(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, không quản ngày nắng cũng như ngày mưa, các thành viên trong tổ COVID-19 cộng đồng xã Tiên Trang (Quảng Xương) luôn tích cực hỗ trợ cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giám sát công dân, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WFnhu4nEqeG7leG6qTRQWMSpNOG7mcSpLSrhuqnhurHEg2LDmlnhuqdq4buJxKnhurHDo+G7lcOZWOG7sMON4bqvJsSpWeG6r2rhu5VZ4buRKuG6sVnEqeG7i8SRWTFuKlnEqeG7gVnEg+G6sSbhuqtZ4buJJsSpWcSp4buLY2LEg1nDreG6r8SRYsSD4bukWTHhuq/hur1ixINZMuG6tTHhuq9ZaFnhu5ksWcSo4bqxOWJZxKjhu4sqYsSD4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7Dhu5Dhu4XhurFZw63huq/Ds+G7g2LEg1kx4bqve+G6q1nigJwz4bqxWcSp4buNYsSDWWLEg+G6ueG7pFnEg+G6uVnEqeG7jWLEg1li4bqvP+G7pFnhu4s/WcSp4buNYsSDWTPhur3hurFZxKnDs2dixIPigJ3hu6RZ4bqt4bqv4bq7YsSDWcOsajtiWWLEgz/hu5VZYiFixINZMW9ixINZYuG6r8OzWWLEgz/hu5VZ4bqrw7Mq4bukWTEmMVnEqeG6rz9i4bqvWeG7keG6sTliWcSp4buLY2LEg1nEqeG7gVl2Q+G7kOG6sHct4buyJVkx4bq/YsSDWTPDqmLEg1nhu5ksWcSo4bqxOWJZxKjhu4sqYsSDWcavw4xqO2LEg1nhu5jDs+G7g2LEg+G7qFnhuqlq4bq7YlnEqeG6tzHhuq9ZMeG7jzFZ4bqv4buHWcSp4buLZ1kxbGLEg1nhu5Hhu4XhurFZMeG6r+G6t2Lhuq9Zw6xq4buVw6FiWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixINZxKlq4buVOWJZxKnhu4tq4buVw6Fi4bukWeG7kV1iWTPhur9ixIPhu6RZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqVkx4bq7YsSDWTJ7YuG7pFnEg2TDrVnDreG6r1tiWeG6reG6r+G6u2LEg1li4bqvw6lZ4buRP2NZ4buR4bqxw6AxWWJ7YsSDWTEqY1nhuq/hurHDoGpZw6xqO1kx4bq7YsSDWcSpJjFZw63huq/EkWLEg+G7pFkx4bqv4bq9YsSDWTLhurUx4bqvWcSpOuG6sVkz4bq1KlnDreG6r8Oz4buDYsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu2w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04buyQOG7tC/hu7TDneG7tjLhu7bhu7LDnUDhu7bhu7QjxKnhu7g94buyw50l4bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1A94bu24bu4WFkq4bqpxKlQWMON4bqvJsSpWeG6r2rhu5VZ4buRKuG6sVnEqeG7i8SRWTFuKlnEqeG7gVnEg+G6sSbhuqtZ4buJJsSpWcSp4buLY2LEg1nDreG6r8SRYsSD4bukWTHhuq/hur1ixINZMuG6tTHhuq9ZaFnhu5ksWcSo4bqxOWJZxKjhu4sqYsSDWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWCTDncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBYQOG7tuG7tlhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4buBWcSD4bqxJuG6q1nhu4kmxKlZMeG6v2LEg1kzw6pixINZxKnhuq/Ds2ZixINZ4buZauG7lTliWeG6reG6seG6oeG6q1nEqeG7iyrhu6RZ4bqvw6nhurFZxKnhuq8u4bqrWcSp4bqzYuG6r1nhuq/hurNi4bqvWTEmMVnhuq/hur9ZMypixINZMSYx4bqvWeG6qeG7lVnhu5VZxKlhWcSpOuG6sVli4bqvP+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOG7kOG7heG6sVkzKTFZM+G6seG6oeG6q1nhuqk/WeG7mSxZMWRZ4buJ4bq9WeG6qSpjWTPhur9ixINZM+G6sVnhuqk/4bqrWS5iWeG7mSpZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2JZMTtZYsOz4buFMVnEqeG7i2hZ4buRw6FZYuG6r+G6scOhauG7plnEqOG7izliWTPhurUqWTA/Ylnhu5ksWTFkWeG7tsOdWTHhurtixINZxKnhu5VZMypixINZ4bqvYzrEqVkz4bq/YsSD4bukWTFkWeG7suG7sj1ZMeG7g1nhu4loWeG7iTtiWeG7mWp9xKlZxKnhurHhuqFqWcSp4bqvblkx4bq7YsSDWWLEg+G6r+G6scOgw63hu6RZ4buy4bum4bu0PUBZMeG6u2LEg1li4bqve2JZ4bqpP+G6q1nhu5HhurHDoDFZxKnhu4tjYsSDWTEmMVkx4bq7YsSDWcSp4buV4bukWTJjKmLhuq9ZYsSD4bqv4bqxw6DDrVnhu4k7Ylnhu5lqfcSpWcSp4bqx4bqhalnEqeG6r25ZMeG6u2LEg1lixIPhuq/hurHDoMOt4bukWeG7tiNAWeG6qSpjWTPhur9ixINZ4bqpP+G6q1nhu5HhurHDoDFZxKnhu4tjYsSDWeG6qeG6pWLhuq9Z4buR4buPMVnhu5l74buVWTLhu49ixIPDmVkxZFkzw7NmYsSDWcOMauG6vTFZ4bqp4bq/WeG7suG7n1kz4bqxWcOsairigKZZ4buQ4bqzWeG7kV3hu5VZM3vhu5VZ4bqpP1li4bqvw7RixINZYuG7g+G6sVkxZFlixINq4buVWTHhu4NZMuG6o1kwbGLEg1nDreG6rybEqVky4bq1MeG6r1liYWpZ4bqt4bqv4bq7YsSDWeG6reG6seG6oeG6q1nhu4ljJsSpWcSp4bq9xKnhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu68m4bqrWeG7iSbEqVnEqeG6sWLhuq9ZxKnhuq9bYlkx4bqvw6JZMzpjWTFuKlnEqOG7i2pixINZw7Phu4NixIPhu6RZMW4qWcSpw6Ji4bqv4bukWTFuKlnhuq9q4buVw6Bi4bukWeG7mSxZxKjhurE5YlnEqOG7iypixINZMyxZ4bqpP+G6q1nEqeG6vcSpWTHhurtixINZxKkmMVnEqWrhu5U5YlnEqeG7i2rhu5XDoWJZxKnhu4s5YlnhuqljKlnEqeG7i2rhu5XDoWJZxKnhuq8qYuG6r+G7pFnhuq/DoFnEqeG6r+G6vWLEg1nDrSpiY+G7pFnEqeG7i2NixINZMSYxWeG6r+G6v+G6sVlixIPhuq/hurXhu6RZxKlq4buVOWJZxKnhu4tq4buVw6FiWWhZMSYxWeG6reG6r2pZMntiWTHDs+G7pll4w6pixINZxKnhuq9m4bqxWcOt4bqvJsSpWeG6r2rhu5VZxKnhur3EqVnhu5Eq4bqxWcSp4buLxJFZMW4qWcSp4buBWcSD4bqxJuG6q1nhu4kmxKlZMeG6v2LEg1kzw6pixINZYjliWeG6q2XhurFZYsSDw7Nm4bqxWTPDoWpZMWRZ4buXWcSp4bqvw7IxWcSp4buLY2LEg1nhu5F9Ylkzw6FZMeG6r2pixINZxKkq4buVWcOt4bqvxJFixIPhu6RZMeG6r+G6vWLEg1ky4bq1MeG6r+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4buLOWJZMeG7g1nhu4loWeG7suG7tFnEqeG6r+G6u2Lhu6RZ4buZLFkzLFnEqeG6rz9i4bqvWeG6qV3DrVnhu7Lhu7RZxKnhu4FZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqVl2Q+G7kOG6sHct4buyJVkx4bq/YsSDWTPDqmLEg+G7pFnhuqvhu4fhurFZxKnhu4FZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqVnEg8Oq4bqrWeG7tlnEqeG6rz9i4bqvWeG7keG6sTliWeG6qT9ZMX3DrVlu4buVWTFuKlnEqeG6r+G6u2Lhu6ZZeGFiWWIq4buV4bukWTEmMVnEqeG7gVnEg+G6sSbhuqtZ4buJJsSpWTHhur9ixINZM8OqYsSDWTFuKlnhu5ksWTMsWeG6r+G7h1nEqeG7i2dZ4buRXWJZM+G6v2LEg1k94bum4bu4JCVZYsSDw7Nm4bqxWTNhYlnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWeG6reG6ryrhurFZMCZjWeG7lVnEqWHhu6RZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnEg+G6sSbhuqtZ4buJJsSpWeG7suG7puG7uCUkWWLEg8OzZuG6sVkxJjHhuq9Z4bqp4buVWcSpXcOtWcSp4buLamLEg1nhu5E/WcSpOuG6sVli4bqvP1nGr8Sp4buLY2LEg1kzZFnEqV3DrVnEqeG7i2pixINZ4bqpP1k9QFkx4bq7YsSDWTJ7YuG7pFnEqTrhurFZYuG6rz9Z4buy4bum4bu44bu04bu2WWLEg8OzZuG6seG7qOG7plnhuq7hurHDoGJZYirhu5VZ4bqt4bqv4bq7YsSDWTHEkWJZMeG6u2LEg1kye2JZMSYx4bqvWeG6qeG7lVnEqV3DrVnEqeG7i2pixIPhu6RZMSYx4bqvWeG6qeG7lVnEqTrhurFZYuG6rz9Z4bqpP1lAw51ZMeG6u2LEg1kye2Lhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu5Dhu4XhurFZ4buJ4buPWcSp4bqvKuG6q1nEg+G6sSpZxKnhurcx4bqvWTHhu48x4bukWTEmMVnEqeG7gVnEg+G6sSbhuqtZ4buJJsSpWTHhur9ixINZM8OqYsSDWTMsWcSp4buLaFnEqeG6rz9i4bqvWeKAnDEmYuG6r1nEqSrhu5VZYuG6veG6sVkyP+G6seKAnVkxbipZ4buvKmJZduG6r8OiWTM6Y1nDreG6r8SRYsSD4bukWTHhuq/hur1ixINZMuG6tTHhuq9ZdkPhu5DhurB3LeG7siVZMW4qWeG7mSzhu6RZw6xqKlkzZFnEg2TDrVnDreG6r1tiWcSpOmNZMeG6r2rhu5XhuqFiWTDhurFhYlnEqeG6tzHhuq9ZMeG7jzFZxKnhu4tjYsSDWTHhurtixINZxKkmMVnDreG6r8SRYsSD4bukWTHhuq/hur1ixINZMuG6tTHhuq9ZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2Lhu6ZZdiYxWcSp4buBWXZD4buQ4bqwd1kx4bq/YsSDWTPDqmLEg1nhuqlq4bq7YlkxXcOtWWLhuq9dw61ZYuG6r8O0YsSDWcSp4bqv4bq7YsSDWcSp4bqxYlnEqeG7i2NixINZMntiWTHDs1nhu5HDoVnhu5HhurHDoDFZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWTFkWWLEg8OzZuG6sVnEqeG6r3tiWWhZ4buRbGLEg1nhuq3huq8mMVnhu5HDoVnhuq9jKTFZYsSDw7Nm4bqxWTJ7YlnEqeG7i2NixINZxKnhuq/hurtiWTPhurFZ4buRw6FZxKnhu41ZM+G6tSpZw63huq/Ds+G7g2LEg1nhuq3huq8mMeG7pFkxJjFZxIPhurEqWTPhurNi4bqvWcSp4buPWcSD4bqxJjFZ4bqpOWJZxKnhu4s64bqrWeG7lVnEqWFZ4bqt4bqvKuG6sVkwJmNZ4buVWcSpYeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4buLw7NoYsSDWcSp4bqv4bq7Ylnhuq7DqmLEg1nDjeG6r2NixINZQsSDauG7leG6o2JZ4buQLmJZ4bqu4bqxYWpZMeG6r2NZMOG6sWHEqcOaWXYmMVnEqeG6rz9i4bqvWeG7keG6sTliWcSp4buLY2LEg1nEqeG7gVnEqeG6r8OzZmLEg1nhu5lq4buVOWJZMCbhuqtZMnti4bukWWIh4bqrWTAhxKlZxKnhuq/hurtixINZxKnhurFiWcSp4buNWULhuq97Ylkye2JZ4buRw6FZxKnhu4vDs2ZixINZ4bqvZ8OtWWLhuq/DtGLEg1kxY2JZNOG6q1kz4bqxWcSp4buNWeG7kWxixINZMuG6tTHhuq/hu6RZYuG6r8O0YsSDWTFjYlk04bqrWcSD4bqxKlkz4bqzYuG6r1loWTEmMVkz4bq1KlnDreG6r8Oz4buDYsSDWeG6reG6ryYxWeG7kcOh4bukWeG7mSYxWeG6q+G6sWLhuq9ZxKnhuq/hurtixINZxKnhurFiWeG7kT9ZMCZjWeG7lVnEqWHhu6RZMeG6u2LEg1kqYlnEg+G6sSbhuqtZ4buJJsSpw5lZ4buRXWJZM+G6v2LEg1lixIPDs2bhurFZMntiWTHhuq9jWeG6q8OzZ2JZYuG6rz8vMsOqYlli4bqvP1kz4bqhWcSp4buBWTHhuq/DsjFZMSYx4bqvWeG6qeG7lVnDg+G7suG7pFnDg+G7tMOZWcSp4bq3MeG6r1kx4buPMVnhuq/hu4dZxKnhu4tnWTEmMVnhuqnhu48xWeG6qcOzZ2LEg1kx4bqvw7IxWWIuYsSDWcSp4buLY2LEg1nhu5HhurHDoDFZM+G6scOhalnEqeG7iyrhu6RZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqVky4bq1MeG6r1nEqeG6o+G7pFnhu5FdYlkz4bq/YsSDWULhuq97Ylkye2JZYsSD4bqv4bqxOeG6q1kx4bqvw6Ji4bqvWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZQOG6rFkxbipZ4buv4bq/WeG7lFnEqWHhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B44bq94bqxWeG7keG7heG6sVkxJjFZxKnhu4vDs2ZixINZ4bqvZ8OtWcOD4buyWTEmMeG6r1nhuqnhu5VZxKk64bqxWWLhuq8/WTPDs2cxWeG6reG6seG6oeG6q1nhu4ljJsSpWeG7i33EqVlixIPhuq/hurE54bqrWWLEgynEqeG7pFnhuqvhur/EqVnhuqvhurNi4bqvWeG6q+G6v8SpWWLhuq8/WeG7kT9ZxKnhu4FZxIPhurEm4bqrWeG7iSbEqVl2Q+G7kOG6sHdZMeG6v2LEg1kzw6pixINZxIPhurHDtFkx4bqv4bqzKlnhuq3huq9kKuG7plnhuq4/YsSDWWLEgz/hu5VZMSYxWcSp4bqvP2Lhuq9Z4buR4bqxOWJZxKnhu4tjYsSDWcSp4buBWcSD4bqxJuG6q1nhu4kmxKlZxKnhuq/Ds2ZixINZ4buZauG7lTliWeG6reG6seG6oeG6q1nEqeG7iypZMeG6u2LEg1nEqSYxWTEmMeG6r1nhuqnhu5VZxKk64bqxWWLhuq8/w5lZ4bqp4bqxOWJZ4bqpOjFZ4buZNOG6q1nEg+G6sSpZM+G6s2Lhuq9ZMWRZxIMpw61Z4bqt4bqvZFnhuq3huq8uYlnhu5HDs+G7hWLEg1nhuqshMVnEg+G6s1nhuq3huq/hurtixIPhu6RZYmFqWTFbYlnhuq/hu4dZxKnhu4tn4bukWcSD4bqxa8OtWTNpWcSp4bqv4bqzWeG6qWrhurtiWeG7iT5iWeG7iT9ixIPhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7DhurpixINZeOG7h1nEqOG7i+G6t1nhuq7EkSrhu6RZ4buv4bq3WcSp4bqvw7NZeDtixINZbuG7leG7pFnEqOG7i8OzaGLEg1kwKmJZduG6r8OiWTM6Y1nDreG6r8SRYsSD4bukWTHhuq/hur1ixINZMuG6