(vhds.baothanhhoa.vn) - Với chi phí đầu tư thấp, thời gian nuôi ngắn, kỹ thuật không quá khó, lại có thị trường tiêu thụ ổn định, nuôi lươn không bùn đang trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả của người dân xã Yên Phong (Yên Định).
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4buew4Dhur3hurcyVGHhu4Xhuq3DoFQ5MeG6t8OgMFQ/4bq/w6BULVQx4buF4bqpw6AwVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUOTLDoDFU4bq7e1QxMlvhur1UZeG6vVjhu6IvMcOa4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXYu4busO1Phu57DjOG6qTJUOjEyVMSRMTNULCThur1U4bq74buFVOG6uzE9xJHhu5RU4bq7MeG6qzJUMDLhu6zDoFTDoOG6veG6tzJUw6Aw4buyw6Dhu5RUOW5U4bq7MeG6vSXhurtUOTHhurfDoDBUZeG6veG7rlQ5MeG6o+G7lFRhVzJUOuG6o1ThursxNVThurvDqeG7heG6q8OgMFThursyPuG6vVThursx4buBVOG6pcOgVCw1w6Ax4buUVMOg4bq94bq3MlRh4buF4bqtw6BUOTHhurfDoDBUP+G6v8OgVCzhu6zDoDBU4bq7w6ljVOG6uzFWw6AxVDHhu4XhuqnDoDBUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ5MsOgMVThurt7VDEyW+G6vVRl4bq9WFQ64buH4busVMOgMOG7heG6qzJUOyPDoFThu4lZVMSoPsOgVMSQMeG6ocOgMFThu5rEqD7DoFRzNcOgMeG7nOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBUOmHhu6zhurnhurnDklM74bq7MeG6vcOhP1QycS7DoOG6uy7DqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G7izI74bq7MeG7klThu6pVVcSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVOG7puG7qsOaxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nhu6Thu6gvw5rGr8OaO+G7pFXhu7DFqMavxajhu6rhurvhu6bhu6jhu6bhu6TDmmFV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6bhu6bDmVNU4busYeG6u8OSU8OA4bq94bq3MlRh4buF4bqtw6BUOTHhurfDoDBUP+G6v8OgVC1UMeG7heG6qcOgMFTEkTHhu67hurtU4bq7w6kyXcOgVDkyw6AxVOG6u3tUMTJb4bq9VGXhur1YU1Thu4syO+G6uzHDklPhu6pVVVNUMS4yMDHhurvDklPhu6bhu6rDmlNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BT4buec11UMeG6p1ThurvDqWJUw6DhurfDoDBUOyPDoFTEkTHhu67hurtU4bq7w6kyXcOgVDkyw6AxVOG6u3tUP33DoFTDrMOtw6Aw4buUVMOgw53DoVTDmVXDmcOa4buUVOG6usOp4bq9w6AwVOG6uyPDoVRyNToxVMOs4buBVMOg4bq3w6AwVMOgMDEyW8SRVDHhur3EqVvDoFTEqD7DoFRzNcOgMVQsWVTDoDAxMj7DoFQ6ZuG6veG7lFQ6I8OgVCzhurMyVMOgMOG6veG6tcOgVDkyw6AxVMSRMTNULF1UMeG6p1ThurvDqWJUw6x9VDAy4bqzw6Aw4buUVDluVOG6uzHhur0l4bq7VDox4bqhVDHDolQwMuG7rFQsNMOgMVThurfDoDBUduG6tVRvw6AxVOG7rzLhuqky4buUVOG6uzHhurfDoFThuroxNVThurox4buF4buUVOG7iVlUxKg+w6BUxJAx4bqhw6AwVOG7msSoPsOgVHM1w6Ax4bucVOG6u8OpMl3DoFQ5MeG7rDJUw6HhurdUMTTDoDFUw6Dhur3hurcyVGHhu4Xhuq3DoFQ5MeG6t8OgMFQ/4bq/w6BU4buaw6Dhur3hurcyVOG6u8Op4bqhw6AwVD9dVOG7iTJUw6HDncOgMOG7nOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBUOmHhu6zhurnhurnDklMycS7DoOG6uy7DqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G7izI74bq7MeG7klThu6pVVcSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVOG7puG7plXEkeG7ieG7mFNU4bq5w6k6w5JTLy86O8Og4buWP+G