(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao khi liên tiếp xảy ra các vụ việc phụ huynh bị lừa đảo thông qua các cuộc điện thoại mạo danh là giáo viên hay nhân viên nhà trường thông báo con em mình bị tai nạn phải đi cấp cứu, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQeG7uUhBw7LDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEgknEkOG7nsOVxILhu47DlEJJxII64buow5TEgknDlcOUTOG7ssSCw51YUcSC4buOUsOUxILDjMOUT+G7nsSCw53DlVXhu57hu47EgkhC4bugxIJJ4bug4buexIJI4buYxILDneG6qsOUxILhu55E4buexILhu7kvSEHhu7kvw5XhurBB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWY+G7iuG6qsONw4NB4bu5w5RB4buHw5U/4bue4buOxILhu57hu45DLsSCV+G7suG6qnnEgsONPcSC4buc4buy4buE4buexII6R+G7nsSCScOVPeG6qsSCw5VNw53EgixV4buexIIs4bqq4bugxILhu5rDlcOUxILhu5zDlEzhu57EgsOdw5RNVsSCLMSQLsSCWOG6qsSCSUJJxII64bu4xII6w5RPScSCVsOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCSOG7mMSC4bucJeG6qsSCw4zEkOG7oMSCw53DlVXhu57hu47Eglfhu7LhuqrEgklCScSCSeG7suG7pEnEgsOMw5RP4buexILDncOV4bugRMOUxILhu6JE4bugxILDjeG6quG7nsOVxILhu5xDxILhu47DlELhu6DEgjrDlEzhu57EgsOV4bqqLsSC4buew5Xhu4Dhu57EgjrDlEzhu57EguG7nsOVQ8SCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw53DlVXhu57hu47EgkhC4bugxIJJ4bug4buexILhu4rhu6LEguG7ouG7kuG7nsOVxIJI4buYxILDneG6qsOUxILhu55E4buexIJWw5XEkMOUxILDjMOUxIJJ4buGVsSCSSThu7J5xILhu5rDlcOUTeG7nsSC4buew5XDlE7hu7LEguG7nuG7jj3hu6rDlMSC4buaw5VV4bue4buOxILhu5rDlVPDlMSC4buc4bugxILhu5zhurjhu57hu47DvcSC4bu5L8OUQeG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4oCc4bu5SEHDoOG7kuG7nsOVxILhu6Lhu6jDlMSCLcSCWD3hu7Dhu7LEgkkj4oCd4bu5L0hB4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhur8l4bqqxILDjMSQ4bugecSCScOVw5RN4buixILDjOG7oETDncSCw51Dw5TEglnEkOG7nsSCw51YTOG7nsSCSUJJxILhu55O4buexILDncSQ4bue4buOxILhu6JE4bue4buOxIIsRcSCw5Xhu6TDlMSCw5XhuqouxIJX4buy4bqqxILDjMOUT+G7nsSCw53DleG7oETDlMSCw4xFxILDjD3hu7BJxIJWw5XEkOG7nsSCQuG7nsOVecSCScSQ4buew5XEgkhC4bugxILhu57DlcOUTuG7ssSC4buc4buC4buexILhu57DlT3hu57hu47EgjpH4buexIIs4buy4buGw53EgsOVw5RP4buexILhu57hu45DLsSCSUPhu57hu47EguG7nsOVw5RO4buyxII64buow5TEglbDlT3Gr+G7nuG7jsSCw53DlSRJecSCw53DlUDEgsOM4bugROG7nsSCw53DlOG7nsOVxII6w5TEgsOVxq/hu555xILhu55QxILhu57DlT3EguKAnOG7ouG6qsSCw51Y4buE4bue4oCdw73EguG7geG7qMOUxILDjOG7gC55xIJJQknEgsOMw5rDlMSCw5094buw4bue4buOxILhu5xEw5TEgsOd4buy4bue4