(vhds.baothanhhoa.vn) - Về làng làm miến gạo gia truyền tại xã Phú Xuân (Thọ Xuân) không khí tết như đã rất gần. Người người, nhà nhà tất bật ngày đêm làm miến. Miến được phơi trắng khắp các con ngõ, sân, vườn…
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpxILhu43EkMSCLeG6v8O54buh4buj4bun4bqh4bqrdeG6rsODxILhu6Hhu51F4bqj4bqp4bq1w5nhu4fhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n3bhu6fhu6PhuqtB4bqrJuG7n+G7q+G6qyLhuq7hu4nhu6fhuqvEgsSpxILhuqtua8SC4bqrQ+G7h8Wp4bqrxILhu5nEguG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurVb4buV4bqrw7nhu4fhu6fhu6PhuqvDueG7h+G7peG6q+G7peG7oeG7meG7p+G6q+G7o+G7g8Wp4bqr4buj4buh4bq/4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu4Phu6HhuqvEkGbhuqs94buf4bqw4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6q+G6sSbhu5/hu6vhuqsi4bqu4buJ4bun4bq34bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDuuG7n3DhuqvEguG7mcSC4bqr4bun4buf4bqk4bqrw7Jm4bqr4bqixKnEguG6q+G7o2rhu6fEg+G6q+G7puG7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7ocOj4bqr4bun4buf4buH4bqr4bun4buf4buH4bqrxILEqcSC4bqrbmvEguG6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvDsuG7k+G7peG6q8O54buH4bul4bqr4bul4buh4buZ4bunxIPhuqvhu6Thu6Hhu5nhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDgOG7n+G7s+G7oeG6q8SC4bqiaOG7p+G7o+G6q8O64bufaMOA4bqrb+G7gW/huqtvxanhu6fhuqvhu6fhu6Phu63Do+G6q8OD4buJ4bunw6PhuqtD4bqk4bu34bun4oCm4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnhu6FP4buN4bunxILhu43huqLhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qUThu6HDs8SC4buf4bqh4bqr4bq9YmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvDqcSRY8OAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kZGJjL2Ri4bq7w7NkY2ViYmThurnEgmTDqsOq4bq54bq9w7lixIN1w4Dhu6PDoOG6ojdlY2Xhuqnhuqvhur/DucSCN+G6qcOZ4buH4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu5924bun4buj4bqrQeG6qybhu5/hu6vhuqsi4bqu4buJ4bun4bqrxILEqcSC4bqrbmvEguG6q0Phu4fFqeG6q8SC4buZxILhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhur1iYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qcOpxJFj4bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE/hur/DgMSC4buhxanhu6fhuqnhurXhu5544bqr4buv4bun4buj4bqrw5nhu5PhuqtbZ+G7p+G6q07hu6Hhu5Phu6fDo+G6q8SC4buf4buv4bun4bqrPeG7n+G6sOG6q0/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8SCxKnEguG6q25rxILhuqtD4bu14buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Oy4buz4bun4bqr4buf4buH4bun4buj4bqr4bul4buh4buZ4bun4bqrb+G6rnbhu6Hhuqvhu6dn4bulxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUmceG7peG6q8Oy4buZ4bun4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8OD4buF4bun4bqrxJDhuq7EqcSC4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7n3jhuqvhu6/hu6fhu6PhuqvDmeG7k+G6q1tn4bun4bqrTuG7oeG7k+G7p8Oj4bqrxILhu5/hu6/hu6fhuqs94buf4bqw4bqrT+G6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrxILhuqLhur/FqeG6q8OyeeG7oeG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q27hu6Hhu5nEguG6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8O54buH4bul4bqr4bul4buh4buZ4bun4bqr4buj4buDxanhuqtB4bqrw7Lhu4lF4bqrw7Jm4bqrb8aw4bqrxILhuqzhuqvhuqLEqcSC4bqrw7nhu4nhuq7huqvDsuG7t+G7ocSD4bqrJuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bqk4bu34bun4bujw6Phuqvhu6XDveG7oeG6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqvhu6/hu6fhu6PhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDsuG7oeG6q8O64bufxanhu4Xhu6fhu6PhuqvEkeG6q8SC4buD4bqr4bul4buh4buZ4bun4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDsuG7g+G7oeG6q8O5w4nEg+G6q+G7puG7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu4dF4bqr4buj4buh4buBw4DhuqvEguG7mcSC4bqrw7Lhu7Phu6fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEgmfhu6fhu6PhuqvDueG7k+G7p+G6q8O64bufxanhu4Xhu6fhu6PhuqvEkS1l4bqrw7lq4bunw6PhuqvDs8Wp4bqrw7LGsOG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrxIJn4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8OD4bquxKnEguG6q8O54buT4bun4bqr4bujxKnDgOG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8O5auG7p8Oj4bqrw7Lhu5Phu6XhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SC4buf4bqmb+G6q+G7peG6rnjhu6fDo+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8Oza0XhuqvDg+G7teG7peG6q8OyxqHhuqvDueG7h+G7peG6q2/hu5/FqeG6q8O6csOAxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q8OpxJFjw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RkYmMvZGLhurvDs2RjxJHDqcOqZWTEguG6veG6vcOp4bq7xJHDuWLEg3XDgOG7o8Og4bqiN2XDquG6qeG6q+G6v8O5xII34bqpw5nhu4fhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n3bhu6fhu6PhuqtB4bqrJuG7n+G7q+G6qyLhuq7hu4nhu6fhuqvEgsSpxILhuqtua8SC4bqrQ+G7h8Wp4bqrxILhu5nEguG6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qeG6vWJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpw6nEkWPhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5LGoeG6q8O54buH4bul4bqr4bqi4bq/4bqrw4Phu7nhu6Hhuqvhu6Xhu6Hhu5nhu6fDo+G6q8SC4buf4buNxanhuqvhu6/hu6fhu6PhuqtO4buh4buT4bun4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SC4buf4bqob+G6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q+G6oOG6ruG6v+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvDssWp4buD4bunxIPhuqvDkmrhuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8O54buH4bqrQ8Wp4bqr4buj4buDxanhuqvDg+G7g2/hu5/huqtD4buH4bqr4bun4buj4buJ4bul4bqrxILhuqzhuqtk4bqrLeG6q2Xhuqvhu6Phu6Hhu7fhuqvEguG6tkXhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrxILhu6Hhu5nEgsSD4bqrw5rhu5/hu6Hhuqvhu6Phu4PFqeG6q8OyZuG6q8Oy4bq04bqrw7J44bqr4bul4buV4bul4bqrw4Phu5HhuqvDsuG6pOG7uW/huqtv4bufxanhuqtD4buHxanhuqvhu6Xhu4FF4bqr4bun4buj4buf4buh4buV4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtueMSC4bqr4bqid+G7oeG6q8Oz4bq24bun4buj4bqr4bul4buBReG6q+G7j8OA4bqrw7LGoeG6q254xILhuqvDuuG7n+G7r8SD4bqrw5LDrW/huqtu4buh4buXxILDo+G6q8OD4bu54buh4bqr4bul4buh4buZ4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4Dhu5/hu7Phu6HhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4buj4buHReG6q+G7p+G7k+G7p+G6q+G7o+G7oULhuqvDsuG6pOG7uW/huqtDcuG6q+G7p+G7o+G7q8SC4bqrxILhu5/hu7Phu6Xhuqtv4bq04bq/4bqr4buj4buDxanEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqp4buhT+G7jeG7p8SC4buN4bqi4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqlE4buhw7PEguG7n+G6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SC4bqh4bqrw6nEkWPDgMSQ4bqj4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvZGRiYy9kYuG6u8OzZGNlYmNlZcSCw6rDqmVjZMO5YsSDdcOA4bujw6DhuqI3ZcSR4bq74bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnDmeG7h+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8SC4bqi4bquReG7leG7p+