(vhds.baothanhhoa.vn) - Để có khuôn viên trường lớp học sạch đẹp, khang trang đón năm học mới, các cô giáo Trường mầm non Tam Chung (xã Tam Chung, huyện Mường Lát) đã gác công việc gia đình để tay bay, tay xẻng, hóa thành những người thợ hồ tân trang lại trường lớp.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwz4buYbUHhu5lsOTIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMy4bur4bux4bup4buV4buZbDPhu4Hhu585bG7hurXhu5U54buT4bq54buTOeG7meG7leG7mTlt4buX4bqzOTIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMy4bur4bux4bup4buV4buZbDPhu7Ftw7k5bXA54buxZeG7mTnhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7kXXFqTlt4bub4buBMi/hu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsMzIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgz4buCxKk54buB4buXOcO0beG7reG7n+G7mTnDgW7DreG7mTnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnhu5F1xak5beG7m+G7gTnhu6vhuqXhu4FtOeG7g2fFqV05w7Rt4bqz4buZbDnhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7g+G7l+G7mTnhu5nhuqnhu5M5beG7m+G7gTnhu5N1bl054buB4bq14buBOeG7geG7nzlsbuG6teG7lTnhu7Dhu6nDvcO64buZbDnhu5Phurnhu5M54buZ4buV4buZOeG7sOG6s+G7kznhu4Bt4but4buZbDkw4bqg4bqtOeG7sOG6s+G7kznhu4Bt4but4buZbF05beG7reG6ouG7ieG7mTnhu5LDvcO64buZbDnhu5DhurXhu7ExOeG7g+G6rTls4bq14buBOeG7geG7n+G7mWw5w4Fu4buJ4buBOWxu4bqzOeG7g8Oz4buZbTnhu4PEqTnhu7HhurPhuqI54bq/4bqz4bqiXTnhu7HhurPhuqI54bqgaOG7mWxdOW3hu5fhurM54buxbcOi4buZbTnhu5ltQeG7mWw54buZbMO9w7puOeG7sW3DuTltcDnhu7Fl4buZOeG7seG7qeG6s+G7mWw54buR4bqlbjnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnhu5F1xakiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo8Oj4bqhxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6DhuqHDoC/DoGHDoOG7h8Ohw6Fhw6HDoMOh4bqh4buxw6PhuqNhxIPhuqHhu5FhIsO1xalse+G7qSHDo2HDoTg54bqz4buR4buxITjhu5htQeG7mWw54buB4bufOWxu4bq14buVOeG7k+G6ueG7kznhu5nhu5Xhu5k5beG7l+G6sznhu7Ftw7k5bXA54buxZeG7mTnhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7kXXFqTlt4bub4buBODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PDo+G6oTg5LzMyL+G7q+G7seG7qeG7leG7mWwzMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buA4bq14buBOeG7geG7nzlsbuG6teG7lTnhu7Dhu6nDvcO64buZbDnhu5Phurnhu5M54buZ4buV4buZOeG7sOG6s+G7kznhu4Bt4but4buZbDnhu4fhu5vhu5k54buHZ8WpXTnDgeG7iTnhu6tu4buZbTnDtG3hu63hu5/hu5k5w4Fuw63hu5k54bux4bupw73DuuG7mWxdOeG7kXXFqTlt4bub4buBIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7mOG6qeG7kzlt4bub4buBOcOgYcOgw6A5LTnDoGHDoOG6oTnhu6vhuqvFqTnhur/huqvhu7E54buD4bq54butXTnhu5ltw73hu5lsOeG7mW1u4buL4butOW3huqXhu5lsOeG7k3fhu4E54burZeG7mTnhu7Hhu6nDvcO64buZbF05bcOi4buZbTnhu5HhurPhu5lsOeG7gXjhurM54buw4bupw73DuuG7mWw54buT4bq54buTOeG7meG7leG7mTnhu7DhurPhu5M54buAbeG7reG7mWw54buD4bqtOeG6oOG7reG7oeG7mWw54buBw6nFqSI54buA4bufOSNuOeG7sG3DsjkjbsOt4buZXTlsbuG6teG7lTnDgW7DreG7mTnhu4F44bqzOeG7seG7qcO9w7rhu5lsbF054buBbeG7lTnhur9uw6zhu7F9OeKAnMOUbeG7reG7n+G7mTnDgW7DreG7mTnhu6tl4buZOeG7gW10bjnhu4F44bqzOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7geG7lznhu5ltbuG7i+G7rTnhu4Ftczltw705beG7neG7mWxdOeG7mcOt4buZOeG7geG6teG7gTnhu4Hhu585bG7hurXhu5U54buD4bqtOeG7seG7qW/hu4FtOeG7sW7hu4vhu5k54buT4but4bqzOcOB4bq74buxOeG7kW7hu4nhu605w4Hhu4s54bux4butOeG7q+G7ueG6sznhu5HhuqVuIjnhu4DhurXhu4E54buBbcOyOeG7heG7kznhu7Hhu7c54buRw6Lhu5M54buT4bubbjnhu4Hhu5/hu5lsOcOBbuG7ieG7gTnhu5ltw719OcOB4bq74buZOeG7gW3hu63huqLEqeG7mTnhuqBuOeG7k+G6qeG7mWxdOeG7geG6teG7sV05bOG6peG7gW1dOeG7g+G6teG7mW05bXAiIiI54buw4but4bqiOeG7k+G7ieG7sV054buZbcO94buZbDnhu4Ft4buv4buZbDnhu7Hhu59uOeG7keG6pW454buB4bqn4buTOeG7sW3DqeG6ojnhu6nDqeG7sTnDgeG7rW45w4FoOcOBw6I54bux4bup4bulOeG7mcOt4buZOWzhuqvhu5k5w7TDrOG7sTltdOG7meKAnSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu6rhurPhu6054buZbUHhu5lsOeG7mWzDouG6ojnhu5HhurPhu5U54buDceG7mWw5beG6qeG7mWw54bur4bqz4bqiXTnDtG3hu63hu5/hu5k5w4Fuw63hu5k54burZeG7mTnhu4FtdG454buBeOG6sznhu4HhurXhu4E54buF4buTOW3hu5vhu4E54burbuG7mW054buD4bqtOW3hu5XDouG7mTnhu7Ftw6Lhu5ltIjnhu5htw7Phu5k54buxbcOi4buZbTnGsOG7reG6pznhu4PhuqXhu7E54buDw73DueG7gV054buB4bufOSNuw63hu5k54buZ4buXbn054oCc4buA4buf4buZbDnDgW7hu4nhu4E54bux4but4bqiOcOBw6nhu7E5w4Hhuqc54buZbcO94buZbDnhu7Ftw6nhuqI5w7Rt4but4buf4buZOcOBbsOt4buZOeG7gXjhurM54bux4bupw73DuuG7mWw54buDZ8WpXTnhu6vhuqXhu4FtOeG7g+G7l+G7mTnhu4HhurXhu4E54buB4buV4buZOeG7g8Os4buZOeG7kXXFqTlt4bub4buBOeG7seG6u8WpXTnDgeG7rW454buBbXRuXTnhu4HhurXhu4E54buB4bufOWxu4bq14buVOeG7g+G7i+G7rTlt4bql4buZbTnFqW3hu6/hu4HigJ0iMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTnhu4fhu7Ft4but4buT4bq/ODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOjw6PhuqHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoOG6ocOgL8OgYcOg4buHw6HDoWHDoeG6ocOj4bqj4buxw6BhxIPhuqPhurfhu5FhIsO1xalse+G7qSHDocOj4bq3ODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mG1B4buZbDnhu4Hhu585bG7hurXhu5U54buT4bq54buTOeG7meG7leG7mTlt4buX4bqzOeG7sW3DuTltcDnhu7Fl4buZOeG7seG7qeG6s+G7mWw54bux4bupw73DuuG7mWw54buRdcWpOW3hu5vhu4E4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo8Oj4bqhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7gOG7n+G7mWw5w4Fu4buJ4buBOeG7k+G7ieG7sTnhu5lt4bub4buBOeG7mW3DveG7mWw54buB4bq14buBOeG7geG7nzlsbuG6teG7lTnhu4Phu4vhu6054buxb+G7gW054buB4bu34buBOeG7sW3hurPhu5M5bG7hurMiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buY4bqp4buTOeG7meG6s+G6ol054buB4bufOU3Dojnhu7Btw7I54buAbeG6s+G7mW1dOWxu4bq14buVOcOBbsOt4buZOcWpbXc54bux4bup4bq14buBbTnhu4NuxKnhu5M54bux4bupw73DuuG7mWw54bq/4bqn4buZOeG7luG7mV054buB4bq14buBbTnhuqDhurM54buDbsSp4buTOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7gW1v4buZbTltdOG7mTnDoGE5w7Thu5MiOeG7hnY54buRw6I54buDbsSp4buTOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7kWg54buBxqHhu5k54buZbW7hu4vhu605w7Rt4buXOcO0beG6qeG7mV054buxbW7DrOG7rTnhu7Ft4buh4buZXTnhu5ltw73hu5lsOcOBdW454buxbsOt4butOeG7gW1vOeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDnhu4NuxKnhu5M54bux4bupw73DuuG7mWw54bqg4bqz4buZbTktOeG7q+G6peG7gW05LTnhu4NnxaldOeG7seG6peG7lTnhu5Phu5tuOeG7g27hu4vhu605w7Ru4buJ4buZOeG7seG7oeG7sTnhu5ltw6nhu7E54buBbeG7lTnhu7Hhu6loOeG7g8Os4buZOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcOB4butbjnhu4FtdG45w4HDojlt4bub4buBOeG7seG6u8WpXTnhu4Hhu5854buAbeG6s+G7mW05w4HDojnhu4HhurXhu4E5bG7hurXhu5U5w4Fuw63hu5k5w7Rt4bq14buBOeG7g+G6rTnhu4F24buZbDnDgXVuOeG6v8OiOeG7geG7leG7mTnhu5htZeG7mTnhu4dl4buZOeG6v+G6p+G7mTnhu5bhu5k54buH4bub4buZOeG7h2fFqTnDtG3hu63hu5/hu5k5w4Fuw63hu5ldOeG7k+G7reG6sznhu4NwOeG7seG7qeG6s+G7mWw54bux4bupbznhu5F1xaldOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buBbeG7lTnhu5nhuqnhu5M5beG7m+G7gTnhu5N1biIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPigJzhur7huqfhu5k54buxbWXhu5k54buB4bqn4buTOeG7sW3DqeG6ojnhu5PhurPhuqI54buT4bqr4buZOcOBw6I5beG6peG7mW05xalt4buv4buBOcO0bW454buRw6I54buTceG7sTlsbuG6teG7lTnDgW7DreG7mTnhu5Phurnhu5M54buZ4buV4buZIjnhu7Dhu7c5bcOi4buVOW104buZOcO0bW454bq/4bqn4buZOeG7sW1l4buZOeG7g8O9w7nhu4E54bq/4bq14buTOeG6v+G6p+G7mV05bG7hu4Xhu5U54oCc4buB4buV4buZOeG7gW1B4oCdOeG7pTnhu4NuxKnhu5M54bux4bupw73DuuG7mWw54bq/4bqn4buZOeG7luG7mTnhu4HGoeG7mTnhu5ltbuG7i+G7rTnDtG3hu5c5w7Rt4bqp4buZOeG7mcOi4bqi4oCdXTnhu4Dhu5854buAbeG6s+G7mW054buBbW7hurM54buraCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OeG6o8OjYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoMOg4bqhw6Avw6Bhw6Dhu4fDocOhYcOh4bqhw6DDoOG7seG6o2Hhuq9hxIPhu5FhIsO1xalse+G7qSHDoeG6seG6ozg54bqz4buR4buxITjhu5htQeG7mWw54buB4bufOWxu4bq14buVOeG7k+G6ueG7kznhu5nhu5Xhu5k5beG7l+G6sznhu7Ftw7k5bXA54buxZeG7mTnhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOeG7kXXFqTlt4bub4buBODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE44bqjw6NhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhu4DhurPFqeG7sW7hu5Xhu5k4M+G7gOG6teG7gTnhu4Hhu585bG7hurXhu5U54buR4bq14buxOeG7keG6pW454burZeG7mTnhu4FtdG454buBbeG7lTlt4bub4buBOeG7q27hu5ltIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gOG7nzlNw6Lhu5k54buwbcOyOUxu4bqz4buZbF05TW7hu4nhu6054bux4bupw73hu6Xhu5lsOeG7sOG7qcO9w7rhu5lsOeG7k+G6ueG7kznhu5nhu5Xhu5k54buw4bqz4buTOeG7gG3hu63hu5lsOeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxfTnhu4LEqTnhu4Ft4but4bq94buZOeG6v8OyOeG7seG7oeG7sTnhu4Ft4buVOeG7meG6qeG7kzlt4bub4buBOeG7k3VuOcOgYcOgw6A5LTnDoGHDoOG6oV054buZbcOiOeG7seG7qcO9w7rhu5lsOcWpbeG7oW45bcO5xak5w4F1bjnhur/hurPhu5k5xrDhu63huqfhu5k54buRw4M54bq/4bqn4buZOeG7g8SpOeG7sW7DrOG7mTltw6Lhu5ltOeG7h+G7m+G7mTnhu4dnxak5w7Rt4but4buf4buZOcOBbsOt4buZXTnGsOG7rWbhu7E5w4Hhu59uOcOB4buFOeG7scO9w7rhu5lsOeG6v+G6s+G7lTnGsOG7reG6s+G7mW054bux4bupw73DuuG7mWxdOcOB4buJOeG7q27hu5ltOeG7g3A54buHduG7mWw5beG7m+G7gTnhu7HhurvFqV054buDcDnhu4FtdG5dOeG7seG7qeG6s+G7mWw54bux4bupbznhu7Hhu5XDouG7mTnhur9xOeG7geG6teG7gTnFqW3GoeG7mWw54buRdcWpOW3hu5vhu4FdOeG7q8SR4buZOeG7q8Oi4buZbDnhu4Phu5fhu5k54bux4bupaDnhu7F1bjnhu7Hhu6nDvcO64buZbCI54buYbOG7rXDhu5k5w7Ru4buZbTnFqW1vOeG7h8Oi4buZbTnhu4Ft4buVOeG7geG7n+G7mWw54bux4bq14buBOeG7mcOi4bqiOeG7g8O9w7nhu4E54bux4bupb+G7gW054bux4bu1OeG7mWzhu61w4buZOeG7gW1uOeG7sW3DvcO64buZbDnhuqDhu63huqLDreG7mTnhu4F44bqzOeG7mW3Dojnhu7Hhu6nDvcO64buZbCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOjw6PhuqHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoOG6ocOgL8OgYcOg4buHw6HDoWHDocOjw6DDoeG7scOgw6DEg+G6r8Og4buRYSLDtcWpbHvhu6khw6HhuqHhurc4OeG6s+G7keG7sSE44buYbUHhu5lsOeG7geG7nzlsbuG6teG7lTnhu5Phurnhu5M54buZ4buV4buZOW3hu5fhurM54buxbcO5OW1wOeG7sWXhu5k54bux4bup4bqz4buZbDnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnhu5F1xak5beG7m+