buOxIJY4bqqxIJJw5XDlEzhu7LEgsOdWFHEguG7ouG7qMOUxILhu5rDlcOUxILDnSrEgiw94bue4buOxILhu5xDxILigJzDncOV4buCLnnEgklVxILhu47DlELhu6DigJ3EgsOV4bug4bq8ScSC4buew5Xhu4Dhu57EgjrDlEzhu57EgklA4bqqxILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu47EgsOdw5VV4bue4buOxIJIQuG7oMSCScOV4bugxIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxII6TsSCw53hu5Lhu57DlcSCw51YROG7nuG7jsSC4bue4buO4buyLsSC4bua4buYScOVxIJJQOG6qsSCSeG7oOG7nnnEguG7iuG7osSC4bui4buS4buew5XEglbDlcSQw5TEgsOMPeG6qsSCw4zDlMSCSeG7hlbEgkkk4buyxILDjeG7oMSCw53huqrDlMSC4bueROG7nsSCOkPEgi5M4buyxIJJ4buC4buyxIJJw5Xhu7Iuw5Phu57EguG7msOV4bugxJDhu57EguG7nuG7juG6qi7EgsOMw5PEgsOMUOG7nuG7jsSCw53DlE7hu57EglbDlUfhu7LEgsOdw5Xhu7Lhu4TDncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0Hhu7nDlEHhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDjcOdw5Xhu7Lhu6JIxILDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqzhuq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SC4bqs4bqu4bquVix4w4PEgllYSeG7qcODLy9Jw43hu57DvUjhuqrhu6DDncOV4bqq4buew5XDleG7oOG6qsO9OuG7ni/DjeG7ilnhu5rDneG7oFYv4bue4buKO1kv4bq24bqy4bqw4bquL+G6sOG6qMOCw43hurThuq7huqjhurThuqThuq7huqbDneG6rOG6pOG6puG6tuG7nOG6qC3hurBI4bqkw73GoFbhu47Dg8SC4bqq4bucw53hu6nDg8Oyw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxIJJxJDhu57DlcSC4buOw5RCScSCOuG7qMOUxIJJw5XDlEzhu7LEgsOdWFHEguG7jlLDlMSCw4zDlE/hu57EgsOdw5VV4bue4buOxIJIQuG7oMSCSeG7oOG7nsSCSOG7mMSCw53huqrDlMSC4bueROG7nsODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6rOG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcOD4bqs4bqu4bquw4PEgi9B4bu5L8OUQWPhu5Lhu57DlcSCxJDhu57DlcSCw53DlOG7nsSC4buew5Xhurjhu57EgklA4bqqxILhu6Lhu6TDncSCw51Y4bug4bue4buOxIJZw5rEgklCScSCVsOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCSOG7mMSC4buaSsSC4buOw5Thuqrhu57EguG7nCXhuqrDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bqhw5Xhu5TEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSCOlHhu57hu47EguG6tsSC4bue4buOQy55xILDjEXEgklQxILDlUPhu57hu47EgknDleG7uEnEglbDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEgsOdWOG7rMSCw53DlUPhu57DlcSC4oCcSeG7oOG7nsSC4buiw5nDlOKAncSCSOG7mMSC4bucJeG6qsSC4bui4buGw53EgsOdJcSCOkPDlMSCScOV4bu4ScSCw4xN4buexIJJxJDEgsOdWMOJ4buixILDnVjDlE/hu7LEgsOMw5nhu57hu47DvcSCY+G7kuG7nsOVxILDncOVJEnEguG7nCXhuqrEgsOMxJDhu6DEgsOMQuG7nsOVxILDjOG7tOG7nuG7jsSCOkPhu6DEgsOd4buA4buixILhu5whxIJJQOG6qsSCVsOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCw5VSScSCWcOU4buew5V5xIJJQknEgknhu7Lhu6RJxILDjMOUT+G7nsSCw53DleG7oETDlMSCw4xO4buyxILDjD3hu7BJxILDncOVKknEgsOVw5RP4buexILDnVjhu6Dhu57hu47EguG7jsOU4buqxIJJQknEgknhu6Dhu57EgsOM4bqq4bue4buOxILDjMOUxILDlVJJxILhu55M4buexILhu57DlcOUTuG7ssSCVsOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCWMavw5TEgjpD4bugxILDneG7kuG7nsOVxILDnVhE4bue4buOxILDleG7oMSQ4bue4buOxILhu5zhu6BE4bueecSC4buaw5VQxILhu5zDlEzhu57EguG7nERJxILDjD3hu7BJxII64buow5TEguG7jsOUQuG7oMSCOsOUTOG7nsSCScOVQMSC4buew5XDlE/hu6LDvcSCw6Mk4bue4buOxILDnVg94buoScSCw53DlOG7nsSC4oCcw40/4oCdxII64buSxILhu5zhu6DEguG7nOG6uOG7nuG7jsSCScOV4bugxIJJ4bug4bueecSC4buew5XDlE7hu7LEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCOlXEgsOd4buS4buew5XEgljGr8OUxII6Q+G7oMSCSEcuxIJJQOG6qsSC4buaSsSC4buOw5Thuqrhu57EguG7nsOVPeG7nuG7jsSCSSPhu57hu47EgklQxILhu6Lhu6TDncSCWcOaxILDnVg94buq4bue4buOxILDleG7sFbEgkjhu5Lhu57DlcSCw53hu5bhu57DlcSCw4xN4buexILDneG7hOG7nsSCSE/hu57DlcSCOsOUT+G7nsSCw53hu5Lhu6LEgknhu6Dhu57EgsOV4bug4bq8ScSCScOV4buqxIIsQknEguG7nsOV4buE4buexILDnSXEguG7jsOUQuG7oMSCOsOUTOG7nsSC4bueTOG7nsSC4bui4bqqLsSC4bui4bq44buexILigJzDncOV4bugQsOdxIJIRy7igJ3DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVuG6oeG6qlbDncOU4bug4buew4NB4bu5w5RB4bu5w5Thu6Lhu47Egknhu5zhuqpZWeG7qcODw5ThuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODO8OUw43DncOVd8SC4bqs4bqu4bquVix4xILDleG7isOU4buOw5XDnXfEguG6tMOC4bquVix4w4PEgllYSeG7qcODLy9Jw43hu57DvUjhuqrhu6DDncOV4bqq4buew5XDleG7oOG6qsO9OuG7ni/DjeG7ilnhu5rDneG7oFYv4bue4buKO1kv4bq24bqy4bqw4bquL+G6sOG6qMOCw43hurThuq7huqjhurThuqThurTDgsOd4bq04bq04bqkw4Lhu5zhuqgt4bq2SOG6sMO9xqBW4buOw4PEguG6quG7nMOd4bupw4PDssOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCScSQ4buew5XEguG7jsOUQknEgjrhu6jDlMSCScOVw5RM4buyxILDnVhRxILhu45Sw5TEgsOMw5RP4buexILDncOVVeG7nuG7jsSCSELhu6DEgknhu6Dhu57Egkjhu5jEgsOd4bqqw5TEguG7nkThu57Dg8SCO8OUw43DncOV4bupw4Phuqzhuq7huq7Dg8SCw5Xhu4rDlOG7jsOVw53hu6nDg+G6tMOC4bquw4PEgi9B4bu5L8OUQeG7h8OVw5RO4buyxIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxILDjEXEgsOD4buew5XEqMSC4buew5VD4bue4buOw4PEgljGr8OUxII6Q+G7oMSCSEcuxIJJQOG6qsSC4buaSsSC4bucJeG6qsSCw4zEkOG7oMO9xILhu7Ui4buew5XEguG7osOU4buew5XEgsOVUuG6quG7t+G7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7RYPeG7qEnEgsOd4buS4buew5XEgsOdWEThu57hu47EguG7nkMuecSCScOV4buYxILhu5EuTOG7nsSC4bu14busxIJWw5U94buq4bue4buOxILDo8OUT+G7nsSCw6DDlEzhu555xILDtMOyxILDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqq4bu3xIJJw5Xhu6DEgkjDlE3DnXfEguKAnOG7geG7hi7EguG7nuG7jkMuxIJX4buy4bqqecSC4bue4buOw5Xhu4rEgsOdw5VV4bue4buOxILDncOU4buexILDnVhM4buexIJIQuG7oHnEgsOMQ8OUxII6TsSCOuG7uMSC4bucJeG6qsSCw4zEkOG7oMSC4bueQy7EguG7msOVw5RN4buexILDnVXDlMSCScSQ4buixILDncOV4buGLsSCWOG7hsOdxILDleG7oOG6quG7nuG7jsSC4bui4bqq4bue4buOxILhu5rDlVXhu57hu47EgkjDlE3DncSC4buaw5XDlMSC4bueQ+G7oMSCw53DleG7ksSCw4xN4buexILhu47DlOG6qsSCw4zhu5Lhu57DlcSC4bui4buS4buew5XDvcSCw7TDlSpJxIJZKsSC4bueUMSCw4xC4buew5XEgsOM4bu04bue4buOxII6Q+G7oMSCw53hu4Dhu6LEguG7nCHEgklA4bqqxIJJQknEglbDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEguG7msOVw5TEgsOMPeG7sEnEgkhC4bugxILDncOU4buexIJJ4bug4buexILhu4rhu6LEguG7ouG7kuG7nsOVxILDjOG6quG7nuG7jsSCSeG7hlbEgkkk4buyxILDnVjhu6Dhu57hu47EgkhP4buew5XEgjrDlE/hu57EguG7okPEguG7nuG7jj3hu6rDlMSC4buOUsOUxILhu5xEw5TEguG7nEPEgklVxILhu47DlELhu6B5xILDncOV4buCLsSC4buOw5RC4bugw73EguG7jeG7ssSQxILDncOVKknEgknDlcOUTOG7ssSCw51YUcSC4bucJeG6qsSCw4zEkOG7oMSCV+G7skLEgsOdw5Thu57DlcSCOsOUw73igJ3hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhuqpWw53DlOG7oOG7nsODQeG7ucOUQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6rOG6ruG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhurThuqzhuq5WLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurLhurDhuq4v4bqw4bqow4LDjeG6tOG6ruG6qOG6tOG6psOC4bqow53huqbhuqzhurDhuqjhu5zDgi3hurJI4bqww73GoFbhu47Dg8SC4bqq4bucw53hu6nDg8Oyw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxIJJxJDhu57DlcSC4buOw5RCScSCOuG7qMOUxIJJw5XDlEzhu7LEgsOdWFHEguG7jlLDlMSCw4zDlE/hu57EgsOdw5VV4bue4buOxIJIQuG7oMSCSeG7oOG7nsSCSOG7mMSCw53huqrDlMSC4bueROG7nsODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6rOG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcOD4bq04bqs4bquw4PEgi9B4bu5L8OUQeG6ocOVw5RM4buyxILDnVhRxILhu5wl4bqqxILDjMSQ4bugxILhu5rDlVXhu57hu47EguG7ouG7qMOUxILhu57DlT3hu57hu47EgsOMQuG7nsOVxILDjOG7tOG7nuG7jsSCOkPhu6DEgsOd4buA4buixILhu5whw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0w5Xhu4Thu6LEgknDleG7kHnEguG7nsOVw5RO4