(vhds.baothanhhoa.vn) - Miền Tây xứ Thanh không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện, hiền hòa mà ở đó đồng bào còn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống cũng như xây dựng các sản phẩm đặc trưng về cây trồng, vật nuôi lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, nuôi vịt đặc sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là điểm nhấn trong phát triển du lịch, giới thiệu ẩm thực khi du khách đến thăm các khu, điểm du lịch cộng đồng.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Hhu4Phu7TDmuG7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu4rDisON4bquw51F4bug4bqu4buu4bqu4bue4buQT+G7oOG6ruG7keG7hiHhuq4uJeG6ruG7kcOUQuG7oMOUQS/DlOG6tsOBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4Hhu4fhu5BP4bug4bqu4buR4buGIeG6ri4l4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7DjcOU4buW4bqu4buyw5Thu7Thuq7DlOG7tuG7suG6rsOM4bu04bqu4bucw5RDw43DlOG6rknhu67hu5Dhuq7DjUXhu6DDlOG6rljhu7RC4bug4bqu4buyw5Thu5BN4bug4bqu4bugw5Thu5BN4bug4bquw5Thu7jhu6DDleG6rjvGoMO94bquw41Q4bug4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4buyw5Thu4bhu6Dhuq7hu7LDlOG7kMOT4bugw73huq7DlOG7kE/hu6Dhuq7DlFJC4bqu4bueROG6ruG7ruG6ruG7ilHhuq7hu4rhu6Thu6DDleG6rklEUOG6rsONUuG7oOG6rsOV4buY4bug4bquw5Xhu5A64bquw41Dw43huq7DleG7kEPhuq7hu7JZ4buU4bquO+G6uOG7oOG6rsOUUULhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6Dhuq7hu7LDlMOZ4bugw5Xhuq7DjT3hu6DDleG6ruG7oMOUJOG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu4rDisON4bqu4buyWSThu6DDleG6rjtP4bquw43hu4Yh4bqu4buyWeG7pOG7oMOVw73huq47RuG7suG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bqu4bui4bus4buQ4bqu4buyw5ROw73huq7hu7LDlOG7tsON4bqu4buKRyHhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JO4bquLeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquO+G7uOG7oMOV4bqu4buK4buk4bugw5Xhuq5JRFDhuq7DjOG7huG7oOG6ruG7suG7psON4bqu4buyw5Thu5DDkuG7tOG6rsOdw5nhuq47ROG6ruG7nuG7kE/hu6Dhuq7hu6Dhu7bhu5Dhu7Phuq7hu5FZUOG7oMOV4bqu4buKUcO94bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq474buU4buy4bqu4buKw4rDjeG6rsOdReG7oOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6rsONw5Thu5bhuq7hu55C4bugw5Xhuq7hu6LEkOG7kOG6rsOV4buQQ+G6ruG7slnhu5Thuq7hu5zhu5Dhu6DDlOG6ruG7sk7huq7hu55E4bquw41S4bug4bqu4buiROG6ruG7iuG7kMOS4bue4bqu4bugw5Thu4Lhu6Dhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6rsOM4bu04bqu4bui4buUw43DlMO94bquw5Xhu5Dhu6rhu5Dhuq7hu7LDlOG7kMOT4bu04bquR+G7nuG6ruG7ssOUJsON4bqu4bucw5Thu5Dhuq7DjOG7tOG6ruG7nMOUQ8ONw5Thuq7hu4pO4bug4bqu4buyw5Thurjhu57huq7DjUPDjeG6ruG7nMOU4bu0w73huq7hu4rhu5DDkuG7nuG6rsOM4bu04bqu4bui4buUw43DlOG6rsON4bum4bugw5Xhuq7hu4rhu6Thu6DDleG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgUHhu5Dhu57DleG6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsOM4buyw5Thu7Thu55J4bqu4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bquw4LhuqbhuqZXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL+G7kDvhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL+G7oOG7iCzDnS/hurLDguG6tuG6pi/hurbhuqzhuqzDjOG6pOG6sOG6qOG6pOG6suG6sOG6tuG7suG6tMOCw4LhuqbhuqThu6LhurDhu7Phu5pXw5V3WeG7q+G6suG6psOCxILhuq5C4bui4buy4burxILhu4Phu7TDmuG7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu4rDisON4bquw51F4bug4bqu4buu4bqu4bue4buQT+G7oOG6ruG7keG7hiHhuq4uJeG6ruG7kcOUQuG7oMOUxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEgsOC4bqm4bqmxILhuq4vw4Fj4buQQuG6ruG7iuG7mOG7oMOU4bquQuG7oMOU4bquZEThuq5y4bq44bug4bquw7Thu5Dhu6DDlMO94bquLsOJ4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq7DjcOU4bq44bug4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq474buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq7hu6DFqOG7kOG6ruG7suG7kE7hu6DDleG6rsONI0Lhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG6oUPhuq7hu5HDlCThu6rDjeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4Hhu4Mlw43huq7hu7Lhu5BO4bugw5Xhuq7igJxy4buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5XigJ1BL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgWThu7Qhw5Phu6Dhuq474bu44bugw5Xhuq7DjUJQ4bqu4bqhQ+G6ruG7kcOUJOG7qsONw73huq474buq4buQ4bquw41F4bugw5Thuq5Y4bu0QuG7oOG6ruG7ssOU4buQTeG7oOG6ruG7oMOU4buQTeG7oOG6ruG7siThu6jhu5Dhuq7hu4pKV8O94bqu4buK4buk4bugw5Xhuq5JRFDhuq7DjUPDjeG6rsOM4buG4bug4bqu4buy4bumw43huq7hu5HDlEPhu5DDveG6ruG7hyThu7Dhu6DDleG7s+G7s+G7s+G6rsONUuG7oOG6ruG7oiThu7Thuq7DleG7kDrhuq7DjUPDjeG6rsOV4buQQ+G6ruG7slnhu5Thuq474bq44bug4bquw5RRQuG6ruG7slnhu7QhT+G7oOG6ruG7ssOUw5nhu6DDleG7s+G6rsSD4buQw5Lhu57huq7hu6DDlOG7guG7oOG6ruG7sllN4bug4bquw5RE4bugw5Thuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq47T+G6rjvhu6rhu5Dhuq7huqFD4bqu4buRw5Qk4buqw43huq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7hu6JE4bquO0/huq474buq4buQ4bqu4bq/w5Thu7Thuq5JRVDhuq7hu7Lhu6Thu6Dhuq7hu7LDlOG7kE3hu6Dhuq7hu6DDlOG7kE3hu6Dhuq7hu43hu7jhuq7hu4Hhu7TDmuG7oMOV4bqu4bu34bug4bq84bue4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hurLhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7j+G7tELhu6Dhuq5kUULDveG6ruG6oUPhuq7hu5HDlCThu6rDjeG7ueG7s+G6ruG6v8OUw5rhu6DDleG6rsONw5Thu5bhuq7DjVHhuq7DjUXhu6DDlOG6rljhu7RC4bug4bqu4buyw5Thu5BN4bug4bqu4bugw5Thu5BN4bug4bquw5Thu7jhu6DDleG6rjvGoMO94bquw5RQQuG7oMOV4bquw53hu6jDveG6rjtP4bquO+G7quG7kOG6ruG7jeG7uOG6ruG7geG7tMOa4bugw5Xhuq7DjOG7tOG6ruG7nMOUQ8ONw5Thuq7DjVLhu6Dhuq7DjVHhuq7DjOG7lFfhuq7hu7LDlCThu67hu6DDleG6ruG7ssOUJcON4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7hu4rDisON4bquw51F4bug4bquw5Thu4JX4bquw4xI4bug4bquw40jQuG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bquSURQ4bquw4zhu4bhu6Dhuq7hu7Lhu6bDjcO94bqu4buyWVDhu6DDleG6rsOdw5nhuq7hu4pR4bquV8OUReG7kOG6ruG7oMOU4bq6w43huq7hu4pO4bug4bqu4oCccuG7lOG7suG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOV4oCd4bqu4buyw5Thu6jhu57huq7hu6DDlVDhu6DDveG6ruG7oCXDjeG6ruG7suG7kE7hu6DDleG6rsOV4buE4bug4bquLkLhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBcuG7lOG7suG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOV4bqu4bu3w5RCIeG6rsONUuG7oOG6rsOVU+G7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu4/hu7TDmcON4bqu4buRw5RE4bugw5TDveG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq7hur/DlFBS4bugw5Xhu7nhuq7hu6JE4bquw5Xhu5DDmeG7oMOV4bquO+G7lOG7suG6rklF4bug4bqu4buK4buUQuG6rsONUeG6ruG7sirhuq7hu6Lhu4bhu7Thuq7hu4rhu7Dhu5DDveG6rsONw5Qj4bquIU7hu7Thuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6ruG7skZX4bqu4buyWeG7tOG7oMOV4bqu4buu4bquLsOJ4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq47ROG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq4uw4nhuq7hu6Lhu4bhu6Dhuq7DjUbhu6Dhuq7DjSNC4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7huqFD4bqu4buRw5Qk4buqw43hu7Phuq7hu5Hhu7Qh4bqu4bugw5Thu5BN4bugw73huq7DjcOU4buC4buy4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bqu4buyw5Thu5Thu7Lhuq474buU4buy4bqu4bugw5VQ4bug4bqu4bugw5Thu4Lhu7Lhuq7hu5zDlOG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6rsONw5Thurjhu6Dhuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq4uw4nhuq7hu5zDlOG7tOG6rjsmw43huq7hu4/hu7TDmcON4bqu4buRw5RE4bugw5TDveG6rklCUOG6rsOV4buk4bue4bqu4bqm4bquLsOJeOG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOVw73huq7hu4E94bugw5Xhuq7hu4Phu5BN4buew73huq7hu4E94bugw5Xhuq7huqNCUMO94bqu4buRw5RE4bugw5Thuq7hu4Hhu4bhu57DveG6ruG7kcOUROG7oMOU4bquw7Thu6jhu6Dhuq47ROG6ruG6oULhu6Dhuq7huqPDmuG7oMOV4buz4bquxIPDisON4bquSeG7kMOT4buy4bquw5Thu6jhu6DDveG6rjvhu5Thu7Lhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bqu4buu4bquw41Dw43huq4uw4nhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDlcO94bqu4buBPeG7oMOV4bqu4buD4buQTeG7nuG6rjtE4bqu4buBPeG7oMOV4bqu4bqjQlDhuq7hu7LDlOG7qOG7nuG6ruG7oMOVUOG7oOG6rsOU4buo4bug4bquw41F4buz4bqudMSo4buy4bquO0/huq7hu57DiuG7suG6ruG7ouG7rOG7kOG6ruG7ssOUTuG6ruG7ssOU4buY4bqu4bq04bquLsOJ4bqu4bugRCHhuq7DjVHhuq7DjVDhu6Dhuq7DneG7tMOZ4buQ4bqu4buDI0Lhuq7DjcOURSHhuq5Y4bu0QuG7s+G6rsO04bu0w5nhu5Dhuq7hu4MjQuG6rsONUeG6ruG7oCThu6rDjeG6rjsqQuG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6LEkOG7kOG6rsONw5RFIeG6ri7hu7TDmuG7kOG6ruG7ouG7kE3hu6Dhuq7hu7JAw43huq7hu6BN4bug4bqu4buiROG6ruG7nsOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOdxJDDjcOU4bquw51Mw73huq7hu55D4buy4bqu4bueS+G6rlnhu4Lhu7Lhuq7hu7LDmeG7suG6ruG7isOS4bquw43DlOG6uOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bquO+G7lOG7suG7s+G6ruG7g8OVUEThu5Dhuq5ZQuG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7DneG7tMOZ4buQ4bqu4buDI0Lhuq7DjVHhuq5Z4buC4buy4