(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện mô hình dân vận khéo do Hội LHPN huyện Quảng Xương phát động, Hội LHPN xã Quảng Lộc đã triển khai đồng bộ mô hình “Nhà sạch – Vườn đẹp” trong hội viên và Nhân dân, góp phần xây dựng xã Quảng Lộc sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG6p0nhuqDhu69U4bqiREnhu68t4buv4buN4buo4buiT+G7r0XhurpR4buvRMWow4Hhu69RSeG7puG7r09W4buvWcSC4buvZ8Oaw4NPSOG7r8Oi4buUROG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63FqcOtSeG7rEThu69Jw43hu4JP4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r8SQ4bqkT+G7r1fhuqhP4buvTEnhurjDk+G7r8SQw5Phu6/huqHhu5TDjeG7r8Oi4bqhZuG6p+G7r0nDmsOd4buCT+G7r2fDmsODT0jhu6/DteG7qOG7mk9I4buvUUnDgFXhu69F4buUT0h04buv4bqh4buUw43hu6/DouG6oWbhuqfhu69ZxILhu69nw5rDg09I4buvw6Lhu5RE4buvRcSC4buvVVPDjeG7hE/hu69MScOBw43hu69F4buYT0jhu69D4buU4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r+KAnOG6p0nhuqDhu69U4bqiREnhu6/igJPhu6/hu43hu6jhu6JP4buvReG6ulHigJ3hu69VU8OTT0jhu69J4buUw43hu69Xw43hur5P4buvV+G6oOG7r+G6p0nhuqRP4buvxJDhuqRPdOG7r0jDklHhu69RSeG6rE/hu69Z4bqkw53hu6/EkOG7rE9I4buvWcSC4buvZ8Oaw4NPSOG7r8Oi4buUROG7r1Thu5xO4buvReG6olXhu69EScOa4bqqT+G7r1nEguG7r0/hu5BPSOG7r1VJ4buQT+G7r07hu5zDjeG7r0/huqRPSOG7r0TDgcOTdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu34bu1dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r+G7s3bhu7dRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL0TEkE91Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h4eUEveHbhu7PEkMO9d+G7s3nhu7nDvUFVd3fhu7l3QU12dUtRSHFT4budQUHhu7nhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqnSeG6oOG7r1ThuqJESeG7ry3hu6/hu43hu6jhu6JP4buvReG6ulHhu69ExajDgeG7r1FJ4bum4buvT1bhu69ZxILhu69nw5rDg09I4buvw6Lhu5RE4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7t+G7tXbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3bhu7fhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhuqXhu5Dhu69J4buKT0nhu6/huqdJ4bqg4buvVOG6okRJ4buvLeG7r1fhu6jhu6JP4buvReG6ulHhu69ExajDgeG7r0nhu5TDjeG7r1fDjeG6vk/hu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buvw6LDjeG6vk904buvWcSC4buvZ8Oaw4NPSOG7r8Oi4buUROG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6p0lWT0jhu69P4bquTuG7r1LDmsOBdOG7r+G6oeG7lMON4buvw6LhuqFm4bqn4buvWcSC4buvZ8Oaw4NPSOG7r8Oi4buUROG7r0XEguG7r0TDkuG7r09Jw43hu4bDmuG7r0TDgERJ4buvTeG6oE7hu69Jw4HDnXThu69Uw4BPSOG7r1XhuqLDk+G7r0Xhu4Thu69VU8ON4buET+G7r0xJw4HDjeG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69Ew4BE4buvUUnDk09I4buvVVPhuqDDk+G7r1VJw43hu69Fw5rDgeG7r1VTw5NPSOG7r0nhu5TDjeG7r1fDjeG6vk/hu69RSeG7puG7r09WdeG7r8OtU8OTT0jhu69Fw5J04buvReG7hOG7r1VJ4busROG7r0nDjeG7gk/hu69V4buSVeG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu6/igJzhuqdJ4bqg4buvVOG6okRJ4buv4oCT4buv4buN4buo4buiT+G7r0XhurpR4oCddOG7r+G6oeG7lMON4buvRcSC4buvReG6qsOd4buvTuG6ok9J4buvROG7kE9I4buvVcOAROG7r1XDmsOd4bq+T+G7r1VTw5rDneG7hk/hu69VU8OTT0jhu69J4buUw43hu69Xw43hur5P4buvV+G6oOG7r+G6p0nhuqRP4buvxJDhuqRP4buvVUnhu5BPSOG7r1LDmsOB4buvRMOAROG7r0PDmuG7lsON4buvVMONT0nhu69Jw5PhuqJV4buvREnDjeG7r0nhu5TDjXXhu6/hu43hu5zDjeG7r1FJ4buo4buaT0jhu69ESeG6pE7hu6/hu61E4bqsTuG7r1XDgcOd4buvREnEqOG7r1fDjeG7gkTigJ104buvREnEqOG7r1VTw5NPSOG7r1VJ4buiw43hu69Iw43DgU/hu69PSOG6sE904buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0XEguG7r0XEguG7r0XhuqJV4buvReG7qOG7nkThu69PSVZPSOG7r0zhu4BV4buvUsOaw4Phu69P4buWw43hu69D4bqoVXