(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều bươn chải, vất vả lao động và tích góp, cuối cùng gia đình bà Mão xóm tôi cũng hoàn thiện xong căn nhà xây kiểu mới khang trang. Làm xong nhà, bà Mão vui lắm. Ông bà cẩn thận chọn ngày đẹp để mời xóm làng tới thăm nhà mới.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqVnDg0Lhu4HGocWpQ0d1w73hu4Hhu4J04buBw73FqWrhu4F54bq2xrBlL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/DqXvhu4lD4buBw73FqcawdEPhu4Hhu5fhurrhurDDveG7gcahxalsxrDhuqvhu4Hhu4LDtELhu4Hhu4Js4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu4Jq4buBQuG7qcahxanhu4Hhu6fhu7Xhuqbhuqvhu4HGoUPhuqDGsOG7gcahxJDDveG7p+G7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7gUbhu7V54buBQsOAxrDhu4HGoeG6uMO94bun4buBxanhu7Nqw73hu4FCxanGsHXDveG7gUbhu7PDveG7p+G7gcahbsO94buBw73FqWrhu4FGw7VH4buBd8aww7pD4buBeeG6tsaw4buBd8Wp4buJw73hu6fhu4FC4bqo4buJw73hu6di4buBWGp54buBRuG7s8O94bun4buBw73FqWrhuqvhu4Hhu5dq4buBWW3hu7Phu4Hhu4JDxrDhu4F4b3li4buBPcO94bun4buB4buXauG7gcah4buZw73hu4FCxanhu5PDveG7gcahxanhu7nDveG7gcO94bunakfhu4Hhu53hu6Hhuqbhu4Hhu53DuuG7gXnhurLGsOG7gUbhu7V54buBeGrDveG7p+G7gULhurbGsOG7gULFqW554buBw73FqWrhu4F54bq2xrBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw6zhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWjDreG7h+G6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqHhu5vDvWLhu5fhu4nhu7NCxanhu4nDvcWpxanhu7Phu4li4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buFZsOsL+G7heG7g2bhu5tn4buHw6xo4buHZmhCZmdmZ3jhu4st4buJw73FqS15xrDDvcWpLcWp4buz4buJLeG7guG7oy3DvcWp4buJYnbhuqbhu6fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v1nDg0Lhu4HGocWpQ0d1w73hu4Hhu4J04buBw73FqWrhu4F54bq2xrDhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2jDreG7h+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpfeG6qOG7icO9xanhu4F5xrDDvcWp4buBxanhu7nhu4li4buBZMOd4bunQ+G6osO94bqt4buBxq/DvULhu6PhuqjDveG7o0LEkWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53FqeG6uuG7gcWp4buRQ+G7gcWpc0Lhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bqmxalF4buBw73hu4bhu4FCxanDgMO94buB4bqsQ3Lhuqvhu4Hhu5dq4buBWW3hu7Phu4FG4bu1eeG7gULDgMaw4buBQuG7qcO9xanhu4FC4burw73FqeG7gUbDgsaw4buBeMOCxrDhu4F4a8aw4buB4bqqxrByw73hu6fhu4HDvW7DveG7p+G7gXjhu4nhu7Phu4Hhu53Dg8O94bun4buBw71yw73hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FG4bu1eeG7gcO9xanGsHRD4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG6rENI4buBeXPDvWLhu4HGoMWp4bq64buJ4buBd8O64bqr4buB4buXauG7geG7guG6oMO94buBQsWpbOG7s+G7gULhu6nDvcWp4bqr4buBw73FqWrhu4HGoeG7teG7geG7l0PhuqLDveG7p+G7gcahxalD4bqgxrDhu4HGocWp4bupw73huqvhu4F54bq24buB4bqo4buJQ+G7gUbhu4nDvcWp4oCm4buBbsO94buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcWpc0Lhu4Hhu4Lhu5XDveG7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBxqHFqcaw4buJ4buBxqHFqeG7s+G7gcWpasO94bun4buBRuG7tXnhu4FGQ8O94bun4buB4bqsQ+G7icO9xanhu4HGocWp4bq84buB4bupQuG7gXfFqcaw4buBeeG7icO94bun4buB4budxrDhu4HGocWp4bq04buB4buXxKnDvWLhu4HGoOG7teG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5ds4buz4buB4buXauG7geG7m2vGsOG6q+G7gcWp4buz4buJ4buBQuG6qMSpxrDhuqvhu4Hhuqjhu4lD4buBxqFB4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4buC4bq64bqyw73hu4HDvcWpauG7geG7l2rhu4FC4bqo4bqiw73hu6fhu4Hhu510Q+G7gXhq4buB4bud4bqi4buB4bqqa8ahxanhuqvhu4F54buJw73hu6fhu4Hhu53GsOG7geG7l8Spw73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXfFqeG6oMaw4buBQsawdMO94bqr4buBxqHhurjDveG7p+G7geG7ncOJ4buB4budw7rhu4F5Q+G7ieG7gcahxKnhuqvhu4FCxanhu7FCYuG7gTjhu5NH4buBw73FqeG6usO94bun4bqr4buB4buXauG7gVlt4buz4buBeGvGsOG7gcO94bunxanhu6/hu4F3xanEqcah4bqr4buB4buXauG7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBw73hu7XGsOG6q+G7gcO9xalq4buBeeG7q8O9xanhu4HGoeG7teG7gcahxKnGsOG7geG7p+G7q+G7gULFqeG7q+G7gcahxanhu7Phu4HFqWrDveG7p+G7gUbhu7V54buBxqHEqcaw4buB4bud4bu14bqr4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7icaw4buBxqHFqXLhu4HDvWzGsOG7gcahxalD4bqgxrDhu4Hhu5fhu7Hhu4HhuqjEqXnhu4HDvW/DveG7p+G7gcWp4buJR+G7gXnhurbhu4Hhuqjhu4lD4buBw73hu6fhu7VC4buBxanhurDGsOG7geG7p8awauG6q+G7geG7guG6tsaw4buBeGvGsOG7gcahxanhu7Phu4HFqWrDveG7p+G7gUbhu7V54buBxqHEqcaw4buBw71qR+G7gcWp4bu54buBeGvGsOG7gcahxanhu7Phu4F54burw73FqeG7gcahxKnGsOG7gXfFqcSpxqHhuqvhu4HGoeG7teG7geG7ncaw4buB4budw7VD4buBeWrhu4FCxanGsHVCYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpWGrhu4FC4bupw73FqeG7gULhu6vDvcWp4buB4buXauG7gVlt4buz4buBQsWp4buzbMaw4buBecSpxrDhu4HDvcWp4bq64buB4buC4buTR+G6q+G7gcahxanhurzhu4F3xanDgMO94bun4buB4bqmxalsxrDhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4Hhu5dq4buB4bub4bq64buB4bubbOG7geG7p+G7q2Lhu4HDncWpxrB0Q+G7gcO9bnnhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhuqvhu4HDvcWpauG7geG7l2rhu4HDveG7p8Wpw6jhu7Phu4F4a8aw4buB4bqmxalsxrDhu4HDvUPDgMaw4buBxqHhu7PDveG7gW7DveG7gcWp4bu5xqHhuqvhu4Hhu5dq4buBWW3hu7Phu4Hhu51qw73FqeG7geG7ncO64buB4bqoQ8ODw73hu6fhu4Hhu4LhurrhurLDveG7gcahxanhu7Phu4HGocWp4bqiw73hu6fhu4HGocWpbnnhu4Hhuqrhu7XGoeG6q+G7geG7ncaw4buBeGp54buB4bunxrBE4bqm4buB4buCxrB1xqHhu4HGocWp4buz4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULhu4nhu4Hhu51zw73hu4Hhu6fhu5HDveG7gcahxalFxqHhu4HDvW55YuG7gVfFqcaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcah4buzw73hu4FEQuG7geG6qOG7ieG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG7ncaw4buBeGp54bqr4buBxqHhurjDveG7p+G7gXhq4buBeETGoeG7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7gULhuqjDguG7geG7gnRi4buBw53FqcawdEPhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeGvGsOG7geG7l2zhu7Phu4Hhu5dq4buB4buba8aw4bqr4buB4bud4buJw73hu6fhu4Hhu53GsOG7gXhqeeG7geG7p8awROG6puG7geG7gsawdcah4buBw4Lhu4HGocWp4buz4buBw73FqWrhu4Hhu6fGsGpD4bqr4buBeeG6uuG7ieG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu51zw73hu4F5w7JC4buBw71vw73