buyxILhu5pKxILhu47DlOG6quG7nsSCw4xFxIJZJsSCw43hu7jhu57hu47EgklV4bue4buOxILhu57hu47DlU/Egknhuqrhu6DEgsOMw5PEgjrhuqouxILDncOUTuG7nsSCw53DlVXhu57hu47Eglfhu7LhuqrEgsOV4buS4buew5XEgsOdw5UkScSC4buOw5TEkMSCSeG7suG7pEnEguG7jlLDlMSCOsOUw43hu4rhu6DEgknhurjDncSC4buOw5Xhu4hWxILDnSXEgknhu5zDlFbEgklA4bqqxILhu57hu4494buqw5TEgsOdw5Xhu4Dhu57EgsOV4bug4bq8ScSC4buOw5TEkMSC4buOw5RS4bue4buOxILhu55Qw5TEgklA4bqqxILhu57hu4494buqw5TEgsOdw5Xhu4Dhu57EgsOMw5PEgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EgsOVQ+G7nsOVxII6w5TDvcSCe+G7nsOVxILDoOG7kuG7nsOVxILhu7Xhu6zEglbDlT3hu6rhu57hu47EgsO04buA4buexILDtcav4bueecSCw7TDssSCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6quG7t8SCScOV4bugxILDleG6qi53xILigJzDtMOV4buK4bugxILDjVTDlMSCOuG7uMSCOsOUT0nEguG7nCXhuqrEgsOMxJDhu6DEgsOM4bqq4bue4buOxIJY4buC4buixIJY4bukxILhu6Lhu4YuxILDlVXhu6LEgljDmcOUecSCw51Vw5TEgsOdw5XhurhJxILhu6LhurhJxILDnUTDlMSCWeG6quG7oMSCw4zDmsOUxILDnT3hu7Dhu57hu47EguG7nCXhuqrEgsOMxJDhu6DEguG7nETDlMSCSVDEglnDmsSCw4zDlE/hu57EgsOdw5Xhu6BEw5TEgklA4bqqxIJIw5rEguG7osSoxILDlVJJxIJZw5Thu57DlXnEgsOdTOG7nsSCw53hu7Lhu6bDlHnEguG7nOG7qFbEgsOVUknEgklA4bqqxIJJQknEgknhu6Dhu57EgsOMTuG7ssSCScOV4buQ4buew5XEgixCSXnEgjrhu4QuxILhu57hu47hu7IuTOG7nsSC4buew5Xhu4Dhu57EgsON4bugxILDjOG7gOG7snbEgsOj4bu04bue4buOxILhu5xDxILhu6Lhu6TDncSCSOG7pMSCVsOV4buE4buexIJWw5Xhu7jEgsOV4buyLuG7nsOVxILDjEXEguG7ouG7hsOdxIJJxJDhu57DlcSC4buOw5RCSXnEgknEkMSCw53DlOG7nsSC4bueTOG7nsSC4bui4buGw53EgsOdw5RO4buexILhu57DlT3hu57hu47Egknhu4Lhu57EguG7nEPhu6LEglhUxILhuqrDlMSCw4xFxILDjMOTxILhu5zhu6TEgsOdw5VV4bue4buOxILDncOU4bueecSCw4zDk8SCOuG7uMSCOsOUT0nEguG7nkMuxILhu5rDlVXhu57hu47EgklR4buexILDncOUTVbEgsONw5TDkuG7nsSC4bueP+G6qsO9xILigJ3hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zk4buew53hu4pYw7TDlMOd4buc4buKw4NBw7LDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEgknhu4Lhu57Egkjhu5Lhu57DlcSCw53hu5bhu57DlcSCw4zDk8SCw51YQuG7nsOVxIJZ4buEVsSCSEcu4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDtFg94buoScSCw53hu5Lhu57DlcSCw51YROG7nuG7jsSC4bueQy55xILhu57DlcOUTuG7ssSCw51YPeG7quG7nuG7jsSCw5VSScSCw4xFxILDjD3huqrEgljhuqrEgsOdw5VV4bue4buOxIJIQuG7oMSC4buaw5VG4buexILDjE3hu57EgklCScSCVsOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCw5VSScSCWcOU4buew5XEgsOMw5PEgsOd4buyLkzhu57EgsOdWOG7si5O4bueecSCw5U94buo4bue4buOxILDjUfhu57EglbDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEgsOVUknEglnDlOG7nsOVecSC4buOw5RC4bugxII6w5RM4buexILDncOV4buE4buexILDnVhS4bue4buOxILDnVjhu6Dhu57hu47EgjrDlE9JxILDncOUTVbEguG7nsOV4buE4buexILDncOVVeG7nuG7jsSCw53DlOG7nnnEgknDlUDEgsOM4buk4bue4buOxIJYQ8SCWeG7oELDncSCw51YQuG7nsOVxILDnVg94buq4bue4buOxILDleG7sFbEgsOdw5VV4bue4buOxILDncOU4buexIJZ4bqqw5TEglkqxILDncOV4buEw53DvcSC4oCcw7TDleG7iuG7oMSCw51Vw5R5xIJJQknDlcSCw53DlSRJxILhu5wl4bqqxILDjMSQ4bugxILhu55DLsSCSVHhu57Egljhu4bDncSC4buew5XDlE7hu7LEglnGr8SCw5Xhu6zEgknDlUDEgi5N4buyxILDjELhu57DlcSCOkPhu6DEgsOd4buA4buixILhu5whxILDleG7oOG6quG7nuG7jsSC4bui4bqq4bue4buOxIJJQOG6qsSCVsOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcO9xILhu4fhu45H4buixILhu5o+xIJZS8SCw53DleG7hi55xILhu55N4buyxILDlVJJxIJZw5Thu57DlcSC4buO4bq8VsSCWSrEgknDmnnEguG7nsOVQ8SCw51YPeG7quG7nuG7jsSCWUvEguG7nEPEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw4zhu4Lhu7LEgsOdw5RM4buexIJJUMSCw51YQknDlcSC4buew5XDlE/hu6LEguG7nMOUTOG7nsSC4bucREnEgjrhu6jDlMSCSMOaxILhu6LEqMSCw5VSScSCWcOU4buew5V4xIJJUeG7nsSC4bueTeG7ssSCw51Y4bug4bue4buOxILDnVg94buq4bue4buOxILDleG7sFbEglbDlcSQw5TEgknhuqrhu57EgsOdw5XDlE9WxIJWw5VH4buyxILDncOV4buy4buEw53EgsOdw5Xhu5LEgknhu4Lhu57EgklQxIJZKsSCSMSQ4bugxILhu5xF4buew5XEgklA4bqqxILhu57hu4494buqw5TEguG7nsOVQ3nEgsOdw5Xhu4IuxIJJVcSC4buOw5RC4bugxIJJI+G7nuG7jsSC4buaw5VV4bue4buOxILDncOVw5PEgsOMPeG7sEnEguG7miHEgsON4bu2xIJJUMSCw4zhuqrhu57hu47Egknhu4Lhu6LEgsOdw5RO4buexIJWw5VH4buyxILDncOV4buy4buEw53DvcSC4bqh4bu24bue4buOxII64buow5TEgsOMUHnEgsOdQ8OUxILhu5rDleG7oMSQ4buexIJJw5Xhu7Iuw5Phu57EgsOdw5RO4buexIJWw5XEkMOUxILhu5xDxILDnUPDlMSC4buaw5Xhu6DEkOG7nsSCSUDhuqrEgkhP4buew5XEgjrDlE/hu555xILhu5rDlVXhu57hu47EgsOdw5XDk8SC4bucQ8SCSUDhuqrEgklCxILhu57DleG7gOG7nsSCw5XhuqouxILDneG7psSCScOVJEnEguG7msOVQknDveKAncSC4bqhw5Xhu5jEguG6vy7EguG7teG7rMSCVsOVPeG7quG7nuG7jsSCw6NV4bue4buOxILDtMOVUnnEgsO0w7LEgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1Dhuqrhu7fEgknDlcOU4bqqxIJZSsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0Hhu7nDlEHhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqzhuq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SCw4LhurLhurJWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurLhurDhuq4v4bqw4bqow4LDjeG6tOG6ruG6qMOC4bq24bqu4bqow53huqzhuqjhuqzhuq7hu5zhuqgt4bq0SOG6sMO9xqBW4buOw4PEguG6quG7nMOd4bupw4PDssOV4bu4xILDleG7si7hu57DlcSCScSQ4buew5XEguG7jsOUQknEgjrhu6jDlMSCScOVw5RM4buyxILDnVhRxILhu45Sw5TEgsOMw5RP4buexILDncOVVeG7nuG7jsSCSELhu6DEgknhu6Dhu57Egkjhu5jEgsOd4bqqw5TEguG7nkThu57Dg8SCO8OUw43DncOV4bupw4Phuqzhuq7huq7Dg8SCw5Xhu4rDlOG7jsOVw53hu6nDg8OC4bqy4bqyw4PEgi9B4bu5L8OUQeG7h+G7jkMuxIJJQ+G7nuG7jsSC4buOw5ThuqrEgsOdw4nhu57hu47EgklCScSCOuG7uMSC4bucJeG6qsSCw4zEkOG7oMSC4bug4bue4bucw5Thu57hu4rDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4buB4bq8ScSCw43hu7bEgsOdRMOUxILDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqqxIJJw5U94bqqxIIsxJAuxIJY4bqqxILDneG7kuG7nsOVxILDnVhE4bue4buOxILhu5wl4bqqxILDjMSQ4bugxIJJw5XDlE3hu6LEgsOM4bugRMOdxILDnUPDlMSCWcSQ4buexILhu57DlT3EgsOdWEzhu57EguG7nsOVPeG7nuG7jsSCSUJJxILDnVg94buq4bue4buOxILDnVhM4buexILDjOG7mOG6qsSCSEPhu57EgsOd4buU4buew5XEgknhu4Lhu57EglhDxIJZ4bugQsOdecSC4buaw5TDk+G7osSCw51Y4bqqxII6w5RPScSC4bucw5RM4buexILhu5xEScSC4buOw5Q/4bqqxILhu57DlUPEgsOdWD3hu6rhu57hu47Egjrhu6jDlMSC4buOw5ThuqrEgsOM4buS4buew5XEgsOVUknEglnDlOG7nsOVecSCw4zEkOG7osSCSMSQ4bugxIJIxJDhu6DEguG7ouG7hMOdxILDncOVVeG7nuG7jsSCw53DlOG7nsSC4buOw5Q/4bqqxILhu47DlELhu6DEgjrDlEzhu57EgjpDxILhu47DlOG6qsSCw4zhu5Lhu57DlcSCw5VSScSCWcOU4buew5XDvcSCw6M94bqqxIJY4bqqxIJJQknEguG7msOV4buyLk3hu57EgklC4bugxILhu5zDlEzhu57Eglfhu7Lhuqrhu57EgsOMTeG7nsSCVsOVPcav4bue4buOxILDncOVJEnEguG7nCXhuqrEgsOMxJDhu6DEguG7ouG7qMOUxILDjMOTxILhu47DlOG7tFbEglbDleG7uMSCw5Xhu7Iu4buew5XEglbDlVHhu57hu47EgsOdWELhu57DlcSCw5XDlE/hu7LEglfhu7LEkMO9xILDo+G6vEnEgkjDlE/DnXnEguG7msOVw5TEguG7nsOV4buE4buexILDjD3hu7BJxIJJ4buy4bukScSC4buOUsOUecSCw53DlOG7nsSC4buew5Xhurjhu57EgklA4bqqxILhu57hu4494buqw5TEguG7nETEgsOVU8OUxII6TsSCw53DlVXhu57hu47EgsOdw5Thu57EgklCxILhu57DleG7gOG7nsSCw5XhuqouxILhu57hu47hu4Dhu57EgsOVQ+G7nuG7jnnEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw43hu4Dhu57Egknhu4Lhu57EgsOd4buU4buew5XEgsOdQuG7oMSCw50lxIJJw5XDmsOUxILDncOUTcOdxILhu5zhu6TEgsOdw5VV4bue4buOxILDncOU4buexILDleG7oOG6vEnEgsOdWOG7kuG7nsOVxIJIQuG7oMSCOuG7qMOUxIJJxq/Eglfhu7Lhuqrhu57EgklV4bue4buOxILhuqrhu57EguG7juG7guG7nsSC4buew5Xhu4bDncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWe+G7ssOdw5Xhu6BYw4NBw7LDleG7tMSC4bq/4bqq4bue4bu5L1ZB

Phú Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]