tTHhuq9ZdkPhu5DhurB3LeG7siVZ4buZLFnEqOG6sTliWcSo4buLKmLEg1kx4bqvY1kw4bqxYcSpw5pZxKjhu4FZdkPhu5DhurB3LeG7siVZMeG6v2LEg1kzw6pixINZ4buRP1kz4bq/4bqxWWLEg29ZMSZiWTDhur9ZMeG7g1nhu4loWcSp4bqvw7NmYsSDWeG7mWrhu5U5Ylkz4bqxWcSp4buNYsSDWWLEg+G6ueG7pFnEg+G6uVnEqeG7jWLEg1li4bqvP+G7pFnhu4s/WcSp4buNYsSDWTPhur3hurFZxKnDs2dixINZM+G6oVnDreG6rybEqVnhuq/hurHDoGJZ4buJ4buF4bqrWWLEg8OzZuG6sVkz4bqxWcSp4buNWeG7kWxixINZMuG6tTHhuq9Z4buRw6FZM+G6tSpZMD9iWTPhuqFZMWRZMOG6scOgYlnDreG6rybDrVkxJjHhuq9Z4bqp4buVWcSp4bqvNGNZM2tixINZw6xq4buVWTPhurVi4bqv4oCmWeG7kOG6s1nEqeG6r2Hhu6RZM2FiWcSp4bqvZuG6sVkz4bqx4bqh4bqrWWI/4buVWcSp4bqzYuG6r1nhuq/hurNi4bqvWTLhurUx4bqvWcSp4buLOWJZM+G6tSpZMD9iWeG7mSxZMypixINZM8OzZzFZ4bqt4bqx4bqh4bqrWeG7iWMmxKlZxKnhur3EqeG7pFnhuq3huq/hurtixINZMWRZxKnhurNi4bqvWcSp4buLOmLEg1nDg8OdWeG6qXvhu5VZ4bqpKmJZxKnhu4tjYsSDWTHhur9ixINZM8OqYsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buQ4buF4bqxWcOsauG7lWHEqVnEqXvhuqtZ4oCcduG6r+G6vWLEg1ky4bq1MeG6r1li4bqvw7NZMeG6r+G6vWLEg1nEg+G6sSkx4oCd4bukWcSp4buLY2LEg1nEqeG6r2bhurFZxIPhurEqYlnEqeG7heG6sVnhu5ksWcSo4bqxOWJZxKjhu4sqYsSDWcavw4xqO2LEg1nhu5jDs+G7g2LEg+G7qFnhu4k4WcSp4bqxYcOtWcSpbTFZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZYuG6r+G6scOhalnEg+G6sTvhurFZw63huq8mw61ZM8OqYsSDWTDhur/hu6RZ4bqvauG7lVkz4bq/YsSDWTE7WeG6r8OgWcSp4bqv4bq9YsSDWTHhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq1WTHhur9ixINZM8OqYsSDWeG7kT9ZMSYxWcSpW2LEg1nhuqnhu4XDrVlC4bqve2JZMntiWcSp4bqvKuG6q1nEg+G6sSpZw63huq/EkWLEg+G7pFkx4bqv4bq9YsSDWTLhurUx4bqvw5lZxKnhu4tjYsSDWTNkWcOt4bqvJsSpWeG6r2rhu5VZxKnhur3EqVnhu5Eq4bqxWcSp4buLxJFZMW4qWTEmMVnEqeG7gVl2Q+G7kOG6sHct4buyJVkx4bq/YsSDWTPDqmLEg1nEqeG7izliWTPhurUqWTA/Ylkz4bqhWcSpOmNZ4buJ4buPWTPDqmLEg1luKsSp4bqval1i4bukWTHhuq9qYsSDWeG7icOyMVkxbipZQuG6r3tiWTJ7YlnEqeG7i2NixINZMeG6u2LEg1nEqSYxWcOt4bqvxJFixIPhu6RZMeG6r+G6vWLEg1ky4bq1MeG6r+G7pFnEg+G6sWvDrVnEqeG6s2Lhuq9Z4bqv4bqzYuG6r1ky4bq1MeG6r1kww6Bi4bqvWcSp4buLOWJZM+G6tSpZMD9iWcSp4buNYsSDWTDDs+G7hTFZM8OzZzFZ4bqt4bqx4bqh4bqrWeG7iWMmxKlZxKnhur3EqVnhuq/hu4Ni4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bufasSp4bqvY+G7i1jhu7DEqOG6r2pZxKjhuq9u4buV4buqL8Ot4buw

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]