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q0Hhuqsm4buf4bur4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6q8SCxKnEguG6q25rxILhuqtD4buHxanhuqvEguG7mcSC4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq9YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqnDqcSRY+G6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bq14bueeOG6q+G7r+G7p+G7o+G6q+G7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqtbZ+G7p+G6q8Wo4bq/4bun4bufw6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G6qz3hu5/hurDhuqtP4bqk4bu34bun4buj4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDusO1xanhuqvDueG7g2/huqvDssah4bqrw4Dhu5/hurJv4bqrQ+G6suG6q8SC4bufcuG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrxILhu5nEgsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bum4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqvhu6fhu4dF4bqr4bul4bq24buh4bqr4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw7nhu4Nv4bqr4bqi4bq/4bun4buj4bqr4bqg4bquReG7l+G7p+G6q+G7peG7g2/hu5/huqvhu6fhu5/hur/huqvhu6fEqeG6ruG6q8O6w7XFqeG6q8SC4buf4buz4bul4bqrw7nhuqzhu6fhu6PhuqvDuuG7n2jDgOG6q8O54buH4bun4buj4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvEkMaw4bul4bqrw7PhuqThu7Xhu6HhuqtB4bqrxJBm4bqrPeG7n+G6sOG6qyLhuq7hu4nhu6fhuqvhurEm4buf4bur4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6t8SD4bqr4buu4bun4buj4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6q1tn4bun4bqrxajhur/hu6fhu5/Do+G6q8SC4buf4buv4bun4bqrPeG7n+G6sOG6q0/huqThu7fhu6fhu6Phuqst4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrxILhuqzhu6fhu6PhuqtvxrDhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu6dn4bul4bqr4bujaOG7p+G6q27GsOG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvDueG7h+G7peG6q8O6w7XFqeG6q8O54buDb+G6q2/hu5/FqeG6q27hu6Hhu5nEgsOj4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDusO1xanhuqvDueG7g2/huqtB4bqrw7Lhu4lF4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7Phuq5F4bqrxILhuqJx4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4buf4bqr4bunZ+G7pcOj4bqrw4PFqeG7p+G7o+G6q25r4bun4bqr4bqieOG7p+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDueG7h+G6q0Phu4fFqeG6q8OzcsOA4bqrxILhu5nEgsSD4bqrw5Jm4bqr4bujauG7p+G6q2ThuqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6q+G7p+G6v0Xhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/huqvhu6/hu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8OybEXhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvDg+G7heG7p+G6q8SQ4bquxKnEgsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5LGoeG6q2/GsOG6q8O6w7XFqeG6q+G7p+G7o8Wp4bun4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqtv4buf4bur4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q8O54buh4buX4bqu4bqrb+G7n+G6rmzhu6fEg+G6q8OZ4buDb+G6q8OD4bq/4bqu4bqrw7rhu5/hu6HhuqvDucWp4buD4buh4bqrbuG7seG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu5/hu4PEguG6q8OD4buJ4bquw6PhuqvDueG7j8OAw6PhuqvhuqLhur/hu6fhu6PhuqtD4buH4bun4bujw6PhuqvEguG6onjhu6fhuqvEguG7n2vEguG6q+G7p+G7n+G6v+G7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDsuG7leG6ruG6q8SC4bq/ReG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6Xhu4Nv4buf4bqr4bun4buf4bq/4bqrw7Jm4bqr4bunxKnhuq7huqtv4bufcOG7p8SD4bqrKuG6v+G6ruG6q8OyxrDDo+G6q8OyeeG6q+G7n8O94bun4bqr4buf4bu5w4DhuqvDusO1xanhuqvhuqLhur/