(vhds.baothanhhoa.vn) - Với phương châm “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Quan Sơn đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, khoa học kỹ thuât cho chị em hội viên. Thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ hơn 110 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì các tổ tiết kiệm vay vốn, giúp nhau giảm nghèo bền vững.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bqz4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6tcOTdOG6uOG7l+G6pcON4bq44buX4bu14buM4bq4w4Lhu5fhurjhuqR0w5Phu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SCbuG7l+G7ouG6vHThu5fhu7nhurzhuqbhu5fDguG6puG7pcOJ4buX4bq4w4LhuqTDqOG6uuG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7XDqsOM4bqm4buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThu6/DieG7l+KAnChJ4buXT03hu4jhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5dOdeG6uMOC4buXT8O54bq64buXxJDhuqTEqOG6puG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS27hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SCbuG7l+G7ouG6vHThu5fhu7nhurzhuqbhu5fDguG6puG7pcOJ4buX4bq4w4LhuqTDqOG6uuKAnW7hu5dP4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buXTMOTdOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7V2S+G7l+G6pEfhuqbhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6tcOTdOG6uOG7l+G6pcON4bq44buX4bu54bun4buXS+G6pOG7hOG6puG7l+G6pOG7iEvhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l+G7tXXhu7Xhu5dFw4xL4buXT3hL4buX4bqkw5N24bq4buG7l8SQ4bqk4bq6dOG7l+G6pOG6vuG7teG7l8SQU+G7l0/huqTDk+G7r0/hu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7XhuqThuqrhu5dBw4nhu5fhuqRH4bqm4buX4bua4bqmw4Phurhv4buX4bqn4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu14bq84buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fDleG7nuG7l0/huqR14bu14buX4buaw4zhuqbhu5cxw4Lhu6/hurjhu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXTnXhu7XhuqThu5fhu6Lhu6fhu5fhuqRH4bqmbuG7l8SQ4bqkdOG6puG7l0/huqR14bu14buX4bu1deG7teG7l+G6uMOCw5NG4bq44buX4bua4buE4bq44buX4bqkSeG7l09N4buI4buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buadOG7nuG7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Dhu5dO4bul4bq44buX4buiw5N2T27hu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l+G7t+G6unThurjhuqRu4buX4buaw4zhuqbhu5dPSOG6uMOC4buX4bu34buQ4buX4bq44buI4buX4bqkw43hurjhu5fhu5vhu5vGoeG7l09S4buX4bu5RuG6uMOCb+G7l+G7uEbhurjDguG7l0/huqThu4rhuqZu4buX4bu3w5Phu57hu5dPTeG6qOG7l+G7tXXhu7Xhu5dPSOG7l0/huqbEgk/hu5fEkOG6puG6sMOJ4buX4buadOG7nuG7l+G7muG7hOG6uG7hu5fDguG6psOSS+G7l+G6uOG6pHTDk+G7l8OC4bqm4bulw4nhu5fhurjDguG6pMOo4bq64buX4buz4bqu4bq44buX4buaxqDhurjDgm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhu7dP4bqkw5PDieG7s+G7l+G6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3LGoeG7m0vhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6Hhu5vhu6FL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G7teG7t+G6uG/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4bud4budxqHhu5sv4budxqHGoeG7t+G7n+G7neG7neG7n+