(vhds.baothanhhoa.vn) - Cùng với hỗ trợ nguồn vốn vay cho các thành viên, năm 2021 Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (Quỹ TYM) chi nhánh Thanh Hóa đã tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu7jDtcO04buP4buD4buHYkDDlFThu4Am4bqhY2Qm4buHY33hu4djJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hyZ74buHJsO1ZOG7h2MmcyAmY+G7iWQmw7Thu4/DqSZiZH0mYjjhu4cmOibDtOG7pSbDo+G7i+G7h2Lhu7gvw7XDtOG7j+G7g+G7h2JA4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypA4bqg4buZ4buHYiZxbGQmY2omw7Thu49uJuG7h2Lhu5Hhu4vhu4cmccOs4buHJnF7dCbhuqFj4buDJuG6oX3huqEmw7RjW+G7h2MmcWThurXhu4dZJuG7hzDhu4EmOz87OibDlMSpJuG6oWPhu53huqEmw5RbZCbhuqFjxJHhu4djJlFkJuG7gcOtJsOU4buGQ0Mm4buA4buJw7Qmw7RjW+G7h2MmcWThurXhu4cmw5Rl4buHYybDlGPhu5tr4buHYibhu7Thu4zhu5Hhu6cmw5RU4buA4bu2JuG6oWNkJuG7h2N94buHYybDlGN74buHYyZD4buFeybDoyAmw7TEkeG6oWMm4bqh4buf4bqhJsO0Y3vhu4EmYmR7JuG6oX3huqEmY+G7g13DtCbDo+G7ieG7h2ImcWUme+G7hybDtWThu4djJnMgJmPhu4lkJnFsZCbDtMSp4buHYibDtOG7j8OpJmJkfSZiOOG7hyY6JsO04bulJsOj4buL4buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCrhuqPDtGPhu5Hhu4HDoCZk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyY8Pz/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYuPCjDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs6ITsvOi4+4bqjLDo/Oig/PMO0ISEoOj/hur8/w53hur3DsmJW4buP4buoPig/KiZ74bq/w7Thu6gqw5RU4buAJuG6oWNkJuG7h2N94buHYybDlGN74buHYyZD4buFeybDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cme+G7hybDtWThu4djJnMgJmPhu4lkJsO04buPw6kmYmR9JmI44buHJjomw7Thu6Umw6Phu4vhu4diKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKi48KComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQMOAe+G7hyZCZH3hu4Emw6PDrOG6oSbhu4zhu5Hhu6cmw5RU4buAJuG6oWNkJuG7h2N94buHYybDlGN74buHYyZD4buFe1kmw6NdZCbhuqNk4bqn4buHJkPhu4lkJuG6vkPDkuG7hibDtOG6ueG7h2MmcVsmw5TDkibDlTjhu4Emw5Vr4buHJsO04buPe+G7gybhu4F9ZCY34buBJuG6oWPhu4Mm4bqhY8OpJkPhu4Nb4buHYibDlGPDqSZDZeG7h2MmbybDsmPDrCbhuqLGoeG7h2Im4bq+ZOG6teG7h1kmw7Jj4bubbeG7h2Imw5Thu4/hu5Hhu4diJsOVa+G7hybhu7TDlMOSJsOVOOG7gSbDlWvhu4fhu7bDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5RU4buAJuG6oWNkJuG7h2N94buHYybDlGN74buHYyZD4buFeybDoyAm4bq/4buRw63hu4cmw6Phu4vhu4diJmNb4buHYyZxbGQmw7TEqSbhuqFj4bud4bqhJkPhu4lkJuG6vkPDkuG7hibhuqF94