huqvhu6V4xILhuqvEgsSp4bul4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6fhuqtvxrDhuqvEguG6ouG7heG7oeG6q254xILhuqvhu6Phu4PFqeG6q+G6ouG6v+G7p+G7o+G6q8OA4bufcOG6v+G6q8Oz4bqk4bu14buhw6Phuqtv4buB4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7k+G7p+G6q+G7peG7seG7p+G7o8Oj4bqrb2jEguG6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrxILhuqzhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6v+G7p+G7n+G6q8Oz4buH4buh4bqrw6nhuqtv4bulxIPhuqsm4buf4bq/xanhuqvEguG7gW/huqtv4buB4bunw6PhuqtvaMSC4bqrw7rDtcWp4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvDueG7h+G7peG6q8SC4bufa8SC4bqr4bun4buf4bq/4bun4buf4bqrQ3Hhuqvhu6Xhu4Nv4buf4bqr4bun4buf4bq/4bqrw7LGoeG6q+G7p+G7o+G6rnjhu6HhuqvDg+G7keG6q25y4bqrb+G6puG7p+G7o8Oj4bqrb2jEguG6q8OD4buR4bqrbnLhuqtDw4HhuqtD4bqy4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q8OpxJFjw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RkYmMvZGLhurvDs2RjZWJkZOG6ucSC4bq9ZWPhur1kw7lixIN1w4Dhu6PDoOG6ojfDqsOpYuG6qeG6q+G6v8O5xII34bqpw5nhu4fhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n3bhu6fhu6PhuqtB4bqrJuG7n+G7q+G6qyLhuq7hu4nhu6fhuqvEgsSpxILhuqtua8SC4bqrQ+G7h8Wp4bqrxILhu5nEguG6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qeG6vWJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpw6nEkWPhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6teG7ouG7oeG7geG7peG6q8Oydm/huqtP4buv4bun4buj4bqrxIJF4bqrJuG7puG7nuG7nuG6q8OS4bqmb+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8OT4bqk4buz4bun4buj4bqrW2fhu6fhuqvhu6Lhu6Hhur/hu6fhu6PhuqvDssaw4bun4buj4bqr4bujxrDhu6HhuqvDg+G7heG7p+G6q8OA4bufbOG7peG6q8OyxqHhuqtv4bqu4bun4buj4bqr4bqm4bun4buj4bqr4bqi4bq/4bqrxILhu59y4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu4dF4bqr4bun4buHRcOj4bqr4bq/4bun4buf4bqrw5PhuqThu7Phu6fhu6PhuqtbZ+G7p+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o8Oj4bqr4bui4buh4buB4bul4bqrw7J2b+G6q0/hu6/hu6fhu6PhuqvEgkXhuqsm4bum4bue4bue4bqrw5LhuqZv4bqr4bui4buh4bq/4bun4buj4bqrJiLDo+G6q8SQZuG6qz3hu5/hurDhuqsi4bqu4buJ4bun4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqvDsmxF4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILDo+G6q8OyxrDhu6fhu6Phuqvhu6PGsOG7oeG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q+G7n8aw4bq/w6Phuqvhu5/FqeG7h+G7p+G6q8SC4buf4buh4buX4bun4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvDgOG7n2zhu6XhuqvDssah4bqrw4Dhu5/hurJv4bqrQ+G6suG6q8SC4bufcuG6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrJuG7mcSCxIPhuqvDmsO1xanhuqvDueG7g2/huqvDkuG6pm/huqvhu6Lhu6Hhur/hu6fhu6PhuqvDsmbhuqvDsuG6pOG7uW/huqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8O54buH4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvDgOG7n2zhu6XhuqvFqE/FqD3huqvhu6dn4bul4bqrZGJjw6rDo+G6q+G7p+G7k+G7p+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvEguG7n+G6suG6q+G7peG7g+G7p+G7n+G6q+G7n+G7s+G7p+G6q+G6osSpxILhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7Eg+G6qybhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqrw7Nyw4DhuqvEguG7mcSC4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqr4bq/4bun4buf4bqrb+G6ruG7p+G7o+G6q2/EqcOA4bqr4bqi4bq/4bqrxILhu59y4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDuuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrxJEtZeG6q8SCxKnhu6fhuqvDusO1xanhuqvDueG7g2/Do+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6Phu6Hhu4Hhuqtu4buB4bun4bqrw7rhu5/FqeG7heG7p+G7o+G6q2NiYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8O64buj4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8O6w7XFqeG6q8O54buDb+G6o+G6q2NkYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8O64buj4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8O6w7XFqeG6q+G7o+G7g8Wp4bqrw7nhuqbEgsSD4bqr4bue4buh4buX4bun4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q2/hurThur/huqvhur/hu6fhu5/huqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8SC4buDxanhuqtD4buh4buXb+G6q8O54buH4bul4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7nhur/FqeG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8OycuG6v+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q8O54bqk4buz4bun4buj4bqrxILhuqzhuqtlLeG6ueG6q8SC4bqi4buh4buX4bquL+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oS/huqvEguG7n+G7geG7p+G7o+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu4Phu6HhuqvEkGbhuqsi4bqu4buJ4bun4bqrw5lrw4DhuqvhurEm4buf4bur4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6t+G6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q8O54buH4bul4bqrbuG7geG7p+G7n+G6q8O54buB4bqr4bqiZ+G7p+G7o+G6q27huqzhur/huqvDsmbhuqvDsuG6pOG7uW/huqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8O54buH4bqrw4Dhu59s4bul4bqrxahPxag9w6Phuqvhu6fhu5Phu6fhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bunZ+G7peG6q+G7o2rhu6fhuqvDsuG7iUXhuqvhu6XhuqZv4bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqvEguG7n+G6suG6q2/DguG7p+G7o+G6q8SC4bqk4buz4bun4buj4bqrw7J24buh4bqrw7nhu7Xhu6fhuqtD4buH4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7rhu5/hu4Fv4buf4bqr4buf4buH4bun4buj4bqr4bqk4bq/4bqrb+G7n+G6rnjhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbFqeG7h+G7p+G6q8SQZuG6q2/GsOG6q8O64bufxanhu4Xhu6fhu6PhuqtkZWLhuqvhu5944bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILDo+G6q8O64buh4bun4buf4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q27hu4Hhu6fhu5/huqvDueG7geG6q+G6omfhu6fhu6Phuqtu4bqs4bq/w6Phuqvhu6XDveG7oeG6q+G7p2fhu6Xhuqtv4bqu4bun4buj4bqr4bqm4bun4buj4bqr4bqi4bq/4bqrxILhu59y4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDuuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrY2ThuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q2/hu5/hu6Hhu5lv4bqrbuG7geG7p+G7n8Oj4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q8SC4buf4bqu4bqr4buf4buz4bun4bqrZGLhuqvEguG6vOG6q8Oyd+G7p+G7oy/hu6dn4bulw6PhuqvEguG7g8Wp4bqrQ+G7oeG7l2/huqvDueG7h+G7peG6q2/hu5/FqeG6q+G7n+G7s+G7p+G6q8SRYmLhuqvDueG6v8Wp4bqrw7J44bun4bujw6PhuqtD4bu14buh4bqrxILhu5/huq7huqvhu6fhu59rw4DhuqtuceG7p+G7n+G6q+G6oOG6ruG7ieG7p+G6q8SC4bqs4bqrxJHhuqvDsuG7meG7p+G6q8SRw6PDqeG6q8SC4bqi4buh4buX4bqu4bqrw7J34bun4bujL+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oS/EguG7n+G7geG7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7n+G7jcWp4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bufeOG6q8O54buH4bul4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrb+G7n+G7oeG6v+G6q8ODw7TDo+G6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrbnHhu6fhu5/huqvhu6XDveG7oeG6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtv4buBb+