(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền”, Hội LHPN phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn đã vận động hội viên, phụ nữ tham gia thu gom, phân loại phế liệu, bán gây quỹ để giúp đỡ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupxrDEkOG7qWjDjMavd8OSWHfhu5Hhu6ThuqzDknfhuqfhuqzDk3fDmcOM4bukd8ON4buMw5N3U8OM4buCd0/hu4pG4bukd8ON4bqs4bu0d1Thu6Q9d8ON4buK4bumU3fDjMag4buKd1nhu4rhu4bDknfDksONw4zDqOG7jMawL8SQ4bupxrAvw4x54bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTw6PhurrhuqDDiXbhu6nhu4vDjFZFd8OM4buKRsOSd8OT4buYd8OMxKjDksOMd+KAnCLhu4rhu4LDkndV4bqiRXfDmcOM4bqu4buKd8OZw4zDg8OSw4x3w5nhu4rhu4TDkuKAncO6d8OjxqDhu4p34bqnw6No4bqpd1PDjOG7sOG7oMOSw4134buR4buk4bqsw5J34bqn4bqsw5PDunfDmcOMSnfhu7LhurB34bqpw43DjOG7infDrOG7osOSd+G6uOG6sHdZQsOSd+G6uMagw5LDjXfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDksO6d1PDjMavd8OSWHfDmcOM4bqgw5N3w43hu4rhuqB3w5nDjOG7pHfDjeG7jMOTw7p3U8OM4bqsw5J3T+G7jMSC4buKd1PDjOG7gndP4buKRuG7pMO6d8SQ4bqiw5J3w43huqzhu7R3VOG7pD134bq4R3fDjeG7iuG7plN34bq4UnfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDksO6d1PDjMavd8OSWHdZw4N3w5lV4bq+d+G6usOTd0Xhu453w4zhu4zDg8OSd0Xhuq7DksOMd+G6uMOCRXfEkOG7ikbDmXdOw4zhu453TsOM4bq2w5LDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bDicOZw4zhu6TDk8SQd+G7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9w73hu7PDgC954bu1w4DDieG7s3jDgeG7s+G7ueG7t+G7s8OZw4Hhu7N5eeG7uU94w7lNU8ONc1Xhu5/hu7fhu7l4dnfhuqBPw5nhu592aMOMxq93w5JYd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G6rMOTd8OZw4zhu6R3w43hu4zDk3dTw4zhu4J3T+G7ikbhu6R3w43huqzhu7R3VOG7pD13w43hu4rhu6ZTd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd8OSw43DjMOo4buMdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qcOjxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSw7p3U8OMxq93w5JYd0XDjOG7infDjMag4buKd8OZ4buad8OJ4bqsw5J3U8OM4buUd8O1xILDknfhu5Hhu6ThuqzDknfhu4vDjMODw5LDjHfDmUJTd07hu4LDmXdTw4zhu4J3T+G7ikbhu6R34bq4R3fDjeG6rOG7tHdU4bukPXfDmcSC4buKd8OSw4zDg3dZ4bq2w5J3w4zhu47huqB3U8OM4buUw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6reG7mHfDjMSow5LDjHfhurjhu7BQRXfDmeG7mndFw4zhu6xFd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413w5nDjOG7sOG7oMOSw4134buy4buk4bu04buGw5J3w5nEguG7infDmeG6qMOZd0Xhuq534bu5d0XDjOG7infDjMag4buKd1PDjMavd8OSWHdF4buo4bqgd1PDjOG7sOG7oMOSw43DuXfhuq3hu5zhu4p3w5nDjOG6osOSw413w5PGoMOZd0/huqrDksO6d8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSd0XFqMOSw413w5LDjOG6oOG7pHfDmcOM4bukd8ON4buMw5N3U8OM4buCd0/hu4pG4bukd8OSw4zhu7B3WeG7kHdP4buMw5LDundFw4zhuqDhu4p3w5LDjFbhuqDDunfEkMSo4bqgd8ON4buK4bqo4bu0d8OZQlN3TuG7gsOZd8OZxILhu4p3w5LDjMODd1nhurbDknfDjOG7juG6oHfDmcOM4buYw5J34bq4R3dTw4zhuqzDkndP4buMxILhu4rDunfDmuG6oOG7pHfhurjhu453xJDhuqLDknfDjeG6rOG7tHdU4bukPcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufduG7iiDhurrDksOZ4bq6VXZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w53hu4rDicOZw4x0d8OBeHhT4buydXfDjOG6uuG7isONw4zDmXR34bu34buz4buzU+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9w73hu7PDgC95w4BBw4nhu7N5eHjDgHnhu7nDmcOBeeG7ueG7tXlPeMO5TVPDjXNV4bufQXjhu7l2d+G6oE/DmeG7n3Zow4zGr3fDklh34buR4buk4bqsw5J34bqn4bqsw5N3w5nDjOG7pHfDjeG7jMOTd1PDjOG7gndP4buKRuG7pHfDjeG6rOG7tHdU4bukPXfDjeG7iuG7plN3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5J3w5LDjcOMw6jhu4x2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupw6PGoOG7infhuqfDo2jhuql3U8OM4buw4bugw5LDjXdZw4N3RcOM4buKd8OMxqDhu4p3U8OMxq93w5JYd0Xhu6J3w5pRd8OZw4LDksONd8Oa4bqiRcOMd1lRw7p34bq44buWd8OJxajDksONd0XDjOG7jHfDjMOURXfDmuG7isOSw4x3w5LDjcOMw6jhu4x34bq44bqq4bukd8OS4bq2w5N3w4zDlEV3w714w73DvS3DvXjDveG7s8O5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kgw4zhu6h3w5lKRcOMd8OjxqDhu4p34bqnw6No4bqpd1PDjOG7sOG7oMOSw4134buR4buk4bqsw5J34bqn4bqsw5N3MeG7nHfhu4vDjEp34buLw4zhu6LDk3dFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmXR34bqt4buYd8OMxKjDksOMd+G6uOG7sFBFd8OjxqDhu4p3aMOMxq93w5JYd1PDjOG7sOG7oMOSw413w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OZ4buud8OZw4zhuqLDksONd3ktw714w73DvcO6d8OZ4buaw5LDjXfDmuG7lHfDmeG7iuG7hMOSd8OZ4buud8OZw4zhu6R34bq44buwUEV3w5nhu653w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OT4buYd8OMxKjDksOMd+G6uOG7sFBFd8OJxajDksONd+G6uEd3w5lV4bqg4buMd1Thu6TDg8O6d8OM4bucd8OZVVB3RcOM4buMd8OMxqDhu4p3WeG7iuG7hsOSw7p3U8OMxq93w5JYd1nDg3dF4bqiRXdFw4zhuqLhu6R3w4zDlEV3w5rhu4rDksOMd0Xhu453w4zhu4zDg8OSd0Xhuq7DksOMd07DjOG7jndOw4zhurbDksO6d8OT4buc4buKd0XDjOG6ouG7pHd5d1PDjOG6qsOSd1Thu6TDg3dPw4N3w5rhuqJFw4x3WVHDunfhurjhu5Z3w4nFqMOSw413w4zDlEV3w5lCU3fDmVVKd8ON4buK4bqid0F4eHfDksONw4PDknfhurjhu5bDksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3w4F4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7fhu7Phu7NT4buydXZ3w5pVReG7n3YvL0XDicOSw7nEkOG6oOG7jMOZw4zhuqDDksOMw4zhu4zhuqDDuVnDki/DieG6usOaTsOZ4buMUy/DkuG6usOdw5ovw73DveG7s8OAL3nDgEHDieG7s3l4eXh54bu3w5nhu7l5w73hu7fDgE94w7lNU8ONc1Xhu5/hu7Phu7V2d+G6oE/DmeG7n3Zow4zGr3fDklh34buR4buk4bqsw5J34bqn4bqsw5N3w5nDjOG7pHfDjeG7jMOTd1PDjOG7gndP4buKRuG7pHfDjeG6rOG7tHdU4bukPXfDjeG7iuG7plN3w4zGoOG7indZ4buK4buGw5J3w5LDjcOMw6jhu4x2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bup4bqtxqDDmXfDmuG7lHfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDknfDicWod8OZ4buk4bua4buKd+G6uOG6sHdF4bqg4buMd1lEw5J3w5nhu4hFw4x3RVZFd8OZw4zhuqDDk3fDjeG7iuG6oHfDmcOM4bukd8ON4buMw5N3U8OM4buCd0/hu4pG4bukw7p3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OT4buYd8OMxKjDksOMw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6qcON4buMw4Phu4p3ReG6okXDjHdPw4PDk3fDmVXhu4bDksO6d8OS4bq2w5N3w714w73DvXci4bqgw5J3IMOM4bqoU3fDjMODw5LDjHfDo8ag4buKd+G6p8OjaOG6qXdTw4zhu7Dhu6DDksONd+G7keG7pOG6rMOSd+G6p+G6rMOTd+G6uOG6sHdZQsOSd+G6uMagw5LDjXfDjMag4buKd1nhu4rhu4bDknfDmcOM4bqgw5N3w43hu4rhuqB34bq44buOw5LDjXfDjeG7jlN34bu3w7l4eHh34bq44buWw5LDjS/DjMag4buKd1nhu4rhu4bDki/DkuG6tsOTd+G6uEd3RcWow5LDjXdZ4bue4buKd1Thu6Q9d8OZw4zhu6R3w43hu4zDk3dTw4zhu4J3T+G7ikbhu6TDunfDmcSC4buMd8OSw43hu6Thu5bDkndO4buKw5LDjHdTw4zhu4h3w4zhu5x3w5lVUMO6d0XDjOG7iuG6oHfDmuG6vndOw4zhu453TsOM4bq2w5J3WeG7nuG7infDjMag4buKd1nhu4rhu4bDksO6d1PDjMavd8OSWMO6d8OZVeG6vnfhurrDk3fDmcOM4bukxqBFd8OJ4buKRsOSd8OMxqB3w5LDjcOMw6jhu4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bup4bqn4buGd8Ojw4PGsC9T4bup

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]