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buB4budc8O94buB4bud4buRQ+G6q+G7geG6rEPhu5HDveG7gcSp4buz4buB4bqqa8ahxanhu4Hhuqpx4buBeGvGsOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4F5Q+G6oMO94bqr4buBQuG6qMOC4buB4buCdOG7gcahxKnGsOG7gUbhu7V54buBw71ExrDhu4HDveG7p8Wpw6jhu7Phu4Hhu4LhurbGsOG7geG7neG6osO94bun4buB4bqoQ8ODw73hu6fhu4F4w7R54buBeOG7o3nhu4F4annhu4Hhu6fhu6vhu4HGocWp4buz4buB4buCw7RC4buB4buCbOKApmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpWGvGsOG7gcO94bu1xrDhuqvhu4HGoeG7teG7gXhx4buBxqHEqcah4buBxqHhu7PDveG7geG7l2rhu4F44bq2w73hu4F4csO94buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqFsw73FqeG7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gXfFqeG7teG7gXfFqW7DveG6q+G7gULFqeG6uuG6sMO94bun4buB4buX4bqg4buBeeG7oeG7gUJs4buz4buBQuG7kcO94buBw71Dw4DGsOG7gW7DveG7gcWp4bu5xqHhu4HDvXLDveG7geG7nXRD4buBw73hu6fhu7Phu4nDveG7gcO94bun4buzbcO9YuG7gT7hu4nhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu53GsOG7gXhqeeG6q+G7gcO94bun4buzasaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buBd8Wp4buzbMO94buBxqHFqcaw4buBQsawckPhu4HGoeG7kcO94buBQsWpxrBzQuG7gULFqeG7q+G7gULGsHTDveG7gXjhurrhurDDveG7p+G7gcah4bu3w73hu4FCxanDiuG7ieG7geG7l+G7ieG7s+G7gcO9xanGsHJD4buB4buddEPhu4Hhu6fhu4DGsOG7geG7gnThu4HGocWp4buz4buB4buX4bqg4buBeeG7oWLhu4HGoOG6uMO94bun4buB4buC4bur4buBQsWpc+G6q+G7gcWp4bqww73hu4Fo4buBw71ueeG7geG6rEPhu4nhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4Hhu5dq4buBQuG7qcahxanhu4Hhu6fhu7Xhuqbhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXnDg0Lhu4F3xanhu7Nsw73hu4F3xanhu4nhu4F3xanEqeG6q+G7geG7ncOJ4buB4budw7rhu4FGw7VH4buBxqFuw73hu4HDvcWpauG7gXnhurbGsOG7gXfFqeG7icO94bun4buBQuG6qOG7icO94bun4buBQsWp4buJR+G7gULFqXPhu4HDvcWpauG7gcah4bq44buBRuG7k+G6puG7gUZ1YuG7gcOdxalq4buBRsO1R+G7gUbhu7PDveG7p+G6q+G7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7geG7gkPGsOG7gXhveWLhu4FZQ+G6oMO94buBxqHFqcaw4buJ4buB4bqqcOG7gcO9xrB0eeG7geG7gkPGsOG7gcah4bu14buBw73FqWrhu4F54bq2xrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gXhqw73hu6fhu4FG4bu1eeG6q+G7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7gcahxanhu7nDveG7gcO94bunakfhu4Hhu53hu6Hhuqbhu4Hhu53DuuG7gXnhurLGsOG7gXnhu7nGsOG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu51zw73hu4HGocWpQ8O94bun4buB4buCQ8awYuG7gThq4buBxqHFqUNHdcO94buBeeG6ssaw4buB4buCdOG7gcO9xalq4buBeeG6tsaw4buBxqHDieG7ieG7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gULhurrDgsO94bun4buBxqHFqeG7jcO94bun4buBxqHhu7Xhu4Hhu6fhu6vhuqvhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4F4a8aw4buBxqHhurjDveG7p+G7gULFqWrDvcWp4buBxqHFqcOJ4buB4buddOG7gcahxanhu7Phu4F54bu5xrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4buXasO94buBQsSpw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6kt4buBxqDDgOG7geG7suG7icO9xanhu4HhurDGsOG6q+G7gcahw4Dhu4Hhu51t4buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu5dq4buBWW3hu7Phu4F54bqyxrDhu4Hhu4J04buBw73FqWrhu4F54bq2xrDhu4HGocWp4bq64buJ4bqnZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6kt4buB4buieeG7geG7neG6uuG6tMah4buBeeG6ssaw4buB4bqo4bqixrDhu4Hhu5fEqcah4buBa2Lhu4HGoMWpb8ah4buBRuG7tXnhu4HDvcWpauG7gXnhu6vDvcWp4buB4buXxKnGoeG7gcO0R+G7gXnhurLGsOG7gcahbGLhu4Hhu5bEqcah4buBxqHhu7Xhu4Hhu53GsOG7gXfFqcOAw73hu6fhuqvhu4HFqcOAeeG7geG7neG7teG7geG7o3nhu4Hhu53hurTGsGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqS3hu4E04buBQsWp4bur4bqr4buB4budbeG7gXnhurLGsOG7gXhq4buB4budxrDhu4HGocWp4bq8YuG7gcOdxanhurrDveG7p+G7gULDgMaw4buBxqHhurzhu4FCxanDtEfhu4Hhuqrhu4nhu7Phu4Hhuqrhu4nhu7Phu4HDtEfhu4HGocOA4buBa2Lhu4Hhu5bDtUfhu4Hhu6fGsOG6suG7gcah4bu3w73hu4Hhu4nGsOG7gXnhurLGsOG7geG7gnThu4HDvcWpauG7gXnhurbGsOG7gcO94buG4buJ4buB4budw7VD4buBeWrigKbhu4HDvcWpauG7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7gcah4bq84buB4buXakfhu4Hhu4JxYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpLeG7geG7lsSpxqHhu4FZbeG7s+G7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu4Lhu6vhu4F5Q+G6oMO94buBeeG7ucaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG6quG7icO94bun4buBxqHFqUPDveG7p+G7geG7gkPGsOG7geG7guG6tsaw4buB4bunxrDhu4nhu4Hhu53hu6vDvcWp4buBQsWpw4DGsOG7geG7l8SpxqHhuqvhu4HGocWp4bq84buB4buXxKnGoeG7gcO0R+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4HhuqbFqWzGsOG7gXhq4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcah4bu14buBQuG7qcO9xanhu4HDvWpH4buBd8aw4buJ4buB4budw7VDYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpLeG7geG7nG3hu4Hhu51qw73FqeG7gXhq4buBQsWpc+G6q+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7gXnhurLGsOG7geG7p+G7q+G7gXlq4buB4bqow4Hhu4Hhu53DgMO94bun4oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6kt4buBfcWpc+G7gULDgMaw4buBxalBxrDhu4HGocSpxqHhu4Hhu5dq4buBw73FqeG7n+G6q+G7gUbhu7V54buBxqHFqUTDveG7p+G7gULhu4nhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXnDtEfhu4HDvcWpauG6q+G7gcah4bu14buBxanhurDDveG7gcO9bnnhu4HGocWpRcah4buBw73FqWrhu4HGocWp4bq84buBecO0R+G6q+G7gcO9c0Phu4F3xanDgMO94bun4buB4buJw73FqeG7geG7o3nhu4HFqeG7ueG7gcWpasO94bun4buBQsWp4bur4buBxqHhurjDveG7p+G7gXhq4buBxalqw73hu6fhu4FG4bu1eeG7gULFqcO1w73hu4FCxanGsHNCYuG7gcOdc0Phu4Hhu5dq4buBWW3hu7Phu4Hhu5dq4buBw7RH4buBeeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nhu4Hhu53hu6vDvcWp4buBQsOAxrDhu4F5auG7gXfFqcOAw73hu6fhu4F54bqyxrDhu4HDvcWpauG7geG7l2rhuqvhu4F4xrB1Q+G7geG7l2rhu4HGoeG7teG7gcO94bu1xrDhu4F3xanDgMO94bun4bqn4buBw53FqWrhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBQuG7ieG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu51vw73hu4Hhu53hu7Phu4F5bcaw4buBeeG6tsaw4buB4bqsQ0dzQuG7geG7neG7scO9xanhu4F54bqyxrDhu4HGoWzhu4FG4bu1eeG7geG7ncO0R+G6q+G7gcahxanhurzhu4F4annhu4HGoeG6ruG7geG7l8O1R+G7geG7p8aw4bqy4buBQuG6oMO94buBd+G7n3nhu4F4b3nhuqvhu4Hhu53DisO94bun4buBw73hu6fFqeG7r+G7geG6quG7icaw