(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện hành trình xây dựng xã NTM nâng cao. Đến nay, bộ mặt nông thôn đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6Thu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bqlw5kvw6Hhu67hu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDw4Ei4bu4W+G7quG7pEfhu7hp4buw4bq3w6HDoOG7sMOzNeG7sF3huqF9w6Hhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sFXDgkjhurTDmuG7sMOzI+G6peG7sMOiKuG6teG7sFbhu6zhu65ZUuG7sOG7jSXhu7Dhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX1S4buww6Fp4buPNsOi4buw4buEaSTDomHhu7Dhu4xq4bq7w6Jh4buwaMOgNOG7g+G7sGjhu4t94buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6peG7sH1AfeG7sGjDoDNp4buwfcOh4bqh4buw4bqzI+G6teG7sHtq4bq9feG7sF024bq14buwXTfhu7Bow6FtfeG7sMOhw6A2w6Lhu7DDoSPDosOh4buwaGbhuqPDosOh4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buw4buNJeG7sMOCSOG6tOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqVT4buw4burNMOi4buww6Lhu7jhu49S4buwe2Xhu7DhurU6aOG7sMOiY8OiYeG7sGjDoWPDouG7sF0l4buw4bq3w6HhuqVAfeG7sOG6szPDouG7sOG6teG6o8Oiw6Hhu7Bbw6A2w6Lhu7DhurU94bql4buw4bq14bq9w6BS4buwXcOqw6Dhu7BnZMOiYeG7sMOzKWjhu7B9w6EhaFLhu7Bow6DDosOh4buwaMOhKMOi4buwfeG7ieG7uOG7sMOiYWrDqsOg4buwWy7DouG7sF1q4bq/feG7sMOiLsOiYeG7sOG6szPDouG7sGZi4buwZjZoU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7rllWL1bhu6zhu65bVlZW4buu4bu0WeG7smhZw53hu7Thu7ZZ4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDhu65ZWOG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7quG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOh4bqlI8Oi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pYWeG7rOG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pOG7jEB94buwXcOjw6LDoeG7sGHDoOG7uOG6peG7sGjDoWPDomHhu7DhurMj4buwaMOgM2nhu7B9w6HhuqHhu7DhurfDoeG6p+G7sGjDoW194buww6HDoDbDouG7sMOiw6EhaFLhu7B9KMOi4buww6JhacSRw6Lhu7DhurfDoMOiw6Hhu7Dhu4PDoeG6oeG7sOG6s+G6vcOi4buwaGbhuqXDomHhu7Dhu65Z4buwaMOgM2nhu7B9w6HhuqHhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqVS4buw4buNJeG7sOG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sF0l4buw4bqzbeG7uOG7sH3DoeG6qcOi4buwaMOhbX3hu7DDocOgNsOi4buwaMOgM2nhu7B9w6HhuqHhu7DDoiPhu4/hu7B9aWTDoOG7sH3DrMOiYeG7sF034buwW8SRw6Lhu7DhurNtfeG7sMOh4bqlI8Oi4buwaMOhw6A2w6JTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlbhu67hu7ZWV2hY4bu24bu24bu24buy4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDhu7Lhu7bhu6zhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6TDgT3hu7BoKMOiYeG7sGHDoOG7uOG6peG7sGjDoWPDomHhu7BdxJHDomHhu7B7ZVLhu7BnPX3DoeG7sGcyU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7rllWL1bhu6zhu65bVlZWVuG7rOG7rFdoVsOd4bus4buy4bu24bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDhu7bhu67hu7Lhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6TDgsOhb8OiYeG7sMOiYWPDoOG7sMOiw6Ej4buw4bq14bq9w6Dhu7DhurfDoeG7uMOiYeG7sGhm4bu4w6JhUuG7sF0w4buD4buwXTJTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlZW4buu4bus4buuaFZZw51Z4bus4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqBZ4busWOG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7quG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOh4bqlI8Oi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