G7gTg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMOjw6PhuqE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buA4bq14buBOeG7geG7nzlsbuG6teG7lTnhu5lt4bq74buZOeG7g8O9w7nhu4E54bur4bu3OW1zOeG7seG7qcO5OeG7gXjhurM54buZbW7hu4vhu6054buDdOG7mTnDgcOyXTnhu4Phu5XDouG7mTnhu7FtxKk54bulOeG7g8Oy4bqzOcWpbcO9dOG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7heG7lTnDtMOsOW3hu5XhuqXhu4FtXTnhu5lsw6LhuqI5w6DDoy3hurFdOeG7sOG7qcO9w7rhu5lsOeG7k+G6ueG7kznhu5nhu5Xhu5k54buw4bqz4buTOeG7gG3hu63hu5lsOeG7q2k54buxcjnhu4Ft4buz4buBOeG7gW3hu5U54bux4bupaDnhu7Hhu7fhu6054bux4bupw73DuuG7mWw5w4HDojnhu7Fuw6zhu5k5bcOi4buZbTnDtG3hurNuOWxu4bqn4buZbDnhu5nhuqnhu5M5beG7m+G7gTnhu5N1bjnDgcOi4buVOcOjLeG6tyI54buY4bqp4buTOW3hu5vhu4E5w6Bhw6DDoDktOcOgYcOg4bqhXTnhu7Hhu6nDvcO64buZbDnhu4fhu7c5w7Ruw6zhu5k54buD4buX4buZOeG6oeG6o+G6oTlt4bub4buBOeG7q27hu5ltXTnDgXVuOeG6rznhu4NuxKnhu5M54bux4bupw73DuuG7mWxdOWxw4buTOcOhOeG7g27EqeG7kznhu7Hhu6nDvcO64buZbDnhu4Ftb+G7mW05w4HDojnEgznhu4NuxKnhu5M54bux4bupw73DuuG7mWw54buRaCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPigJwjdW454bur4bu3OeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buBbeG7rTnhu4PhurXhu5U5w4Hhu4s54buBdDnhu6vhu6U5w4Hhurvhu7E54buBbcOp4buxXTnhu7Hhu6nhurPhu5lsOeG7sW1uw6zhu7E54bq/w7JdOeG7g3A54buHduG7mWw5beG7m+G7gTnhu7HhurvFqV054buBduG7mWw5w4F1bjnhu7Fu4buZbTnhu7Ft4bq54buZOeG7g3JuOeG7k3VuOeG7geG6qeG7mTnhur/huqfhu5k5xaltw7104buZbDnFqW3hurXFqTnhu4Ft4bqp4buTOeG7q+G7l+G7gV05bG7hurXhu5U54buHd+G7gTnhu7Hhu6loXTnFqW3hurXhu7E5beG7reG6ojnhu5ltQeG7mWw5w7TDrOG7sTnGsOG7reG6pznhu4PhuqXhu7E54buDw73DueG7gTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7meG6qeG7kzlt4bub4buBOcOgYcOgw6E5LTnDoGHDoMOgXTnhu4Nl4bqiOeG7q2k54buRw6I54buxbuG7i+G7mTnhu4Phu4s5w4FB4buZbDnhu4Ft4bqr4buBOeG7g8SpOeG7geG7nznDgcOiOeG7seG7qcahOeG7sOG7qcO9w7rhu5lsOeG7k+G6ueG7kznhu5nhu5Xhu5k54buw4bqz4buTOeG7gW3hu63hu5lsOeG7sW7DrMWpOeG7sXfhu4E5beG7lcOi4buZOeG7sW3DouG7mW054bux4buh4buxOeG7mW1u4buJ4buTOcOBdznhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7meG6qeG7kzlt4bub4buBOeG7k3Vu4oCdXTnhu4Hhu585TcOi4buZOeG7sG3DsjlMbuG6s+G7mWw5w7RtZOG7mWw54buDw7Lhu5ltIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhurLhu63hu7Ft4buV4bupODMy4bur4bux4bup4buV4buZbDPhu4LDs+G7mW05TG7hurPhu5lsMi/hu6vhu7Hhu6nhu5Xhu5lsMzIvxakz

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]