4buBxqHFqeG7s+G7geG7l2rhu4FZbeG7s+G7gXlq4oCm4buBQsODxrDhu4Et4buBw4DDveG7p+G7gVhyw73FqeG7gcO9bUfhu4Hhu6fGsOG6suG7gcO94bun4bqixrDhu4Hhu6fhu5HDveG7geG7neG7teG7gXhyw73hu4FCxrBzw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6kt4buB4buWxKnGoeG7gVhyw73FqeG7gcO94bu1xrDhu4Hhu51Ew73hu6fhu4Hhu53DtEfhu4Hhu5fEqcah4buBa2Lhu4F74bqgw73hu6fhu4HGoWvDvcWp4buBw73FqeG7iUPhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4HDvcWpxrByQ+G7gcO9bnnhuqvhu4Hhu4nGsOG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu5fGsHNC4buB4buXxKnGoeG7gVlt4buz4buBeGrhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBQsWpc+G7gcO9auG7s+G7gXlqYuG7gcWow4B54buBQuG6qOG6uuG6tsah4buBxqHFqeG6osO94bun4buB4bujeeG7gcah4bu3w73hu4Hhu5ds4buz4bqr4buBw71zQ+G7gcO9xalq4buB4buXxKnGoeG7gVlt4buz4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gXnhurLGsOG7geG7gnThu4HDvcWpauG7gXnhurbGsOG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhuqpx4buBd8awc3nhu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7l2vGoeG7geG6quG7icO94bun4buBecOKw73hu6fhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4Hhu5fEqcah4buBw7RH4bqr4buB4buC4bur4buBeOG7kcO94buBw71q4buz4buBw73FqWrhu4Hhu6N54buBxqHhu7Xhu4Hhu4LGsHXGoeG6q+G7geG7l8SpxqHhu4HDtEfhu4HGoeG6uMO94bun4buB4bqq4buJw73hu6fhu4FCxalueeG7gcWpQcaw4buBw73FqcawdULhu4FC4burw73FqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqS3hu4Hhu5zDtEfhuqvhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBQuG7ieG7geG6quG6oMO94bun4buBw73FqcawdULhu4FC4burw73FqeG7geG7guG6tsaw4buBxalqw73hu6fhu4FG4bu1eeG7gcO9xanhurrhu4Hhu4Lhu5NH4buBeWrhu4HGocSpxqHhu4Hhu5dq4buBxqHhu7fDveG7gXhuw73hu4FCbsO94buB4bun4bur4buBw73hu4bhu4li4buB4bucasO9xanhu4HhuqjDs8O94bun4bqr4buBRm3hu4HFqcODxrDhu4HGoeG7teG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HDvWpH4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcO94bu54bqr4buBw73FqeG6usO94bun4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBRuG7tXnhu4HDvWpH4buB4buJxrDhu4HhuqrhuqDDveG7p+G7gULFqXPhu4HDvWrhu7Phu4Hhu5vDtcO94buB4buXxrBzQuG7gcahbGLhu4F9xanDgMaw4bqr4buB4budw4rDveG7p+G7geG7l2rDveG7gULEqcO94buBw73hu4bhu4nhuqvhu4F3cOG7s+G7geKAnOG7nXPDveG7gULhu4nGsOKAneG7geG7l2rhu4FZbeG7s+G6q+G7geG7l2rhu4HDtEfhu4F4a8aw4buB4bqqQ0fhu4HDveG7p8Wp4buv4oCm4buBSuG7gXlq4buBw71qR+G6q+G7gcWpw4B54buB4bud4bu14buBecO0R+G7gcO9xalq4buBxqHFqUTDveG7p+G7gULhu4nhu4FC4buT4bqm4buBQuG6qEPDveG7p+G7gcOC4buBxqHEgsO94bun4buBw73FqWrhu4Hhu5dq4buBWeG7k8O94buB4bqo4bqixrDhu4HGocSQw73hu6fhu4Hhu53GsOG7gcahxanhu7Phu4Hhu4JDxrDhu4HDvcWp4buf4buBLeG7gcOAw73hu6fhu4FYcsO9xanhu4FCxrBz4bqm4buBeOG6ssaw4buB4buCauG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu53DuuG7gXdzQuG7gULFqUTGoeG7gcahQ8ODxqHhu4Hhu5dqw73hu4F4Q+G7k8O9YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8OpV8WpxKnDvcWp4buBWMODxqFlL+G6psOp

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]