7rOG6oeG6uzHhu6zDoDEx4bqh4bus4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmeG7pOG7qC/Dmsavw5o74bukVeG7sMWo4buqw5nGr+G6u8Oa4bum4buqw5rDmmFV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6TDmcOaU1Thu6xh4bq7w5JTw4Dhur3hurcyVGHhu4Xhuq3DoFQ5MeG6t8OgMFQ/4bq/w6BULVQx4buF4bqpw6AwVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUOTLDoDFU4bq7e1QxMlvhur1UZeG6vVhTVOG7izI74bq7McOSU+G7qlVVU1QxLjIwMeG6u8OSU+G7puG7plVTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nuG6umdUw6Aw4bq94bq1w6BUMeG6p1ThurvDqWLhu5RUMDLhu6xULDTDoDFU4bq3w6AwVCxZVCzhurMyVGbDoDBUOTLDoDFUxJExM1QsJOG6vVThurvhu4VU4buJI8SpVMOaVVQ/XVThu4kyVMOhw53DoDDhu5RUOuG6o1TDoeG7rjJU4bq74bq3w6BUOjEuVMOg4buyw6Aw4buUVMOh4buF4bus4buUVMOs4bqpMlQ7MlvDoFThurszOjFUw6HhuqcyVD9dVMavw6Hhu6Lhurnhur3EkeG7nsOZ4buiL+G6ueG6vcSR4bueVCzhu4ViOlRh4bqj4bq7VDBXOjFUw6Euw6BU4bq7w6nhuq3DoOG7lFQ64bqjVOG6s8OgMFThursx4bqh4buu4bq7VMOg4buF4bqpOuG7lFQ/4bqtw6FUw6Dhu4Xhuqk6VCxdVMOg4bq94bq3MlRh4buF4bqtw6BU4bq7MeG7heG6rcOgMFTEkTEqw6Hhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVDph4bus4bq54bq5w5JTMnEuw6Dhursuw6lTVOG6ueG6u8SpYS7DklPhu4syO+G6uzHhu5JU4buqVVXEkeG7ieG7mFQxLjIwMeG6u+G7klTFqOG7quG7qsSR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmcOZ4buk4buoL8Oaxq/Dmjvhu6TDmlVV4buw4buk4bum4bq74buoxajhu7DDmVVhVeG7ljjEkTDhu5DDqcOS4buo4buo4bumU1Thu6xh4bq7w5JTw4Dhur3hurcyVGHhu4Xhuq3DoFQ5MeG6t8OgMFQ/4bq/w6BULVQx4buF4bqpw6AwVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUOTLDoDFU4bq7e1QxMlvhur1UZeG6vVhTVOG7izI74bq7McOSU+G7qlVVU1QxLjIwMeG6u8OSU8Wo4buq4buqU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu57huroxLuG6oVThurfDoDBU4buvMuG6qTLhu5RUOW5U4bq7MeG6vSXhurtUw6Dhur3hurcyVGHhu4Xhuq3DoFQ5MeG6t8OgMFQ5MeG6o+G7llThurhpVDvhu4HDoDBUOuG7rjpUYeG6oVcyVDrhu65U4bq7V8SR4buUVDAy4bq9w6Dhu5RU4bqzOuG7lFQxe8Og4buUVOG6u8Op4bq/w6BUZeG6vXtUw6xWVDrhu67DoVQ64bq3w6AwVMOgMDEyW8SRVCxZVCzhu4ViOlQxPcSRVDoxM8OgVGFWw6FU4bq7MWY6VMOdw6BUOjHhuqFUYeG7heG6rcOg4buWVHPhurXDoDBU4bq7MeG6qzLhu5RUOTHhurfDoDBULF1U4bq7MWY6VMOdw6BU4bq74bq1w6BULMSDw6AwVGFXMlQ/XeG7lFQwI8SpVOG6t1TDoDEyIsOhVMOgMOG6veG6tcOgVMOg4buF4bqpOuG7lFThurnhu6zhur1UOTEyVMOdw6BUw5pULVTDmVQwMuG6q1ThursxNFThursx4busxKlUw6Dhu4Xhuqk6VCxdVOG6u8Op4buuw6AxVOG6t1TDoDEyIsOh4buWVOG6usOp4bq9w6AwVD80w6AxVOG6uzHhu6zEqVTDoOG7heG6qTpUw5lUYSTDoC/DoDBWxKlUw6xWVOG6u1fhuqFUw6Dhuq0yVOG6u8Opw6pUKsOgVDox4bqhVGHhu4Xhuq3DoFQ/4bu0w6AwVDrhu646MVRhVsOhVDrhu646VDAy4buuVOG6uzFdVD/hu7TDoDBUOyPEqVTDoDJh4bqhw6AwVOG6u+G6szJUw6FW4bq94buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVOG7qlVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JUxajGr8avxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nhu6Thu6gvw5rGr8OaO+G7pMOaVcOa4buqVcOa4bq7xajGr+G7