(vhds.baothanhhoa.vn) - Việc giá xăng dầu tăng lên mức cao nhất trong 8 năm qua đang gây áp lực lớn đối với nhiều ngành nghề, đặc biệt là việc tăng chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất, buộc nhiều mặt hàng hóa phải tăng giá bán.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qeG6reG7j+G6qeG7sEF0ZeG7qeG7rWXhurREZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7Fy4bqzZcO0b8OCZeG7qXThu5vhu7Fl4bq04bqsw7Vl4bq04buL4buxcmXDtWbhu61l4bqtL+G7j+G6qeG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqkxdOG7n8O1ZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7FyZcO0b8OCZeG6tOG7i+G7sXJl4bup4bub4buxZeG7q0PDtWXDtWbhu61l4buxc27hurRl4bq04bq24but4buxcmXhu4Nl4bux4buL4burZeG6sMOCZmXhu5Fm4buxcmVybcOKZWfhuq5l4bupxJDDtWXhu6nDgOG7sWXhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGXhu7FzdOG7o8OCZeG7sXJo4buxc2Xhu7Fyc+G7o+G6s2Xhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXhu6loZeG6uHThu5/DtWXhurThu4vhu7FyZcO1c3Rl4bquc3Vl4bq4w7Phu7Flw7Vzw4LDiuG7oeG7seG6s2XDtXN0ZeG6rnN1ZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6s2Xhu4/DguG7t8O1ZeG7sXN04bujw4Jl4burauG6tGVzaOG7sXJlc+G7r2Zl4bquc8OtdGXhurThu4vhu7FyZXJ0Z2Xhu49n4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqt4buP4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkcO04bq0c8OC4bur4buPZXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG6v+G6veG6u+G6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurvDqeG7hy/hurnhu4Xhu4fDtOG6veG6ucOq4bq74bq74bq/4buH4bq04bq/4buFw6rhu4fhu4Hhu6nDqeG6tcWp4bqucuG6r+G6tsOgw6rhu4PhurvEkWVm4bup4bq0w6DEkeG7sEF0ZeG7qeG7rWXhurREZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7Fy4bqzZcO0b8OCZeG7qXThu5vhu7Fl4bq04bqsw7Vl4bq04buL4buxcmXDtWbhu63EkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkeG6v+G6veG6u8SRZS/huqnhuq0v4buP4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqpMXThu5/DtWVydGdl4bq84buL4buxcmXDtG/DgmXhurThu4vhu7FyZeG7kWbhu7FyZXJtw4pl4bqyQ8O1ZeG7meG6rmXhu6nhu5vhu7Fl4buxc3Thu6PDgmXhu7FyaOG7sXNl4buxcnPhu6PhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqku4bq24but4buxcmXhuq5zdOG7m+G7sWXhu5F04bujw4Jlw7Vz4bul4buxc2VydGdl4bq84buL4buxcuG6s2XDtG/DgmXhu7FyaMOKZeG6ueG6uS3hurvhurNlcnRnZeG6vOG7i+G7sXJlO+G7rOG7sGXhu4Xhur9l4bq04bq24but4buxcmXhu7FCw4DDtWXhurhC4bqi4bq0ZeG7q+G7s8O1ZeG6u+G6v+G6tcOpw6nDqWXhu5Hhu7Xhu7FyL+G7qXXhurThurVlLGbDgmXhur1l4bupb+G7sWXhurThu4vhu7FyZeG7qXThu5vhu7Fl4bq0dOG7neG6rmXhu5Fvw4Jl4bux4buL4bur4bqzZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7FyZXN04buf4buxZcODZeG7q0PDtWXDtWbhu61l4buxc27hurRl4bq04bq24but4buxcmXhurh24buxcmXhu4Nl4bux4buL4burZeG6sMOCZuG6tWUu4bq24but4buxcmXGsHN0ZeG7keG7r+G6s2VydGdl4buPZ+G7sWXhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGXhu6tq4bq0ZXNo4buxcmXDtG/DgmXDlHThu5PhurLhu5Phu6ll4bq04buL4buxcmXhu6nhu5vhu7Fl4bq54buF4bq14buD4buB4bq/ZeG7keG7teG7sXIv4bupdeG6tOG6t2XDtG/DgmVzeGZl4bupaGXhurnhu4PhurXhu4fhur/hurll4buR4bu14buxci/hu6l14bq0ZeG6uGhlw7Rvw4Jl4burZnrDguG6tGXhu6loZeG6ueG7h+G6teG7geG6v+G7hWXhu5Hhu7Xhu7FyL8awcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qTHDgHRl4bq4dOG7n8O1ZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7Fy4bqzZcO0b8OCZeG6tOG7i+G7sXJl4buraeG7sXNl4buRw6xlw63hu7FzZXNCw4Phu7FyZeG6tOG6tsSQw7Vl4bq0dOG7neG6rmXhu5Hhu53hu7Fl4buxckLhuqB0ZcO0beG7seG6s2XDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhurLDreG7sWXhurzDgm7hurThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDneG7sXJl4buwcsOCw4pw4buxZTHhu4vhu7FlRuG7sWXhuqUuP2Uuc2bhu7FzZVPhu69m4bqnZeG6uMOAdGVzw4Hhu7Fl4bq7w6ll4bux4buL4burZeG7qWjhu6tl4buxcnPhu6Nl4bq84buTZcO94burZcO1c+G7rWXhu4904bud4bq04bqxZeKAnFJ0Z2Xhurzhu4vhu7FyZeG6tOG7i+G7sXJlw7Vm4butZcawc3Thu53hu7Fl4burQ8O1ZXJ0Z2XDtXPDg2XGsHNnw7VzZcO14bqq4buxcmXhuq5zw610ZeG6tHNmw4pl4buR4bu5dGXDtXPhu61l4bquc+G6pmVz4bqi4bqu4bq1ZcOUw7nDtXNlw5Xhu6wxVMOULeG6ueG7hWXhurjhu7Phu7Fl4buRw6xl4bq0Z8O1ZeG7keG7t+G7sXJl4buR4bud4buxZeG6tG3hu6tl4bup4bq+Zcawc2fDtXNlc2jhu7FyZeG7sXJpdGXhu6lCw4Jl4bq0c8O94buxcmXhu4/EqeG7sXJl4bquc0LDgeG7sXJl4bq0dOG7n+G7sWXDtcO94buxcmXDteG7t+G7sXLhurNl4bq0c8O6ZeG7sWbDimVydGdlw7TDucO1c2Xhurjhuqxl4bq04buL4buxcuG6s2XDtOG7jeG7sWXhu5Hhu53hu7Fl4buxc8OCZcO1b8OCZcawc2fDtXNlc2jhu7FyZcO1aOG7sXJlcnTDreG7q2Xhu6tp4buxc+KAneG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOVc8OC4buxcmXDtcOt4buxc2Xhu7Fy4bu34bqzZWbhu7FzZVPhu61o4buxcmUx4buL4buxZVNC4buxcmXDg2Vzw4LDiuG7n+G7sWXhu5DDveG7sXJlLMOB4buxZeG7qeG7rWXhu6nhu4nhu7Fy4bqxZVJ0ZmXhu5HDuuG7sXNl4buRb8OCZeG6tERl4burw4JmZcO1c3Thu53DtWXhurzhu5Nl4bq/ZcO1c0Fl4bq0c+G6oHRl4buRdOG7oeG7q2XDtcOC4buzdGXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4Vl4buR4buhZcO1c2nDimXDtMO5w7VzZeG6uOG6rOG6tWUuRGXGsHN0ZeG7q8OCZmXhurzhu5Nl4bq0c8OCZeG7sXPDs+G6rmXDtXPhu6Vl4buRZ+G6rmVD4buxcmXhu7Fzw4Jlw7Vvw4Jl4bqydOG7sXNlc+G7rWnhurRlcnRmZeG7kcO64buxc+G6tWXDlMO5w7VzZeG7j+G7n+G7sXNlxrBzdOG7neG7sWXGsHNm4buxZXN04bud4burZcawc2fDtXPhurNlw7Vz4bqoZcOK4budw4Jl4bupaGXGsHNnw7VzZXNo4buxcmXhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPhu7Phu7Fy4bq1ZeG7sGbDimVydGdl4buxc3Thu5vhu7Fl4bupdOG7n8OCZeG6tOG7i+G7sXJlw7Thu43hu7Fl4bq0w4B0ZcO1QsOAw7Vlw7TDucO1c2Xhurjhuqxl4bq04buL4buxcmXhurRz4buT4but4bq1ZcOVQsOAw7Vl4bq04buL4buxcmXhurRzw7plxrBzZ8O1c2VzaOG7sXJl4bqyxqFlcnTDreG7q+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG6ucOpw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG7geG7geG7geG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurvDqeG7hy/hurvDqeG6u8O04bq74bq54buB4bq54buF4bq94bq54bq04bq54bq74bq7w6rhu4Phu6nDqeG6tcWp4bqucuG6r+G6tsOg4bq54bq/xJFlZuG7qeG6tMOgxJHhu7BBdGXhu6nhu61l4bq0RGVydGdl4bq84buL4buxcuG6s2XDtG/DgmXhu6l04bub4buxZeG6tOG6rMO1ZeG6tOG7i+G7sXJlw7Vm4butxJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhurnDqcOpw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkeG7geG7geG7gcSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DlWbhuq7hurR04but4buxxJHhuqlSdGdl4bq84buL4buxcuG6s2XDtG/DgmXhurThu4vhu7FyZcO04buN4buxZeG7keG7neG7sWXDtXN0ZeG6rnN1ZeG6uMOz4buxZeG6tMOtdGXDteG6quG7sXJl4bq04buL4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7hurbhu63hu7FyZcawc3Rl4buR4buv4bqzZeG7keG7s3Rl4bq4w4B0ZcO1Z8O1ZcO04butZuG7sXNl4buxcnN04buf4bquZeG6uMOz4buxZeG6tMOtdOG6s2VydGdl4bq84buL4buxcuG6s2XDtG/DgmXhurThu4vhu7FyZcO1ZuG7rWXDteG6quG7sXJlxrBzdOG7neG7sWXDtXPhu61l4buxc3Thu6PDgmXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmVyauG6rmXGsHPDveG7sXJldeG6tGXGsHPhu69lxrBz4buL4bux4bq1ZeG7quG7t+G6tGXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhurjDs+G7sWXhurTDrXRl4bq04bq24bub4buxZeG7kcO5ZmXhu49o4buxZXPDgsOK4buf4buxZeG7sMO94buxcmXDleG7s+G7sXJlw7VzdGZl4bqy4buX4bqxZeG7kMOB4buxZeG6uMO5ZcO1c8OCw4rhu5vhu7Flw7Vzw4Nl4bq4w7PhurRl4bupdOG7n8OCZeG7kW7hurRl4bqyZuG7sWXhu6lu4bquZcO1c+G7rWXDtWfDtWXDtMSQZWfhu7Fl4bupw4Dhu7Fl4bq04bq24but4buxcmVzw4LDiuG7n+G7sWXhurhoZcO1Z8O1ZXPDgsOK4buf4buxZeG7qW3hu7Flw7XDs+G7seG6tWXDlWfDtWXDtMSQZWfhu7Fl4bq44buz4buxZeG7kcOsZXPhuqLhuq5l4buR4bu14buxcmXhurThurZ34buxZXLhu690ZeG6tERlw7XDguG7s3Rl4bux4buL4burZeG6u8Op4bq74bq54bqzZeG7sWbDimVydGdlw7Rvw4Jl4bupdOG7m+G7sWXhurThuqzDtWXhurThu4vhu7FyZcO1ZuG7rWXGsHN04bud4buxZcO1c+G7rWXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhuq5zw610ZeG7j+G6pmXhu6lBZcO1w61l4bq04bq24buL4burZeG6tOG6tnThu5/DgmXhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c+G7rWXDtWfDtWVz4bqi4bquZeG7keG7teG7sXJl4buRw6