(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, thời gian qua huyện Như Xuân đã lựa chọn những sản phẩm có lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện đã có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, đứng đầu trong các huyện miền núi của tỉnh.
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bui4bq54bq7w6nhuqHDoDDhu57DgDHhu4VU4buI4bq9I8OgVDrhuqNUw5pVVOG6uVjDoFTEkTEqw6Hhu6Iv4bq54bq7w6nhuqHDoDDhu57hu6LhurnhurvDqeG6ocOgMOG7nlThuqBx4bqgxJDhu6Iv4bq54bq7w6nhuqHDoDDhu57hu6IvMcOa4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXYu4busO1Phu57huroxaDpUMTJbw6BUcTHhu4Xhuq3DoDBU4bq7w6k0w6AxVOKAnMOB4bqnMlThu4lZVMOhw6LhurtU4bq5WMOgVMSRMSrDoeKAneG7lFThursx4bqrMlQwMuG7rMOgVGXhur3hu6xUMeG6vcSpW8OgVMOAMeG7hVThu4jhur0jw6BULFlUYWjhu6xUOjHEg8OgVMOgMcOtw6AwVOG6uVjDoFTEkTEqw6FUOuG6o1RhYjJU4bq7MXtULF1UxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFThursxVsOgMVThurlYw6BUxJExKsOhVOG6oHHhuqDEkOG7llRze8OgVMOg4busxKnhu5RUMeG6vcSpW8OgVCxZVDrhuqNUw5pVVOG6uVjDoFTEkTEqw6FULOG7hWI6VDrhurfDoDBUw6AxJcOgVOG6uVjDoFTEkTEqw6FU4bqgceG6oMSQVOG7pFThurnhu6zhuqFUOj3EkVThurs2w6Ax4buUVCxmw6AwVCwk4bq9VOG6u8Op4bqhw6AwVDrhu646VDHhur3EqVvDoFTDoTJ9w6BUw6DDqjJUOuG7h+G7rFThurs2w6Ax4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFQ6YeG7rOG6ueG6ucOSUzJxLsOg4bq7LsOpU1ThurnhurvEqWEuw5JT4buLMjvhursx4buSVOG7qlVVxJHhu4nhu5hUMS4yMDHhurvhu5JU4bumxahVxJHhu4nhu5hTVOG6ucOpOsOSUy8vOjvDoOG7lj/hu6zhuqHhursx4busw6AxMeG6oeG7rOG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZw5nhu6Thu6gvw5rhu7Dhu6g74bukw5pV4bum4buow5nGr+G6u+G7qOG7pOG7puG7qsavYVXhu5Y4xJEw4buQw6nDksWow5nGr1NU4busYeG6u8OSU8OAMeG7hVThu4jhur0jw6BUOuG6o1TDmlVU4bq5WMOgVMSRMSrDoVThuqBx4bqgxJBTVOG7izI74bq7McOSU+G7qlVVU1QxLjIwMeG6u8OSU+G7psWoVVNUL+G7nuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFx4busxJHhursy4bqhw6BT4bue4bq4WMOgVMSRMSrDoVQx4buF4bqtw6AwVD9WMlQ64buH4busVHbhurrhu4hUOzU6MVTDrOG7gVTDgOG6t8OgMFTDoDAxMlvEkVQx4buF4bqtw6AwVD9WMlTEqD7DoFRx4buu4bq7VCzhu4ViOlQ64bq3w6AwVMOgMSXDoFThurlYw6BUxJExKsOhVOG6oHHhuqDEkFThu6RU4bq54bus4bqhVDo9xJFU4bq7NsOgMeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nnNX4bq7VCzhu4ViOlQ5e+G6u1Rl4bq9WFThurvDqT7DoOG7lFQx4bq9xKlbw6BUw4Ax4buFVOG7iOG6vSPDoFQsWVQsKsSpVMOhV8OgMVQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpU4bq74bq9xKk+w6BU4bq7w6nhur3EqX3DoOG7lFThurslxJFUMeG6vT3DoFQ6MeG7heG6rcOgMFThurvDqTTDoDFU4bqgceG6oMSQVDox4bqhVDrhu646VCzhuq3DoFTDrDXhu5RUOjHhu4dU4bq7MV1U4bq5WMOgVOG7ieG6vT3hurvhu5hU4bq74bqlVDoxZjpUOjHhuqFUOuG7rjpUOjHhu4dU4bq7MV1ULDJU4bq7MeG7rMOhVGXhur3hu6zDoOG7lFQxxIM6VOG6uyXEkVQ5MsOgMVTDoDAxMlvDoVThu4kjxKlUO2jDoDBU4bq5WMOgVMSRMSrDoVThuqBx4bqgxJBU4bq7w6nhuqHDoDBUw6xWVMOgMOG6oVYyVOG6uzbDoDHhu5ZU4bq6w6k+w6BUOuG6rVThurljVGFo4busVDoxxIPDoFQ64buuOlThurlYw6BUxJExKsOhVDrhuqNU4bq7Mn3DoVTDoMOdw6AwVCxdVOG7iSPEqVQ7aMOgMFThursxVsOgMVThurlYw6BUxJExKsOhVOG6oHHhuqDEkOG7lFQx4bq9xKlbw6BUw4Ax4buFVOG7iOG6vSPDoFQsWVQx4buF4bqpw6AwVDsmw6BUOjHhuqFUOuG7rjpUOjHhu4dU4bq7MV1U4buJI8SpVDtow6AwVMSRMeG7heG6rcOgMFThu67DoFThurlYw6BU4buJ4bq9PeG6u+G7lFQ5MsOgMVQ74bqh4busw6Ax4buUVOG6uzHhu6zEqVQs4bqlMlQxNMOgMVThursxZjpU4bq74bqlVDoxZjpU4bq5WMOgVOG7ieG6vT3hurtU4bq7MS7huqFUw6HhurdUMTTDoDFU4bq74bqlVDFixJFU4bq74buuOuG7lFQxYsSRVOG6u+G7rjpU4buJWeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6ujEu4bqhVCzhu67DoDFUMDLhu67hu5RU4bq54bus4bq9VDkxMlQs4buFYjpUOuG6t8OgMFTDoDElw6BULFfhurtU4bq7Mj7hur1UOjHhur0qw6BU4bqgceG6oMSQ4buUVDrhu646VOG6uVjDoFTEkTEqw6FUOuG7h+G7rFQx4bq9xKlbw6BUw4Ax4buFVOG7iOG6vSPDoFQsWVTDoWNUw6nDosOgMFThursxNVThurvDqeG7heG6q8OgMFThursyPuG6vVThursx4buBVOG6u8Op4bqhw6AwVMOsVlTDoDDhuqFWMlThurs2w6Ax4buUVDvhuqHhu6zDoDFU4bq7MeG6vVThurvDncOgMFThurtnVMOZVS1U4bukVeG7juG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFv4bq94bq7MeG6ocOpU+G7nuG7ouG6ueG6u8Op4bqhw6Aw4bue4bu5MeG7sjpUceG6t8OgMOG7oi/hurnhurvDqeG6ocOgMOG7nuG7oi/EkeG7ng==

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]