(vhds.baothanhhoa.vn) - Về làng làm miến gạo gia truyền tại xã Phú Xuân (Thọ Xuân) không khí tết như đã rất gần. Người người, nhà nhà tất bật ngày đêm làm miến. Miến được phơi trắng khắp các con ngõ, sân, vườn…
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurThu5PhurzhurQtZuG7qXRy4bux4bqxZcWpw4LhurLhurR0ccOK4bq3xJHhuqnhu6ho4buxcmXhu7Fyc+G7o2XhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPhu7Phu7FyZcODZS5zd2Uzw4Jt4buxZeG6tG7hurRl4buPw7PhurRl4bq4aOG7rWXhurThu53hurThuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqpMeG7o2Xhu6lo4buxcmXhu6lo4burZeG7q3Thu53hu7Flcmnhu61lcnRmZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7Fl4bq0aXRl4bq8w6xlP3PhuqRlM8OCbeG7sWXhuqUuc3dlM8OCbeG7seG6p2XGsHPDveG7sXJlxrBzdWXhurThu53hurRl4buxc0Jl4buRw6xl4bq2buG6tGVyb+G7seG6tWXhu7ByQuG6oHRl4buxckLhuqB04bqzZeG7sXNoZeG7sXNoZeG6tG7hurRl4buPw7PhurRl4buxcmjDimXhu5Hhu5vhu6tl4bupaOG7q2Xhu6t04bud4bux4bq1ZeG7qnThu53hu7Fl4buRQuG6osO1ZeG6rnPDgXRl4bq04bq24buJ4buxcmXGsHPhu4nhuq5lw7Vnw7Vlw7Xhu63hu7Fl4buxcnnhurNl4bqybeG7seG6s2XhurhC4bqg4bux4oCm4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG6v+G6veG6ueG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vdOG6uOG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq7w6nhurkv4bq7w6nhu4fDtOG6u+G6ucOqw6nDqeG6u+G7geG6tOG6u+G7heG7heG7geG7g+G7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6DDquG6ucOqxJFlZuG7qeG6tMOgxJHhu6ho4buxcmXhu7Fyc+G7o2XhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPhu7Phu7FyZcODZS5zd2Uzw4Jt4buxZeG6tG7hurRl4buPw7PhurRl4bq4aOG7rWXhurThu53hurTEkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkeG6v+G6veG6ucSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DlWbhuq7hurR04but4buxxJHhuqlT4bu3ZcO94buxcmXhu6jhu5tlMeG7i+G7sWXhu4504bub4bux4bqzZeG6tHPDveG7sWU/c+G6pGXDlULhuqDhu7FyZeG7kWbhu7FyZeG6tG7hurRl4buPw7PhurRl4bq4w4B0ZeG7sXPDieG7sXJl4buRw4Hhu7Flc2jhu7FyZeG7q3Thu53hu7Flw7XDguG7s3Rl4bux4buL4bur4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLsO64burZeG7keG7neG7sWXDtcOBZeG6ssODZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tGXDteG6qGZlc+G7t2XDveG7sXJl4buo4bubZTHhu4vhu7Fl4buOdOG7m+G7seG6s2XhurRzw73hu7FlP3PhuqRlw5VC4bqg4buxcuG6s2XhurDDgmZl4bq04bq2ZuG7rWXhu5Hhu7l0ZeG7kULhuqLDtWXhu4904bud4bq0ZeG7sXJz4bujZeG7qWjhu6tl4burdOG7neG7sWVyaeG7rWXDg2Xhu5Ftw4pl4