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxakg4buAT+G7r0/DgcOddOG7r1XDk+G6oE/hu69ZxILhu69Ew5Lhu6944buzduG7r0nhu5R04buvVUnDmuG7lEThu6954buvVUnhu5BPcuG7r8OtU8ON4buGw5rhu69d4buQT0h04buvw6Lhur7hu6/huqHhu6jhu5pPSHThu6/huqdIw4Hhu6/DosONT0nhu69FxILhu69F4buo4bueROG7r0Thu5BPSOG7r09J4bqoT+G7r1fhuqDhu69I4bqwT+G7r0PDjeG7hE/hu6/igJzhuqdJ4bqg4buvVOG6okRJ4buv4oCT4buv4buN4buo4buiT+G7r0XhurpR4oCddeG7r13DgEThu69J4buU4buvRcSC4buvReG6rMOa4buvVeG7qOG7r1LDmsOd4buvScOT4bqiREnhu69N4bqiw43hu69X4buo4buiT+G7r1XhuqJRdOG7r1nhuqTDneG7r8SQ4busT0jhu69J4buC4buvVUnhu5JPSOG7r1Xhu6jhu5zDjeG7r1XDjeG6vsOadOG7r0Xhu6jDgeG7r1fhuqDDk+G7r1VT4buYT0jhu69Ew4BE4buvSMON4buST0jhu69E4bqkw53hu69O4bucw4104buvUUnhu6Thu69J4bueUXThu69Fw4lO4buvTeG6osON4buvVUnDmuG7r09J4bqoUeG7r0TDgcOT4buvSeG7mk/hu69Uw5Phu69X4bucw43hu69VU+G7qOG7nEThu69F4bqkw5114buv4bql4buUVeG7r1Thu5Lhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvRcOJTuG7r03huqLDjeG7r09Iw5rhu5hP4buvVUnDmuG7r+G7s3Yt4buv4bu1duG7r1VTw43hu4LDmuG7r0Xhu5hPSC9P4bquTuG7r1Xhu7Dhu69Xw43hu4JE4buvVVPhu5hPSOG7r0nDk8OBdOG7r0TDgEThu69Nw5PhuqLDjeG7r1PDgcOa4buvWcOBT0nhu69EScOT4buvRMOAROG7r0nhu5Thu69Iw43DgeG7r0Xhu4pPSXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqdIw5PhuqDDjeG7r1PDgXThu6/huqHhu5TDjeG7r0XEguG7r1FJw4BV4buvReG7lE9I4buvSeG7lMON4buvV8ON4bq+T+G7r1XDjERJ4buvROG7rEThu69VScOBTuG7r0jDjcOB4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r1XDmsOd4buAT+G7r0Xhu6jhu6JPSOG7r1TDgE9I4buvLeG7r1nDgU9J4buvLeG7r1ThuqJESeG7ry3hu69F4bq6UXThu69VU+G7mE9I4buvSeG7mk/hu6/DvXThu7NMTuG7r0ThuqTDneG7r07hurBV4buvT0jhu45E4buvV8OJT+G7r0TDgEThu69Vw5rDneG7gE/hu69F4buo4buiT0h04buvTsOaw4Hhu69U4bqwTuG7r1fhuqDhu69F4bqyVeG7r1VJ4bukT0jhu69Tw4BE4buvxJDhu45E4buvTuG7lFXhu69U4buS4buvVcOaw53hu4BP4buvReG7qOG7ok9I4buvV+G7nMON4buvVeG7lk9I4buvTMONT0nhu69RScOM4buvSOG6rE/hu6/hu7d24buvVVPDjeG7gsOa4buvReG7mE9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqV1Jxajhu69V4buIREnhu6/huqHhu5TDjeG7r2ZJ4bum4buvT1bhu69ZxILhu69nw5rDg09I4buvw6Lhu5RE4buv4bqnSMOaw51GT+G7r8OtSeG7iOG7r+G6pcONT0nhu69EScOT4buvQ8ON4buAVXLhu6/igJwg4buE4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r1Xhu5JV4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeKAneG6p0nhuqDhu69U4bqiREnhu6/igJPhu6/hu43hu6jhu6JP4buvReG6ulHigJx04buv4bqh4buUw43hu69mSeG7puG7r09W4buvWcSC4buvRcSC4buvVUnhu6jhu6JPSOG7r1nDmsOd4bq+T+G7r1XDmsOd4bq+T+G7r1VTw5rDneG7hk/hu69EScOT4buvREnhu4jhu6/DiU7hu69J4buUw43hu69Xw43hur5P4buvV+G7huG7r07hu6ZE4buvRcOMREl04buv4buy4buvT0hJSsOBdOG7r1XhuqxO4buvUsOaw4FP4buvVVPhu45PSOG7r0TFqMOB4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSXPhu69F4buYT0jhu69VSeG7osON4buvQ8OATuG7r1TDgFV04buvSeG7qOG7nE9I4buvxJBCT+G7r0TDgEThu69J4buU4buvVVPDk09I4buvV8ON4buCROG7r0RJxKhPSeG7r1VTw4FPSOG7r09J4bqg4buvROG7rsOBdOG7r0TDg8ON4buvVeG6osOT4buvV+G7qOG7ok/hu69V4bqiUXThu69F4buIT0nhu69J4buo4bucT0jhu69PSeG6pE/hu69T4buUT0jhu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvVVPhur5P4buvReG7iMOB4buvQ+G6oE904buvSMOSUeG7r1FJ4bqsT+G7r1XDjERJ4buvROG7rEThu69E4bukT0jhu69X4bucw43hu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9I4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r1VJ4bqgT0nhu69E4buQT0jhu69ZxILhu69P4buQT0jhu69VSeG7kE/hu69O4bucw43hu69P4bqkT0jhu69Ew4HDk+KAnXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVEjw5pVScOTU+G7rcWpW8ODw5Phu6/DrUnDgU9J4bunL1HFqQ==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]