(vhds.baothanhhoa.vn) - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ năm 2012.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Fk4buQw5Phu7Thuq5Y4bu0ReG6ruG7sirhuq7hu57DmuG6rsOU4buY4bugw5Thuq7igJzhuqPFqOG7oMOV4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rkLhu6Dhuq7hu7JQROG7oOG6rsOV4buQQlDhuq7hu7LDlMOa4bugw5XigJ1BL8OU4bq2w4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgldk4buIQsOMxILDgeG7h8Oa4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruKAnOG6o8Wo4bugw5Xhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bquw5Xhu5BCUOG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6ruG7t33hu5Fj4buR4bu54oCd4bquw4xQ4bqu4buRWeG7tOG7oMOV4bquJOG7qOG7oMOV4bquxINQROG7oOG6ruG7keG7g+G6o8O04bquZOG7pOG6ruG6o8OU4buS4bqu4buH4buQ4bugw5Thuq5Xw5RD4buy4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7hu7Iq4bqu4bug4bq44bue4bqu4bqy4bqw4bq24bqy4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEguG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6puG6sOG6sFcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurThuqYv4bq24bqk4bqww4zhurThurbDguG6pOG6quG6tOG6sOG7suG6rOG6suG6rMOC4bq24bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhuqThuqbhuqTEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEgmThu5DDk+G7tOG6rljhu7RF4bqu4buyKuG6ruG7nsOa4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruKAnOG6o8Wo4bugw5Xhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquQuG7oOG6ruG7slBE4bug4bquw5Xhu5BCUOG6ruG7ssOUw5rhu6DDleKAncSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqbhurDhurDEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG7gSbDjeG6ruG7oiThu6zhu6DDleG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq5C4bug4bquV8OUw5nhu5Dhuq7DlOG7rFfhuq474buq4buQ4bqu4buKUEThu6Dhuq474buQTeG7oMO94bqu4buyw5RC4bugw5Thuq7hu6Dhu5BN4bug4bquV8OU4buG4bug4bqu4bui4bu04buk4bugw5Xhuq7DleG7kEJQ4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bqu4buyWSThu6rDjeG6rsONxajhu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOUU8ON4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgcSDw5Lhuq7DjUPDjeG6ruKAnOG6o8Wo4bugw5Xhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqufeG7kWPhu5HigJ3huq7hu4ok4busw43huq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zDlELhu5Dhuq7DlOG7kMOT4bu04bquWOG7tEXDveG6ruG7keG7luG7oMOU4bqu4buKUEThu6Dhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7isOJ4bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6ruG7nE7huq7DlFDEkMONw5Thuq7hu6Lhu5BN4bug4bqu4bugw5VE4bugw5Thuq5Xw5TDmeG7kOG6rsOU4busV+G6rjvhu6rhu5Dhuq7DtOG7ruG6rmPhu5BDUOG6rsOMQMON4bquO0Thuq7Eg0RQ4bqu4buyxJBQ4bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6ruG7nsOa4bquw5Thu5jhu6DDlMO94bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buy4buq4buQ4bqu4buy4buC4buy4bquw41F4bquw41Dw43huq7hu6Lhu5BN4bug4bqu4buK4bum4buQw73huq7hurbhurDhurDhu63huq7huqFC4bug4bqu4bqjw5Thu4JX4bquw5RE4bugw5Thuq7Eg1BE4bug4bquw41Dw43huq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG7jeG7kcO94bqu4buyWeG7tOG7oMOV4bquw5RTw43huq7DjcOU4bu0IU3hu6Dhuq7hu6DDlcOU4buQw5NXw73huq7DjMSQIeG6ruG7oMOVw5RPw73huq7DjUJQ4bqu4buK4bq+4bugw5XDveG6ruG7isSQ4buQ4bquw5RTw43DveG6ruG7ilBE4bug4bquw41Dw43huq4uw4nDveG6rlfDlCThu7Dhu6DDlcO94bqu4buyw5Thu5Thuq7hu7JZ4buC4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu4PDlVBE4buQ4bquWULDveG6rsONQ8ON4bqu4buyxajhuq7DjcOUJcON4bqu4buKUEThu6Dhuq7DjVLhu6Dhuq5Xw5TDmeG7kOG6rsOU4busV+G6rjvhu6rhu5Dhuq7DjUPDjeG6rklC4bugw73huq7hu6DDlUThu6DDlMO94bqu4bugw5RE4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7nMOURVDhuq7DnUPhu7Lhuq7hu7LDlCbDjeG6ruG7slnEkOG7oMOV4bqufeG7kWPhu5Hhuq7hu7JZTeG7oOG6rsONQ8ON4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4bqu4buKJOG7rMON4bquw43DlFPhu6Dhuq7hu4rDkuG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7igJzhuqPFqOG7oMOV4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rn3hu5Fj4buR4oCdeeG6rsOU4bu0IeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquw50m4bquV8OUw5nhu5Dhuq7DlOG7rFfhuq7DjSNC4bquw41Dw43huq7hu6DDlUThu6DDlOG6rsONw5Qlw43huq7hu6Dhurjhu6DDleG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7JDw43huq7hu7Lhu7QhTeG7oOG6ruG7slnhu7QhT+G7oOG6rn3hu5Fj4buR4bquw43DlFDhuq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5R54bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4buy4buQTeG7tOG6rsONw5Thu5Lhuq7hu7LDlCbDjeG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq594buRY+G7keG6rjtE4bqu4buKJELhuq47RFDhuq4uTlfhuq7hu6JQxJDhu5Dhuq7hu7LDlOG7kOG6ruG7iuG7tELDveG6ri5OV+G6rsOUxJDhu6DDlOG6ruG7nOG7kMOS4bue4bquw5Thurzhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsONI0Lhuq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5Thu7Phuq7huqFN4bug4bquw43EkOG7oMOU4bqu4buKUcO94bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4bug4bum4buQ4bquw4zhu7Thu6DDlcO94bqu4buKT+G6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq7DleG7kEXhu5Dhuq5Xw5RDV8O94bquV8OUJOG7qOG7oMOV4bquQ+G7oOG6ruG7ikXhu57huq5JRVDhuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq594buRY+G7keG6ruG7nMOU4bu04bquOybDjeG6rsONxajhu6DDleG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquw5Xhu5Dhu7Dhuq7DjUJQ4bqu4buK4buQw5Lhu5554bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu6JGV+G6ruG6oULhu6Dhuq7DjcOU4buW4bqu4buKxJBQ4bqufeG7kWPhu5Hhuq7DjSNC4bqu4bugw5RE4bqu4buyWSThu7Dhu6DDlXnhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6ruG7okZX4bqu4buK4bum4buQ4bquLuG7tOG7oMOV4bqu4buc4buSw43DlOG6rsONI0Lhuq7hu6DDlEThuq7hu7JZJOG7sOG7oMOVw73huq7hu4rhu6bhu5Dhuq7hu57hurjhu6DDleG6ruG7oFDhu6DDveG6ruG7iuG7puG7kOG6rsON4buw4bqu4buKVOKApuG6ruG7isOS4bqu4buiROG7nuG6ruG7oMOU4buQw5Phu57huq47QOG6rlfDlMOZ4buQ4bquw5Thu6xXw73huq7DleG7kDrhuq7DleG7mOG7oOG6ruG7sllG4buy4bqu4buyJuG6rn3hu5Fj4buReeG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq5Y4bu0IeG6rsONw5RO4bquw5RQxJDhu7Lhuq7hu4rhu6bhu6DDlcO94bquV8OU4buG4bug4bquw43DmuG7oMOV4bqu4buyWUPDjcOU4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6rsONQOG6ruG7ssOUw5Lhuq7hu