(vhds.baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 tỉnh Thanh Hóa.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu5BkfeG7g2Q/RGZ9P+G7kWRd4buDZD/hu4Fh4buNP+G6oH3hu4M/4bqiZOG6uz/EgyLhu4U/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4bqiZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP2Rd4buDZD/Eg8Sp4buDYz/hu4/hu5Phu4vhuqM/Y8SRfT9yw6k/4buRw7XhurM/4bqv4buHP2PEkX3EkT/Eg+G7hSLhu4M/LDosOy0sOi46QC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G7kuG6oOG7gsODP+G7keG6u+G7g2Q/4buQZH3hu4NkP0RmfT9y4buffT/huqF94buDP2Rd4buDZD/hu4/hu5N14bql4buRP8SD4bq54buDZD9y4bqnP3LEkeG6reG6oz/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jT/huqB94buDP+G6omThurs/xIMi4buFP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6omThu51s4buDYz/hu5HDtcOp4buDZD9kXeG7g2Q/xIPEqeG7g2M/4buP4buT4buL4bqjP2PEkX0/csOpP+G7kcO14bqzP+G6r+G7hz9jxJF9xJE/xIPhu4Ui4buDPyw6LDstLDouOj/hu5Hhurvhu4NkP+G7kGR94buDZD9EZn3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibDo+G7kWThu5Phu4fhuqE/xJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/PCk64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyg7e+G7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqjw6Phu4Phu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0Lyw7ISwvOzoow6MoOyguPiwu4buRez48PuG7gSjhu7LDquG7jWMmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQZH3hu4NkP0RmfT/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jT/huqB94buDP+G6omThurs/xIMi4buFP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6omThu51s4buDYz/hu5HDtcOp4buDZD9kXeG7g2Q/xIPEqeG7g2M/4buP4buT4buL4bqjP2PEkX0/csOpP+G7kcO14bqzP+G6r+G7hz9jxJF9xJE/xIPhu4Ui4buDPyw6LDstLDouOiY/c8SRw6Phu5Fk4buqJjwpOiY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omKDt7Jj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu7bhu63hu4NkP+G7h8SR4buDZD9kaH3hu7jhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqgfeG7gz/huqJk4bq7P8SDIuG7hT9j4buJ4buHPzsuP+G7g2Phu51uxJHDnT/hu5HDteG7heG7g2M/xINmP+G6o2Y/Oz/hu5DDteG7ncOz4buDYz/huqF94buDw50/Oz/hu4xkZj/hu5DDteG7ncOz4buDYz/huqF94buDP+G7kGThu51u4buDYz/hu5HDteG7oeG6o8OdPzs/4buMZGY/4buQw7Xhu53Ds+G7g2M/4bqhfeG7gz9yXT87Oj/hu5FkXeG7g2Q/csSRw6Lhu4Phu7I/4bqgfeG7gz/huqNmP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/4buNZOG7nWzhu4NjP1vhu4PDnT/huqNk4bq7P8SDIuG7hT9yXT/hu5FqP+G6o2Thu6PhuqM/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4bqiZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP2Rd4buDZD/Eg8Sp4buDYz/hu4/hu5Phu4vhuqM/Y8SRfT9yw6k/4buRw7XhurM/4bqv4buHP2PEkX3EkT/Eg+G7hSLhu4M/LDosOy0sOi46P8SDIOG7hz/huqEg4buFP+G7h+G7l+G6oz/hu5HEkcOi4buTw50/4bqjZOG6uz/hu5HEkcOi4buTP3JdP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXw50/Y8SRIMSRP+G7jWRb4buNP+G7kWThuq/hu4U/4buDxKnEkT/Do+G7k+G7g2M/4bq+4bqlP2Thu4Ui4bqjZD/DtOG7iz97Li/hur5ELeG7kuG6oOG7gsODw50/4buDY111Pzt7LyEvLDosOz/huqPGoX0/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD9y4bqnP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