH4bq9xqAw4buFxqAgfeG6tcag4bqtKeG6rzzGoOG7tsOa4bu2xqApZcagKTcyKE7GoOG7tinhuqnDnTLGoOG7tH3GoEBY4buDxqBAZMag4bu2w5rhu7bGoOG6tSllw6MyKMag4bqtPDsyT8ag4bq/WeG6rcag4bqtZcag4bq1KTUyKMag4bu2KWEyKMagMGPhuq3GoOG7tMWoM+KApsag4bqlw5nGoOG6pzPDmuG6rcag4bq1KWXDozIoxqDDmjLGoOG6rSk5MijGoOG6rTwyT8agMDwmMsagMOG7pOG7tk/GoOG7tOG7pjPGoEDhu6YxxqDhuq0pOTIoxqDhuqfhuqlh4bqtxqDhuq3huqUzMijGoDE2PMag4bqtezIpxqAp4bqpYTIow5PGoOG6rOG6qVYyxqDhuq0pZMag4bqtKeG6u+G7tsagKTw7MsagMigpPCYxxqDDouG6qeG7g8ag4bqt4bqlezIpxqDhur9ZMsagKcOZMinGoCnDocag4bu2KcOpVcag4bq/w5nGoDA8JjLGoCnDocag4bu2KcOpVcag4bu04bumM8agQOG7pjHGoFUyxqDhuq0zw5kyxqDhu7YpM8agMihl4bqvPE/GoOG6rSk8P+G6rcag4bu0fU/GoOG7tjkyKMag4bqt4bqlezIpT8agQFnhurVPxqApw6HGoOG7tinDqVXGoOG6v8OZxqDhur9iMijGoCnhu6TGoOG7uOG6qcOTxqDhu4ZW4buDxqDhu7jhursyKMag4bu2w5rhu7bGoOG6rXsyKcagKeG6qWEyKMag4bu2NMag4bqtKSzGoOG7h+G7puG7g8ag4bqlVcag4bq/w5nGoOG7tDw7Msag4bq1KcOa4bq1xqDhu4fhur3GoDDhu4VOxqDhuq0p4bq74bu2xqApPDsyxqAyKCk8JjHGoMOi4bqp4buDxqDhuq3huqV7MinGoOG6v1kyxqApw5kyKU/GoOG7h+G7psagMMSRxqBVMsag4bqtM8OZMk7GoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqDhu7g8LjLGoOG6rVnhurXGoOG6tSk1MihPxqDhu7YpYTIoxqAwY+G6rcag4bu0xagzw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7k1UyxqDDouG6qeG7pjLGoDDhu4XGoOG7tsOa4bu2xqAyKcOZxqAxw5rhu4PGoOG6rSlk4buDxqBAPDsyxqDhu7bEkTIoxqDhu7YpZMagQMOgMijGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqBAfVXGoOG6tSllw6MyKMag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoOG7tsOa4bu2xqDDouG6qeG7g8agQH0yKcag4bq/Osag4bu2w5rhu7YpxqDhuq0pOTIoxqDhu7TDmjPGoOG6v8OZxqDDqTIoxqDhu4fhur3GoOG6v8SDPMag4bqt4bq5MijGoOG6reG6pWXhuq8yKMagKeG6seG6tcag4bu2Y8ag4bqtKSxPxqDhuq0pPD/huq3GoDBZ4bq1xqApO8ag4bqtKWEyKMag4bu24bumMinGoOG7tMOaM8ag4buH4bumxqAwxJHGoOG6reG7pDzGoOG7tjkyKMag4bqt4bqlezIpw5PGoOG6tClhPMagKeG6seG6tcag4bqt4bql4bukMcagICk+xqDhuq1l4bqxMijGoOG6rSlk4buDxqDhur/GrzLGoOG6reG7pDzGoCnDocag4bu2KcOpVcagMmXEg+G7tsag4buZ4bq9Vcag4buX4buk4bqtT8ag4buTVTLGoMOC4bqp4bumMsagMOG7hcag4bu2OTIoxqDhuq3huqV7MinGoMO5w6HGoOG7tinDqVXGoDJlxIPhu7bGoOG7meG6vVXGoOG7l+G7pOG6rcag4bqtKeG6qcag4bqtKVnhurXGoEBY4buDxqBAZMag4bu2w5rhu7bGoOG6p2HGoDA8O+G6qcagQCzGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bqt4bqlMzIoxqDDouG6qcOaxqDhuq3huqV7MinGoMOi4bqp4bumMsagMOG7hU/GoCApVTzGoOG6rSnDmuG7tsag4bq/w5nGoEA8OuG6qcagKcOZMinGoOG7tsSRMijGoDIpZcag4buH4bq9xqAw4buFxqDhu7bDmuG7tsag4bqtezIpxqAp4bqpYTIoxqDhu7Y0xqDhuq0pLMag4buH4bum4buDxqDhuqVV4oCmw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOU4butKeG7qOG7tsag4buZOTIow5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlA==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]