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bquw5nDjcO94bquw41D4bqu4bugw5RU4bquw4094bugw5Xhuq7hu6DDlCThuq7DjUPDjeG6ruG7olDEkOG7kOG6rjvhu5Dhuq7DneG7kOG7oMOUw73huq7hu4rhu4Yh4bqu4buiROG6ruG7oMOV4bu04buk4bug4bqu4buyw5Qlw43huq7hurjhu6Dhuq5Z4buC4buy4bqu4buyw5nhu7Lhuq7DjcOUUOG6rjvhu5Thu7Lhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDleG6ruG7ssSQUOG6ruG7oE3hu6Dhuq7hu7LDlOG7lOG7suG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7oMSQw43huq7hu6LEkOG7kOG6rsOd4bq44bug4bquw43DlOG6usONw73huq474buU4bqu4buyw5Thu6jhu57huq7hu6DDlVDhu6Dhu7Phuq7huqFCUOG6ruG7iuG7sOG7kOG6ruG7oEIhw73huq474buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq4u4buI4bue4bqu4buiROG6ruKAnFjhu7RE4bqu4buyw4rhu6DDleKAneG6rsONI0Lhuq7hu7LDlOG7kE3hu6Dhuq7hu6DDlOG7kE3hu6Dhuq7hu4rDmeG7kOG6rjvhu6rhu5Dhuq7DjVDhu6Dhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7JZTeG7oOG6rjvhu7jhu6DDleG6ruG7iuG7guG7suG6ruG6oUPhuq7hu5HDlCThu6rDjeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HDs+G6ruG7ssOUw5rhu6Dhuq7hu4FC4bqu4bqjQsO94bquLsOJ4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq7DjVHhuq7DleG7kELhuq7hu4rhu5jhu6DDlOG6rkLhu6DDlOG6rmRE4bqucuG6uOG7oOG6rsO04buQ4bugw5Thuq5Z4buC4buy4bqu4buy4buG4bue4bquw5Thu7QhTuG7suG6rsOV4buY4bug4bquw5Xhu5A64bquw5Xhu5DDmeG7oMOV4bquO+G7lOG7suG6rljhu7Qo4buz4bqu4bq/w5Thu5Dhuq5J4bq64buy4bqu4buK4buE4bu04bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq474buU4buyw73huq5C4bugw5Thuq7DtOG7kOG7oMOU4bquw5XDilfhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu5Lhu7Lhuq7hu5zDlFHhuq7hu5zDlOG6uOG7oOG6rsOMUOG6rsOV4buQw5nhu6DDleG6rjvhu5Thu7Lhuq5J4buU4bqu4buiQuG7kOG6ruG7ssSQV+G6rsONQ8ON4bquw5Xhu5DDmeG7oMOV4bquO+G7lOG7suG6ruG7nMOUQ8ON4buz4bqufeG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu4pO4bug4bquw41Dw43huq7DleG7kELhuq7hu4rhu5jhu6DDlOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq5JReG7oOG6ruG7isOS4bqu4buy4buY4bue4bqu4buK4bu24bugw5Xhuq7DleG7kMOZ4bugw5Xhuq474buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq5JReG7oOG6ruG7iuG7lELhuq47T+G6ruG7oOG7tMOa4buQw73huq7DneG7kOG7oMOU4bquw51F4bugw73huq7hu4JX4bqu4buyWSXhu6DDleG6rjtE4bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7hu4pE4bugw73huq7DjeG7tOG7oMOV4bquw43hu4JX4bquw43DlFDhuq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhu7Phuq5k4buQw5Phu6Dhuq7hu7LEkOG7kMO94bquw5Xhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5Thuq5C4bugw5Thuq7DtOG7kOG7oMOU4bquw4zhu7Qh4bqu4buyWeG7mOG6ruG7ikThu6Dhuq474buU4buy4bqu4bqy4bqk4bqw4bquw41Q4bug4buz4bquY+G7kEPhuq474buU4buy4bqu4buyw5Thu5Thu7Lhuq5JQ+G7oOG6rllC4bqu4buyw5Thu5Thuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buyJOG7qOG7oMOV4bqu4buKw5nhu5Dhuq7FqOG7oOG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4buyKuG6ruG6tuG6sOG6sOG7s+G6sOG6sOG6sOG6ri3huq7hurbhurLhurDhu7PhurDhurDhurDhuq7hu4rhu6Thu6DDlS/hu5zDleG7s+G6ruG7g8OVUEThu5Dhuq474buQw5PDjeG6rsONw5Thurjhu6Dhuq7hu7LDlEXhuq474buU4buy4bqu4buyJuG6ruG7oMOU4buQTeG7oOG6ruG7sllN4bug4bquw53hu7TDmeG7kOG6ruG7gyNCw73huq5C4bugw5Thuq7DtOG7kOG7oMOU4bquw41S4bug4bqu4buKRFDhuq5CUMO94bqu4buiROG7nuG6rsOV4bu04buk4bugw5Xhuq7hu6Ak4buqw43huq7hu4rDkuG6rsOMSOG7oOG6ruG7oCThu6rDjeG6rsOd4bu0w5nhu5Dhuq7hu6JN4bug4bquw41Dw43huq5CUMO94bqu4buKReG7nuG6rklFUOG6ruG7oMOV4bu04buk4bug4bqu4bugJOG7qsON4bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7DncSQw43DlOG6rsOdTOG6rsONw5RQ4bquO+G7kMOTw43huq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6rjvhu5Thu7Lhu7Phuq7Eg+G7pOG7oMOV4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq4u4buGIeG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bquw43DlOG7tOG7pOG7oMOV4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7hu5zhu5BN4bug4bquw43DmeG6ruG7isOS4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7DjUPDjeG6ruG7olDEkOG7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu7LDlOG7lOG7ssO94bquO+G7lOG7suG6ruG7ikvDveG6rjvhu5Thu7Lhuq7DleG7kMOZ4bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBcuG7lOG7suG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOV4bqu4bugw5VQROG7kOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DjUPDjeG6rsOU4bum4bquw5Xhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5Thuq7hu7LDlOG7mOG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu6BCIeG6ruG7isOJ4bqu4buKJOG7rMON4bquw5Xhu5jhu6Dhuq7DleG7kDrDveG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu7Iq4bquw41Dw43huq7DjFBC4bugw5Thuq7hu6DDlcOU4buQw5NX4buz4bquw7Phuq7hu7LDlMOa4bug4bqu4buBU+G7oMOVw73huq4uw4nhuq7hu4E94bugw5Xhuq7huqNCUMO94bqu4bqjw5rhu6DDleG6ruG7siHhuq7hu5Hhu4NkZOG6ruG6o8OU4bq44bug4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq474buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq7hu4rDieG6rjtE4bqu4buKQuG7oMOV4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6rsOV4buQw5nhu6DDleG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu4rDisON4bquw51F4bug4bquO0Thuq4u4buGIeG6rsOMJuG7oMOV4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4bqu4buF4bqj4buF4buN4buz4bquw6zhu6DDleG6ruG7g8OV4bu0IeG7jOG7oOG6ruG7g8OVU8ON4bqu4buR4bu04buC4bugw73huq7hu4rEkOG7kOG6rsOM4buQw5Phu6Dhuq7huqPDmuG7oMOV4bqu4buyIeG6ruG7keG7g2Rk4bqu4bqjw5Thurjhu6Dhuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDleG6rsONw5RQ4bquSeG7kE7hu7J44bquZOG7kMOT4bug4bqu4bugQiHDveG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7siHhuq7hu4rDieG6rjtE4bqu4buKQuG7oMOV4bqu4bui4buQTeG7oOG6ruG7nE7hu7Lhuq474buq4buQ4bquw4LhurDhuq7DlOG7puG6rsOM4buG4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu6DDlOG6vOG7nuG6rsON4bu04bugw5Xhuq7DjeG7glfhuq7DleG7kMOZ4bugw5XDveG6rklCUOG6ruG7suG7kE3hu7Thuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4buew73huq7hu7LEkFDhuq7hu4rhu4Thu7Thuq5ZQuG6rsWo4bug4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7DjcOUUOG6rklE4bquw41Q4bug4buz4bqu4buHxq/hu5Dhuq7hu6Dhurjhu57DveG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7siHhuq7DjeG7tOG7oMOV4bquw43hu4JX4bquWULhuq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu5zDlFBF4bugw5Xhuq7hurbhurLhu7PhurDhurDhurDhuq7DjVDhu6Dhuq474buU4buy4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq5Xw5RH4bue4buz4bqu4buDw5VQROG7kOG6rllCw73huq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7Ih4bquw41S4bug4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyJOG6ruG6tOG6ruG7olLhuq7hu4JX4bqu4buyWSXhu6DDleG6rjtE4bquw4zhu7Qh4bqu4buyWeG7mOG6ruG7ikThu6Dhuq474buU4buy4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq5Xw5RH4buew73huq7DjeG7tOG7oMOV4bquw43hu4JX4bquw43DlFDhuq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRKuG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6suG6tMO94bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7huqFD4bqu4buRw5Qk4buqw43huq7hu4rDieG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6rsONQ8ON4bquw4wm4bquQ+G7oOG6rsONw5Thurjhu6Dhuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDleG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bquV8OUR+G7nuG6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq4uw4l44bqu4bqhQuG7oOG6ruG6o8Oa4bugw5XDveG6ruG6vynhuq7hu5Hhu4bhu6DDveG6rsSD4buQT+G7oOG6rmTEkMO94bqu4buRw5RE4bugw5Thuq7hu4Hhu4bhu57DveG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOVw73huq7hu4E94bugw5Xhuq7hu4Phu5BN4bue4buz4bqu4buRxajhu6DDleG6rsOdw5nhuq474buU4buy4bquw5Xhu5DDmeG7oMOV4bquw5TGr+G6ruG7slnhu6zhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG6suG6puG7s+G6sOG6sOG6sOG6rsONUOG7oOG7s+G6rmThu7Qhw5Phu6Dhuq7DjT3hu6DDleG6ruG7skZX4bqu4buyWeG7tOG7oMOV4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6rsONQ8ON4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6rsONUeG6ruG7ouG7rOG7kOG6ruG7ssOUTuG6rsONI0Lhuq7DlOG7tCHDk+G7oMO94bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ilHhuq7DjVHhuq474buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhu7Phuq7Eg07hu6Dhuq7DlE7hu7Lhuq7hu6Dhurjhu57huq7hurLhurDhurLhurTDveG6ruG7ssWo4bugw5Xhuq7hu4pE4bug4bquw5Xhu5BC4bquw43hu4Thu57huq7hu7JQROG7oOG6rsOU4bu0IcOT4bug4bquw5Thu6jhu6Dhuq7DguG6rOG6sOG7s+G6sOG6sOG6sOG6rsONUOG7oOG6ruG7t+G7sllQ4bugw5Xhuq7hu4pR4bquO+G7lOG7suG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOV4bquw5Thu6jhu6Dhuq7huqThurDhu7PhurDhurDhurDhuq7DjVDhu6Dhu7nhu7Phuq7hu4Phurjhu57huq7hurLhurDhurLhurTDveG6rjvhu5Thu7Lhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDleG6ruG7keG7tOG7guG7oOG6rn3hu6DDlOG6ruG7t+G6o8Oa4bugw5Xhuq7hu7Ih4bqu4buR4buDZGThuq7huqPDlOG6uOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bquO+G7lOG7suG6ruG6o8Wo4bqu4buBPeG7oMOV4bu54bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu6DDlEbhu6Dhuq7hu6JE4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7heG6o+G7heG7jeG6ruG6tOG6rsOdQlDhuq7DjeG7glfhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG7s+G6rmThu5DDk+G7oOG6ruG7oEIhw73huq474buU4buy4bqu4bqjxajhuq7hu4E94bugw5Xhuq7hu4rDieG6ruG7iiThu6zDjeG6rklFUOG6rsOU4bum4bquw43DlOG7luG6rsOMSOG7oOG6ruG7iuG7lELhuq7hu6Io4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgeG6v8OU4buQ4bqu4buKw4rDjeG6rsOdReG7oOG6ruG7slnhu67huq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONQ8ON4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7heG6o+G7heG7jUEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBZOG7kMOT4bug4bqu4bugQiHDveG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7nuG7kE/hu6Dhuq7hu6Dhu7bhu5DDveG6rjvhu7jhu6DDleG6rsONQlDhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7oMOUJOG6ruG7j+G7tELhu6Dhuq7DtOG7qOG7oMO94bqu4buHJOG7sOG7oMOV4bqu4buBQ+G7ssO94bqu4buP4bu0QuG7oOG6rmRRQsO94bqu4buRw5TEkMONw5Thuq7hu5HDlEThu6DDlMO94bqu4buRw5Qk4buw4bugw5Xhuq504bu04buG4bug4buz4buz4buz4bqu4buKw4nhuq47ROG6ruG7ikLhu6DDleG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4bqu4bui4bus4buQ4bqu4buyw5ROw73huq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buKUeG6rsONw5Thu7bhuq7hu7JZU+G7oMOV4bquw5Xhu5jhu6Dhuq7DleG7kDrhuq7DjUPDjeG6rsOV4buQw5nhu6DDleG6rjvhu5Thu7Lhuq5JReG7oOG6ruG7iuG7lELhuq47ROG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu4XhuqPhu4Xhu43hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThuqThurZXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL+G7kDvhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL+G7oOG7iCzDnS/hurLDguG6tuG6pi/hurbhuqzhuqzDjOG6pOG6sOG6qOG6pOG6suG6suG6rOG7suG6pOG6tuG6quG6rOG6tOG7ouG6sOG7s+G7mlfDlXdZ4bur4bqo4bqq4bqsxILhuq5C4bui4buy4burxILhu4Phu7TDmuG7kOG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu4rDisON4bquw51F4bug4bqu4buu4bqu4bue4buQT+G7oOG6ruG7keG7hiHhuq4uJeG6ruG7kcOUQuG7oMOUxILhuq4s4buQw4zhu7LDlOG7q8SC4bqo4bqw4bqwxILhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7Lhu6vEguG6pOG6pOG6tsSC4bquL8OBw7RF4bug4bquV8OUR+G7nuG6rjvhu5Thu7Lhuq7huqPFqOG6ruG7gT3hu6DDleG6ruG7keG7tOG7guG7oOG6rn3hu6DDlOG6ruG7t+G6oUPhuq7hu5HDlCThu6rDjeG7ueG6rjtE4bquO+G7lOG7suG6rsO04bu0w5nhu5Dhuq7hu5Hhu5jhu6DDlOG6ruG7t+G7j+G7tELhu6Dhuq7DtOG7qOG7oOG7ueG6ruG7isOJ4bqu4buKJOG7rMON4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bugw5RG4bug4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7heG6o+G7heG7jeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HDrOG7oMOV4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bqucuG6uOG7oOG6rsO04buQ4bugw5TDveG6ruG7kVkk4buu4bugw5Xhuq7hu43DlFLhu6DDleG6ruG7g8Oa4bugw5Xhuq7hu6DDlcOU4buQw5NX4bquO0Thuq7hu43DlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu6DDmuG7oMOV4bqu4buyw5TDmuG7oOG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buP4bu0QuG7oOG6rsO04buo4bug4bquw43DlFDhuq5J4buQTuG7snjhuq7hu5FZUOG7oMOV4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7hu6Dhurjhu57huq5Y4bu0QsO94bqu4buy4buY4bugw5Thuq7DlOG7mOG7oMOU4bquw43DlOG6uOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7isOJ4bquw41R4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq5JJOG7qsON4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7ssOU4buIUOG6rsOUJOG7quG7oMOV4bquw51F4bug4bquLuG7tOG7guG7suG6rsOUROG7oMOV4bquw5RRQuG7s+G6ruG7kVnhu5jhu6DDlOG6ruG7iuG7puG6ruG7ssOU4buG4bue4bquw41C4bugw5Thuq7DjcOU4bq44bug4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7DjSNC4bquw5Thu6bhuq7DleG7kELhuq7hu4rhu5jhu6DDlOG6rsOM4buE4bug4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7hu6JN4bugw73huq7DjVHhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu57DmuG6rsOU4buY4bugw5Thuq7hu6DDlFThuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquw41R4bquw5Thu5DDk+G7tOG6rljhu7RF4bqu4buKw4nhuq7hu7LEkFDhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6ruG7oibDjeG6ruG7ssOU4bu2w43huq7hu4pHIeG6rsONw5Thurjhu6Dhuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6rsOU4bum4bquw5Xhu5BC4bqu4buK4buY4bugw5TDveG6ruG7sirhu6DDleG6rkkk4buqw43huq7DjUXhu5Dhuq7hu7LDlOG7kMOT4bug4bqu4buK4buw4buQ4bquw53DmeG7oMOV4bquw40jQuG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rsOM4buG4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhu7Phuq5k4bu0IcOT4bug4bquw43DlOG7tuG6ruG7sllT4bugw5Xhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6rsONUOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQw73huq7DjeG7hiHhuq7hu7JZ4buk4bugw5Xhuq7hu6Lhu6zhu5Dhuq7hu7LDlE7DveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu4pR4bquw41R4bquw43DlOG6uOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bquw5Xhu5DDmeG7oMOV4bquO+G7lOG7suG6rklF4bug4bqu4buK4buUQuG6ruG7tzvhu5Thu7Lhuq5J4buE4bu04bu54buz4bquZOG7kMOT4bug4bqu4bugQiHDveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buP4bu0QuG7oOG6rsO04buo4bug4bquw41R4bqu4bqq4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6ruG7heG6o+G7heG7jcO94bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ilHhuq7DjVHhuq7hurLhuq7DnUXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4bqu4buF4bqj4buF4buN4bqu4buiRHjhuq5y4buU4buy4bquw7Thu7TDmeG7kOG6ruG7keG7mOG7oMOU4bqu4bu3LsOJ4bqu4buRQuG7nuG6ruG7gSThu7nDveG6rjvhu5Thu7Lhuq5J4buE4bu04bquw7Thu7TDmeG7kOG6ruG6o8OU4bq44bugw5Xhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq5kxJDhuq7hu7cuw4nhuq7DtOG7qOG7oOG6rmRE4bu54buz4bqu4buHw5rhuq7DlOG7mOG7oMOU4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq474buU4buy4bquO+G7uOG7oMOV4bquw41CUOG6ruG7okThuq7DlCThu6rhu6DDleG6ruG7nuG7quG7kOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JOw73huq7DleG7kOG7tlfhuq7DleG7kEXhu5Dhuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq474buQw5PDjeG6ruG7okThu57huq47ROG6ruG7suG6uOG7oMOV4bqu4bugw5Thu7Thuq7hu6DDlEZX4bquw43DlFDhuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjOG7huG7oMO94bqu4buyKuG7oMOV4bquSSThu6rDjeG6rsOV4buQ4bu2V+G6rsONQ8ON4bquw5Thu6bhuq7DjcOU4bq44bug4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7hu67huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7nuG7kE/hu6Dhuq7hu6Dhu7bhu5Dhuq7hu4/hu7RC4bug4bquw7Thu6jhu6Dhuq7DleG7kEXhu57huq7hu6DDlcOUw6hQ4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kcSQ4buQ4bquSUXhu6Dhuq5kQ+G7ssO94bquLsOJ4bqu4buRQuG7nuG6ruG7gSTDveG6ruG7ssWo4bquw5Thu6xX4bqu4buyQ8ON4bquw43DlOG6uOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bquO+G7lOG7suG6rsO04bu0w5nhu5Dhuq7hu5Hhu5jhu6DDlOG6rsOMUOG6rsONw5Thu5Thuq5y4buQ4bqu4buRw5Thu5Thuq7hu5HDlOG7tCFO4bugw73huq7DjcOU4buQ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7hu7JZJOG7ruG7oMOV4bquw43DlOG7kOG6rsOU4bum4buQ4bquV8OUQOG6ruG7oDrhuq5JReG7oOG6rmRD4buy4bqu4buiROG7nuG6ruG7ssWo4bqu4buyWSThu67hu6DDleG7s+G6ruG6o8OU4buQ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DjVHhuq7hurbhurbhurDhuq7DlOG7puG7kOG6rjvhu5BN4bug4bqu4buyw5Thu5jhuq7DjVHhuq7hurThuqThuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rjvhu5BN4bug4bqu4buyw5RC4bue4bquw5Xhu5BC4bqu4buyxajhuq7DlOG7rFfhuq7hu7JDw43huq7DjcOU4bq44bug4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq474buU4buy4buz4bqu4buRw5Qk4buo4bugw5Xhuq7DlOG7kMOT4bu04bqu4oCccuG7lOG7suG6rsO04bu0w5nhu5Dhuq7hu5Hhu5jhu6DDlOKAneG6rsOV4bq64bug4bquO+G7quG7kOG6ruG7iuG7sOG7kOG6rsOdw5nhu6DDlcO94bquw53hu5Dhu6DDlOG6rsOUUMSQ4buyw73huq5Xw5RQ4bugw5Xhuq7hu7JAw43huq7DjSNC4bquSUThuq7DjVDhu6Dhuq7hu6Dhu6jhu5Dhuq7hu4rhu4Yh4buz4bquZEThu6DDleG6rklCUOG6ruG7iuG7sOG7kOG6ruG7oEIhw73huq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjOG7huG7oOG6ruG7suG7psON4bqu4buRw5RD4buQ4bqu4buu4bquSUXhu6Dhuq5kQ+G7suG6rsOV4bq64bug4bquSVHhuq474buq4buQ4bquw41Q4bug4bquw53hu7TDmeG7kMO94bquw4094bugw5Xhuq7hu6JE4bqu4bug4buo4buQ4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7hu7LDlEXhuq7DleG7kMOZ4bugw5Xhuq474buU4buy4bquSUXhu6Dhuq7hu4rhu5RC4bqu4bugw5RU4bqu4buiS+G7s+G6ruG7kSrhuq7hu5zDlOG7kOG6ruG7ssWo4bquw5Thu6xX4bqu4buyQ8ON4bquw43DlOG6uOG7oOG6ruG7oOG7tMOa4buQ4bquO+G7lOG7suG6rklF4bug4bqu4buK4buUQuG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4buiRlfDveG6rklC4bug4bqu4buK4buE4bu04bquw43DlOG7luG6rsONUeG6ruG6suG6sOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquO+G7kE3hu6Dhuq7hu7LDlELhu57huq7DleG7kELhuq7hu7LDlOG7mOG6ruG7oEIh4bqu4buKw4nhuq7hu7Lhurjhu6DDleG6ruG7ok3hu6Dhuq7hurThuqThuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rjvhu5BN4bug4buz4bqu4buDw5RG4bug4bqu4buyw5Thu4Ih4bqu4buy4buQT+G7nuG6ruG7oOG6uOG7oMOVw73huq7DlOG7kMOT4bu04bquWOG7tEXhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4buyTsO94bqu4buK4buE4bu04bquWULhuq7DjcOUUOG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7FqOG7oOG6ruG7iuG7lOG7oMOUw73huq7hu4ok4busw43huq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw4zhu7jhu6DDleG6ruG7ikPhu6DDlOG6rsOV4buQQ+G6rsONQlDhuq7hu6JE4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7hu6Imw43huq7hu4rDkuG6rsONw5Thu5Thuq7hu4jhu57huq7DlOG7puG7kOG6rjvhu5BN4bug4bquV8OUQOG6ruG7oDrhuq5JReG7oOG6rmRD4buy4bqu4buy4buQTlfhuq7hu7JAw43huq7DjOG7tCHhuq7hu7JZ4buYw73huq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buKROG7oOG6rjvhu5Thu7Lhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjw5Thu5Thuq5y4buQ4bqu4buRw5Thu5Thuq7hu5HDlOG7tCFO4bug4bquw43DlFDhuq5J4buQTuG7snjhuq5y4buU4buy4bquw7Thu7TDmeG7kOG6ruG7keG7mOG7oMOU4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7DlcOZ4buQ4bquO0Dhuq7hu4pF4bue4bquSUVQ4bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7DjVHhuq474buU4buy4bqu4buyw5Qk4buo4bugw5Xhuq5Xw5RH4bue4bquw43hu7Thu6DDleG6rsON4buCV+G6rsONw5RQ4bqu4buyw5Thu5Thuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4buz4bqucuG7lOG7suG6riRC4bqu4buew5rhu5Dhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw53EkMONw5Thuq7DnUzDveG6rsOUQiHhuq5J4buo4buQ4bqu4bui4bum4buQ4bqu4buy4buY4bue4bqu4buc4buQTuG7nuG6ruG7nuG7pOG7kOG6ruG7ssSQV8O94bqu4bucw5RF4bqu4bug4bq44bugw5Xhuq7hu5zDlEPhu6DDleG6rknDk+G7oMOUw73huq7DjcOUw5nhu6DDleG6rsONw5Thu5Thu7Thuq5Jw5Phu6DDlOG6rlnhu4Lhu7Lhuq7hu7LDmeG7ssO94bqu4buS4buy4bquSeG7lOG6rsOM4buUw43DlOG6rknDk+G7oMOUw73huq5Z4buC4buy4bqu4buyw5Thu5LDjcOU4bqu4bugw5XDlOG7kOG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buc4buQw5Phu6Dhuq7hu7Im4bqu4bugw5Thu5BN4bug4bquw40jQuG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5Xhu7Phuq5k4buQw5Phu6Dhuq7hu7LEkOG7kMO94bqu4buyxajhuq7DlOG7rFfhuq7hu7JDw43huq7DjVHhuq7hu7LFqOG7oMOV4bqu4buKROG7oOG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu5zDlFBF4bugw5Xhuq7huqThurDhurDhuq7DjVDhu6Dhu7Phuq7hu4fhu6bhu7Lhuq7hu6Dhurjhu57huq7hu7LFqOG6rsOU4busV+G6ruG7skPDjeG6rsONw5Thurjhu6Dhuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6ruG7nMOUUEXhu6DDleG6ruG6tC3DguG6ruG7oiVC4bquO+G7lOG7suG7s+G6rnLhu5Thu7Lhuq7hu4ok4busw43huq7DjcOU4bq44bug4bqu4buyw5RF4bqu4buKQuG6rlfDlOG7hOG7oOG6ruG7oMOVUEThu5Dhuq7hu7Im4bqu4bugw5Thu5BN4bugw73huq7hu6BN4bug4bqu4buyw5Thu5Thu7Lhuq7hu7LDlOG7qOG7nsO94bqu4bugw5VT4buyw73huq7hu5Lhu7Lhuq7hu55Ww73huq7hu4ok4busw43huq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjOG7huG7oOG6ruG7oiZC4bquw43DlFPhu6Dhuq7hu6JE4bqu4bueUeG7oOG6ruG7oMOVUOG7oOG6rsOM4bu44bugw5Xhuq7hu4rDkuG6ruG7isOJ4buQw73huq7hu7LDiuG7oMOV4bquWOG7tEThuq7hu5zDlEPDjcOU4bquWOG7tCjhuq47ROG6rsON4bu04bugw5Xhuq7DjeG7glfhuq7DjcOUUOG6ruG7ssOU4buU4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG7s+G6rmThu5DDk+G7oOG6ruG7oEIhw73huq7hu7LFqOG6rsOU4busV+G6ruG7skPDjeG6ruG7ikLhu6DDleG6ruG7oMav4bqu4buiJsON4bqu4buy4buY4bue4bqu4buc4buQTuG7nuG6ruG7ssOU4buU4bqu4buyWSThu7Dhu6DDlcO94bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7ikThu6Dhuq474buU4buyw73huq7hu7LEkFDhuq7hu7LDlE3hu57huq474buQw5PDjeG6ruG7okThu57huq7DjcOUUOG6rsONw5Thu5Thuq7hu4jhu57huq5Xw5RA4bqu4bugOuG6rklF4bug4bquZEPhu7Lhuq7hu6BR4buQ4bquWeG7kE3hu6DDlcO94bqu4buyKuG7oMOV4bquSSThu6rDjeG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu4rhu5RC4bquw43DlOG7luG6ruG7suG7kOG7oOG6rsONRiHhuq7hu4rDkuG6rsOU4bum4buQ4bquO+G7kE3hu6Dhuq7DjcOU4buQQuG6rsOdS8O94bquw5RTw43huq7hu7JGV+G6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4bugw5XDlOG7kMOT4buew73huq7hu6DDlOG7huG7oOG6rlnhu6bhu6DDleG6ruG7nsOa4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruG7sllN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhu7Phuq7DtEXhu6Dhuq5Xw5RH4bue4bqu4oCccuG7lOG7suG6rsO04bu0w5nhu5Dhuq7hu5Hhu5jhu6DDlOKAneG6ruG7iiThu6zDjeG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7oMOURuG7oOG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu4XhuqPhu4Xhu43huq7hu6Dhurjhu57huq7hurLhurDhurLhurThuq47KkLhuq7hu5zDlOG6vuG7oMOV4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu7LDlCThu6jhu6DDleG6rsOU4buQw5Phu7TDveG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7hu4rDisON4bqu4buyWSThu6DDleG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5XDveG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq7hu6Dhu4bhu6DDleG6rsONQlDhuq7DleG7kEPhuq7hu7JZ4buU4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nsO94bquw5Xhu5Dhu7ZX4bquw51F4bug4bquV8OUR+G7nuG6rjsk4buo4bug4bquLkLhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBw7Phuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6rjvhu7jhu6DDleG6rsONQlDhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq7hu4FD4buyw73huq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjOG7huG7oOG6rklF4bug4bquw7Thu5Dhu57DveG6ri7DieG6ruG7j+G7tELhu6DDleG6ruG6o8OU4buQw5Lhu7Thuq7DjT3hu6DDleG6ruG7ikLhu6DDleG6rsONw5Thu7bhuq7hu7JZU+G7oMOV4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7DleG7kMOZ4bugw5Xhuq474buU4buy4bquSeG7hOG7tOG6rsONxajhuq5ZQOG7suG6rsOd4bu0w5nhu5Dhuq7DtOG7kOG7nnnhuq7hu67huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7kcOUJOG7sOG7oMOV4bqudOG7tOG7huG7oMO94bquw41Dw43huq4uw4nhuq7hu4Hhu7RG4bug4bqu4bq/w5RNw73huq51TeG7oOG6ruG7g8OU4buG4bugw73huq504bu04buG4bug4bqu4buRw5Thurrhu6DDleG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7DleG7kMOZ4bugw5Xhuq474buU4buy4bquSeG7hOG7tOG6rsONxajhuq4uQuG7oMOUeeG6ruG7ruG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buRw5TEkMONw5Thuq7hu5HDlEThu6DDlOG6rsONUeG6rsOV4buQw5nhu6DDleG6rjvhu5Thu7Lhuq7hu5FZxJDDjeG6ruG7g8OURuG7suG6rljhu7Qo4bquw5Thu5BO4bue4bquw4094bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq7hu6DDlSThu7Dhu5Dhuq7DjOG7huG7oOG6ri7DieG6ruG7kcOUROG7oMOU4bqu4buRw5RT4bqu4bugxq/huq7hu6Imw43huq5JRVDhuq7hu7Lhu6Thu6Dhu7Phuq7hu5HDlCbDjeG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7Eg0/huq5D4bug4bqu4oCc4buNw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bquw41Dw43huq7hu57DmuG6rsOU4buY4bugw5Thuq7DjeG7hiHhuq7hu7JZ4buk4bugw5XDveG6rjtG4buy4bqu4bug4bu0w5rhu5DDveG6rsOMJOG7rMON4bqu4bui4buQw5Phu7TDveG6rsOdReG7oOG6rlfDlEfhu57huq7DjVHhuq7hu6Lhu6zhu5Dhuq7hu7LDlE7huq7hu5zDlOG7tOG6rjsmw43huq7hu57hu5BP4bug4bqu4bug4bu24buQ4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQsO94bquw5Xhu5BC4buQ4bqu4buKUMSQ4bug4bqu4bqy4bqw4bqy4bqyLeG6suG6sOG6suG6pOKAneG6ruG7ssOU4buIUOG6ruG7j+G7tCFO4buy4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7DguG6sOG6rOG6qi/hu4/Egy3hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7oMOVRCHhuq7hurLDgi/hurbhurYv4bqy4bqw4bqy4bqy4bquw40jQuG6ruG7k+G6oeG7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQsO94bquw5Thu5DDk+G7oOG6ruG7oEIhw73huq7DjUPDjeG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7nuG7kE/hu6Dhuq7hu6Dhu7bhu5Dhuq4uQ8ON4bqu4buK4buU4bugw5Thuq474buU4buy4bquSUXhu6Dhuq7hu4rhu5RC4bqu4bu3O+G7lOG7suG6rknhu4Thu7Thu7nhuq7hu6JE4bqu4bue4bum4buy4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bquO0bhu7Lhuq7hu6Dhu7TDmuG7kOG6rsONUeG6ruG7ouG7rOG7kOG6ruG7ssOUTuG7s+G6rmPhu5BC4buQ4bqu4buKUMSQ4bug4bqu4bqy4bqw4bqy4bqyLeG6suG6sOG6suG6pMO94bquw4wm4bqu4buc4buQTuG7oOG6rljhu7Qh4bqu4buew5rhuq7DjVHhuq7hu5zDlFBF4bugw5Xhuq7huqrhurbhu7PhurDhurDhurDhuq7DjVDhu6Dhuq474buU4buy4bquSUXhu6Dhuq7hu4rhu5RC4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bug4bu0w5rhu5Dhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG6tuG6tuG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4bue4buQT+G7oOG6ruG7oOG7tuG7kMO94bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ilHhuq7hu7JGV+G6ruG7slnhu7Thu6DDleG6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7hyThu7Dhu6DDleG6ruG7gUPhu7LDveG6ruG7j+G7tELhu6Dhuq7DtOG7qOG7oMO94bqu4bqhQ+G6ruG7kcOUJOG7qsONw73huq7hu4FC4bugw5Xhuq7huqPDlEPhu6DDlMO94bqu4buRw5Qk4buw4bugw5Xhuq504bu04buG4bug4buz4buz4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEguG7suG7iC7hu7ItQuG7ouG7kMOV4bugeOG6rlnhu5DDlcOU4buyecSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4HhuqFE4buQ4bquO0Thuq5F4bugw5R44bqu4buDw5VTw43huq5k4bu04buC4bugQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUEvV8OB


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]