(vhds.baothanhhoa.vn) - ...ít hôm sau có đồng nghiệp giới thiệu, nhờ nó làm một bài thơ thật xúc động cho sếp đọc trong buổi tiệc về hưu. Đổi lại, nó được một khoản cảm ơn đủ để uống bia cả tuần.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcOdxanhu4bDveG7p+G7geG7neG6vOG7ieG7gULhuqhw4buBxqHDieG7ieG7gXhqw73hu6fhuq3hu4HDncWpauKApuG7geG7l0PDgMO94buBQsWp4bqwZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6liYmLhu6lC4buBxanDgHnhu4Hhuqrhu4lD4buBxqHhu7Xhu4Hhu53huqLDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Hhu6fGsOG6tsaw4buBQsWpxrB1Q+G6q+G7gcO9xanhurLhu4HDveG7teG7gXhqeeG7gXnDg0Lhu4Hhu5dqxrDhu4FCxanhurDhu4FCxanhu5NC4buBRkTGoeG7geG7ncODw73hu6fhu4HGocWp4buz4buB4bqqc+G6puG7geG7neG7ucah4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4buXQ8SCxrDhu4FCxrB1xqHhu4Hhu4J04buBxanhurpDYuG7geG7nMSCxrDhu4F4a8aw4bqr4buBw73hu7Xhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXnDg0Lhu4F3xanhu7Nsw73hu4HGoWx54buB4bqww73hu4Hhu53DieG7geG7ncO64buBQ+G6oMO94bun4buB4buXxrDhu4nhu4HGoWzhu4FCQ+G7kcO9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G7m0LFqUN54buX4buBxrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWfhu4to4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Vmw6wv4buDw6zhu4Phu5tn4buD4buD4buDaWjDrEJpaGnhu4d44buFLWhn4buDaMOsZ+G7gy1oZ+G7g2jDrOG7h2ctxqHhu7Phu4Lhu6NiduG6puG7p+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/w53FqeG7hsO94bun4buB4bud4bq84buJ4buBQuG6qHDhu4HGocOJ4buJ4buBeGrDveG7p+G6reG7gcOdxalq4oCm4buB4buXQ8OAw73hu4FCxanhurDhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2fhu4to4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6lMw73FqeG7gXnGsMO9xanhu4HFqeG7ueG7iWLhu4HDneG7p0PhuqLDveG6reG7gcavw71C4buj4bqow73hu6NCYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw51zQ+G7geG7p8aw4bqy4buBxqHhu7Xhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBw71q4buz4buB4budw7RH4buBw73hu7XGsOG7geG7guG6tsaw4buBQsOAxrDhu4HhuqjDs8O94bun4buBeUPhuqDDveG7gXhqeeG7gULFqeG6sOG7geG6psWpbMaw4buBxqHhu7Xhu4FCw7V54buBxanhuqLDveG7gXhtw73hu6fhu4F5a8O94bqr4buB4buX4buJR+G7geG7l8SCw73hu6fhuqvhu4FCxanhu5N54buBxqHFqeG7qeG7geG6psWpbMaw4buBxanhurDGsOG7geG7p2rDveG7geG7p2rDveG7gcahxalEQuG6q+G7gcahxalvxqHhu4HGocWpb8O94buBQsOAxrDhu4Hhuqpx4buBxqFtxrDhu4HhuqbFqW7DveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3huqjhu7PDveG7p+G7geG7ncSpeeG7geG7l2vDveG7gXnDg0Lhu4FCxanhurLGsOG7gcOC4buBeGrDveG7p+G7gULDgMaw4bqr4buBQsWpw7PDveG7p+G7gX3hu7fhu4E44bu34buBw73Egsaw4buBQsawc8O94bun4buBeGrhu4HFqeG7ucah4buB4bunxrBBxrDhu4HGocSpxqHhu4F5w4DDveG7gULhur7hu4HDvcWpxrByw73huqvhu4HDvcWpw7RC4buBeGrhu4FC4buzxKnDvWLhu4HDneG7teG7gcah4bu3w73hu4F4auG7geG7neG6vOG7ieG7gcah4bq+xqHhu4F3SeG7gXfFqeG7s+G7ieG7gcWp4bu5xqHhuqvhu4HGocWp4butw73hu4HGocWpQ+G7geG7gmrhu4HFqcawdUPhu4HhuqxDbOG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7gsawdcah4buB4bqqb+G6puG7gUZz4bqm4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4buXxrDDukPhuqvhu4Hhu6fGsOG6suG7gcO9auG7s+G7geG7gsawdcah4buB4bun4bur4buB4budw7VD4buB4bqo4buJ4buB4budw7RHYuG7geG7lsOzw73hu6fhu4HGocWp4bq8w73hu6fhu4F4auG7gcO94bu14buBxqHhurjDveG7p+G7gUJveeG7geG6qsOAw73hu6fhuqvhu4Hhu53EqeG7geG7l+G7tcO94bun4bqr4buB4buCxKnGoeG7gXhE4buJ4bqr4buB4bqmxanhurDGsOG7geG6qOG6sHnhuqvhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4F3xrBzw73hu4FCxanhurzGoeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu5fhu7Hhu4HhuqjhurDGsOG7geG7gm3GsOG7gcO9xanhurrhu4Hhu5fhu7nDveG7gULDgMaw4buB4buCauG7gcahxanhurrhu4nhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4Hhu6fGsOG6suG7geG6rENyw73hu4Hhu5dqxrDhu4FC4buT4bqm4buB4buCdOG7gcO9xalqYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53hu7Xhu4HGoeG7t8O94buBxqHhu7Xhu4FCasaw4buBeGp54buBQsWp4bqw4bqr4buBxanhu4lH4buB4bubw4Lhu4FCxalz4buBw71q4buz4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7l8awc0Lhuqvhu4HGocWp4but4buB4buXxrBzQuG7gXhq4buBw73hu7Xhu4HGoeG7teG7gULFqcO64buB4oCc4budcOKAneG7gULFqeG6sOG7geG6quG7t8O94buB4bqq4bu3w73hu4F3xanGsOG7geG7l2vDveG7geG7l8Oo4buBxqHhu7Xhu4HDvcWpQ+G7gcah4buRQ2Lhu4Eh4buBxqHEqcaw4buBQkPEgsaw4buBw7R54buB4bq24buBw73FqeG6tuG7gULFqeG6uuG6sMO94bun4buBxanhuqLGsOG7gcO0R+G6q+G7gULFqeG6sOG7gXhq4buBxqHDgMO94bun4buBxqFF4buBd8WpbOG7geG7m+G7r+G7gcO9xanDtELhu4Hhu53DuuG7geG7p+G7gMaw4buB4bunb3nhu4FC4bq64bqww73hu6fhu4FC4bq64bqr4buB4buC4bur4buBQsWpc+G7gULFqcOzw73hu6fhu4F94bu34buBOOG7t+G7geG7neG7qcahxanhu4FCxanhu7Hhu4F4auG7gULFqcaw4buBw73FqcO1w73hu4FCasaw4buBxanhu7Phu4nhu4HDvcWpw7RC4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBeW9C4buBxqFs4buB4buX4bu5w71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l9xanGsOG7gULFqeG7s2zDveG7p+G7gcah4bq4w73hu6fhu4FGbEfhu4Hhuqjhu4nhu4HGocWpRELhu4Hhuqrhur7hu4HGoeG6oOG6q+G7gcO9xanhurrhu4HGocSpxrDhu4F44buRw73hu4FCw4DGsOG7gcO9xanhurLhu4HDveG7teG7gXhqeeG7gXnDtEfhu4HGocO1Q+G7gULFqeG6sOG7geG7ncO64buB4bun4buAxrDhu4HGocWp4buz4buBfeG7tcah4buBfeG7n3nhu4F44bq24bqm4buB4buXcsO94bqr4buBfeG7tcah4buBfeG7n3nhu4F4a8aw4buB4bud4bujeeG7geG7