(vhds.baothanhhoa.vn) - Bão Noru đang tiến vào Biển Đông (và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông tính từ đầu năm 2022 đến nay), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
deG6qkbhu7Dhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhuqrhuqxM4buuVuG7qeG7hkbhu65D4bqqxrDDunXhuqpG4buw4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4bqq4bqs4buu4bqsTOG7oMaww7p14bqqRuG7sOG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG6quG6rOG7rkrhu7VGS8aww7p14bqqRuG7sOG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG6quG6rOG7ruG6rEzhuqpWxrDDunXhu4Thu7Hhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6JmRlHEqEPGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu4pSUFFG4buGVuG7ocaww7pm4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7sOG6vOG7qUpG4bq8S+G7qWbhu6BSS+G7gnUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsMO6dUNKw7o8w4BM4bup4bqzTOG7oFLhu6lC4bu1S+G7guG7qVFG4bq6S+G7qeG7sOG7uUzhu6k8RuG6vkvhu6l94buMS+G7guG7qXPhu7Dhu7nhu6lQw4nhu6lR4bug4bua4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhuqjhu5hL4bup4bqsw4BM4bupUOG7juG7qXbhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bupUeG7oOG6uEvhu6k8RuG6vkvhu6l94buMS+G7guG7qVFHS+G7hOG7qVHFqOG7qULhurRS4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu63hu63hu6lC4bq6S+G7qUvhu7VWdHDhu6lQ4bum4bqo4bup4buCRk3hu6lKQUvhu4Thu6lL4buE4bqyUeG7qeG7sFRL4buC4bup4buC4bq0S+G7qVHhurZK4bup4bqsw4BM4bupSkFL4buE4bup4bqo4bqy4bui4bup4buxd3Dhu6nhu4JGw4JR4bup4bqo4bqy4bui4bup4buxeXHhu6l94bq+4bup4bqo4buEw5rhu6lCw5RL4buC4bup4bumS+G7guG7qeG7ouG7hE3hu6nhu4hJ4bui4bupUeG7hOG7lkZw4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgXDhu6nhu4RBS+G7qeG6qOG7hOG6uuG7qVHhu4RGw4pR4bup4buEQUbhu6nhuqpM4bup4bqsw4BM4bup4buw4bu54bupSuG7pOG7teG7qcSow5nhu6lQ4bu1UuG7qeG6rMOATHDhu6lm4buEw5rhu6lR4buk4buUS+G7guG7qT7hu4RHS+G7hOG7qeG7ouG7hMOa4bupVuG6uFLhu6nhuqjhurRS4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqsw5Rw4bupS+G7guG7uUvhu4Rw4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUcOC4bui4bupUeG7oFJL4buC4bup4bqo4buEw43hu6lCQUxw4bupUeG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4bumS+G7guG7qeG7ouG7hE3hu6nhuqzDgEzhu6lQ4buO4bupduG7qVHhu4RDTOG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhuqjhu4ThurZK4bup4oCcduG7qVFBRuG7qeG6qOG7hOG7kuKAneG7qeG7sOG7lEbhu6lRRkvhu4Thu6lR4buE4bq0S+G7qeG7iOG7hOG6pEvhu6lR4bug4buk4buYS+G7gnDhu6nhu55SVuG6ulHhu6nEqEbDilHhu6lL4buE4bqyUXF1L0NKw7p1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6nDveG7q+G7q+G7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qXbDvXnhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4but4buv4buzL+G7reG7q+G7s+G6quG7reG7sXjhu6vhu692eVHhu7Phu693dsSoeC3huqzhu7VMceG7okvhu4LGsOG7qeG7tcSoUeG7lcawZuG