7Iq4bugw5Xhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rjvhu5BN4bug4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7ssOUQuG7oMOU4bqu4bug4buQTeG7oOG6ri7hu7Thu6DDleG6ruG7nOG7ksONw5TigKZBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBxINO4bug4bquw43hu7TDmeG7kOG6ruG7ssOUQ+G7oMOV4bqu4bqoLeG6suG6sOG6suG6ssO94bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7sllN4bug4bqu4bq24bqw4bqw4bqu4buew5rhuq7DlOG7mOG7oMOU4bqu4oCc4bqjxajhu6DDleG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq594buRY+G7keKAneG7s+G6ruG7h8Oa4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquw5VRV+G6rlfDlOG7hOG7oOG6rsOUxJDhu6Dhuq7DjcOUTuG6ruG7suG7mOG7oMOU4bqu4buyWcSQ4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5TDveG6rsOd4buQ4bugw5Thuq474buQTeG7oOG6ruG7skDhuq7hu7JGV8O94bquw4xE4bug4bquw5RE4bugw5Xhuq7hu6DDlULhu6DDleG6ruG7iuG7kOG6ruG7sllN4bug4bqu4buKJOG7sOG7oMOV4bquw5Xhu4Yh4bquw41F4bug4bqu4buyWeG7ruG6rjtE4bqu4bu44bug4bqu4buy4bq6w43huq7DleG7kEJQ4bqu4buyw5TDmuG7oMOVw73huq7DlMSQ4bug4bquw43DlE7huq7hu7Lhu5jhu6DDlOG6ruG7slnEkOG7oMOV4bquw5RTw43huq7DneG7kOG7oMOUw73huq7DneG7kOG7oMOU4bquO+G7kE3hu6Dhuq7hu4rhu5Dhuq4u4buI4bqu4bueQyHhuq47ROG6ri7hu4jhuq7hu4rEkFfhuq7hu4rhu5DDk+G7oOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7nj3huq5JRVDhuq7DlOG7kMOS4bue4bqu4bucw5Thu5Dhuq7hu7LDlELhu57huq7DleG7kELhuq7DleG7kEJQ4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4oCmQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kVkk4buqw43huq7hu4rhu4Yhw73huq7hu4pQxJDhu6Dhuq7hu4ok4buw4bugw5Xhuq7DlOG7qOG7oOG6ruG6tuG6sOG6sOG7nuG6rsOMSOG7oOG6rjtEUOG6ruG7kVkk4buw4bugw5Xhuq7hu7Lhu5DDkuG7tOG6rsOUU8ON4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bqu4bqjw5Thu4bhu7Thuq7hu7fhu5Hhu43huq7DtOG7hOG7nuG6rsO04buo4bug4bu54bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq4u4bu0IU3hu6Dhuq5J4buU4bqu4bu44bug4bqu4buy4bq6w43huq7DjFDhuq7DlEThu6DDleG6rljhu7RD4bug4bquSUQh4bquSUPhu6Dhuq47ROG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rsOM4buG4bug4bquw43DlOG7iOG7oOG6ruG7ouG7guG7oOG6ruG7isOS4bqu4buy4buY4bue4bqu4buKUeG7oOG6rsONUOG7oOG6ruG7iOG7nuG6ruG7nuG7mOG7oMOU4buz4bqu4buDQiHhuq7hu7LDlEIh4bquO0RQ4bqu4buKUcO94bquw41Dw43huq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7hu4pO4bug4bqu4buKUeG7oOG6rsONUOG7oOG6ruG7iiThu6zDjeG6rsOUJOG7quG7oMOV4bquw4xI4bug4bqu4buKxq/huq4u4buI4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7DlEThu6DDleG6ruG7oMOVQuG7oMOVw73huq7DnUPhu7Lhuq7hu57EqFfhuq7hu4ok4buw4bugw5XDveG6ruG7ssSQUOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquw5RE4bugw5Xhuq7hu6LDmeG7kOG6ruG7oMOVQiHhuq7hu6DDleG6uuG7oOG7s+G6rsSDUeG6ruG7okThuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONw5rhu6DDleG6rklC4bug4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyKuG6ruG7nsOa4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruKAnOG6o8Wo4bugw5Xhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqufeG7kWPhu5HigJ3huq7DjFDhuq7huqFC4bug4bquY+G7kEPhu57huq7DlOG7kMOT4bu04bqu4bugw5RE4bqu4buyWSThu7Dhu6DDlcO94bquZOG7puG7kOG6rsONw5RC4bqu4bueSuG6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlOG6rlfDlMOZ4buQ4bquw5Thu6xX4bquO+G7quG7kOG6rsSDUEThu6Dhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6ruG7oOG7kE3hu6DDveG6ruG6o8Oa4bugw5Xhuq5C4bug4bquV8OUJOG7sOG7oMOV4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bqu4bqjw5Thu4bhu7Thuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zDlELhu5Dhu7Phuq7hu5HDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0QuG6ruG7nsOa4bquw5Thu5jhu6DDlOG6rsOV4buQ4bu2V+G6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlOG6rjtE4bquw41Dw43huq5JRsON4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4bquKOG6ruG7ssOUJcON4bquw43DlOG7glfhuq7DlEThu6DDlOG6rsOV4buQQlDhuq7hu7LDlMOa4bugw5XDveG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu6DEqOG7suG6ruG7ikpX4bquO+G6uOG7oOG6rsOUUULhuq7DleG7kEJQ4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bquO0Thuq7hu4pF4bue4bquSUVQ4bqu4buee+G6rljhu7RC4bugw73huq5C4bug4bqu4bug4buQ4bugw5Thuq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq7hu7LEkOG7kOG6rsONxajhu6DDleG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu5HDlOG7sOG7kOG6rsOV4buQQuG7oOG6ruG7suG7quG7kMO94bqu4buR4buW4bugw5Thuq7hu4pQROG7oOG6ruG7suG7kE5X4bqu4buyQMON4bquV8OUw5nhu5Dhuq7DlOG7rFfhuq474buq4buQ4bquw7Thu67huq5j4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rjtE4bquxINEUOG6ruG7ssSQUOG6rjtE4bqu4bqhQuG7oOG6rsOV4buQQ+G7nuG6rsOU4buQw5Phu7Thuq7DjUPDjeG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu6Dhu4bhu6DDleG6rsONQlDhuq7DjcOU4buC4buy4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquw5RQxJDhu7Lhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6rsONI0Lhuq7hu57DmuG6rsOU4buY4bugw5Thuq7igJzhuqPFqOG7oMOV4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rn3hu5Fj4buR4oCdw73huq7hu7LFqOG6rsONw5Qlw43huq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7DlFDEkOG7suG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4bugw5VQxJDhu5Dhuq7hu5zDlFFCw73huq7hu6Lhu6Thu6DDleG6rsOVw5TEqFfhuq7hu6Dhu6bhu5Dhuq7DjOG7tOG7oMOV4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bqu4bugw5Thurzhu57huq7hu6Dhu4bhu6DDleG6rsONQlDhuq4o4bqu4buyw5Qlw43huq7DjcOU4buCV+G6rsOUROG7oMOU4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6rjtP4bqu4buyWUbhu7Lhuq7hu7Im4bqufeG7kWPhu5Hhuq7DjcOUUOG6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlOG6rsONQ8ON4bquw43hu4JX4bqu4buyKuG6ruG7suG7kMOS4bu04bquw5RTw43huq7hu4pO4bug4bqu4buRZOG7jeG7keG6rjtE4bquw41Dw43huq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buKxJDhu5Dhuq7DlFPDjcO94bquw41CUOG6ruG7iuG6vuG7oMOVw73huq7DlVFX4bquV8OU4buE4bug4bqu4buKReG7nuG6rklFUOG6rn3hu5Fj4buR4bquO0Thuq7DleG7kEXhu57huq7hu6DDleG7tCHhuq7DjeG7qOG6ruG7skLhu5Dhuq7hu6DEkOG7oOG6rsOV4buQQlDhuq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgld94bu04buyw5RQWcSCw4Hhu4/hu7TDmcON4bquZCThu6jhu6DDleG6ri3huq7huqPhu5FyQS9Xw4E=

Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]