pYWeG7rOG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pMOT4bq9w6Dhu7Dhu4PDoWrhurvDomHhu7B9w6Eu4bq1UuG7sOG6tWlkw6Lhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7Bow6Ejw6LDoeG7sH1jw6Jh4buww4JI4bq04buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6pVLhu7BoZmrhur194buww6E0aOG7sOG7g8OhJMOg4buw4buDw6FAaOG7sGhmw6A3w6Lhu7DDomFpxJHDouG7sOG6s2194buw4bq3w6DDosOh4buwaDThu7BoZuG6pcOiYeG7sMOCw6Euw6Lhu7BbLsOiUuG7sF00w6Lhu7DDouG7uOG7j+G7sOG7jSXhu7B94bqn4buwWeG7sOG6tWPhu7DDoeG6o8Oiw6Hhu7BoZuG7uMOiYeG7sGhmPcOgUuG7sGHDoOG7uOG7sGhmPcOg4buwaMOpw6Jh4buww6Hhur/hu4NS4buwaMOpw6Jh4buwXSPDouG7sMOzKWjhu7DDomljw6Dhu7BdPWjhu7DDneG7tFPhu6zhu6zhu6zhu7B94bqlw6JTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlZW4buuV+G7tmhY4bu04bu04bus4buu4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDDncOdw53hu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6Thu6nDoDbDouG7sGjhuqF9w6Hhu7DDomljw6Dhu7BoZsSRw6Jh4buwaMOh4buJ4buP4buwZyTDouG7sGhmM8Oi4buww6HhurvDouG7sOG7rljhu7DDoeG7uOG7sH1A4buww6Jq4bq9feG7sMOiYeG6qWjhu7BTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlZWVuG7rlZo4buyw51YVuG7tuG6s+G7rFPhurHhu4Nh4bugZsagV+G7suG7rOG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7quG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOh4bqlI8Oi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pYWeG7rOG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pOG7ti/hu7bhu7Bow6Fjw6Lhu7BdNWnhu7BdauG6v33hu7B9Y8OiYeG7sMOiw6Epw6Lhu7DigJxIw6Fjw6Lhu7DDsyrDouG7sMOh4bqn4bu44oCdU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7rllWL1bhu6zhu65bVlZWV1hW4busaFhWw53hu67DneG6s+G7rFPhurHhu4Nh4bugZsag4bu0w53hu6zhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6TGsEB94buwaMOhY8Oi4buwXTVp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buwXWrhur994buww6LDoSPhu7DDsyrDouG7sMOh4bqn4bu4UuG7sOG6t8OhaeG7sMOzacOg4buwfcOh4bq7w6BS4buw4bq3w6Fp4buwaMOhN+G7sGjDoeG7uOG6pVPhu7BH4bu4aeG7sOG6t8Ohw6Dhu7BnQOG7g+G7sMOiw6Ep4buD4buwXTVp4buwfeG6p+G7sOG7hWnhu4/hu7Bq4bq9feG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sGjDoWPDouG7sMOzKsOi4buww6Hhuqfhu7jhu7DDsyPhu7BdJeG7sF1q4bq/feG7sOG7iOG7j+G7sHvhu7jDouG7sMOiw6Euw6Lhu7BbLsOi4buww6Fp4buPNsOi4buw4buEaSTDomHhu7Dhu4xq4bq7w6Jh4buwfWPDomHhu7DDosOhKcOiU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7rllWL1bhu6zhu65bVlZWVlfhu67hu7Ro4bu24buu4bu04bus4bu24bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDDncOd4bu24buq4buw4bu44bqzaMag4buq4buEaSTDomHhu7DDgmHhuql94buww6HhuqUjw6Lhu7Bow6Ejw6LDoeG7sOG6teG7i33hu7Bow6AzaeG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sMOiY8OiYeG7sGjDoWPDouG7sOG6teG6vcOg4buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6peG7quG7sMOyw6BbaMOhxqDhu6rhu7Thu6zhu6zhu6rhu7DDoSLDoGHDoWjGoOG7qlhZ4bus4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4bukSMOhaeG7sMOiw6Ep4buD4buwe+G6o8Oiw6Hhu7Dhu4VpLsOi4buwXShp4buww6JhasOqw6Dhu7B94buJ4bu44buw4buNJeG7sMOiKuG6teG7sFbhu6xW4buu4buwXT1o4buwWeG7tlJW4bu04buwaGbDoDZp4buwXcSRw6JhL8OiYWrDqsOgL8OiKuG6tVLhu7BoKsOiYeG7sGEow6Lhu7BhIeG7g+G7sF1jw6Dhu7Bn4bql4buww7Phur3DoOG7sMOiKuG6teG7sFbhu6zhu65ZU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