/ZH3EkT/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/huqJk4budbOG7g2M/4buRw7XDqeG7g2Q/ZF3hu4NkP8SDxKnhu4NjP3LDqT/hu5HDteG6sz/huq/hu4c/4buR4bq74buDZD/hu5BkfeG7g2Q/RGZ9P2PEkX3EkT/Eg+G7hSLhu4M/LDosOy0sOi464buyP8SC4buJ4buDYz/hu5FkbsSRP2PEkeG7meG7jT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4Nkw50/4bqiZMahP+G7keG6ueG6o2Q/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD/hu41k4buLxJE/ZG/hu43DnT/Eg8Os4buDP8SD4buL4bqjw50/xIPEkeG6p+G7kz9kZ30/csSR4bqt4bqjP2PEkSDEkT/hu4/hu5N14bql4buRP+G6o1vhuqM/cjjhu4M/xIPhuqc/4buRw7XhurM/4bqv4buHWT9k4buTdT/Eg8Sp4buDYz/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G7geG7oeG6oz/hu41k4buX4bqjP3Lhu5c/4bqjZOG7hT/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu5HDteG6sz/huq/hu4c/cl0/4bqjZOG6uz/EgyLhu4XDnT9k4budbeG7g2M/w6PDoOG7g8OdP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fcOdP8SDw6zhu4M/xIPhu4vhuqM/csSR4bqt4bqjP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6o2Rl4buDZD/DtFvhuqNkw50/4buNZFvhu40/4buB4buTYeG7kT9y4bqnP+G7kcO14bqzP+G6r+G7h1k/4bqjW+G6oz/huqNk4budbOG7g2M/4buRw7XDqeG7g2TDnT/Do+G7oT9b4buDw50/xIPhuqc/W+G7g8OdP+G6v+G6pT9k4buFIuG6o2Q/ZF3hu4NkP8SDxKnhu4NjP3LDqT/hu5HDteG6sz/huq/hu4c/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz/hu5Hhurvhu4NkP+G7kcO14buF4buDYz9jxJF9xJE/xIPhu4Ui4buDPyw6LDstLDouOlk/4buQaj/huqNk4buj4bqjP8O0bD/hur/huqXhu5HDnT/hu5Fq4buDYz/hur/huqXhu5E/4buRZOG6r+G7hT/Eg+G6ueG7g2Q/4bq/w7k/cl0/4bqhW+G7hT/huqNb4buFP+G6v+G6peG7kT/hu4/hu5MgP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP3Lhuqc/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD9yXT/huqDEqT/hu4B94buFP8SDxKnhu4Njw50/4buQZOG7nWzhu4NjP+G6ocSR4buDZD9yXT9UMD9kxKnEkT/hu5Fk4bqv4buFP+G7j+G7k3U/xIPhurnhu4NkWT/hu5Bk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/huqNb4bqjP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXP+G6v2Rb4bqjP+G7gcSRw6Lhu4M/4buP4buTfeG7gz/Do+G7hT/hu5LhuqDhu4LDgz/hu5Hhurvhu4Nkw50/4bqiZMahP+G7keG6ueG6o2Q/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD9jxJF94buF4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OUw7M/4buAfeG7hT/Eg8Sp4buDY8OdP+G7kGThu51s4buDYz/huqHEkeG7g2Q/cl0/VDA/ZMSpxJE/4buBXT/huqNsP+G7j+G7k33hu4M/4buRZOG7nW7hu4NjP+G7kcO14buh4bqjP+G6o8ahfT/huqB94buDP+G6omThurs/xIMi4buFP+G7keG6u+G7g2Thu7I/4buQaj9jxJHhu5nhu40/csSR4bqt4bqjP+G6o2Thu4U/4bqgfeG7gz/huqJk4bq7P8SDIuG7hT/hu5Hhurvhu4NkP+G7gV0/4bqjW+G7gz/huqHEqT/hu4Ew4buDZD/EgyLhu4U/4bqjW+G6oz/hu41kZ+G7g2PDnT/huqF94buDP+G7kWThu5PEqeG6oz/huqNb4bqjP8O0w7PDnT/hu4NjXeG7g2Q/4bqjZj/hu5FkXeG7g2Q/csSRw6Lhu4M/4buRZH3hu4c/Y8SRfT/huqB94buDP+G6omThurs/xIMi4buFP+G7keG6u+G7g2Q/w6Phu4U/4buQw7Xhu53Ds+G7g2M/4bqhfeG7gz/hu4/hu5N14bql4buRP8SD4bq54buDZD/hu5Fk4bqv4buFP8SD4bqnP+G7g2Nk4bq5P+G6o8ahfT/huqNsP+G7j+G7k33hu4M/4buRZOG7nW7hu4NjP+G7kcO14buh4bqj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43GsOG7k+G7kWThu4XDtSYj4bqgxILhu5BAL+G7jSM=

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]