(vhds.baothanhhoa.vn) - Khi mà tôm, cá đánh bắt tự nhiên khó khăn hơn, thì những gã người làng tôi, xã tôi đua nhau sắm kích điện, lưới quét. Nước mau thành ra cũng dại đi vì bị chích điện, chẳng còn sinh ra được tôm, cá nữa.
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO8OCNOG7gTzDrDPhu588w6014buLw6o84bujbuG7gTov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7Oi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTtJ4bq/4buBPMOsNTzhu6Nuw6wkPMOiNDzhuqc04buL4bq/POG6tWHhu6M84bujw7k84buL4bq/4buBZOG7izxp4bq/xKk8aeG6vznhu4s84bq/w7Xhu4skPOG7o+G6v+G7gzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDqjg84buLw6p04buR4buBPMOtNeG7i8OqPOG7o27hu4EkPOG7qTg84bujbuG7gTzhuqfhu58zPOG7i+G6vzPhu5884budYcOsPGnhu4fDouG6vzzhuqfhu4HDqeG7iyQ8w610w7Thu4E8xqHhu5/huqnhu6MlPOG7inTDtMOiPMOsM+G7nzzhu6Phur814buL4bq/POG7mzM8w6Jz4buLw6o84bqlNuG7gTzhuqfhu4E8xanhu4M84bq14buFPMOi4bq/4buHw6Lhur884bqn4buBw6nhu4skPMOi4bq/4bqh4buLw6o8w6Jq4buLPOG7neG7geG7i+G6vzzhu5szPOG6p3Thu5PDojzhu6Nuw6wkPMOiNDzhu4vhu6czJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPCAiPuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPCJ7MuG7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99fX19L3syMOG6pXt7MH0+XTLhu6NdXV0wMsOtPiVo4buXw6pA4bubw51dW10pPDPDreG7o8OdKcOCNOG7gTzDrDPhu588w6014buLw6o84bujbuG7gSk8xrDhu4HhuqXhu6Phur/DnSkgIj4pPOG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujw50pInsyKTwvOzov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fDgjPhu5fhu6Phu4Hhu4nhu4spO8OM4buB4buL4bq/POG6v2szPMOicjM84bq+NTzhur7hu4HEkeG7nyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhu5vhu4nhu4vDqjzDosOj4bufPMOi4bq/4buf4burw6nhu4s8xallPMOscTzhuqZv4buXPOKAnOG6p8Oy4buX4oCdPOG7i8Oq4bq/w6jhu4k8aeG6v+G7jTzDrDU84budM+G7nzzhu4s14burPOG7i8OqdOG7keG7gTzDrTXhu4vDqjzhu6Nu4buBPOG7o+G7m+G7g+G7nzzDrMSR4buLPMOqa+G7gTzDrTU84bq1NMOiPOG6pjXhu4k84oCTPOG7i8OqdOG7keG7gTzhu5fhur9xPOG7i+G7pzzhuqc4PMOib+G7i8OqPOG6v+G7gcSR4buLPOG7o+G7n+G7jeG7gTzhu6nhu5/Do+G7izzDouG6v+G7iTxp4bq/NOG7i8OqPMOi4bq/4buBxJHhu4skPOG7o27hu4E84bqnODzhu4vhur9hw6I84bqnxJHhu4s8w6Lhu4nhu4s84budbuG7i8OqPC084buLw7Xhu4E84bq1NMOiPOG6pjXhu4k8w6x04bufPOG7neG7geG7i+G6vzzDosO5w6I84buL4bq/a8OiPOG7i+G7pTM84bqn4buR4buBPOG7i8OqdOG7keG7gSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu6Lhur/DucOiPOG7mzM84buj4bq/4buDPOG7i8OqdOG7keG7gTzDrTXhu4vDqjzhu6Nu4buBPOG6p2Xhu588w6pr4buBPOG6p8SpPMOtNTzDojThu4E8w6wz4bufPOG7i3TDtMOiPC084bq/M+G