(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều tháng nay sáng sớm và chiều muộn rất nhiều hội viên, phụ nữ ở các chi hội phụ nữ xã Thọ Vực (Triệu Sơn) chia thành nhiều tổ, nhóm cùng nhau cuốc đất, trồng hoa, dọn vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng. Từng đường hoa, chậu hoa, hàng rào xanh... được chị em chăm sóc, vun trồng với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7JN4bqtw7Q94bq94budPcOSb+G6qeG6s+G7jT3Dk+G7i+G6vT054bqt4buN4bq94bqnPcOz4buVOT3DnS/Ds8Oyb8Oq4bq94bqn4buyw53Ds8Oyb8Oq4bq94bqn4buy4buhMnA9Ycah4bq94bqnPcOdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7Lhurvhuqnhurfhur09buG7jeG6rz3hu6Nb4bq9PeG6u+G6qeG6veG6reG7rsOdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7I9w6Ep4bq94bqnPcOzZ+G6veG6p8OdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7LDgX094bq94bqt4bqp4bq34buNPcOy4bqtKeG6veG6pz3hur0ocD3Dsynhur3huqc9w7Phu4nhurs94bujPD054bqt4bqp4bq34buNPeG6u+G7jWnhur09bzPDsj3hur3huq3huqnhurfhu4094bqtaeG6qT3hu6Phuqnhuq/hur3hu649beG6rcO0PeG6veG7nT1rPTkpOT054bqt4bqpPeG6rWnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT3hu6F9PcOS4bqt4buHPeG7osahOT1Yw5Jv4bqp4bqz4buNPcOT4buL4bq9WT054bqt4bqpKD3DsuG6rTzhur3huq094bq94bqt4bqp4bq34buNPcOyw63hu6494bq94bqt4bq/4bq7PTnDteG6veG6pz3hur3huq0o4buNPTnhu41nOT3DoTPDsuG7rj3Dsm9o4bq94bqnPeG6rcOqKOG7rj1h4buH4bq9PeG7o+G6sz3Ds+G6qeG6veG6rT3hurtm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPWs94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG7i+G6qT05ZuG6veG6pz05aeG6veG6p1Y9w5Lhu5fhur3huqc9w6Hhu5nEqeG6veG6pz3huq3Dqijhu649OeG6rTXhu4094bqtw6oo4buuPeG6rTzhur3huqc9bzzDqj3hu6Eo4bq94bqtVlZWPcOh4buZajk9OeG6rWM9w6Dhurs9OeG6rVvhurs9w7Phur854buuPeG7o+G7jeG6vT3Dsm9o4bq94bqnPeG7o+G7ieG6qT3DsuG6qeG6veG6rT3DsuG6rTThur094bqtW+G6veG6pz3huq0p4bqp4buuPeG6veG6reG6qeG6s8OyPeG6reG7jXDhurHDslbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPTokJW3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJT8qLyU/IWE6JTslJjohw7I/Ozs6LOG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukKiUuIz0o4bq5w7Lhu6QjTeG6rcO0PeG6veG7nT3Dkm/huqnhurPhu409w5Phu4vhur09OeG6reG7jeG6veG6pz3Ds+G7lTk94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6u+G6qeG6t+G6vT1u4buN4bqvPeG7o1vhur094bq74bqp4bq94bqt4buuPcOhKeG6veG6pz3Ds2fhur3huqcjPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjOiQlIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSPhu7LDkuG6reG7lT0sPeG7ozw9OeG6reG7kT3hur3huq01w7I94bqtPOG6veG6pz3DsuG7jTThur094bqtaeG6qT3hu6Phuqnhuq/hur3hu649beG6rcO0PeG6veG7nT3Dsm/huq/hur09w6FjKD04POG6vT3huq3hu41w4bqz4bq9PWHhu41wPcOyb2I9w7Lhuq3hu5nEqeG6veG6pz3hu6Hhu41w4bqv4bq9PWHhu4fhur094buj4bqzPcOz4bqp4bq94bqtPeG6u2bhuqk9w7Jv4buZxKnhur3huqdWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAjPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9ZeG7jcOzw7LhuqnhuqVw4busI+G7suG7ouG6qeG6szk94bq5POG6uz054buRKD05KTk9OeG6rWM9w6F9PcOyPsOqPeG6reG6qeG6s+G7jT3hu5Xhur3huqc94bq5KOG6vT3DsuG7gyjhu649w7Lhuq3hu4094bqt4buPw7I94bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6vSjhurs94bqn4bqp4buJ4bqpPTnDteG6veG6pz3DsuG6rSjhurs94bqn4bqpKFY9w4nhuq1m4bq94bqnPcOp4bqt4bqrPeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc9w7I1bT3DsuG6reG6tT054bq/PcOp4bqt4bqrPcOy4bqt4bqxPeG6reG7i+G6veG7rj3hu6NiPcOy4bqt4bqxPeG6uzw94bq94bqt4bqp4bq34buNPcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPcOyb2fhur3huqfhu649OeG7gz3hurvhu4c54buuPeG7o+G7lcOyPW8pOT044buXKD04feG6qT3hur0ocD3DoX09w6Hhu5lqOT3Dsz454bqtPcOh4bqjbeG7rj3DsuG6rShwPeG7ozzDqj3DoeG6vz3hurk8PcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6rcOqKOG7rj05MnA94buhKOG6veG6rT3DoeG6o2094bq74buZ4buJw7I94bq7XcOyVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7Lhu7nhuq1jPeG6uOG6rz3DkuG6rWM9w5Iy4bq94buuPTnhuq3huqk94bqtaeG6qT3DsuG6rWbhur09Oz054bqtw6o9OOG6qeG6scOy4buwPeKAnD3DgeG6tT3huqfhur9tPW3huq004bq9PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hu6F9PcOhPsOyPTnhuq3hu4024bq9PeG6vMOS4bq6PeG6vTLhur3huqc9OSjDqj3hur1b4bq7PSokKirhu6494bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09w7Jm4bqpPeG6reG6qeG6seG6vT3huq3hu4vhur09JiThursqPcOhM8OyPcOh4bq1PeG6u2s9b2nhur3huqc9w6Hhu5nEqeG6veG6p+G7rj054bqtYz3DoOG6uz05w7Xhur3huqc94bq94bqtKOG7jT3hu6EycD1hxqHhur3huqc9w7Lhu41w4bqx4bq9PcOh4buZxKnhur3huqc94bq7N+G7jT3Dsm9o4bq94bqnPeG6rcOqKOG7rj3Dsm9o4bq94bqnPeG6rTzhur3huqc9bzzDqj3hu6Eo4bq94bqt4buuPeG6uV1tPcOhIMOyPcOy4bqtw7Xhur3huqc9byk54buuPeG6p+G6v209beG6rTThur094bq5POG6uz3DoeG6o209OXvhur3huq09buG7jSjhur094bq8w5Lhuro94bq9ZuG6veG6pz3DsuG6rWbhur094buhKOG6veG6rT0tPcOzPjnhuq09LT3DoeG6o23hu649OeG6reG7j+G6veG6pz3Dsmbhuqk9KOG6qT054buT4bq94bqnPW3huq0z4bq9PcOp4bqta+G6qeKAnVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1l4buNw7PDsuG6qeG6pXDhu6wj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/LDtt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiU/Ki8lPyFhOiU7JTomP8OyOiwkIS7hurkkVmVt4bqn4buqb+G7pDo6KiM9KOG6ucOy4bukI03huq3DtD3hur3hu509w5Jv4bqp4bqz4buNPcOT4buL4bq9PTnhuq3hu43hur3huqc9w7Phu5U5PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurvhuqnhurfhur09buG7jeG6rz3hu6Nb4bq9PeG6u+G6qeG6veG6reG7rj3DoSnhur3huqc9w7Nn4bq94bqnIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz8sOyM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9OcOg4bq9w7LDoG/hu6wj4buy4bq6acOyPcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6rcOqKD1rPeG7oX09w5Lhuq3hu4c94buixqE5VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7Lhu7nhuq1jPeG6vOG6p+G7jXDDouG6vT3DkuG6rWM94bq84bqnKOG7rj3hu7nhuq3hu5E9w7JjOeG6rT3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw94buhfT3DkuG6reG7hz3hu6LGoTk9OeG6rcOqPTjhuqnhurHDsuG7sD3DkuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09w6Fqw7I9OSjDqj3DoeG6qeG6teG6uz054bqtZD3DoT7Dqj054buRKD3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw94bqt4buNcOG6s+G6vT3hu6Phurc9w7Lhuq0o4bq7PeG6p+G6qSg9w7Lhuq3GoTk94bqt4bqp4bqz4bq9PTlm4bq94bqnPcOyKTk94buj4bqzPcOz4bqp4bq94bqtPeG6u2bhuqk9w7Jv4buZxKnhur3huqfhu6494buhMnA9Ycah4bq94bqnPTkpOT3DsuG7jXDhurHhur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz3hurs34buN4buuPeG6u2Y94bqtYuG6veG6rT3igJzhur3huq08PcOzPjnhuq09LT3hu6Phu5nEqeG6vT3DoeG6o23igJ3hu6494bujNeG6vT3DoWnhur3huqc94bq84bqtMuG6vT1hMuG6vT3DoSDDsj3DsuG6rcO14bq94bqnPW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT1vKTk9w7Lhuq174bqpPcOyPuG6qT3huq1pPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtVlZWPeG6p+G6v209beG6rTThur094bqtw6o84bq9PcOy4bqtPOG6veG6rT05KTk9w7Lhuqnhuq/hu409OeG6reG6qz3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bqt4buNcOG6s+G6vT3DoT7Dsj054bqt4buNNuG6vT3hurzDkuG6uj3hur1b4bq7PSokKiU94bujPD3huq3Dqjzhur09w7Lhuq3huqnhurPhur09OSk5