puG7qOG7sGFV4buWOMSRMOG7kMOpw5Lhu6rhu6jFqFNU4busYeG6u8OSU8OA4bq94bq3MlRh4buF4bqtw6BUOTHhurfDoDBUP+G6v8OgVC1UMeG7heG6qcOgMFTEkTHhu67hurtU4bq7w6kyXcOgVDkyw6AxVOG6u3tUMTJb4bq9VGXhur1YU1Thu4syO+G6uzHDklPhu6pVVVNUMS4yMDHhurvDklPFqMavxq9TVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRceG7rMSR4bq7MuG6ocOgU+G7nsOAMeG6q1Qs4buFYjpUOuG7rsOgVD/DolQ64buH4busVOG6usOp4bq9w6AwVOG6uyPDoVRyNToxVMOs4buBVMOg4bq3w6AwVMOgMDEyW8SRVDHhur3EqVvDoFQx4buF4bqpw6AwVDsmw6BUOW5U4bq7MeG6vSXhurvhu5RU4bq7MS7huqFUO+G6sTJU4bq54buu4bq7VOG6ueG7rOG6oeG7lFQwMuG7rFQsNMOgMVThurfDoDBU4buvMuG6qTJULFlUYVbDoVRl4bq9LsOgVMOsVlThursxVsOgMVThursxV+G6oVQ5blThursx4bq9JeG6u1TDoOG6veG6tzJUYeG7heG6rcOgVDkx4bq3w6AwVOG6uWlUO+G7gcOgMFQ/4bq/w6Dhu5ZU4bq6NlRhW1ThurnhurPDoDBULFfhurtU4buw4buo4buO4buUVOG6ueG7rOG6vVTDmS3hu6RU4bq7MeG7rsOgMOG7lFThurlYw6BUYeG7hWLDoDBUPzTDoDFUZeG6vSPDoFQsV+G6u1TDmlThurtXLz9d4buUVDvhuqHhu6zDoDFU4bq7MeG6vVQsV+G6u1Q5MeG6oVjDoDBUw5lVVOG6u8OpMlvhur1ULOG6tcOgMC8/XeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBUOmHhu6zhurnhurnDklMycS7DoOG6uy7DqVNU4bq54bq7xKlhLsOSU+G7izI74bq7MeG7klThu6pVVcSR4buJ4buYVDEuMjAx4bq74buSVMWoxq/Gr8SR4buJ4buYU1ThurnDqTrDklMvLzo7w6Dhu5Y/4bus4bqh4bq7MeG7rMOgMTHhuqHhu6zhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmcOZ4buk4buoL8Oaxq/Dmjvhu6TDmlXDmeG7sFXhu6rhurvhu6TDmuG7qOG7pMOaYVXhu5Y4xJEw4buQw6nDkuG7qMavw5lTVOG7rGHhurvDklPDgOG6veG6tzJUYeG7heG6rcOgVDkx4bq3w6AwVD/hur/DoFQtVDHhu4XhuqnDoDBUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ5MsOgMVThurt7VDEyW+G6vVRl4bq9WFNU4buLMjvhursxw5JT4buqVVVTVDEuMjAx4bq7w5JTxajGr8avU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXHhu6zEkeG6uzLhuqHDoFPhu57huroxLuG6oVQs4buuw6AxVDAy4buuVDrhu4fhu6xU4bq6w6nhur3DoDBU4bq7I8OhVDs1OjFUw6zhu4FUw6DhurfDoDBUw6AwMTJbxJFUMeG6vcSpW8OgVMSoPsOgVHM1w6Ax4buUVMOg4bq94bq3MlRh4buF4bqtw6BUOTHhurfDoDBUP+G6v8OgVDkx4bq3w6AwVGXhur3hu65UOTHhuqPhu5RUOjEyVMSRMTNULCThur1U4bq74buFVOG6uzE9xJHhu5RUMTJb4bq9VGXhur1YVDkyw6AxVOG6u3tUOuG7rOG6oVTDoD7DoFTDoDEyfeG6vVQxw6JUMDLhu6xULDTDoDFU4bq7VzJU4buJWVTEqD7DoFTEkDHhuqHDoDBULFlULCThur1U4bq74buF4buUVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUw6HhurdUMTTDoDHhu5ZUw6zhuqkyVOG7pC3FqFTDoeG6t1QxNMOgMVQs4busw6AwVOG6uVjDoFThu4nhur094bq7VDEyW+G6vVRl4bq9WOG7lFTDoOG6veG6tzJUYeG7heG6rcOgVDkx4bq3w6AwVD/hur/DoFThursxaDpU4bq5aFThurvDqWNU4bq7MVbDoDFU4bq5MsOgMVQ5e+G7lFQw4bqjxJFUxJExJMOgVOG6uzHhu6zEqVQs4bqlMlThurvhu4VUO+G6vcSpVOG6uVjDoFThu4nhur094bq7VMOsVlTDoCPDoDBUOuG7rOG6oVThursx4bq9VMOgMSXEkVQ6MeG6oVTDoDDhu4XhuqsyVDsjw6BULDXhu6xUxJEx4buF4bqtw6Aw4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkW/hur3hursx4bqhw6lT4bueQT5UdsOj4bus4buiL8SR4bue

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]