buRw6xlw7Xhu69l4bq0RGXhurZu4bq0ZeG7qW3DgmXhu5HhuqB04bq1ZS5zw73hu7FyZeG6tHNC4bqg4buxcuG6s2Xhu6tBdGXhu7FyaMOKZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNlw73hu7FyZeG6vMOCbuG6tGXhu5F0Zcawc+G7rcOt4buxcmXhur1l4bq0aWXhu6t04bud4buxZcO1c+G7rWXDtWfDtWXhu5FpdGXhu6nhur7hurVl4buwc8OJ4buxcmXhu7FyaMOKZXJ0Z+G6rmXhurThu53hurRl4buRw4Hhu7Flc2jhu7FyZeG6tOG7i+G7sXJl4bup4bub4buxZcawc+G7rcOt4buxcmXhur0tw6pl4bupb+G7seG6s2XDtOG7rWXhu5Hhu69lcnRmZeG7kcO64buxc2Xhuq5zw610ZeG6tOG7i+G7sXJlw7XDveG7sXJl4bqyw4Ju4bq0ZeG7qeG7m+G7sWVybuG6rmXhu7FzdOG7o8OCZeG7qW/hu7HhurNl4buR4bub4burZeG6rnPDrXRl4bq0c0PDtWXhu6vDguG7t+G7seG6s2Xhu7FyaMOKZcO14bqq4buxcmXhuq5zw610ZcO0w7PDimXhurLDgOG7q2Xhu5Hhu6Fl4bupaOG7q2XDtXPhu61lxrDDueG6ruG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG6rXThu6tyZcO14bupZuG6suG6ssOgxJF0w5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkWXhurLhurTDiuG7qeG7k8OgxJHhurp0w7ThurRz4bqxZeG7g8Opw6nhuq7hurzhurdlc+G7k3Ryc+G6tOG6sWXhur/hur3hurnhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL3ThurjhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Ev4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6u8Op4bq5L+G6u8Op4buHw7Thurvhurnhur3hur/hu4XDquG6u+G6tOG7g+G7g+G6v+G7h+G6veG7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6DDquG7hcSRZWbhu6nhurTDoMSR4buoaOG7sXJl4buxcnPhu6Nl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXDg2Uuc3dlM8OCbeG7sWXhurRu4bq0ZeG7j8Oz4bq0ZeG6uGjhu61l4bq04bud4bq0xJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhur/hur3hurnEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buQ4buhZeG7qWjhu6tl4bq2ZmXhurLhuqJ0ZeG7q3Thu53hu7HhurNl4bq0c+G7k+G7rWXDveG7sXJl4buOdOG7m+G7sWXhu7FyQuG6oHRl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq0ZeG6rnPDrXRl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7Fl4bqww4JmZeG7sXN04bujw4Jlw7XDveG7sXJl4buR4butaeG7seG6tWXhu5Bvw4Jl4bq0dOG7m+G7sWXhu6loZeG6uOG7rWVyaeG7rWXhurJpw7VzZeG6uGhl4buxcm3hu6tl4bq0RGXhurtlLWXDqmVydOG6oGXhurThuqbDimXhurRz4buT4butZeG7kXThu6PDgmXGsHThu5/hu7Fl4bq0c+G6oHRl4bq0dOG7neG6tOG6tWXGr3N0ZXJp4butZeG7kcOsZeG7keG6qGXhu5Hhu7dl4bur4buj4burZeG6ssahZeG7kULhuqLDtWXDtXPhu61l4bq4aOG7rWXhu6tnw4pl4buxcnN04buj4buxZeG6tHNo4buxc2Xhu4/hu7fhurRl4bq24bu1dGXDtOG6puG7sXJl4burZ8OKZeG7meG6rmXhu5Hhu6Fl4buP4bu34bq0Zcawc8O94bq1ZeG7kGrDtWXhu4904buf4bq04bqzZeG6