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu7Dhurzhu6lKRuG6vEvhu6lm4bugUkvhu4LGsOG7qeG7rEbhuqpR4buE4buVxrDDveG7q+G7q8aw4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buVxrB2w715xrDhu6kvw7p1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7oj7hu7Xhu6JRRkxLxrDDum5J4bupUeG7oEfhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4bqqRuG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qeG6qMOa4bu14bup4bqsw4BMcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumbhu4RDTOG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bupUcWo4bupZuG7oFJL4buC4bupUeG6tkrhu6nhuq/hu4RH4bupUeG7pMagS+G7guG7qWbhu4TDmlbhu6nhu7DhuqBL4bup4buHUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Xhu6nhuqjDgUvhu4Thu6nhuqzhu7dM4bup4bqo4bqy4bui4bupQsOU4bup4bugw5pG4bup4bugTOG7qVHhu4RG4bq4S+G7qVHhu7VG4bup4bqo4bqy4bui4bupduG7qXNK4bu5UuG7qULDk3Thu6nhu7Dhu5RG4bupZuG7geG7qX3hu7nhu6nhurPhurBL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupUcONS+G7hOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6nhurPhu7VKcOG7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6k8SEvhu4Rw4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG6s+G7gsOARuG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG6suG7ouG7qeG7r+G7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lRw41L4buE4bup4buHUsOBS+G7guG7qWbhu6BJcOG7qWbhu4TFqOG7teG7qWbhu4RG4bq4S+G7qTlS4bq6cOG7qeG7geG7hFPhu6nDsuG6uEtw4bup4bqvTEvhu6lmUkpx4bupPMOU4bup4buHUuG7juG6qOG7qeG7ouG7hE5L4buC4bupQsOA4bup4buEUlbhu6lCw5RL4buC4bup4buE4buYS+G7qeG7rXjhu6tx4bur4bur4bur4bup4bqo4bu3S+G7qeG6rMOUcOG7qeG6qOG7hEbhurpL4bupUMOM4bup4bqq4bq2S+G7qeG7nlLhurZL4bupUcav4bup4buww4rhu6nhu7Dhu7nhu6lR4bug4bq4S+G7qeG7r3Hhu6vhu6vhu6vhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUUbDikvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nEqExBRuG7qeG7pkvhu4Lhu6nhu6Lhu4RN4bup4bqsw4BMcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhu7VL4bupS8ODSuG7qVHhu6DhurhL4bupUVJW4bq6S+G7qeG6rMOATOG7qULhu5Dhu6nhuqzDlOG7qULDgOG7qVDhurBL4bupUOG7uUvhu4Lhu6nhu7Hhu6vhu6vGoeG7qeG7nlLhurZL4bupUOG7jnHhu6nhu4NG4bq4S+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHDjUvhu4Thu6lRxajhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupQuG6ukvhu6nhu4dSw4FL4buC4bup4bqz4buCw4BG4bupQsOA4bup4buEUlbhu6lCw5RL4buC4bupduG7r3Hhu6vhu6vhu6vhu6nhuqjhu7dL4bup4bqsw5Rw4bup4bqo4buERuG6ukvhu6lQw4zhu6lR4bugxq/huqjhu6nhu612L+G7rXbhu4Thu6nhuqjhu4RM4bupQuG6ukvhu6nhu4jhurpR4bupUeG7hFPhuqjhu6nhuqzDgExw4bupQsOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZG4bupUOG6sEvhu6lQ4bu5S+G7guG7qeG7hOG7mEvhu6nhu63hu6tx4bur4bur4bur4bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qVFGw4pL4bup4bui4buETkvhu4Lhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