PcOy4bqp4bqv4buNPTnhuq3huqs94buhfT3DkuG6reG7hz3hu6LGoTk9w6E+w7I9OeG6reG7jTbhur094bq8w5Lhuro94bq9MuG6veG6pz05KMOqPeG7ozzDqj3hur1b4bq7PSokKirhu6494bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PeG7oX09w6F9PcOyb+G6qeG6teG6vT3DqeG6rSjhuqk9w6nhurE94bqtw6o+OeG6reG7rj1t4bqtKcOyPcOhaeG6veG6pz054bqtYz3DoOG6uz05KeG6vT04aeG7rj3huq1p4bqpPeG7o+G6qeG6r+G6veG7rj1t4bqtw7Q94bq94budPcOy4bqrOeG6rT05xqE5PcOy4bqtKOG6uz3huqfhuqkoPcOy4bqt4buZxKnhur3huqc94buh4buNcOG6r+G6vT05ZuG6veG6pz3Dsik5PeG7osOT4bq6w5Lhu649beG6rSnDsj3DoWnhur3huqc94buhMnA9Ycah4bq94bqnPTkpOT3DsuG7jXDhurHhur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz3huq3Dqijhu6494bqtPOG6veG6pz1vPMOqPeG7oSjhur3huq3hu6494bq94bqtPD3Dsz454bqtPS094buj4buZxKnhur09w6HhuqNt4buuPcOhIMOyPcOy4bqtw7Xhur3huqc9byk5PW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT1vKTk9w7Lhuq174bqpPcOyPuG6qT3huq1pPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqt4buuPcOy4bqp4bqxbT3DssO0OT1h4buNcD3Dsm9iPcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT054bq/PeG6reG6qeG6s+G7jT1u4buNez3hu7nhu41pOT3hu6M14bq9PcOhaeG6veG6pz3igJzhu6AycD1hxqHhur3huqc94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09Oj3DqeG6rWbhur3huqfhu649Jj3Dsz454bqt4oCd4buuPcOh4buZKD3DsuG7l+G6veG6pz3DsuG6qeG6r+G7jT054bqt4bqrPTnhu5EoPTnhu41pOT3hu6M14bq9PcOhaeG6veG6pz3DsuG6rcahOT3Ds8ahPcOh4bqpPeG7ozzDqj054bqt4bqp4bq34buNPcOzMuG7jeG7rj054bq/PcOz4buVOT3hurko4bq9PcOy4buDKD3Dsm/DquG6veG6pz05aeG6veG6pz3DoWjhur3huqdWPcOB4bqx4bq9PeG6vShw4buuPcOyw6o84bq9PeG7oX09OeG6vz0hLMWoPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPcOhPsOyPcOy4bqp4bqv4buNPTnhuq3huqs94oCcOj3DqeG6rWbhur3huqfhu649Jj3Dsz454bqt4busPeG7oDJwPWHGoeG6veG6pz3hurtmPeG6rWLhur3huq094oCc4bu54bqt4bqpPeG6rWnhuqk9beG6rcO0PeG6veG7nT06PcOp4bqtZuG6veG6p+G7rj0mPcOzPjnhuq3igJ09WMOy4bqtZuG6vT07WeG7rD3hurtmPeG6rWLhur3huq094oCc4bq84bqtPD3Dsz454bqtPS094buj4buZxKnhur09w6HhuqNt4oCdPVjDsuG6rWbhur09JeG7rj3DsuG6rWbhur09P1lWVlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1l4buNw7PDsuG6qeG6pXDhu6wj4buy4bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PeG7oX09w6F9PcOyb2jhur3huqc9w6Hhu5lqOT0sPcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6uzfhu43hu649w7Lhu5nhu4vhur3huqc9w6Hhu5nhu4vhur3huqc9Pz3DqeG6uz05MnA94bq7N+G7jT3DoeG7i+G6veG7rj054bqt4buNw6zhuqk94bq94bqn4buHOT3hu6M8PcOhIMOyPTnhuq014buNPeG6rcOqKOG7rD3DoSDDsj3DoeG7mWo5PTokJD3DsuG6rcO14bq94bqnPW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT1vKTk9w7Lhuq174bqpPcOyPuG6qT3huq1pPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPTgi4bq94bqnPeG6veG6p+G7jWjhur09w6nhuqnhur3huq09beG6reG6qz3hu6F9PeG6rWnhuqk94bqt4bq/KFY9QcahPcOp4bqp4bqx4bq9PcOyb8Oq4bq94bqnPcOy4bqtKeG6veG6pz0lJD3hu6M8PSUlLSokKiU94bqsaeG6qT3Ds8SDPcOy4bqp4bqxbT3DssO0OT3hu6M14bq9PcOhaeG6veG6pz3DoSDDsj0lViQkJD3DsuG6rcO14bq94bqnPW8pOT3hu6M8PcOyb2jhur3huqc94bqrw7I94bq94bqtM8OyPSU9w6nhurs9w6Hhu5nEqeG6veG6pz3huq3Dqijhu6494bqtPOG6veG6pz1vPMOqPeG7oSjhur3huq3igKY94bq94bqtIuG6uz3Dsj7Dqj05e+G6veG6rT1u4buNKOG6vT3hurtm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOy4bqtMuG6vT3DsuG6reG6qeG6s+G6veG7rj3huqfhur9tPW3huq004bq9PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3DoT7Dsj3huq3hu41w4bqz4bq9PeG6vMOS4bq6PeG7ozzDqj054buNZ+G6qT3hur1b4bq7PSokKiVWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAjPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9ZeG7jcOzw7LhuqnhuqVw4busI+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9OyQkbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyolPyovJT8hYTolOyU7OjrDsio7Ojsq4bq5JFZlbeG6p+G7qm/hu6QmPyojPSjhurnDsuG7pCNN4bqtw7Q94bq94budPcOSb+G6qeG6s+G7jT3Dk+G7i+G6vT054bqt4buN4bq94bqnPcOz4buVOT3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bq74bqp4bq34bq9PW7hu43huq894bujW+G6vT3hurvhuqnhur3huq3hu649w6Ep4bq94bqnPcOzZ+G6veG6pyM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIy4kJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCM7JCQjPS/hu7LDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9Iz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPTnDoOG6vcOyw6Bv4busI+G7suG6rGnhuqk94buj4bqp4bqv4bq94buuPW3huq3DtD3hur3hu5094buhfT3hu6Iy4bq9PcOT4buL4bq9PWHhu4fhur094buj4bqzPcOz4bqp4bq94bqt4buuPcOyb2jhur3huqc94bqtw6ooPeG6p+G6v209beG6rTThur09w7Lhuq3GoTk94bqt4bqp4bqz4bq9PcOy4bqp4bqv4buNPTnhuq3huqs94bq7ZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3Dsm/DquG6veG6pz3hu6EycD1hxqHhur3huqc94buhfT3hurzDkuG6vD3hur0y4bq94bqnPTkow6pWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAjPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9ZeG7jcOzw7LhuqnhuqVw4busI+G7suG7oH094buiMuG6vT3Dk+G7i+G6veG7rj3hu6F9PcOBaOG6veG6pz3hurhq4bqpPW3huq0z4bq9PcOhM+G7jT3hu6Phurc9w6Hhuqs54bqtPeG7oX094bq8w5Lhuro94bq9MuG6veG6pz05KMOq4buuPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3DsuG6rWbhur09w6nhuqnhurXhu4094bq7N+G7jT3hu6M8w6o9OeG7jWfhuqk94bq9W+G6uz0qJCol4buuPeG6veG6r+G6vT3hu6PhuqnhurM5PcOhe+G6uz3hur3huq3huqnhurPhurs9OWbhur3huqc9w7IpOT3hu6PhurM9w7Phuqnhur3huq094bq7ZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3hurnhu41m4bq9PcOh4buZajk94bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PeG7oX09OeG6reG7jz3Dsm/hu4fhur3huqdWPeG6vOG6p8OqPOG6qT1h4buNcD3Dsm9iPTkpOT1t4bqtw6rhur3huqc9w7JvPMOq4buuPeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz04e8OqPeG7o+G6sz3hurtm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOy4bqt4buZxKnhur3huqc94buh4buNcOG6r+G6veG7rj3DssOtPTnhuq3hu5U5PeG6rWnhuqk9OeG7geG6vT1t4bqtKcOyPcOhaeG6veG6pz3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09w6Fqw7I9OSjDqj3DoeG6qeG6teG6uz3DsuG7lz3hur0ocD3DoeG6seG6vT054buNZ+G6qT3hur1b4bq74buuPeG6p2jhurvhu7A9w5LDreG6veG6pz1h4buH4bq9PeG7o+G6sz3Ds+G6qeG6veG6rT3hurtm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqn4buuPTldw7I9w7JkKD3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6rcOqKOG7rj05MnA9OXvhur3huq09w7Lhu41w4bqx4bq9PcOh4buZxKnhur3huqc9OeG6reG6q+G6veG6rT3hu6Phu4nhuqk9w7I04bq9PcOz4buNM8OyPSY94bq5NOG6vS/DsuG7jTThur3hu649w7I+w6o9OXvhur3huq09buG7jSjhur094bq7ZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3Dsynhur3huqfhu6494buhKOG6veG6reG7rj3Dsz454bqt4buuPcOh4bqjbeG7rD3huq3hu5nhu4nhur3huqc9YTfhur094bqn4bqpKD3DoWLhur3huq094bqtaeG6qT3hu6Phuqnhuq/hur09OGc9w7Jv4bqr4buuPcOzXW094buh4bqxbT3DoWg9YcO14bq94bqnPcOyb8Oq4bq94bqnPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeG6p+G7h+G6vT3huqc84bq94bqnPeG6veG6p1vhur094bq9XW3hu649buG7jXA94bqtw6o+OeG6rT3hu6Phu5nEqeG6vT3hurs34buN4buuPW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT3hu6M8PeG7oeG7mz3hurlxPW8pOT3DsuG6rXvhuqk9w7I+4bqpPeG6veG6p+G7jWjhur3hu6494buj4bqzPcOz4bqp4bq94bqtPTnhuq3hu41o4bq94bqnPcOybz7huqk9OeG6rVvhur094bq94