suG6onRl4burdOG7neG7sWXhu5FC4bqiw7Vl4bquc8OBdGXhurThurbhu63hu7FyZeG7sXJow4pl4bux4bub4buxZXJ0w4ll4buRQuG6osO1ZeG6uMO5ZeG7sXJ34bq0ZeG6tHPDgeG7q2XDteG6qGZlcmnhu63hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRdMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4PDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFl4bq/4bq94bq54bqu4bq84bq3xJFl4bqy4bq2w7XDoMSRLy904bq44bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurvDqeG6uS/hurvDqeG7h8O04bq74bq5w6rDqeG6ucOqw6rhurThu4Xhu4XDquG6ueG6u+G7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6DDquG6veG7h8SRZWbhu6nhurTDoMSR4buoaOG7sXJl4buxcnPhu6Nl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXDg2Uuc3dlM8OCbeG7sWXhurRu4bq0ZeG7j8Oz4bq0ZeG6uGjhu61l4bq04bud4bq0xJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhur/hur3hurnEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqpU+G7t2XDveG7sXJl4buwcsOCw4pw4buxZTHhu4vhu7Fl4busZuG7sXPhurNl4bq0c8O94buxZT9z4bqkZcOVQuG6oOG7sXJl4bupaOG7q2XGsOG7leG7rWXhu6lpw7Vl4buR4buhZeG6rnPhuqzDtWXhurjhuqxl4bq0c8O5ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZeG6tOG7neG6tOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7sHPDieG7sXJl4buxcmjDimXhu7Fow4pl4bur4bqmdGVzQsOB4buxcmXhu6lpw7Vl4bq2ZuG7sXJl4bqww4LDiuG7n+G7sWXhu6tpw7VzZeG7sXNmZeG7sW7DgmXGsOG7leG7rWXhurRzw4Hhu6tl4bupROG7sXJlxrBz4buJ4bquZeG7qWjhu7FyZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhurzhu6/hu6tlw7RCw4B0ZcODZeG6vMOsZT9z4bqkZTPDgm3hu7Fl4bqlLnN3ZTPDgm3hu7HhuqfhurVlw53hu7FyZeG7sHLDgsOKcOG7sWUx4buL4buxZeG7rGbhu7Fz4bqzZeG6tHPDveG7sWU/c+G6pGXDlULhuqDhu7FyZS1l4buxckLhuqB0ZeG6tEThu7FyZcO14buvZeG7sXN04bujw4Jl4bux4buL4burZXLhu4nhu7Fl4buP4buvZeG6uMOAdGXhu7Fyc+G7o2Xhu6lo4burZcaw4buV4butZeG7qWnDtWXDtXPhu61l4buPdOG7neG6tOG6s2Xhu7Fyc+G7o2Xhu6lo4burZcaw4buV4butZeG7qWnDtWXDg2Xhu5Ftw4pl4buRQuG6osO1ZcO0w4LDimXhurThurbDumXhurDDgmbhu7FzZeG7seG7i+G7q+G6s2XhurLhu63hu7FyZeG7j8Oz4buxZeG6tuG7t+G7sWXhu7FzbuG6tGXhu6loZeG6uGjhu61lw7TDueG6rmXhurThu53hurThurVl4buQw6xlcm/hu7Fl4bq7ZeG6tHNn4buxcmXhu7Fmw4plcnRmZeG7kcO64buxc2XDveG7sXJl4bquc8OtdGXhu5HDssOKZeG7q2nhu7FzZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7kOG7oWXDteG7r2XGsOG7leG7rWXhu7Fy4but4buxZeG6rnPDrXRlw7Vzd+G7sWXhu5FC4bqiw7Vl4buxcsOCw4rhu5vhu7Fl4bupdOG7n8OCZcO1c8OCw7Lhu7HhurVl4buoacO1ZeG6smbDgmXGsHN0ZeG7qeG7rWl0ZeG