G7n+G7o+G7n09x4buhcXPhu51FxqFvREvDgmtNw6zhu5/hu6Hhu6Phu5Xhu5d0RU/DrOG7leG6s+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurXDk3Thurjhu5fhuqXDjeG6uOG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4bq44bqkdMOT4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/Egm7hu5fhu6Lhurx04buX4bu54bq84bqm4buXw4Lhuqbhu6XDieG7l+G6uMOC4bqkw6jhurrhu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHhu5vhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu5vhu6Hhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7tOG7r+G7nuG7l+G6uOG7knRu4buX4bu14buv4bue4buX4buad8OT4buX4bu5dOG6uMOC4buXw4l04bq4w4Lhu5dFw7nhuqbhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l0/huqTDk+G7l+G6uOG6pHhL4buX4bu14bqk4bq64buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhuqRH4bqm4buX4bua4bqmw4Phurjhu5dL4bqk4buO4buX4bq4xqDhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7s+G6psOD4bq44buXw4LhuqbDjOG6puG7l+G6tcOTdOG6uOG7l+G6pcON4bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44bq24buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l8OC4bqm4bulw4nhu5fhurjDguG6pMOo4bq64buX4bu54bqm4buX4buaw7rhurrhu5fhu7XhuqThuqbhuq7Dk+G7l07hu6/Dk27hu5fhu7Xhurzhu5dP4bqs4bq44bqk4buX4buz4bqu4bq44buX4buaxqDhurjDgm7hu5coR+G6puG7l+G7ueG7p+G7l094S+G7l09Nw5PhurjDguG7l+G7teG6pELhu5fhu7nDueG6uuG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buX4bu1deG7teG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxIJu4buX4buz4buQw4zhu7Xhu5fhu7l3w5Phu5fDiXThurjDguG7l0XDueG6puG7l+G6pOG6puG6sMOT4buXTMOT4bul4buX4bu1dOG6um/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7uOG6puG6tuG6uOG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l+G6uOG6pOG7kOG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buX4bu14bqkxanhurjhu5fhurjDk+G7guG6puG7l+G7muG6qk/hu5fhu7XDlXThu5co4bqn4buB4buX4bu14bqkxanhurjhu5fhurjDk+G7guG6puG7l+G7ouG7p+G7l+G6pcON4bq44buXKMO6beG7l+G6p0jhu5fhuqThu4hL4buXT3Xhu7Xhu5fhu7XhuqTFqeG6uOG7l+G6uMOT4buC4bqm4buX4bua4bqqT+G7l+G7s+G7peG6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu6Lhu6fhu5fhuqd0w4nhu5cg4buQbeG7l8OJ4buC4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXT0jhu5fhuqThu4hL4buXT3Xhu7Xhu5fhu7XhuqTFqeG6uOG7l+G6uMOT4buC4bqm4buX4buzw4rhu5dO4bqm4bq44bqk4buXTuG7peG6uOG7l+G7ouG7p+G7lzF04buXMMOo4bq6buG7lzDhu5Dhu4rhurjDguG7lzDhuqjhurhu4buXw4nhu4Lhu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7XhuqTFqeG6uOG7l+G6uMOT4buC4bqm4buXxJDEgk/hu5fhuqThu4hL4buXT01G4bq4w4Lhu5dN4buY4bq4w4LigKbhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTHFqcOJ4buX4budxqHhu5tybuG7l+G6p0jhu5dF4bqmw4Phurjhu5fEkMSCT+G7l+G7teG6pMWp4bq44buX4bq4w5Phu4Lhuqbhu5fhu7PDiuG7l07huqbhurjhuqThu5dO4bul4bq44buX4buz4bul4bq44buX4bqzdG7hu5fhu7PDuuG6uOG7l+G7tOG6pHThu5cgw5PhurjDguG7l8Oy4bui4bun4buX4bqndMOJ4buX4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7jeG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7tXZL4buX4budxqHhu5fhu7Xhurrhurhu4buXTnTDk+G7l+G7o+G7l+G6uMWpw4nhu5fhu7nhu6fhu5dPxanhurjDguG7l+G7m+G7m+G7n+G7l