xlxrDhur5lxrDhu53hurThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnGr3PDveG7sXJlw7Vz4bulZeG6tOG6tsSQw7Vl4bq0dOG7neG6rmXDreG7sXNlc0LDg+G7sXJl4bq0w4B0ZcO1Z8O1ZcO04butZuG7sXNl4buxcnN04buf4bquZeG6uMOz4buxZeG6tMOtdOG6s2XGsHN0ZcO1c3Rl4bquc3Vl4bq4w7Phu7Fl4bq0w610ZeG6tOG7i+G7sXJl4bq0c8O6ZeG7kcOyw4plcnRnZXNo4buxcmVz4buvZuG6s2XDtMO5w7VzZeG6uOG6rGXhurjDs+G7sWXDtXPDgsOK4buh4buxZcO14bqq4buxcmXhurThu4vhu7FyZeG6tHPhu5Phu63hurVlxq9zw63hu61l4bqyZ+G6tGXDtWfDtWXhu6tq4bq0ZXNo4buxcmXhu6lCw4Hhu7FyZeG6tHPEkMO14bqzZeG6tHPEkMO1ZeG6rnPDsuG7q2XhurRpdGXDtWfDtWXDtXPhuqJl4bupw4Dhu7Fl4bq04bq24bub4buxZeG7kcO5ZmXhu49o4buxZeG6tHNo4buxc2Xhuq5z4buzZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zlw7Vz4butZeG6tHNuw4plw7Vnw7Vl4burauG6tGVzaOG7sXJl4bq2ZsOC4bqzZcO14bqoZeG6sMOCw63hurNl4bupQsOB4buxcmXhurRzxJDDteG6s2XhurRzxJDDtWXhuq5zw7Lhu6tlcm/hu7Fl4buxc0Jl4buR4bujw4Jl4bq04buL4buxcmXhurREZeG6ucOpZeG7keG7neG7sWVzw4Hhu7Fl4bq7w6nhuqNl4bqy4butZeG6uMOAdGXhurRz4bqgdGXhu5F04buh4burZeG6tOG6tkLDgMO1ZeG6tOG7neG6tOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOVc8O5ZeG7sHLDgsOKcOG7sWUuc8O5ZTHhurNl4bur4bu34bq0ZcO1c+G6qGXDtUVmZXNo4buxcmXhurZmw4Jlw7Xhuqhl4bqww4LDrWXDtXPhuqJl4buRb8OCZeG7q+G7s3Rl4bquc0LhuqDhu7FyZeG7kMO94buxcmVTQsOB4buxcuG6s2UuP2Uuc2bhu7FzZVPhu69mZcO1c+G7rWXhu4904bud4bq04bqxZeG7jsO64buxc2XhurRzQuG6oOG7sXLhurNl4bq0c+G6oHRl4buRdOG7oeG7q2XhurJmw4Jl4bq04bud4bq0ZeG7sXLDgsOK4bub4buxZeG7kWfhu7Flw7Vnw7Vl4burauG6tGVzaOG7sXJlcm/hu7Fl4buxc0Jl4bux4buL4burZeG7sWjhu61lw7Xhuqrhu7FyZeG6tOG7i+G7sXLhurNl4bq04bqmw4pl4bq0c+G6oHRl4bq0dOG7neG6tGXhurRE4buxcmXhu7Hhu4vhu6vhurVl4buw4buL4burZeG7sWbDimXDreG7sXNlc0LDg+G7sXJlw7XhuqhmZcO0w7nDtXNl4buRw6xl4buRaOG7sXPhurNlcnRnZeG6vOG7i+G7sXJlw7Rvw4Jl4bq04buL4buxcmXDtWbhu61lw7Thu43hu7Fl4bq0w4B0ZcO1QsOAw7Vl4bq4w7Phu7Fl4bq0w610ZcO14bqq4buxcmXhurThu4vhu7Fy4bqzZeG7j8OC4bu3w7Vl4bupduG7sXJl4buxckLhuqB0ZcawdOG7sXNlw7Thu61m4buxc2XDteG6quG7sXJl4bquc8OtdGXhurThu4vhu7FyZXJ0Z2Xhu49n4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4bq5w6nDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFl4bq/4buB4bq94bqu4bq84bq3xJFl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DtcO04bux4bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6u8Op4buHL+G6u8Op4bq7w7Thurvhurnhu4HhurvDqeG6v+G7h+G6tOG6u+G6vcOq4buF4buD4bupw6nhurXFqeG6rnLhuq/hurbDoOG7h8Oqw6nEkWVm4bup4bq0w6DEkeG7sEF0ZeG7qeG7rWXhurREZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7Fy4bqzZcO0b8OCZeG7qXThu5vhu7Fl4bq04bqsw7Vl4bq04buL4buxcmXDtWbhu63EkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG6ucOpw6nDqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4bq/4buB4bq9xJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qeG7sHN04bujw4Jlw7Vz4bqoZcawdOG7sXNlw7Thu61m4buxc2XhurZmw4LhurNlw7Xhuqhl4bqww4LDrWXDtXPhu61l4buPdOG7neG6tOG6s2VydGdlw7XDrWXhurThu4vhu7Fy4bqzZeG7qULhuqLhu7FyZcawc2fDtXNlc2jhu7FyZcO14bqq4buxcmVydMOt4bur4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4oCc4buq4but4buxcmXDtWfDtWXhu4/hu7fhurNl4buxcmjhu7Fz4bqzZeG7kcO5ZmXhuq5zQsOB4buxcmXhurLDgOG7q2XDteG7r2XhurLEkGXhu5F04bujw4Jlw7Vz4bul4buxc2Xhuq5z4bqmZXPhuqLhuq7hurNlcnTDreG7q2XhurJDw7Vl4buZ4bquZeG6uMOz4buxZeG6tMOtdOG6s2XDtXN0ZeG6rnN1ZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tGXhu5Hhu6Fl4buxc8OJ4buxcmXhu7FyQuG6oHRlxrB04buxc2XDtOG7rWbhu7FzZeG7sXNCZcO1c+G6pOG7sXJl4bq0w710ZcO04buhZeG6tHPDg2Vzw4Hhu7HigJ3hurNlw7Vzw7llMWXhu6vhu63hu7FyZeG7q3h04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buQaXRlw7R04buf4buxZT9zduG7sXJlOsOCw63hu7Fl4bup4bq+ZeG6uMOz4buxZeG6tMOtdOG6s2Usw4NlUnRm4butZeG6tHPDveG7sXJlLWUxw7Phu7Fl4bq0w610ZS5zZuG7sXNlU+G7r2Zlw7Vz4butZeG7j3Thu53hurThurNl4buR4bud4buxZeG6tHPhuqB0ZeG7kXThu6Hhu6tlc3Thu5/hu7Fl4bq0aXRlw7Vnw7Vlw7Thu61m4buxc2Xhu7Fyc3Thu5/huq5l4bq4w7Phu7Fl4bq0w610ZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5HDuWZl4buPaOG7sWXhurThu6Xhu7FzZeG6peG6vOG7k2Xhu4/DguG6vuG6tOG6s2XhurRm4bq8dOG6s2XhurjDs+G7sWXhurTDrXRlc2jhu7FzZcawc2fDtXNl4buRQuG6oOG7sXJlw7RodOKApuG6p2XDtXNCZmXDteG7r2Xhu49n4butZcO1Z+G7reG6s2Xhu5Hhu6Nl4bq8w4Ju4bq0ZeG6vHThu7Fl4buRdOG7o8OCZcO1c+G7peG7sXNlcnRnZcO1QsOAw7Vlw7Thu61lw63hu7FzZXNCw4Phu7FyZXJ0Z2Xhurzhu4vhu7FyZcO0b8OCZeG6tOG7i+G7sXJlw7Vm4butZeG6uERmZeG6sMOCZuG6tWUuw4LDimXhu7FzdOG7m+G7seG6s2XhurRzxJDDtWXhurThu51l4bq0c8O5ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZeG7kcOsZXJzdGXhu7Fzw7Phu7Fl4buxc8OJ4buxcmVydGbhu61lw7TDucO1c2XhurjDs+G7sWXhurTDrXThurNlcnRnZcO1QsOAw7Vl4bq4w7Phu7Fl4bq0w610ZXNo4buxcmVz4buvZmXDteG7r2Xhu7Fzw4nhu7FyZeG7kXThu6PDgmXDtXPhu6Xhu7FzZeG6tOG7i+G7sXLhurVl4buQbcOKZeG7qWhl4buxc8OJ4buxcmVydGbhu61lw7TDucO1c2Xhu6tm4buxcmXhurR14buxc2XhurRzeGZl4bq0c8OCw7Phu7FlcnTDiWZlw7Vnw7Vl4buP4bub4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqp4bqt4bqy4bq04bq24but4buxcuG6qSzDgeG7sWXhu5DDuuG7sXPhuq0v4bqy4bq04bq24but4buxcuG6qeG6rS/huq7huqk=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]