7j3hl4buxc8OJ4buxcmVzaeG6tGXhurJtw4LhurNl4bup4buZ4bqu4bqzZeG6tmbhu7FyZeG6uGjhu7Fy4bqzZeG6tOG6tuG7t+G7sWXhurRzw7PhurRl4buxc2bhu7FzZeG6uGhl4buR4bujw4Jl4bq0ZsOKZeG6uMOAdGXhu6tpw7VzZeG7sXNmZeG7kcOsZeG7sW7DgmXDtXN14bux4bq1ZSxmw4Jl4buR4buv4bqzZeG7keG7uWVzQeG7sWVz4bqi4bquZcaw4buV4butZeG6tmZl4bur4bu34bq0ZeG6tG7hu6tl4bquc8Ot4buxZcO14buvZeG6tOG6tsOtdGXhu4/hu7fhurRlcmnhu61l4bq2ZuG7sXJl4bquc3VmZcO0QsOAdOG6s2XDtWfhu7Fl4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu5vhu7Fl4bureOG7sXLhurNlw7Xhu4nhurRl4bq0c2jhu7FzZeG6tEThu7FyZeG6tHNm4buxc2XDtGh0ZeG6v2XDteG7q+G6tWUuc2bhu61l4bq0Z8O1ZcO1Z+G7seG6s2XDteG7ieG6tGXGsOG7leG7rWXhuq5zw610ZeG7qWjhu6tl4bq0c8Oz4bq0ZeG7sXNm4buxc2XhurjDumXhu6tpw7VzZeG7sXNmZeG7keG7oWXhu7Fyw4Lhu7d0ZeG6ssahZeG7j8O5ZcO1Q+G7sXLhurNlw7Xhu4nhurRl4bqyxqFl4buPw7ll4bq4xIJl4bq44bqs4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkXTDleG7k+G7seG6tOG7k+G6tsSRZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buDw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG6v+G6veG6ueG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vdOG6uOG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq74bq7w6nhurkv4bq7w6nhu4fDtOG6u+G6ucOqw6nhurvhurvhu4HhurThu4PDquG6ueG7g+G6u+G7qcOp4bq1xanhuq5y4bqv4bq2w6Dhu4Xhur/DqcSRZWbhu6nhurTDoMSR4buoaOG7sXJl4buxcnPhu6Nl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXDg2Uuc3dlM8OCbeG7sWXhurRu4bq0ZeG7j8Oz4bq0ZeG6uGjhu61l4bq04bud4bq0xJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4PDqcOpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHhur/hur3hurnEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqpUnRn4burZeG7keG7s8O1ZcOVw73hu7FyZeG6tMOKZS7hu7BTU2Xhu5BDw7VlUnRm4buxcmXDlELDgeG7sXJlMeG7i+G7sWVSdGbhu7FyZeG7keG7r+G7sXJlcuG7r3Rl4bqyw63hu7Fl4bquc8Oy4burZeG7keG7oWXDtcOC4buxcmVD4buxcmXhurZmZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7sHPDieG7sXJl4buxcmjDimXhu7Fow4rhurNlZuG7sXNlw5RCw4Hhu7FyZTHhu4vhu7FlUnRm4buxcuG6s2VSdGfhu6tl4buR4buzw7Vlw5XDveG7sXJl4bq0w4plLuG7sFNTZeG7kEPDtWVSdGbhu7FyZS4z4bqzZeG6vMOsZT9z4bqkZTPDgm3hu7Flw7Xhuqrhu7FyZeG7kWbhu7FyZeG7kcOyw4pl4buraeG7sXNl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq04bqzZeG7keG7r+G7sXJlcuG7r3Rlc2jhu7FyZXPhu69m4bqzZXPhu61o4buxZeG6tHN04buf4buxZeG6ssOt4buxZeG6rnPDsuG7q2Xhu5Hhu6Fl4bquc+G6rMO1ZeG6uOG6rGXhurRzw7ll4bq04bq2QuG6oOG7