bup4bqsw4BMcOG7qeG7hOG7mEvhu6nhu7Fx4bux4bur4bur4bupQkbhur5K4bup4buuUkvhu4Lhu6lW4bq6UuG7qeG7sOG6vOG7qeG7gkbhu7VM4bupUeG7hOG7jEvhu4Lhu6lCw4Dhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqzhu47hu6lR4bugR+G7qeG7hOG7mEvhu6l2ceG7q+G7q+G7q+G7qeG6qMOBS+G7hOG7qVDhu7dR4bup4buCRuG7tUzhu6lR4buE4buMS+G7gnFxcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3hurpL4bupxKhT4bqo4bupS+G7uVbhu6nhuqrhu6Thu5ZL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qVHhurJR4bup4bqow4Hhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nEqMav4bqo4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6lC4bq8UuG7qeG6qsOVS+G7qVDhu6bhuqjhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG6rEnhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bup4bqsw4BMceG7qeG6s+G7hEbhurxS4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqo4buEUuG6pEvhu6nhuqxJ4bup4bui4buE4buk4buYS+G7guG7qeG7t0vhu6lQ4buY4bupUeG7t0vhu6nhuqrhurZL4buh4bupd+G7qVDhurZL4bup4bqs4bu1VuG7qeG7muG7qUpG4bq8S+G7qWbhu6BSS+G7guG7qVFBSuG7qeG6qsWoS+G7guG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6lC4bq+4bupQsOBSuG7qeG6rMOBTOG7qeG7tUvhu6lRTOG7uUvhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4JGw4FK4bupUeG7hEbhur5S4bupUeG7hEbDilHhu6nhu4RBRnHhu6k+4bu34bqo4bupQuG7mEvhu6nhu7BJ4bup4bueUsOBS+G7qcSoV+G7qeG7hMOK4bupUeG7hOG7jkvhu4Lhu6nhuqpG4bupUMOBS+G7qeG7muG7qTnDlEbhu6nhu7RL4bup4buw4bu54bup4buHUuG6tEvhu6lR4buE4bq+4bupe0bhu6lRR+G6qOG7hOG7qT7hu47hu6lC4buM4bupOVLhurrhu6lCw4Dhu6nhu4jhu4ThuqRL4bupUeG7oOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4jhu4Thu7VG4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupQuG7nHDhu6nhu4JGw4NL4buC4bupS0RMcOG7qeG6rMOBTOG7qeG7sMOK4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu6BIS+G7hOG7qeG6qkbhu6lRR+G6qOG7hHHhu6k44bq0S+G7qeG7reG7qVHhu6BGw4pS4bup4buET+G6qOG7qVBGS+G7hOG7qUvhu4Lhu4TDjeG7qeG7hE/huqjhu6lR4bug4bu3S+G7hOG7qeG6rMOATHFxcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDujlG4bq6SuG7qeG6qE3hu6nhuqjhu5hL4bup4bqsw4BM4bupS+G7uUzhu6lK4bu54bup4bueUuG7suG7qUJBTOG7qeG7guG6tEvhu6lL4buE4buk4bupUeG7hENM4bupSsOUUeG7qULhu6Thu5ZL4buC4bupUeG7hOG6rkvhu4Jw4bupUOG7puG6qOG7qVHhu7lL4bup4bui4buE4bu34bupUMOJ4bup4bqoxq/huqjhu6nhu4hY4bup4buI4buEw5pL4buC4bup4buI4buERuG6uuG7onHhu6l9T+G6qOG7qVHhu4Thu4xL4buC4bupUUZL4bup4bqsw4BM4bup4buw4bq8cOG7qUvhu5JG4bupS+G7mErhu6lL4buU4bui4bupxKhM4bupUMag4bupxKhBRuG7qeG6qOG7hMav4bqo4bup4bqo4buE4buW4bup4buw4buURuG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhMS+G7qUpG4bq8S+G7qWbhu6BSS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o8QUvhu6lR4buMRuG7qeG7iOG6vuG7qcSoQUZw4bupS+G7guG7uVbhu6nhuqhOS+G7qUJG4bup4buET+G6qHDhu6lL4bqgSuG7qUvhu7lM4bupS+G7gkzhu7lG4bupUeG7hOG7lkbhu6nhu4JG4bu1S+G7qUvhu4Lhu4TDjeG7qeG7hMOo4bupS+G7hOG7ueG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4bqoTkvhu6nhuqjhu4RM4bupS+G7guG7hMON4bupSlThu7Xhu6lz4bux4bupUVLhurRL4bupQuG6vuG7qeG7hE/huqjhu6lQRkvhu4Thu6nhu5rhu6lL4buE4bu54bup4buCRlPhu6Lhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bupSlThu7Xhu6lK4bu5S+G7gnDhu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qcSo4bu54bupSlThu7Xhu6nEqFPhu7Xhu6nhuqjhu4RHS3Rw4bup4buw4bu54bupS+G7guG7hMON4bup4bqsw4BM4bupc0dR4bupS+G7hOG6slHhu6nhu63hu6lRUuG6tEt04bup4buwSOG7qVHFqOG7qUvhu4Thu7nhu6lC4bq6S+G7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bupQuG6vFLhu6lL4buCw4Lhu6Lhu6lQ4bq2UnHhu6nhu4PDlUbhu6nhu4jhu4RG4bupQkbhu6nhu4RP4bqo4bupUeG7oOG7muG7qcSoQUbhu6nhu7BGw4rhuqjhu6lC4bq0UuG7qVFG4bq4S+G7qcSo4bu54bup4bqqT0vhu6nhuqrEkOG7ouG7qcSoQUbhu6nigJzhuqjhu4RG4bq6S+G7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4oCd4bup4buI4buERuG7qeG6rMOATOG7qUJG4bup4bueUuG7tXHhu6nhurPhu5JG4bup4bu3SuG7qcOBS+G7hOG7qeG6slbhu6nhuqjhu4Thuq5L4buC4bup4bqs4bu1TOG7qeG7gkbhu5bhu6nhu55S4bq4S+G7qULhu6TGoOG6qHHhu6luSOG7qVHhu4Thurrhu6lL4buE4buqS+G7guG7qUvhuqBK4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6nhu67hu7Xhu6lL4buE4bu5cOG7qUrhu5JG4bupSlThu7Xhu6nEqMOZcOG7qeG6qOG7hMON4bupSkxL4buC4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhuqhSw5Thuqjhu6lCRsOKS+G7qVHhu4RMQUbhu6nhu7Dhurzhu6nhu55S4bq44bup4buw4bqmS+G7qUvhu4Lhu4RD4bupUUbhurpL4buC4bup4buMS+G7guG7qeG6rOG7uXDhu6lRRuG6ukvhu4Lhu6nhuqzhu47hu6lKxJDhu6lR4bugw4Hhu6nEqOG7lkZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bqz4buC4buk4buWRuG7qVHhu7Xhu6nhu7DhuqZL4bupS01GcOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupSkbhurxL4bupZuG7oFJL4buC4bupxKhS4buMS+G7qUpBS+G7hOG7qUrDiXDhu6nhuqjDmUvhu4Lhu6nhuqzhu5pG4bupS+G6okvhu4Lhu6lR4buESOG7qcSo4bqiSnDhu6lK4buk4bu14bupUeG7hEjhu6lL4buERuG6vFLhu6lL4buE4bukS+G7guG7qeG7oMOVRuG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqq4bq2S+G7qUvhu5hG4bupS+G7uVbhu6nhu7DhuqZL4bup4bug4buQS+G7qeG7oMOBS+G7guG7qUtNRuG7qeG6qOG7pOG7lkZw4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG7gkjhu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qeG7iOG7hFLhurJR4bup4bui4buEVeG6qOG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7hE9xdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PuG7t0bhu6lKQUvhu4Thu6lKw4nhu6nhurJW4bupQuG7jEbhu6nhu4jhu4RG4bup4bqow5lL4buC4bupxKjhu7nhu6lQxq/hu6nhu4LDlUvhu4Lhu6lKSEvhu4Thu6nhu4Lhu7dL4buE4bup4bqo4buESVJx4bup4bqz4buC4buk4buWRuG7qVHhu7Xhu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qcSoxq/hu7Xhu6nhuqjhu4RPS+G7qUvhu5hG4bupQuG6vuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vktw4bupQuG6vuG7qVBSS+G7guG7qVDhu6Thu5RL4buC4bup4bqo4buE4bum4bup4bqo4buE4bquS+G7guG7qeG7tUbhu6nEqMav4bu14bup4bqo4buET0vhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqzhu47hu6lKxJBw4bup4buw4bu54bup4bueUuG6uOG7qeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lL4buYRuG7qUpIS+G7hOG7qVBGS+G7hOG7qeG7oOG7tXHhu6nhurfhu5JG4bupS+G6oErhu6nhuqjDgeG7qeG6qOG7hFXhuqjhu6nhuqjhu5hL4bup4bqsw4BM4bupw4Lhu6Lhu6lC4bq6S3Dhu6nhu7Dhu7nhu6lL4buC4buk4buWRuG7qeG7nlLhurjhu6lR4buMRuG7qcSoQUbhu6nhu4JGw4NL4buC4bupS0dS4bupUcWoS+G7guG7qUrhu7dG4bupS+G7hOG7uXDhu6nhuqjhu4RD4bup4bqo4buE4bqiS+G7qVHFqEvhu4Lhu6nhu7DDglHhu6nhuqpVS+G7gnDhu6nhu4jhurjhu6nhuqjhu7VM4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lRw4Lhu6Lhu6lQ4bu34bqo4buE4bup4buw4buaceG7qTlP4bup4bqoTEbhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bup4bqsw4BM4bupS+G7hOG7pOG7qVFHS+G7hOG7qeG6qOG7t+G6qOG7hOG7qUvhu4Lhu7VL4buC4bupUeG7uUvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bueUuG6uOG7qUpIS+G7hHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmUlbhu6lL4buERuG6uEtw4bupUOG7puG6qOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupS+G7uUzhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupxKhBRuG7qVDhu6bhuqjhu6lR4bu5S+G7qeG7ouG7hOG7t+G7qeG6qMOa4bu14bupUeG7hEbhurhL4bupS+G7hEbhurhLcOG7qVHhu4RSVuG6vEvhu6nhuqzDqOG7qUvhu7lM4bup4bqo4buEQVbhu6lL4buE4bu1S+G7hOG7qUvhu4Thu6Thu6nhu4JGTeG7qeG6rMOATHHhu6nhurFT4bqo4bupS+G7uVZw4bup4bqoTeG7qcSow4nhu6nhuqjhu4Thuq5L4buC4bup4bugRuG6uEvhu4Lhu6lL4buE4buqS+G7guG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupSkbhurxL4bupZuG7oFJL4buCcOG7qeG6qMOB4bupS+G7pOG7lOG6qOG7qULhu7VL4buC4bupUeG7hENM4bup4bqqw5JG4bupSk9G4bupUeG7hOG7jEvhu4Lhu6lRRkvhu6nhuqjhu5hL4bupxKjDmXHhu6k+4buEw43hu6lKTEvhu4Jw4bup4bqsw4BM4bupUMOJ4bupS+G7hMSQ4bupS+G7hOG7uUvhu4Lhu6nhu55S4bu14bupQkZw4bup4bqo4buETOG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G7guG7jEbhu6lL4buE4bu54bup4buI4buE4buMS+G7guG7qUvhu4LDguG7ouG7qeG6qOG7hEhK4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7pOG7lOG6qHDhu6lL4buE4buqS+G7guG7qUvhu4Lhu4xG4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqsSeG7qeG7hOG7pOG7qeG7hMOTS+G7gnDhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG6qExL4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhu7Dhu45L4bupQsOA4bup4buw4bqyUeG7qeG7sMOB4bupSuG7pFLhu6lQRkvhu4Thu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqsSeG7qeG6rMOATOG7qcSow5nhu6nhuqhS4buOS+G7qVHhu6Dhu4xG4bupQkbhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG7sMOCUeG7qeG6qlVL4buC4bupR1Hhu6nDk0bhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqjhuqBL4bupS+G7hOG7ueG7qeG7rkbhurhS4bup4buwxJBMcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4bui4bu0UlHhu4RM4bugxrDDujwj4bq14bup4bu04bqzOXUv4buiw7p1L+G6qkbhu7DDunUv4bqqRuG7sMO6dS/huqpG4buww7p1L+G6qkbhu7DDug==

BẢO ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]