7qzzDrMOy4bujPOG7i+G6vzThu4vhur884budbuG7i8OqPMOiceG7oyQ8w6Lhur824burPMah4bufM+G7i+G6vzzDouG7iTzDouG6v+G7gTM84bupODzhu6Nu4buBPOG7mzM8w601w6w8fTzhu4vhu6UzJTzDjTXhu4vDqjzhu6Nu4buBPOG7i8Ohw6w8xanhuq3hu4s84bq14buRPMOsM+G7nyQ8w6zhu59v4buLPOG7nTPhu4vDqjzDrTXhu4vDqjzhurVk4buLPOG7i+G6vzPhu4vhur884buL4bq/xIPhu6M84buj4bq/4buDPMOi4bq/ZjzDosSpPMOiNMOi4bq/PMOi4bq/w6jhu4k84buj4bq/4buf4burZeG7izwtPOG6tTPhu4s84bqn4bqv4bufPMOtNTzhu6Phur/hu5/hu6tl4buLPOG7o+G6v+G7oeG7i8OqJDzhu6Phur/hu5/hu6tl4buLPMOs4buf4buBPOG6pzPhu4s84bq1w6Hhu4vDqjzhu6Phu5vhuq0kPOG7o+G7mzThu6M84buL4bq/w7kzPOG6p3Thu5Hhu4vDqiQ84budM+G7nzzhu6Phur/hu4M8w6LEqTzhu6Phur9kw6w84buj4bq/4buf4burZeG7izzhu6Nu4buLJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8OCNMOiPMOicTzDojPhu4k84buL4buBZOG7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzDrTXhu4vDqjzhu4vEqeG7gTzhu5vDoeG7i8OqJDzDojThu4E8w6wz4bufPOG6v+G7g+G7i+G6vzzhu6Phur814buL4bq/POG7o8O6PMOsw7Lhu6M84buj4bub4bqx4buLPMWp4buVPOG6p2Q84budbuG7i8OqPMOtw7Thu4s84bujw7o84buLw6o14burPOG7qeG7pTM84buLw6o14burPOG7qXQzJTzhur414buLw6o84buLOcOsPMWpNeG7iTzDrOG7nzM8w6x0MzzDrXMkPOG7i3TDtMOiPOG7o8O6POG7nW7hu4vDqjzDrcO04buLPMWp4bqz4buLPOG7o+G7mzXhu4s8xak14buJJDzDosSpPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7iznDrDzDqsOj4burPMOtceG7ozzDrcOy4buBPGnhur9h4buXPOG7qTglOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4I04buBPOG6pTbhu4k84bq1NMOiPOG6pjXhu4k8w6Jq4buLPMOsajzhu6Phu5sz4buBPOG6tWHhu6M8b8OiPMWp4bqt4buLPOG6teG7kTzDrDPhu58kPOG7i3TDtMOiPMOsM+G7nzzhu502w6Lhur88w61hw6wkPOG7i+G6v8SD4bujPMOtNTzGoeG7nzjhu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4E8w6rhu4Ez4buLPOG7o8O6POG7o+G6v+G7nzzhu50z4buLw6o84bup4bufw6Phu4skPOG7nWHDojzhu4t0w7TDojzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6kz4buL4bq/POG7geG7izzDojc84bq1xKnhu4vDqjzDrMOj4burPOG7o+G7m+G7keG7gSU84bqka8OiPOG6teG7kTzDrDPhu58kPGnhur9u4buLw6o84bq14buBxJHhu6M84bq1M+G7iTzhu4vhur/hu4Fk4bufPMOtNTzhurXEkeG7izzhu4t0w7TDoiU8w4014buLw6o84bujbuG7gTzDonPhu4vDqjzDosSpPOG6tcSR4buLPOG7i3TDtMOiPGlkPOG6tcOh4buLw6o84buL4bq/4bun4buLw6o84buX4bq/4buBxJHhu4s84bqnNDzhuqU14buBJDzhuqd04buTw6I8w6w14buBPOG7i+G6v+G6o+G7izzhurXEqeG7i8OqPOG6teG7meG7gTzhurV0w7TDojzDouG6v8Oj4buLPMOicjM8aeG6v27hu4vDqjzhurXhu4HEkeG7ozzhurUz4buJPOG7i+G6v+G7gWThu5884buj4bq/xJE84bq/w6k84buLw6p04buR4buBPMOtNeG7i8OqJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6tMSR4buLPOG7i3TDtMOiPMOtNTzhu4vDteG7gTzDouG6v+G7oeG7i8OqPOG7o27