l2rGsOG7gULFqeG6sOG7geG6qOG7ieG7geG6qMOJ4buB4bqo4but4buB4bud4bu5xqHhu4Hhu4LhurbGsOG7geG7l2vDveG7gULFqcO1w73hu4F4auG7geG7lkThuqbhu4FZbsO94bunYuG7geG7lkThuqbhu4FZbsO94bun4buBw73hu6fFqeG7o+G7gUbhu7PDveG7p+G7geG7l2zhu7Phu4Hhu5dqxrDhu4FCxanhurDhu4HDvWpH4buB4bqow4Hhu4Hhuqhqw73hu6fhu4F54bq2xrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7icaw4buB4bud4bu14buB4budw7rhu4Hhu4Jq4buz4buBw73hu6duw73hu4Hhu5dqw73huqvhu4Hhu5104buBQnLDveG7gXhq4buBV3Dhu4F7xrDhu4F94burw73FqeG7gULDssO94bunYuG7gX3FqXPhu4F4auG7gcWpc0Lhu4Hhu5dDxILGsOG7gcWp4bu5xqHhu4HFqcOAeeG7geG7ncO0R+G6q+G7gX3hu7XGoeG7gX3hu5954buBw73hu5954buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buB4buX4bux4buB4buC4bu34buBw73EqULhu4Hhu4Jq4buz4buBecOyQuG7gULDgMaw4bqr4buBw73hu7XGsOG7gULDiuG7gcO94buJR+G7gcaha8ahxanhu4F5w7JC4buB4bqo4bqixrDhu4HDveG7p0TDveG7p+G7gcO94bunQ+G7mUfhu4Hhu5dB4buB4budxrBi4buBfcOAxrDhu4FCxanDiuG7ieG7geG7l8awc0Lhu4FXcOG7gXvGsOG7gX3hu6vDvcWp4buBeGrhu4FCxanDs8O94bun4buBxqDDieG7geG7nOG7k0Phu4Hhuqjhu4nhuqvhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buB4buXxrBzQuG7geG7p8awbMaw4buBQsWp4bupxqHFqeG7gcahxKnGocWp4buBw71q4buz4bqr4buBxqHFqUPDveG7p+G7geG6rENH4buBxqHhurjDveG7p+G7gcahxanhu63hu4Hhu4Lhu6vhu4FCxanDs8O94bun4buBfeG7t+G7gTjhu7fhu4F3xanDgMO94bun4buBd8aww7p54buBQuG6qOG7ieG7geKAnMWpasO94bun4buBxanhu7Xhu4nigJ3hu4FC4bqo4bq64bq2xqHhu4F3xanGsOG7gUZDw7RC4buBd8WpQcaw4buBd8Wp4buz4buBQsWp4bqw4buBxalqw73hu6fhu4FC4bqobnnhu4Hhu5dqxrDhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu7Xhu4HGocWp4buz4oCm4buBd8WpxKnGocWp4buBxalqw73hu6di4buBWcO0R+G7gcahw7VD4buBQsWp4bqw4buBw7RH4bqr4buBxqHFqeG7jcO94bun4buB4buXxrBzQuG7gcWp4buJR+G7geG7m8OC4buBQsWpc+G7gcO9auG7s+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7geG7guG7t+G7gcO9xKlC4buBQuG6qMSpxrDhu4FCxrB54buBQsOAxrDhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F5w7RH4buBw73hu6dqR+G7gULhuqjhurLGsOG6rWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOp4oCcfcOAxrDhu4Hhuqpx4buBxqFvQuG7gcWpc0Lhu4F4xKnhu4HFqWrDveG7p+G7geG6psWp4bq64bq0w73hu6dlL+G7o3nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOp4bucw7rhu4FC4bu1xqHhu4HhuqbFqeG6uuG6tMO94bun4buBxqHhurjDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buBQuG7tcah4buBQuG7n3llL+G7o3nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpfcOAxrDhu4Hhuqpx4buB4buCceG7gXnDtUfhu4FC4bqo4bqyxrBlL+G7o3nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpfcWpasO9xanhu4FC4bu1xqHhu4FC4bufeeG7gcahxanhu7Phu4FC4bqobsO94