sXJlLuG7neG6tOG6tWXGr+G7leG7rWXhu6lpw7Vl4buQQ8O1ZVJ0ZuG7sXJl4buRw6xl4buRQuG6osO1ZcO1w73hu7FyZeG7sXPDs+G7sWXhu6loZeG6ssOt4buxZeG6rnPDsuG7q2Xhu6zDleG7rD9l4bux4buL4burZeG6u8Op4bq54buF4bqzZeG7seG7m+G7sWXhu6lC4bqi4buxcmXhurR04bubw4Jl4bq0c+G6rGXhu6tp4buxc2Vzw4Hhu7Fl4bq2buG6tGXhu7FzdOG7o8OC4bq1ZS5zw73hu7FyZeG6tHNC4bqg4buxcuG6s2XDtMO54bquZeG6tOG7neG6tGVydGZl4buRw7rhu7FzZWbhu7FzZcO1w4Lhu7FyZcO1buG6rmXhurZmZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcmXGsHPhu63DreG7sXJl4bq9LcOqZeG6tG7hu7FlxrDhu5Xhu61l4bupacO14bqzZeG6uMOAdGVydGdl4buPZ+G7sWXGsHPhu63DreG7sXJl4bq5w6nDqeG6tcOpw6nDqWXhu5Hhu7Xhu7FyL8awcmXhu5Hhu7N0ZeG6uMOAdGXGsOG7leG7rWXhu6lpw7Xhurdl4bq54bq7w6nhurXDqcOpw6ll4buR4bu14buxci/GsHJl4buR4buzdGXhurjDgHRlxrDhu5Xhu61lcmnhu61l4bupQ+G6tOG6tWVTdOG7n+G7sWXDtcOBZeG6ssODZcO14bqoZmVm4buxc2Xhu5Fm4buxcmXhurRp4butZeG6uHThu5/DtWXhu6lo4burZcO1c+G7rWXhu7FzdOG7o8OCZeG7qWbhu61l4buR4bu34buxcmXhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXJl4bq4w4B0ZeG7qULDgeG7sXJl4bq0RGXDqi3hu4Fl4bq04bq2dOG7n8OCL+G7sXJC4bqgdC9l4bq0c2fhu7Fy4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLml0ZeG6vMOsZTPDgm3hu7Fl4buow7Phuq5l4bqlLnN3ZTPDgm3hu7Hhuqdl4buxcnPhu6Nl4bupaOG7q2Xhu49n4buxc2Xhu6lnZeG6tuG7i+G7sXJl4buPRGZl4buRw6xl4buRQuG6osO1ZcO1w73hu7FyZeG7sXPDs+G7sWXhu6loZeG6rnPDsuG7q2Xhu6zDleG7rD/hurNl4bux4bub4buxZeG7sXPDieG7sXJl4bux4buL4burZXJv4buxZeG7kW3DimXhu6tDw7Vl4bq0dOG7m8OCZeG6tHPhuqxlw7Xhuqrhu7FyZeG6tELDgeG7sXJl4buR4buzdGXhu6nDgOG7sWXhurhoZeG7kULhuqLDtWXhu7FzdOG7o8OCZcawc2fDtXNlc2jhu7FyZUJmZcO1c8OC4bu34buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7hu61o4buxZeG6vMOsZcO14buvZcawc+G7rcOt4buxcmXhurvDqsOpZXPhu7dl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq04bqzZcawdOG7sXNlw7Thu61m4buxc2Xhu49n4buxc2Xhu6lnZeG6tuG7i+G7sXJl4buPRGbhurNl4burQXRl4bux4buL4burZcO1w4Lhu7FyZUPhu7FyZeG6tmZl4bq0c8O5ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZcawc+G7rcOt4buxcmXhurnhurtl4bq04bq2dOG7n8OCZcO1c3Thu53DtWXhu49n4buxc+G6s2XDtOG7rWbhu7FzZeG6tHPDgmVzw4Hhu7Fl4bq7w6ll4bq04buCZeG7keG7teG7sXIv4bux4buL4bur4bqzZeG6tGnhu61l4bq4dOG7n8O1ZeG7qWjhu6tlw7Vz4butZXPDgeG7sWXhur3DqcOpZeG7qWbhu61l4buR4bu34buxcuG6s2XhurjDgHRl4bq0c8OCZeG7sXPDs+G6rmXhu4/DuuG7sXNl4bqww4Jt4buxZeG6tERl4bq9ZeG7keG7neG7sWXhur3hurPhur9l4bq04bq2dOG7n8OCZeG7keG7teG7sXIv4buxckLhuqB0L+G6tHNn4