hu4E8w6zDsuG7ozzhu6Phur/hu5Hhu4E84buj4bq/w7U84bqlNuG7gTzDrTPhu4k8w6zhu4Phu4vhur884bup4bufb+G7i8OqPOG6pWrhu4vDqjzhu4t0w7TDojzDrDThu6M8w6014buL4bq/PMOsNTzhu6Phur/hu4E84bq1w7Xhu4EkPOG7o+G6v+G7gTzhu4vDqnHhu5clPMONNTzhu4vDteG7gTzDrOG7j+G7gTzhurXhu5/hu43hu4E8w6Lhur/hu4Fl4bufPMOiNMOiPOG6tTUkPMOiNMOiPMOs4bqrPOG6tTnDrDzhurXDqOG7iSQ84buj4bq/NOG7gTzDouG6v+G7n2/hu4EkPOG7m+G7pTM84bubM+G7nyQ8w6rhu4HDoOG7ozzDquG7gXM9POG7i8O14buBPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPG7hu4vDqjzFqTU84bq1bzzFqcOpPOG7neG7geG7i+G6vzzhu4tu4buLw6o8w6JxPOG7nTPhu5884buL4bq/4bun4buLw6o8w6rhu4Hhu5E8w60z4buJPOG6p8Oy4buLw6o8w6LDucOiPOG7i+G6v2vDojzhu6Phu5tk4buLPOG6p8Oz4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bqkauG7i8OqPOG7i3TDtMOiPOG7o+G7m27hu4E84bqn4buBPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOq4buBa+G7ozzDrMOzPOG6v27hu4EkPOG7o+G7m27hu4E84bqn4buBPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOiw7nDojzhu4vhur9rw6IkPMOt4buJPOG7o+G7iTPhu4s8xak1POG6p2Hhu5c84bqn4buN4buBPMOtNuG7gTzhurXDoeG7i8OqPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOq4buBa+G7i8OqPMOidOG7keG7gTzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6Phu5ti4buJPMOixKkkPOG7nTfhu4vDqjxp4bq/4buJNOG7gTzDosSpPMWpNTzhu7E84buL4bq/4buFPMOixKklOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bq0xJHhu4s84buLdMO0w6I8w6Jz4buLw6o8w601POG7i8O14buBPMOtczzDouG6v+G7oeG7i8OqPOG7o27hu4E8w6zDsuG7ozzhu6Phur/hu5Hhu4E8w61wMzzhu6Phu5vDo+G7nzzhurXDteG7gTzhu50z4buLw6o84bq1OOG7gTzDouG6vznhu4skPOG7m8Oz4buBPMOidOG7leG7gTzhu6Phu5vDo+G7nzzhu6Phu5vhu5k8xallPMWpw7Thu4E8w6zDsuG7ozzhurVrw6I8xqHhu583PMOqOeG7i8OqPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG6tXHhu4vDqjw04buJPMOtNcOsPOG6pzbhu4skPOG6p+G6uTzigJzhu6Phur9y4burPMOi4bq/4buBxJHhu4vigJ084bql4bqx4burPOG7ncSp4buLw6o8w6zDsuG7ozxp4bq/4buhw6I8w6wz4bufJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8ONNuG7gTzDosSpPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG6teG7n+G7jeG7gSQ84budM+G7nzzDouG6v+G7gcSR4buLPOG7o+G7m+G6seG7izzDrMOp4bujPOG7i+G6v+G7iTXhu4EkPMOiNzzhurVr4buLPOG6teG7gzzhurVsw6w8w63DoOG7izzhu4vDqnHDrCQ84bqlajzhuqXhurPDrCQ8w6Lhur/DuuG7i8OqPOG7o+G6v8SD4burPMOiw7PDrDzDosOyw6w84bqldMO04buBPOG6tTXhu4s8w6Lhur/Do+G7izzhu6Phur/hu4M84bq/ceG7lzzhu6nhu59v4buLw6o8w6w1PMOsxKnDojzDrWThu4s84buL4bq/4bun4buLw6o8w6Lhu4nhu4s84buj4bubM+G7gTzhu6Phu4k84bq1w6Hhu4vDqjzhurU14buLPOG7ozPhu6s84buLw6p04buR4buBPMOtw7Thu4slPOG7ouG7mzPhu4E8w