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqvDg+G7heG7p+G6q8SQ4bquxKnEguG6q8SC4buD4buh4bqrw7Lhu4lF4bqrw7nhu4fhu6XhuqvDsuG6pOG7uW/huqvEguG6rOG6q2TEg2JiYuG6qy3huqvEkcSDYmJi4bqrb+G7geG7oeG6q8OyxqHhuqtv4bqu4bun4buj4bqrb8Spw4DhuqvhuqLhur/huqvEguG7n3LhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bui4buDxanhuqvDsuG6pOG7uW/huqtv4buf4bur4bun4bqrw7LGoeG6q8O54buH4bul4bqr4bqi4bq/4bqrb+G7n+G7oeG7mW/huqtu4buB4bun4buf4bqrw7nhu4HhuqvhuqJn4bun4buj4bqrbuG6rOG6v+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrw7nhu4fhuqvDucWp4buD4buh4bqr4buj4buDxanhuqvEgsO04bqrY8SRL2TDo+G6q8Ozw7TFqeG6q0Phu4fhuqvEguG7n+G7s+G7peG6q+G7p+G7o8Wp4bunw6PhuqvDs8Wp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvEkGbhuqsi4bqu4buJ4bun4bqrw5lrw4Dhuqvhu6Phu6Hhu43FqeG6q8SC4bqid+G7p+G7o8SD4bqrw5nhu4HhuqvDssah4bqr4bujxrDhu6Hhuqtu4buB4bun4buf4bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q8O54buB4bqrb+G7n+G6rnbhu6HhuqvEguG6pOG7s+G7oeG6q0HhuqtD4bqk4bu34bun4bqr4bun4buf4buH4bqr4bqxw7nhu4Hhuqtv4buf4bquduG7oeG6q+G7p+G7o+G6qOG6q+G7n8Wpw61v4bqrw7nhu4Hhuqtv4buf4bquduG7oeG6q+G7n3jEguG6t8Oj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvhuqDhuq7hu4Hhuqvhu6fFqeG7p+G6q2/DguG7p+G7o+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buB4bqr4buj4buh4buHw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G6ouG7gW/hu5/huqvhu6fhu4HEgsSD4bqr4bum4buf4buJ4bun4bqrbuG7geG7p+G7n+G6q+G7o3fhu6XhuqtvxrDhuqvEguG7n3LEguG6q8O54bu54bun4bqr4bun4buDb+G6q0Phur/hu6HhuqtuZ+G7peG6q+G7p+G7n+G7seG6q8SC4bqieOG7p+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDuuG7n+G7r8Oj4bqr4buleG/huqvhu6fhu5904bqrQ+G7h+G6q+G7p+G7k+G7peG6q2/hu4Fv4bqr4buj4buh4bq/4bqrQ3Lhuqvhu6fhu5/huqThuqvhu5/hu4PEguG6q8SC4buh4buT4bquw6Phuqvhu6Xhuq524buh4bqrxILhuqJo4bun4buj4bqrQ+G6rOG6v+G6q8OA4buf4buF4buhw6PhuqvDg+G6v+G6ruG6q8OyxrDhuqvDsuG7jeG7peG6q8SQ4buHxanhuqtv4bufcOG7p+G6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q0Phuqzhur/huqvDsmvhu6XhuqvDsuG7h+KApuG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hurbhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrw7LGsMOj4bqr4bun4buj4buf4buV4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6fhu43hu6Xhuqvhu6fhuqThu7Xhu6fhu6PhuqtB4bqrxILhu59y4bqrxILhuqLEqeG7p+G6qybhu5/hu6vhuqsi4bqu4buJ4bun4bqrQ+G7h+G6q8SQZuG6qyLhuq7hu4nhu6fhuqtO4buB4buhw6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5XhuqvDueG7h+G7peG6q27hu4Hhu6fhu5/huqvhu6Phur/hu6Hhuqsm4bqm4bqrJuG6ouG6suG6q8SQZuG6qybhu5/hu6vhuqvDk+G7oeG7k+G7p+G6q2/DguG7p+G7o+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrxILEqcSC4bqrbmvEguG6q2/hu5/FqeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDsuG7s+G7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvEguG7mcSCxIPhuqsmxKnEguG6q2/hu4XhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q+G7o8aww4DhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDueG7h+G7peG6q+G7p+G7k+G7p+G6q+G7pXjEguG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7rhu59w4bqrxILhu5nEguG6q8SC4bufa8SC4bqrxILEqcSC4bqrbmvEgsOj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bun4buh4buV4bul4bqrQ+G6ruG7oeG6q0Phu4fhuqvhu59F4bqrQ+G7q+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6teG7puG7o+G6rkXhu5vhu6fhuqvDkuG7g8SC4bqzL8OA4bq1

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]