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS5z4buT4butZeG7sXN04bujw4Jlc+G7t2Xhu6lo4burZeG7sXJz4bujZcO1c3RmZeG6suG7l+G6s2XhurThurbDguG7sXJl4buPw7rhu7FzZeG7q0F0ZeG7sXJow4plw7Vnw7Vlw7XDgWXhurLDg2XhurLDreG7sWXhurzDgm7hurRl4bq0aXRl4buRbcOKZeG7qWjhu6tl4buRQuG6osO1ZeG6tERl4bq74bq1w6nDqcOpZS1l4bq94bq1w6nDqcOpZcO1Z3Rl4buR4buhZcO1w4Lhu7FyZcO1buG6rmXhurZmZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qVJp4butZeG7kULhuqLDtWXDtXN34buxZeG7keG7oWXhu6lo4burZeG6tmZlw7VzdOG7ncO1ZeG7j2fhu7FzZeG7qWdl4bq24buL4buxcmXhu49EZmXhuq5zw610ZeG7qWhl4bup4butaXRlcmnhu61l4bq04buXZeG6ueG6vS/hurvhurNlw7Thu5fhu61l4bq4aGXhurRzw4Hhu6tl4buxcuG7reG7seG6s2XDtOG7rWXhu7FyQuG6oHRlw7Rt4buxZeG6vMOsZTPDgm3hu7Fl4buow7Phuq5lcnThu5Phu61l4bq04bq24bu14buxcuG6tWXhu6hnZeG7keG7oWVy4buvdGXhu49n4buxc2XhurRzQuG6oOG7sXJl4bupaGXhu6lnZcO1c8OC4buzdGXhurRCw4F0ZcODZeG6uELhuqDhu7Fl4buxc2hl4bql4bupZ2XDtXPDguG7s3Rl4buxcsSQZXPhu61qw7Vl4bupZ2XDtXPDguG7s3Rlc+G7t+G6tOG6p+G6s2XGsHPDveG7sXJl4bqww4JnZeG7seG7reG7sWXDteG6quG7sXJlxrBzw73hu7FyZeG6sMOCZ2VydGjhurNlxrBzw73hu7FyZeG6tmfDtXNl4buxZ+G6tOG6tWXhu7BzbeG7sWXhu49n4buxc2Vy4bu14burZcO14buvZeG6tHPDueG6tGXhu6nhuqLhu7Fl4buxacO1ZeG6uGZ0ZeG7j+G7i+G7q2Xhu7FzeGXhurThurbhu7fhu7Fl4bq4w4B0ZXNo4buxc2XGsHPDveG6s2Xhu6vhu7fDtWXhu7Fz4bunZeG6uGhl4bux4bub4burZcO1Z8O1ZXJ0ZmXhurjDuWXhu7FzQmVzaeG6tGXhurR04bubw4LhurNl4burw4Lhu7N0ZeG6tOG6tuG7ieG7sXJl4bq4RGZl4bquc8OtdOG6s2XhurJmw4Jl4buR4buvZeG7keG7k+G7q2Xhurxo4butZcO1c3Xhu7Flw7Vz4butZeG7sXNt4buxZeG6uERmZeG7kcOz4burZeG7kWjigKbhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDleG6puG7sXJl4bq4w4B0ZeG7keG7r+G6s2Xhu7Fyc+G7o2Xhu6lo4burZeG7seG7k+G7q2Xhu7FCw4Dhu7FyZcODZeG6tHPDuWXhurThurZu4buxZS5zd2Uzw4Jt4buxZeG6uGhl4bq8w6xlM8OCbeG7sWXhu45ndOG6s2Xhu7Fyc+G7o2Xhu6lo4burZeG7j2fhu7FzZXJmdGUuQ2Uu4bq24bqsZeG6vMOsZS5zd2XDlHThu5vhu7Flw7Xhuqrhu7FyZeG7kWbhu7FyZeG6tG7hurRl4buPw7PhurRlw7Vz4butZeG7sXPDieG7sXJl4buRw4Hhu7Flc2jhu7FyZeG7sXJow4pl4bq04bud4bq04bq1ZS5u4bq0ZcO1w61l4buRZuG7sXJlcuG7r+G6rmXhuq5zb+G7sWXhu6lo4burZeG7seG7m+G7sWXhu6vhu7fhurRlxrBzw73hu7FyZcawc3Vl4bq04bud4bq0ZeG6tHPDs+G6tGXhurRu4bq0ZeG7j8Oz4bq04bqzZeG7sXN04bujw4Jl4buxdOG7o+G7q2XhurjDgnRl4bq4aGVzw4pl4bq4d+G7sXLhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqnhu7Byw4LDinDhu7Fl4buQaeG6tOG6rS/huq7huqk=

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]