bqhJuG6oTfDsiZxWybhuqF94bqhJsO0Y1vhu4djJnFk4bq14buHJnF7dCZxw6zhu4dZJsO04buP4buD4buHYibDo+G7hSbDlFThu4Am4bqhY2Qm4buHY33hu4djJsOUY3vhu4djJkPhu4V7JsOjICbDsmPDrGQmY27DsiZxbGQmQ+G7iWQm4bq+Q8OS4buGJsO04bq54buHYybDtOG7j3vhu4Mmw7Qz4buHYiYoJuG7gX1kJjfhu4Emw7Rl4buHYybDtGPhu5tr4buHYibDtOG7j8OpJmJkfSY7Lj8mw7Thu49k4bqn4buRJsOj4buL4buHYlgmw7Thu4974buDJjouOibDteG7kTfDtCbhu43hu5FbJsO0w6LDtCbhuqFj4buDJuG6oX3huqEmYmR7JsOjZeG7h2Mm4bqhY8SR4buHYybDtX3huqFjJuG6oeG7hSbDtGNb4buHYyZxZOG6teG7hybDtGN74buBJmJkeyZxe3QmccOs4buHJnFbJsO14buhJuG6o+G7leG7h2Imw6Phu4vhu4diJnHDrOG7hybDo+G7k+G7h2Im4buB4buV4bqhJsOjxJHhuqFjWSbDo13DtCZjZOG6p+G7kSbhu43hu5EiWCZjaibDtOG7j24m4bqhfeG6oSZxOcO0JuG6o+G7leG7h2ImdCbDtMOiJuG6oTjhu4cmw7RjZMOiw7Qm4bqhY+G7gybhuqHDreG7h2Imw7R94bqhJsOyY2bhu4diWSbhuqFjw6zhu4diJuG6o8Op4bqhYybhuqDhu4JRROG6oi06PibDtF1kJuG6oX3huqEmw6PDqXsmw7Jj4buba+G7h2JYJmNqJsO04buPbiY7JsOja+G7hyZxw6kmczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4buGw5Thu4Amw7RdZCZj4buRdOG6p+G7hybhu4zhu5Ei4buHYiZT4buba+G7h2ImcVsmw7Rjw6kmcyAm4buGYmNkJsOVa+G7h1gmw7Thu4974buDJsO0M+G7h2ImPC4mw7Xhu5E3w7QmY2fhuqEmw6DEqeG7h2Im4bqhY+G7gybhuqHhu4Phu4cmw7RjW+G7h2MmcWThurXhu4cm4buHYmPDqOG7gyZx4bubbsO0JsOqY+G7hVkmw7Qz4buHYibhu43hu5FbJuG6oX3huqEm4bqhY33hu5Emw6Ndw7QmY2fhuqEmw7Vk4buHYyZiZGhkJuG6oTfDsibDtOG6ueG7h2NZJuG6oTfDsiZj4buRdOG6p+G7h8Odw53DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5RU4buAJuG6oWNkJuG7h2N94buHYybDlGN74buHYyZD4buFeybhuqFm4buHJsO0xJHhuqFjJuG6oeG7n+G6oSbDtGN74buBJmJkeybhuqF94bqhJmPhu4Ndw7Qmw6Phu4nhu4diJsOgIuG7gyZx4bqnJuG7gcOtZCbDtOG7j+G7m23hu4diWSZjaibDtOG7j24mQ+G7iWQm4bq+Q8OS4buGJuG6oWsmw7VvJnM2dCbhuqPhu5/hu4diJsOj4bubbeG7h2ImY+G7g3vigKbhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oH3huqEmY+G7g13DtCbDo+G7ieG7h2Ime+G7hybDtWThu4djJnMgJmPhu4lkJsO04buP4bq14buHJuG6oeG7l3smw5RU4buAJuG6oWNkJuG7h2N94buHYybDlGN74buHYyZD4buFeybhur/hu5HDreG7hybDo+G7m27huqEmw7RjW+G7h2MmcWThurXhu4cmY+G7m2/hu4diJuG7neG7h2JZJsOj4bubbuG6oSbhuqE3w7Im4buXdFkm4bqhY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHWSZD4buJZCbDsmPhu5Um4buHcCbhuqF94bqhJuG6oTfDsibDo33hu4djJmJkfSbhuqF74buDw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypA4bq+4bq1JkNb4bu4L8OyQA==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]