bun4oCdZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4F44buj4bulQuG6qeG6v8Op4oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l94bu34buBOOG7t+G7gULhuqBC4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gXnDg0Lhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4F34buK4buBQsWpQ+G7k0Lhu4HFqWrDveG7p+G7geG7neG7kUPhu4HGocOJ4buJ4buB4budw7RC4buBw73hurrhurbGoeG6q+G7gXhrxrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO9xalq4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxqHhu4Dhu4Hhu53GsOG7geG7nWrhu7Phu4FCa+G7s+G7gcOC4buBw73hurrhurbGoeG7gcO94bun4buzasaw4buBecODQuG7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDvWLhu4E+4buJ4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4bqr4buBw73hu7Xhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7gcOC4buBecODQuG7gTjGsHXDveG7gcO94bunxanGsHLDveG7gcah4bq8Q+G7geG7gnThu4F3xanhu7Phu4nhu4HFqeG7ucahLcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxal14bqr4buBQuG6qMOC4buBQsWpasO9xanhu4F5w4NC4buBw73FqWrhu4HDveG7p8WpxrByw73hu4HGoeG6vENiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu5zEkMO94bun4buBecODQuG7gcahxKnGsOG7gcO94bu14buB4bud4bq64buJ4buBxqFs4buB4buC4bq04buBxqHhu7PDveG7geG7gnThu4HhuqxDcuG6q+G7gXnDguG7gXnDg0Lhu4HGoeG7gOG7ieG7gcWpasO94bun4buBxqHFqUNHcsO94buB4bqq4buA4buJ4buBxqHFqeG7huG7ieG7geG7gmrhu4Hhu5dDw4DDveG7geG7l8Spw73hu4Hhu53huqLhu4Hhu53GsHXDveG7gXhrw73FqeG6q+G7geG7ncawdcO94buBQuG7gOG6q+G7gULGsOG7geG7gsaw4bqr4buBecSpR+G7gULhu6nDvcWp4buBxqHEqcah4buBeOG7s2vGsOG7gULhuqhyw73hu4HhuqbFqeG6oOG7gcWpQ0d1w71i4buBw53hu7Xhu4Hhu5ds4buz4bqr4buBw73FqeG6uuG7geG7guG7k0fhu4HDveG7teG7geG7neG6uuG6tMah4buBeGp54buBxqHFqcOJ4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buB4buCauG7gcahw4DDveG7p+G7geG7gsawdcah4buBxqHDieG7ieG7geG7l2zDveG7gULFqcO1w73huqvhu4HDvcWpw7RC4buBeGrhu4HhuqbFqcSpQuG7gcWpQ0fhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gUJqxrDhu4HDvW7DveG7p+G7gULFqeG6sOG7geG6psWpRGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7iMaw4buBxqHhurjDveG7p+G7geG7l2zhu7Phu4FCxanhurDhu4F3xanGsHPDveG7gcO94bu14buB4buX4bux4buB4bunasO9YuG7gcOdxanhurrDveG7p+G7gcO94bu14buBxqFtxrDhu4F4a8aw4bqr4buBQsWp4bqw4buBeGp54buBw73hu7Xhu4HhuqrEqcO94bun4buB4bqqQ+G6oEJi4buBfcWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buBeGp54buBw4Lhu4E4xrB1w73hu4HDveG7p8WpxrByw73hu4HGoeG6vEPhuqvhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULGsHPDveG7p+G7gXhq4buBxqHFqUNHcsO94buB4bunxrDhu4nhuqvhu4HDvcWpauG7gcO94bunxanGsHLDveG7gcah4bq8Q+G6q+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7gXjhurrhurDDveG7p+G7geG7l+G7ieG7gcah4bu5xqHhu4Hhu5fhu4nhu4Hhu53huqLDveG7p+G6q+G7gcSp4bqm4buBeOG6vsah4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcO9xalB4buBeHLDveG7gcahQ8ODxqHhu4HhuqrhuqDDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HGoWzhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4HDguG7gULFqWrDvcWp4buB4bqmxanhuqDhu4F44bq2w71i4buBxqDDgMO94bun4buB4buCxrB1xqHhu4FCxanhu6vhu4HhuqxD4buJw73FqeG7geG7ncaw4buB4bqsQ+G7mcO94buBeGvGsOG7gXhq4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBecO0R+G7gcahxKnGsOG7geG7nXThu4FCasaw4buBd8Wp4buz4buJ4buBxanhu7nGoeG7gULFqeG7o+G7s+G7gXfGsMO6Q+G7geKAnOG7neG6sMO94buB4budw7JC4buBxalqw73hu6figJ3huqvhu4F3xanGsHPDveG7gcO94bu14buB4bub4buRw73hu4HGoWx54buBQsWpw7RH4buBw73FqWp54buB4buCauG7gULhu6t54buB4budc8O94buBQsWp4bqw4buB4budw7rhu4Hhu6fGsGzGsOG7gUJB4buJ4bqr4buB4budw7rhu4FCxaluw73hu6fhu4HFqeG7s+G7iWLhu4F94bqo4buzw73hu6fhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dDxILGsOG7geG7l8aw4buJ4buBxqHFqcawdEPhu4Hhu4LhurbGsOG7geG7neG6osO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG6q+G7gcO94bu14buBxqHhu4nhu7Phu4HFqeG6vMO94bun4buB4bud4bujeeG7gULFqeG6sOG7geG6qOG7ieG7geG7neG7ucah4bqr4buBw73FqcawdEPhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBd8Wp4bujw73hu4HFqeG7iUdi4buBfcWpc+G7geG6qOG6osaw4bqr4buB4bupQuG7gcWpw4B54buB4bqq4buJQ+G7gcah4bu14buB4bud4bqiw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bunxrDhurbGsOG7gULFqcawdUPhuqvhu4HDvcWp4bqy4buBw73hu7Xhu4F4annhu4F5w4NC4buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buBQsWp4buTQuG7gUZExqHhu4Hhu53Dg8O94bun4buBxqHFqeG7s+G7geG6qnPhuqbhu4Hhu53hu7nGoeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7l0PEgsaw4buBQsawdcah4buB4buCdOG7gcWp4bq6Q2Lhu4Hhu5zEgsaw4buBeGvGsOG6q+G7gcO94bu14buB4bud4bq64bq0xqHhu4F5w4NC4buBd8Wp4buzbMO94buBxqFseeG7geG6sMO94buB4budw4nhu4Hhu53DuuG7gUPhuqDDveG7p+G7geG7l8aw4buJ4buBxqFs4buBQkPhu5HDvWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqXvhu4lD4buBd8WpxrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXdzQuG7gcO9a+G6puG7geG7gmrhu7Phu4HFqcODxrDhu4FCxanhurDhu4HDncWp4buGw73hu6fhu4F9xanGsOG7gXvhu6/hu4Hhu5bDtELhu4FXxalDw7RC4buBxqHDieG7ieG7gcWpQ0d1w73huqvhu4FCxanDs8O94bun4buBfeG7t+G7gTjhu7fhu4HGoeG6vOG7gcO94bunakfhu4HFqeG7icaw4buB4buXQ8SCxrDhu4Hhu53hu6Phu7Phu4FCRMaw4buBQsWp4bqw4buB4buXcsO94buBxanDgMO94bun4bqr4buB4budxKnDvcWp4buBRuG7o+G7geG7nXPDveG7gcahxKnGoeG7gcah4bqw4buB4bqsQ+G7icO94bqr4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4Et4buB4buX4buJw73hu4Hhu53hu5FD4buBeGrhu4HGocSpxqHhu4F54bqgxrDhu4HhuqxD4buJw73hu4HFqXXhu4FCw4rhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDveG7p2pH4buBw73hu7Xhu4F4annhu4HDguG7gTjGsHXDveG7gcO94bunxanGsHLDveG7gcah4bq8Q+G6q+G7geG6qOG6osaw4buBecOC4buB4bqow4PDveG7p+G7geG7m+G7kcO94buBLeG7geG7ncO64buBd0jhu4HFqeG6tOG6puG7geG7neG6osO94bun4buBZELDtELhu4HDvcWpxrByw73hu4F4auG7gcWp4bq04bqm4buB4bud4bqiw73hu6fhu4F5xrB1w73hu6fhu4FCxanDgMawxJHhu4F4annhu4FCxanhurDhu4HGocWpRMah4buBQnNC4bqr4buBQsWp4bqw4buBxqHFqUTGoeG7gULFqeG7ueG6q+G7gULFqeG6sOG7gXfFqeG7icaw4buB4bunxrBsw73hu6fhuqvhu4FCxanhurDhu4F3xanhu4nGsOG7gULhuqjhurrhurDDveG7p+G6q+G7gULFqeG6sOG7gcO9w4DDveG7p+G7gULFqcOAw73hu4F54bq2xrDhuqvhu4FCxanhurDhu4FCw7LDveG7p+G7geG6qnPhuqbhuqvhu4FCxanhurDhu4FCw7LDveG7p+G7geG7l+G6ouG6q+G7gULFqeG6sOG7geG7l8Spw73hu4Hhu53DtELhuqvigKbhu4HDneG7teG7gcah4bu3w73hu4HFqeG6tOG6puG7geG7neG6osO94bun4buB4buC4bq2xrDhu4F5w4NC4buB4bqq4bqg4buB4bqqxrDDvcWp4buB4buCxrByw73hu4HGoeG7teG7gULFqcawcsO94buBd8WpxrBzQ+G7gXhqeeG7gULFqeG6sOG7geG7ncO64buB4oCc4bqqbMO94buBRkPDtELigJ3hu4F34bux4bqm4buBQsWp4bqw4buBxqHFqeG7s+G7gcahxKnGoeG7gULhu5Phuqbhu4FCxanhurDhuqvhu4FCQ0fDusO94buBQuG7k+G6puG7gULFqeG6sOG7geG7neG6vMO94bun4buBQnLDveG7gcahxKnGoeG7geG7guG7seG7gXhtw73FqeG7geG7nWvhu7Phu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG6q+G7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buBxqHhu5HDveG7geG7l8SC4buB4bqqQ8O94bun4buB4buCauG7s+G7geG6quG6sOG7gUdzQ+G7gXhI4buBeOG7scahxanhu4Hhu5vhu7fDveG7p+G7gcahxanhu4bhu4FCxanGsOG7gcO9xanDtcO9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfcWpw7PDveG7p+G7gX3hu7fhu4E44bu34buB4buXbOG7s+G6q+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7ncSpeeG7gcahxKnGoeG7gULFqcaw4buBw73FqcO1w73hu4FC4bq+4buBxrDDveG7gULFqeG6sOG7geG7ncaw4buB4oCcw73hu6fhuqLGsOG7gXhy4oCd4bqr4buB4oCc4buXQeG7gXnhuqDGsOKAneG6q+G7gcO94bu14buB4buC4buVw73hu4HhuqrhuqDDveG7p+G7gXfFqUHhu6Phu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO9xanhurLhu4FCxanGsHNC4buBeOG7k+G6puG7geG7neG6uuG6tMah4buBecODQuG7gXdyw73FqeKApuG7geG7l0PDgMO94buBQsWp4bqw4buBxqHhu7Xhu4FCxanhurrhurDDveG7p+G7gcWpxrB1Q+G6q+G7gcO0R+G7gXhq4buBxqFs4buBecODQuG7gcahxanGsHPDveG7gXjhurrhurTGoeG7gXfGsMO9xanhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8Opw53hu6dDR3LDveG7gSnFqeG7s8O94bunZS/huqbDqQ==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]