buNZuG6qeG7rj3Dsm9o4bq94bqnPW8o4buNPcOzPjnhuq3igKbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1l4buNw7PDsuG6qeG6pXDhu6wj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI2HDsuG6reG7jeG6uzg94bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPTo6JW3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJT8qLyU/IWE6JTsmJiU7w7I7ISYqO+G6uSRWZW3huqfhu6pv4bukJSo6Iz0o4bq5w7Lhu6QjTeG6rcO0PeG6veG7nT3Dkm/huqnhurPhu409w5Phu4vhur09OeG6reG7jeG6veG6pz3Ds+G7lTk94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6u+G6qeG6t+G6vT1u4buN4bqvPeG7o1vhur094bq74bqp4bq94bqt4buuPcOhKeG6veG6pz3Ds2fhur3huqcjPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjOjolIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD05w6Dhur3DssOgb+G7rCPhu7Lhurppw7I9w7Lhu41w4bqx4bq9PcOh4buZxKnhur3huqc9w6Egw7I9w7Lhuq3DteG6veG6pz1vKTk94buhKOG6veG6rT3hu6F9PcOBaOG6veG6pz3hurhq4bqpVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7Lhu7nhuq3hu43hur3huqc9w7Phu5U5PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurzDkuG6uuG7rj05KTk9OTNtPeG6rWnhuqk94bq44bqsTeG6vD3huq3hu41w4bqz4bq9PcOSb+G6qeG6s+G7jT3Dk+G7i+G6vT3DoX09w6nhuq1dOT1t4bqtw7Q5PcOp4bqt4bq/PcOp4bqtW+G6veG7rj054bqt4buRPcOhaeG6veG6pz3hu6M8PW3huq1n4bqpPeG6rWptPcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT3hur3huq3huqnhurfhu4094buj4bqp4bqzOT3hurk84bq7PcOy4bqt4bqp4bqxw7I9w7Lhuq3GoTnhu6494buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hurtmPeG6rWLhur3huq09OSk54bqtPeG6uTzhurs94bqtKHDhu649w7Mp4bq94bqnPcOyPsOq4buuPW3huq3DtT3huq1qbT3hu6Phu4nhuqk9w7Lhu5fhur3huqc9OeG6reG6qeG7rj3DssOtPeG6rWnhuqnhu6494bq94bqt4buZPeG6u2Y94bqtYuG6veG6reG7sD3hu6AycD1hxqHhur3huqc94bqsam09w7IpOT3hu6F94buuPcOyw6094bqtam09w7IpOT3DsuG6reG7jT3huqfDquG6uz1vKTk9w7Lhuq174bqpPWHDqj1t4bqtw7Q94bq94budPeG6uTzhurs9OeG6reG7keG7rD3hu6AycD1hxqHhur3huqc9OSk5PcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6uzfhu43hu649w6HDqj7hur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz1t4bqtw7Q94bq94budPcOyxqE9buG7jXvhur3hu649w7LDrT1t4bqtw7Q94bq94budPcOyxqE9buG7jXvhur09OHvDqj3hu6PhurM94bq7ZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3huq0+4bq9PTnhuq3hurE9w7Phu5s9YcO04bq94bqnPcOy4buP4bqpPeG6veG6qeG6ucOq4bq9VlZWPcOS4buNcOG6r+G6vT3Dsm/hu41w4bq34bq94buuPeG7ozXhur09w6Fp4bq94bqnPeG6rWnhuqk94buj4bqp4bqv4bq9PcOy4bqrOeG6rT05xqE5PcOy4bqtKOG6uz3huqfhuqkoPeG6reG6qeG6seG6vT3DoTPDsuG7rj3DoeG6v+G6veG6pz3huqfhur9tPcOy4bqp4bq34bq9PTnhu5Eo4buuPeG7ozXDsj3DsuG7mT3hu6M8PeG6veG6pzxwPTlm4bq94bqnPeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc9w6HhurU94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6vMOS4bq64buuPcOy4bqt4buZxKnhur3huqc94buh4buNcOG6r+G6vT054bqtZOG6veG6rT3Dsm8o4bq94bqnPeG6veG6rTw9OeG7myjhu649w7My4bq9PeG7o+G7mcSp4bq94buuPTlm4bq94bqnPcOyb2Lhur3huq094buj4bqzPcOz4bqp4bq94bqtPeG6p+G7h+G6vT3huqc84bq94bqn4buuPcOzPjnhuq09w7PEg+KApsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDgSA5PTjhuqnhurPDsuG7rj3DsuG6qeG6sW09w7LDtDk9w7Lhuq3GoTk94bqt4bqp4bqz4bq9PeG7ueG7jWk5PeG7ozXhur09w6Fp4bq94bqnPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT3igJw6PcOp4bqtZuG6veG6p+G7rj0mPcOzPjnhuq3igJ09YcOqPcOSb+G7jeG6veG6pz3hu5nhu4vhur3huqc94bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PeG7ouG6qeG6s8OyPeG6vCjhurs9beG6rSnDsj3DoWnhur3huqc94bujPD3DkuG6rWbhur3huqc9OCnDqj3DqeG6scOyPeG6ueG7jTXhur09w7NnPSYuLi3DkuG7ty/huqzhu4w9OeG7kSg9w6Fo4bq94bqnPTnhuq3huqs94bu34bqrPcOy4bqt4buZPeG6rOG7jXDhurPhur094buRcD3Dsj7huqk9OOG7jcOt4bqpPeG6uTzhurs94buj4bqp4bqzOT3hu6Phu4nhuqk9w7I1bT3DsuG6reG6tT3hurl94bq94bqtPcOhPsOqPeG7jOG7t+G6usOSw5JOPeG7ozw9OSk5PcOyw609OeG6reG7lTk9w6HDqjzhur09w7Lhuq3hurU94bqt4buNcOG6s+G6vT3hu6M8PcOS4bqp4bq14buNPTgo4bq9PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurzDkuG6uj054buRKD3huq3hu41w4bqz4bq94buuPeG6p+G6qSjDqj3hur3huq3huqnhurPhurs94bujw7Q9OeG6rcOqPeG6rGnhuqk94bq44bqsTeG6vD3huq3hu41w4bqz4bq9PcOy4bqp4bqxbT3DssO0OT3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09w7Jnw7I94bu54buNaTk94bujNeG6vT3DoWnhur3huqc94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeKAnDo9w6nhuq1m4bq94bqn4buuPSY9w7M+OeG6reKAneG7rD3DoXvhurs94bq94bqtNeG6vT05ZuG6veG6pz3Dsik5PeG7o+G6sz3Ds+G6qeG6veG6rT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6uTzhur3huqfhu6494bq94bqn4buFPeG7oeG6v+G6u+G7rD3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bq7Zj3huq1i4bq94bqtPeKAnMOS4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6uzfhu43igJ3hu6494oCc4bq84bqtPD3Dsz454bqtPS094buj4buZxKnhur09w6HhuqNt4oCd4buuPeG6p+G6v209beG6rTThur094bqtw6o84bq9PcOy4bqtPOG6veG6rT3DsuG6qeG6r+G7jT054bqt4bqrPeG6reG7jXDhurPhur09w6E+w7I9OeG6reG7jTbhur094bq8w5Lhuro94bq9W+G6uz0qJCol4buuPeG7tyjhur09w5Lhuq3hu5nEqeG6veG6pz3hu6PDtD3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw94bqt4buNcOG6s+G6vT3DoX09w7I1bT3Dsm/hu43hur3huqc9OeG6rWQ9w6E+w6o94bujPD1t4bqtKcOyPcOhaeG6veG6pz3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09beG6rcOq4bq94bqnPcOybzzDqj3Dsm/huq/hur09w6FjKD04POG6vT3huq3hu41w4bqz4bq94buuPcOy4bqt4buNPeG6reG7j8OyPcOhZuG6veG6pz3DoXvDqj05KeG6vT04aeG7rj3huq1p4bqpPeG7o+G6qeG6r+G6veG7rj1t4bqtw7Q94bq94budPeG7ozw94bq84bqtMuG6vT1hMuG6vT3DsuG6rSjhurs94bqn4bqpKFbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1l4buNw7PDsuG6qeG6pXDhu6wj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD07JCRt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiU/Ki8lPyFhOiU7JiokO8OyJiY7JC7hurkkVmVt4bqn4buqb+G7pCUuLCM9KOG6ucOy4bukI03huq3DtD3hur3hu509w5Jv4bqp4bqz4buNPcOT4buL4bq9PTnhuq3hu43hur3huqc9w7Phu5U5PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurvhuqnhurfhur09buG7jeG6rz3hu6Nb4bq9PeG6u+G6qeG6veG6reG7rj3DoSnhur3huqc9w7Nn4bq94bqnIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIzskJCM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9OcOg4bq9w7LDoG/hu6wj4buy4bq84bqt4bqp4bq34buNPcOy4bqtw7Xhur3huqc9byk5PeG6reG7jXA9w6Fp4bq94bqnPcOy4buXPeG7oX094bqtaeG6qT3huq3hur8oPcOh4buZajk9w7JvKMOqPcOyNeG6vT3DsihwPTnhuq3Dqj05KTk94bqtaVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1l4buNw7PDsuG6qeG6pXDhu6wj4buy4bqsaeG6qT3DoX09OeG6rWQ9w6E+w6o9OSk5PcOyw609OeG6reG7lTk94bqsaeG6qT1t4bqtw7Q94bq94budPTnhu4s9w7NrPW88PcOzw6opw7I9w7Lhuq3GoTk9w7JvPuG6veG6pz05KTk9w7Lhu41w4bqx4bq9PcOh4buZxKnhur3huqc94bujPD1h4buNcD3Dsm9iPcOyw63hur3huqc94buj4bqzPcOz4bqp4bq94bqtPeG6u2bhuqk9w7Jv4buZxKnhur3huqc9OeG7jWfhuqk9w7Lhu4004bq94buuPTkow6o9w6HhuqnhurXhurs9w7Lhuq3GoTk94bqt4bqp4bqz4bq9PcOy4buXPcOy4bqtKeG6veG6pz0hPcOh4bqx4bq9PcOy4bqtKeG6veG6pz0lKi0qJColVj3hurrDrOG6qT3hu6F94buuPcOy4bqtYz3Dsm8z4bq9PTnhuq3hu4fhur094bqrw7I94bq94bqtM8OyPSU9w7Lhu41w4bqx4bq9PcOh4buZxKnhur3huqc94bqtw6ogOT0lPcOy4bqtZuG6vT3DoeG6tT3hu6EycD1hxqHhur3huqc9w6HhuqnhurXhurs94bq7Zj3huq1i4bq94bqtPeKAnMOS4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6uzfhu43igJ09WMOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPcOyb2jhur3huqc94bqtw6oo4buuPTnhuq014buNPeG6rcOqKOG7rj3huq084bq94bqnPW88w6o94buhKOG6veG6rVk94bujPD3huq3hu5nhu4nhur3huqc9YTfhur094buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6q8OyPeG6veG6rTPDsj06PeG6rWk94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09w6E+w7I9w7Lhuqnhuq/hu409OeG6reG7jTbhur094oCc4bq84bqtPD3Dsz454bqtPS094buj4buZxKnhur094bq7N+G7jeKAneG7rj3igJzhurzhuq08PcOzPjnhuq09LT3hu6Phu5nEqeG6vT3DoeG6o23igJ09w6HhurU9w7LhuqnhurFtPcOyw7Q5PeG6veG6rTLhur09b2nhur3huqfhu6w94bujNeG6vT3DoWnhur3huqc94bq84bqtMuG6vT1hMuG6vT3DoSDDsj3DsuG6rcO14bq94bqnPcOhxqHhur3huqc9byk54buuPW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT1vKTk9w7Lhuq174bqpPcOyPuG6qT3huq1pPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPT8qJG3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85YeG6vVY4KMOqw7Lhuq0o4bq94bqt4bqtw6ooVuG7o+G6vS9hw6DDs8Opw7LDqm0v4bq9w6Dhu5/Dsy8qJT8qLyU/IWE6JTsqPyQqw7IuLiYqLuG6uSRWZW3huqfhu6pv4bukKio/Iz0o4bq5w7Lhu6QjTeG6rcO0PeG6veG7nT3Dkm/huqnhurPhu409w5Phu4vhur09OeG6reG7jeG6veG6pz3Ds+G7lTk94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6u+G6qeG6t+G6vT1u4buN4bqvPeG7o1vhur094bq74bqp4bq94bqt4buuPcOhKeG6veG6pz3Ds2fhur3huqcjPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjPyokIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD05w6Dhur3DssOgb+G7rCPhu7JO4buNKD3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur3hu6494bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6rWk9YTLhur09OeG6reG7kT3DoWnhur3huqc94bq5POG6uz3DoeG6o209OXvhur3huq09buG7jSjhur094bq94bqtPD3hurti4bq94bqt4buuPeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3igJzhurzhuq08PcOzPjnhuq3hu6494buj4buZxKnhur09w6HhuqNt4oCdVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7LDkyjhu4094bqt4buL4bq9PSU9w7Lhuq0p4bq94bqnPW3huq0pw7I9w6Fp4bq94bqnPcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6veG7rj3DssOqPOG6vT3huq3hu41w4bqz4bq9PcOhfT3DoSDDsj3DoeG7mWo5PeG6reG7i+G6vT0qVjskJD054bqtNeG7jT3huq3Dqig9YeG7hzk9OSk5PcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPTnhuq3huqvhur3huq09OSk5PeG7oX3hu649w7Lhuq1jPcOybzPhur3hu6w94buhMnA9Ycah4bq94bqnPSY6PcOp4bq7PeG6rTzhur3huqc9bzzDqj3hu6Eo4bq94bqt4buuPcOh4buZxKnhur3huqc94bqtw6ooPTnhur89OCjDqj04w6Dhu649w6HhuqnhurXhur094bqtYuG6veG6rT3hurk8PeG7oX09w5Lhuq3hu4c94buixqE54buuPcOBaOG6veG6pz3hurhq4bqp4buuPeG7ojLhur09w5Phu4vhur3hu6494bq64bqp4bq94bqtPcOT4buL4bq9VlZWPeG7ucO14bq94bqnPeG7o+G7ieG6qT3DoeG6vz3DoX094bujNeG6vT3DoWnhur3huqc94bq84bqtMuG6vT1hMuG6vT3DoSDDsj3huqc04bq9PSUkViQkJD3DsuG6rcO14bq94bqnPW3huq0y4bq9PeG6ucOqPuG6qT1vKTk9w7Lhuq174bqpPcOyPuG6qT3huq1pPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqt4buuPcOh4bqp4bq14bq9PeG6rWLhur3huq09w6Hhu4vhur094bujY+G7sD3DkuG6reG7hz3hu6LGoTnhu649w4Fo4bq94bqnPeG6uGrhuqnhu6494buiMuG6vT3Dk+G7i+G6veG7rj3DgWjhur3huqc9w5LhuqnhurHhur3hu649w4Fo4bq94bqnPcOS4bqtXeG6veG6p+G7rj1BMuG6vT3hurhx4buuPUEy4bq9PU7hu41w4bq34bq94buuPeG6vGbhur3huqc9w5Jv4buZxKnhur3huqfhu649w5Lhuq0p4bqpPeG6rOG7gSjigKbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1l4buNw7PDsuG6qeG6pXDhu6wj4buyw53huqnhurvhuqc9OeG6uSjDs8Oz4bukI+G6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/LDtt