+G7teG6uuG6uG7hu5fhu5rDjOG6puG7l3Fw4buX4bqkR+G6puG7l+G7muG6psOD4bq44buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdG/hu5fhu7TDjeG7l+G7s+G7peG6uOG7l8OJdOG6uMOC4buXRcO54bqm4buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dP4bqkw5Phu5fhurjhuqR4S+G7l+G7s+G6qOG6uOG6pOG7l0zDk+G7r+G6uOG7l+G7ucO5T+G7l3Lhu6HGoW/GocahxqHhu5fhu7lG4bq4w4Iv4bqkR+G6puG7l+G7muG6psOD4bq4L0/huqR14bq4w4Jv4buXMcOC4bq6w7rhuqbhu5dNdG7hu5fhuqdI4buXT+G6rOG7teG6pOG7l+G7teG7lOG7teG7l0/huqjDieG7l8SQ4bqmxILDieG7l0/huqThuqrhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buXT+G6psODw5Phu5dP4bqk4buO4buXTuG7peG6uOG7l0vhuqR5w4nhu5fDieG7r+G7nm7hu5dPTUFu4buX4bq4dOG6uG7hu5fDicWp4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buXT+G6pMO64bq44bqk4buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu7nhurbhu5dPxanhurjDguG7l0/huqTDk+G7l+G6uOG6pHhLbuG7l+G7teG7peG6puG7l0/huqThuqbhurDhurjhu5fhu7XDk0fhu7Xhu5dO4buE4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bqm4bu0QeG6uE9BTeG7leG7l05P4bueRUHDrOG7leG7nOG6puG7t0/huqRs4buXcsah4bubS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7oeG7m+G7oUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu14bu34bq4b+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu53GoeG7my/hu53Gocah4bu34buf4bud4bud4bufcOG7o+G7o0/hu6PGoeG7n+G7oeG7o0XGoW9ES8OCa03DrHDhu6Phu53hu5Xhu5d0RU/DrOG7leG6s+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurXDk3Thurjhu5fhuqXDjeG6uOG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4bq44bqkdMOT4buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/Egm7hu5fhu6Lhurx04buX4bu54bq84bqm4buXw4Lhuqbhu6XDieG7l+G6uMOC4bqkw6jhurrhu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VyxqHhu5vhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu5vhu6Hhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDtShH4bqm4buXICjhurMx4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhurXDk3Thurjhu5fhuqXDjeG6uOG7l09NdOG6uuG7l+G7s8OK4buXw4Lhuqbhu4ThurjDguG7l07huqbhurjhuqThu5dO4bul4bq44buX4bu14bqk4bq64buX4bqkR+G6puG7l+G7muG6psOD4bq44buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/Egm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G7tcOTR+G7teG7l+G7mnjhurjhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5figJzhu4Hhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l8OC4bqmdOG7l+G7ueG6qOG6uOG6pOG7l+G7oeG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Ju4buX4buj4buXTsO54bu14bqk4oCd4buXw4LGsOG6uOG7l0vhuqThurrhurjDguG7l09Nw7rhurrhu5figJzhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G6uOG7guG6uMOC4buXT+G6pOG7guG6uOG7l8OJw4zhuqbigJ1u4buX4oCc4bu4RuG6uMOC4buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l0vhuqThu47hu5fhurjGoOG7l+G7s+G6psOD4bq44buX4bu14buQw43hurjDguKAnW7hu5coR+G6puG7l+G7ueG7p+G7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqR04bqm4buX4bu1deG7teG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu14bqkQuG6uOG6pOG7l09NdOG6uMOC4buX4bq44bqkw7rhu5fhu7Xhu5Z0buG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT03huqjhurjhuqThu5fhu5rhurDhu5dO4bqm4bq44bqkbuG7l09NRuG6uMOC4buX4bqkw7rhurjDguG7l03DuuG6um/hu5fhuqfDk+G7nsOD4bq44buXT03Dk+G7nuG6ruG6uG7hu5fhu5p44bq44buX4bu5R+G6uMOC4buX4bqkR+G6puG7l+G7muG6psOD4bq44buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buX4buaw7rhu5cx4bqk4buv4bq44buX4bu34buv4bq44buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqw4buXTeG7mOG6uMOC4buX4bu5d8OT4buX4bq4w4LDk0bhurhu4buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bq44buQw4zhu7Vv4buX4buB4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pOG6unThu5fhu5pB4bq44buX4bu54buQ4buK4bq4w4Ju4buX4bu14bul4bqm4buXT8O54bq64buX4bua4buQ4buK4bq44buXT8O5S27hu5fhu7Xhu6XhurjhuqThu5dMw5N04bq44buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4oCm4buXT+G6pMOT4buX4bqkw5JP4buXT03Dg+G6uOG7l3JvxqHGocah4buXReG7kOG7iE/hu5fhuqRH4bqm4buX4bua4bqmw4Phurjhu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ0b+G7l+G7tsOT4bue4buXT03huqjhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4bqk4bq6w7lP4buX4bubcuG7l+G7teG7r8OT4buXRcO54bu14buX4buzR+G7l+KAnOG7geG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXw4LhuqZ04buX4bu54bqo4bq44bqk4buX4buh4buXxJDhuqThu4LhurjDgm7hu5fhu6Phu5dOw7nhu7XhuqTigJ3hu5dPw7nhuqbhu5fhu5vhu53hu5fhu6Lhu6du4buXT+G6pOG6quG7l09NduG6uG/hu5fhu7jEguG6uOG7l+G6uHThu55u4buXT+G6usO64bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhu5/hu53hu5fhu7Phu6Xhurjhu5fhurjhu4LhurjDguG7l0/huqThu4Lhurjhu5fDicOM4bqmbuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurzhu5fhu7Xhurzhu5fhu5/hu5fhu7Phu6Xhurjhu5fhurjhu4LhurjDguG7l0/huqThu4Lhurjhu5fDicOM4bqm4buXxJDhuqbhurbDk+G7l8OJw73Dk27hu5fhu53hu5fhu6Lhu6fhu5fhu7nDuU/hu5fhu7XhuqTDk3nhurjhu5fhurjhu4LhurjDguG7l0/huqThu4Lhurjhu5fDicOM4bqm4oCm4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu7LDuuG7lzB04bqm4buX4bqn4bqk4bqq4buXMeG6pMOT4bq4w4Ju4buX4bu04bqkw5Xhu5dP4bqq4bu14bqk4buXKEfhuqbhu5cgKOG6szHhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6tcOTdOG6uOG7l+G6pcON4bq44buX4bu14bqk4bq64buX4buz4bqmxIJPbuG7l+G6uOG6pOG7iuG7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqR04bqm4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu7V14bu14buXS+G6pOG6uuG6uMOC4buXT03DuuG6um7hu5fDieG7guG7l+G6pOG6qOG6uOG6pOG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxIJu4buX4bu5xILhurjhu5fhurh04bue4buX4bu54buK4bqm4buXTuG7hOG6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bqkR+G6puG7l+G7muG6psOD4bq44buXS+G6pOG7juG7l+G6uMag4buXT+G7mOG6uMOC4buX4buz4buQw4zhu7Xhu5fhurjhu6/hurjDguG7l0XDg+G6uG7hu5dMw5N04buX4bu54bq84buXw4LhuqbDkkvhu5fhu7XhuqThuqrhu5dBw4nhu5fhu5rhu5DDjeG6uOG7l0XDg+G6uOG7l0/huqThurp1T+G7l+G6uMOC4bqkw6jhurrhu5fhu7Phuq7hurjhu5fhu5rGoOG6uMOCbuG7l0XDusOJ4buXw4LhuqbDusOT4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buX4bu5deG6uMOC4buXT03Dg+G6uOG7l0zDk8OD4buX4bqk4buQw43hurjDgm/hu5fhu5vGoeG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS1TDk0/huqThurpN4buVw7XhuqfDouG6rTEh4buXICrhu48vS8O1

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]