7rllWL1bhu6zhu65bVlZWVldY4bu0aFbhu7Thu7ZZWOG6s+G7rFPhurHhu4Nh4bugZsagw53hu7RX4buq4buw4bu44bqzaMag4buq4buEaSTDomHhu7DDgmHhuql94buww6HhuqUjw6Lhu7Bow6Ejw6LDoeG7sOG6teG7i33hu7Bow6AzaeG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sMOiY8OiYeG7sGjDoWPDouG7sOG6teG6vcOg4buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6peG7quG7sMOyw6BbaMOhxqDhu6rhu7Thu6zhu6zhu6rhu7DDoSLDoGHDoWjGoOG7qlhZ4bus4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4buk4buMJeG7sOG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOhw6A2w6Lhu7BoPcOg4buwfeG6p+G7sFfhu7DDgUjhu4xS4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buwXWrhur994buww6LDocOgNWnhu7DhurVj4buww6HhuqPDosOh4buw4bqzw6Azw6Lhu7Dhurc0aOG7sGckw6Lhu7Dhu41pIWjhu7DDomPDomHhu7DDomHDocOgNuG7g1PDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5nDoOG6tWHhu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7qsOgxrAiw6JoImbhu6rhu7BnaOG7j+G6syLGoOG7qsOyw6BbaMOhUOG7sOG7tOG7rOG7rOG7g+G7jVHhu7DDoSLDoGHDoWhQ4buwWFnhu6zhu4Phu41R4buq4buwZ2Z9xqDhu6ovL31bw6JTe+G7uOG6pWjDoeG7uMOiw6HDoeG6peG7uFPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1bhu65ZVi9W4bus4buuW1ZWVlZYVuG7tGjDnVdZ4buu4bu04bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqDhu7bhu7Lhu7Lhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6RI4bqlI8Oi4buw4buNJeG7sH3huqfhu7Dhu67hu67hu7DDoWXhu7B94bqn4buwW8OgNsOi4buwaOG6oX3DoeG7sMOzasOqw6Lhu7DDoWXhu7BoZjPDouG7sFnhu6zhu6zhurVWUuG7sGhm4bqlw6Jh4buwXeG6p+G7sOG7suG7sMOhZeG7sGdu4buwW+G7i8OiYeG7sMOhNuG7sGjDoWTDomHhu7BoauG6vcOg4buw4bq3w6HhuqXhu7jhu7DDoeG6qX1S4buw4buu4bus4buww6Fl4buwa8OiYeG7sFvhu4vDomHhu7B9Y8OiYeG7sMOiYcOhNuG7sGjDoDPDouG7sGjDoDTDouG7sMOzI+G6peG7sGckw6Lhu7Dhu41pIWhTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlZXVlnhu7RoV+G7tOG7tuG7tFfhurPhu6xT4bqx4buDYeG7oGbGoFnhu7JW4buq4buw4bu44bqzaMag4buq4buEaSTDomHhu7DDgmHhuql94buww6HhuqUjw6Lhu7Bow6Ejw6LDoeG7sOG6teG7i33hu7Bow6AzaeG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sMOiY8OiYeG7sGjDoWPDouG7sOG6teG6vcOg4buww6Iuw6Jh4buwfeG7uOG6peG7quG7sMOyw6BbaMOhxqDhu6rhu7Thu6zhu6zhu6rhu7DDoSLDoGHDoWjGoOG7qlhZ4bus4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4bukSOG7k+G7sOG6szbhu7DDoWXhu7DDomHDocOo4bql4buwXeG7uOG7sH3DocOgNWnhu7B94buJ4bu44buw4buNJeG7sGjDoSLhuqXhu7Dhurc0aOG7sOG7hWkk4buwZiPhu7Bn4bqlQGjhu7B9aWTDoOG7sMOiKuG6teG7sFbhu6xW4buu4buwfcOhxIPhu7B94bqtw6Lhu7BY4buww6FlL1ZTV1ZZ4buww6FlUuG7sGjDoSHhu4Phu7DDoeG6u8Oi4buwZ+G6peG7sMOz4bq9w6Dhu7Dhu48zaeG7sH0oaeG7sOG6syPhu7BWUlnhu5xTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlZWWVfhu7Zo4bu2WOG7ssOdVuG6s+G7rFPhurHhu4Nh4bugZsag4buyVuG7tOG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7quG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOh4bqlI8Oi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pYWeG7rOG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pEHDoEDhuqXhu7Bb4buLfeG7sF1q4bq/feG7sOG7hWnhu7jDouG7sGgu4bq1UuG7sF0oaeG7sGhqU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buqw6DGsCLDomgiZuG7quG7sGdo4buP4bqzIsag4buqw7LDoFtow6FQ4buw4bu04bus4bus4buD4buNUeG7sMOhIsOgYcOhaFDhu7BYWeG7rOG7g+G7jVHhu6rhu7BnZn3GoOG7qi8vfVvDolN74bu44bqlaMOh4bu4w6LDocOh4bql4bu4U8Ozw6IvWyJn4bq3aOG6peG7gy/DoiLDsmcvVuG7rllWL1bhu6zhu65bVlZWVsOd4buu4buuaFjDnVlXWOG6s+G7rFPhurHhu4Nh4bugZsag4bu2w53hu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6TGsGPDomHhu7BoQH3hu7BdJOG6teG7sHsk4bql4buw4bu4w6Lhu7DDosOgw6LDoeG7sC3hu7BoZilo4buwaG3hu7Bow6Fqw6rDomHhu7Dhu41p4buPM8Oi4buwXWrhur994buwaCrDomHhu7B9asOqw6Jh4buwYcOgb+G7sMOzb8OiYVLhu7DhurfDoWPDomHhu7BdN+G7sOG7jSThu4/hu7Bm4bu44buwXcOgN+G6teG7sMOi4bqnw6Jh4buww7M14buwaOG7uMOg4buwaDbhu7DDoj3DouG7sOG7jSXhu7DDoWXDoFPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukw5nDoOG6tWHhu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7qsOgxrAiw6JoImbhu6rhu7BnaOG7j+G6syLGoOG7qsOyw6BbaMOhUOG7sOG7tOG7rOG7rOG7g+G7jVHhu7DDoSLDoGHDoWhQ4buwWFnhu6zhu4Phu41R4buq4buwZ2Z9xqDhu6ovL31bw6JTe+G7uOG6pWjDoeG7uMOiw6HDoeG6peG7uFPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1bhu65ZVi9W4bus4buuW1ZWVlbhu7JY4busaOG7rlbhu67hu6zDneG6s+G7rFPhurHhu4Nh4bugZsag4bu2WFjhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4RpJMOiYeG7sMOCYeG6qX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNLuG7j+G7sFttw6Jh4buww6Jjw6Jh4buwaMOhY8Oi4buw4bq14bq9w6Dhu7DDoi7DomHhu7B94bu44bql4buq4buww7LDoFtow6HGoOG7quG7tOG7rOG7rOG7quG7sMOhIsOgYcOhaMag4buqWFnhu6zhu6rhu7Av4bukw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8aw4bu44buDaMOg4bqlw6Lhu6rhu6RIZuG6pcOiYeG7sGHDoOG7uMOg4buwXeG6pT3DouG7sFbhu6zhu67DneG7sC3hu7BW4busVuG7rlLhu7Bow6nDomHhu7DDomFpxJHDouG7sMOzZMOi4buwaMOhbX3hu7DDocOgNsOi4buwfcOhauG6u8OiYeG7sGhm4bqjw6LDoeG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sMOCSOG6tOG7sMOzI+G7sMOCSOG6tOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu7BdPWjhu7BW4buuWVPhu6zhu7Thu7bhu7BoZsOgNmnhu7BdxJHDomFTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6pbaMOhaeG6tXvhu7DDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7Dhu7Thu6zhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFhZ4bus4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buuWVYvVuG7rOG7rltWVlZW4bu0VlZoV+G7ruG7rFlX4bqz4busU+G6seG7g2Hhu6BmxqBY4buuWeG7quG7sOG7uOG6s2jGoOG7quG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOh4bqlI8Oi4buwaMOhI8Oiw6Hhu7DhurXhu4t94buwaMOgM2nhu7Dhu40u4buP4buwW23DomHhu7DDomPDomHhu7Bow6Fjw6Lhu7DhurXhur3DoOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu6rhu7DDssOgW2jDocag4buq4bu04bus4bus4buq4buww6Eiw6Bhw6FoxqDhu6pYWeG7rOG7quG7sC/hu6TDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxrDhu7jhu4Now6DhuqXDouG7quG7pMOCw6Fvw6Jh4buw4bq3NGjhu7Dhu4VpJOG7sGhmM8Oi4buw4bqzI+G7sF1lw6Jh4buw4bqzbX3hu7BdN+G7sOG7qyTDomHhu7B7ZVLhu7B9w6HhuqHDosOh4buw4buFaeG7jzXDouG7sMOzI+G7sMOCw6Euw6Lhu7BbLsOi4buw4buNJeG7sOG7hGkkw6Jh4buww4Jh4bqpfeG7sMOi4bq54buw4bqzbX3hu7DDoeG6pSPDouG7sGjDoSPDosOh4buw4bq14buLfeG7sGjDoDNp4buw4buNJeG7sMOCSOG6tOG7sMOiLsOiYeG7sH3hu7jhuqXhu7DDoirhurXhu7BW4busVuG7rlLhu7DhurMj4bq14buwaMOgNcOi4buwXTXhu7Bhw6DDreG7g+G7sF3Do+G7uOG7sOG7g8OhauG6u8OiYeG7sOG7jS7hu4/hu7BbbcOiYeG7sMOCSOG6tOG7sOG6t8OgN2nhu7DhurU+aeG7sGhm4bqlw6Jh4buwaGrhurvDomHhu7DhurPhu7jDoOG7sGEow6JTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g+G7lWlow6HhuqVm4buq4buk4bqyw6DDosOh4buww4Fq4bq7w6Jhw5kv4buD4buk

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]