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiU/Ki8lPyFhOiU7KiUqOsOyLCw7OyHhurkkVmVt4bqn4buqb+G7pCU6JCM9KOG6ucOy4bukI03huq3DtD3hur3hu509w5Jv4bqp4bqz4buNPcOT4buL4bq9PTnhuq3hu43hur3huqc9w7Phu5U5PeG7oTJwPWHGoeG6veG6pz3hurvhuqnhurfhur09buG7jeG6rz3hu6Nb4bq9PeG6u+G6qeG6veG6reG7rj3DoSnhur3huqc9w7Nn4bq94bqnIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIz8sOyM9L+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7kobcOy4bqpw6rhur0jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9OcOg4bq9w7LDoG/hu6wj4buy4bu54bqt4buRPcOyYznhuq094bqsaeG6qT3hurjhuqxN4bq8PeG6reG7jXDhurPhur094bq44bqvPcOS4bqtYz3DgWk9WDjhuq/hur09w7JvKeG6qT174bq94bqtWT3DoWnhur3huqc94buj4bqp4bqv4bq9PeG6rWnhuqk94buj4bqp4bqv4bq94buuPW3huq3DtD3hur3hu5094buhfT3DgWjhur3huqc94bq4auG6qT3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09w7Lhuqnhuq/hu409OeG6reG6qz3hurtm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPWXhu43Ds8Oy4bqp4bqlcOG7rCPhu7Lhu7nhuq3hu5E9w7JjOeG6rT3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw94bqt4buNcOG6s+G6vT3hurjhuq89w5Lhuq1jPcOBaT054bqtw6o9OOG6qeG6scOy4buwPeKAnOG6vOG6rTXhur09w7Lhuq3hu5U5PW/hu4U94bujKOG6qT3Dsm/hu4E9buG7jSjhur09w7Jv4buH4bq94bqnPTnhu5EoPW3huq3DtD3hur3hu509w7Lhuq0o4bq7PeG6p+G6qSg94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6vMOS4bq64buuPeG6rGnhuqk94bq44bqsTeG6vD3DsuG7lz3huq3hu41w4bqz4bq9PcOh4bqx4bq9PTnhu4s9w7NrPcOhfT3DsuG6qznhuq09OcahOT3Dsm/huqnhurXhur09w6nhuq0o4bqpPcOzMuG7jT1vaeG6veG6pz05KTk9OeG6reG7meG7i+G6veG6pz3Dsm9i4bq94bqt4buuPW3huq3DquG6veG6pz3Dsm88w6o9OCLhur3huqc94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG7o+G6qeG6szk94bq5POG6uz05w7Q9w7Lhuq3hurU9w6Hhu5lqOT3DoWbhur3huqc9w6F7w6o9OSnhur09OGnhu6494bqtaeG6qT3hu6Phuqnhuq/hur094bujPD3hurzhuq0y4bq9PWEy4bq9PeG6reG7mWvhur3huqc94buV4bq94bqn4buuPcOh4bq/4bq94bqnPeG6p+G6v2094bq7acOyPW3huq004bq9PW7hu40o4bq9PcOyb+G7h+G6veG6pz1t4bqtM+G6vT3DoTPhu4094bqtw6o84bq9PcOy4bqtPOG6veG6rT05KTk9w7Lhuqnhuq/hu409OeG6reG6qz3huq3hu41w4bqz4bq9PcOhPsOyPTnhuq3hu4024bq9PeG6vMOS4bq6PeG7ozzDqj054buNZ+G6qT3hur1b4bq7PSokKiU9WMOyb+G7meG7iTk9JT3hur1b4bq7PcOzw6o94buj4buJ4bqpPWHGoT3DqeG6qeG6seG6vVlWPeG7tyjhur09w5Lhuq3hu5nEqeG6veG6pz3hu6PDtD3huqxp4bqpPeG6uOG6rE3hurw94bqt4buNcOG6s+G6vT3DsuG6qeG6sW09w7LDtDk9w6Hhurc9byg94bq7w7Q5PcOy4bqp4bqv4buNPcOyb8Oq4bq94bqnPcOy4bqtKeG6veG6pz0lJT3hu6M8PcOy4bqtKeG6veG6pz0lKi0qJColPTnhuq1kPcOhPsOqPTkpOT3DoeG7i+G6vT3hu6NjPcOhW+G6veG6pz3DqXE9w6Egw7I94bqt4buL4bq9PSVWJCQkPTnhuq014buNPeG6rcOqKOG7rD3hu6EycD1hxqHhur3huqc9OSk5PcOy4buNcOG6seG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6uzfhu409YcahPcOp4bqp4bqx4bq9PSomPcOp4bq7PeG6rTzhur3huqc9bzzDqj3hu6Eo4bq94bqt4buuPcOh4buZxKnhur3huqc94bqtw6oo4busPcOhIMOyPcOyb+G6r+G6vT07ViQkJD3DsuG6rcO14bq94bqnPW8pOT3DsuG6rXvhuqk9w7I+4bqpPeG6rWk94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq3hu6w94bujNeG6vT3DoWnhur3huqc94bqt4buL4bq9PSokJD3huq1pPcOhW+G6veG6pz3DqXE94buhMnA9Ycah4bq94bqnPeG6u2Y94bqtYuG6veG6rT3igJzhurzhuq08PcOzPjnhuq09LT3hu6Phu5nEqeG6vT3DoeG6o23igJ09w7I+4bqpPSY/PeG7oX3hu649w7Lhuq1jPcOybzPhur3igJ1WVlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNtw7rhu43DsuG6rcOqbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPDssOg4buhw7ItKOG6ueG6qeG6p+G6veG7sD1v4bqp4bqn4bqtw7Lhu6wj4buy4bq44bqvPeG6rDzDnS9t4buy

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]