6wz4buLw6o8xallPOG7o+G7m+G7oeG7ozzFqTXhu4k8xak24buBPOG7i3TDtMOiPMOsdDM8w6Lhur/hu4k84budNsOi4bq/POG7m+G7n8Oy4bujJDzhu50z4bufPOG7o+G6v+G7gzzhu4vEg+G7nzzDouG6vzThu4k84bq/M+G7qzzDojPhu4vhur88w6xw4buLw6o84bujw7Xhu4E84bqnZeG7nzzhu4vDquG7ieG7izzhu4vDqmvhu6M84bqnxJHhu4s84bujZDzhuqfhuq/hu588w6104buV4buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8OCNCQ84bujbsOsPOG7mTzDrDPhu5884buj4bq/4buDPOG7i+G6v+G7gWXhu588xaluPGnhurklPOG7iuG6v3Thu4vDqjzhuqfDoMOiPOG6teG7gcOp4bujPOG7i+G6v8SD4bujPMOtNTzFqTXhu4k84buL4bq/4bun4buLw6o84buLw6o14burPOG7nXTDteG7i8OqPMOscCQ8w6I0PMOt4buB4buL4bq/POKAkzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzDouG7ieG7izzDojQ84buL4bq/bDzhurXDoeG7i8OqPOG6p+G6r+G7nzzhu6M5w6wkPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7neG7n2/hu6MkPOG7i+G7jeG7gTzDrWThu4s8aeG6reG7izzhuqfDoMOiJDzhuqVw4buLw6o8xanhu5Phu6M8xanDtOG7ozzhuqd04buTw6I8w6I3POG7mzQ84bqn4bqv4burJTzDgjQ8w63hu4Hhu4vhur884buLxIPhu588w6Iz4buL4bq/PMOi4bq/4bufMzzhu6Phur/hu4M84buLw6rhu4nhu4s8aeG6v27hu4vDqjzhu6Phur/hurk84bujNyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhuqQ24buJPMSD4burJDzhu4vDqnThu5Hhu4E8w6014buLw6o8w6Lhur9mPOG6pXDhu4vDqjzFqTXhu4E84bujM+G7qzzDrXTDtOG7gTzhurXhuqnhu4skPOG6vzPhu6s84bq14bufw7LDojzhuqXDo+G7qzzDosOj4bufPMWpNeG7iTzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu6M14bufPMOtNDzhuqXDujMkPMOiNeG7i+G6vzzhu6Phu5vhuq08w6oz4buBPMOtNTzDrTU8w6zDoOG7ozzhu4t0w7TDoiQ8w6Lhur/DuuG7i8OqPMOsw7Lhu6M84bq14buf4buN4buBPMOtNTzhuqdyPMOiNDw54buLPMOi4bq/4buJPMOiNzzhu4vhur81JTzDguG6v+G6oeG7i8OqPDPhu4E8w6LEqTzhu4vhur/hu588w6Lhuq/hu5884bqnNOG7i+G6vzzhurVh4bujPOG7o+G6v2TDrCU84bq0YeG7ozzhuqd04buTw6I84buL4bq/4buBZeG7nzzhu6Phur/hu4M8w6Lhur/hu4EzPOG6tcO04bujPOG7l+G6v+G6r+G7izzDouG6v+G7iTzhur814buLw6o84bupxKnDrCU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu4p0w7TDojzDrDPhu588xqHhu58z4buL4bq/POG7iznDrDxp4bq/buG7i8OqPOG6tTPhu4k8w6rhu4Hhu5E8w6I24buLJDzDonPhu4vDqjzhurXhu5nhu4E8xanhurHhu6s8w6w1POG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOt4buhMyQ84buLw6puPOG7o+G7m2Thu4s84bqnw7Phu4vDqjzhurU44buBPMah4bufM+G7i+G6vzzhu4s5w6w8w6zhu5U8w6w14buLw6olPOG7iuG6v+G7g+G7izzDreG7oTMkPOG7i8OqbjzDrMOj4burPMOs4bq34burPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG6tW7hu4vDqjzDonDhu4vDqjzhurVh4buXJDzhuqdyPOG6teG7gcSR4bujPOG7ncO5POG7o+G7m3A84buX4bq/4buhPMOicjM8w6014buLw6o84bujbuG7gSQ84bupODzhu6Nu4buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+KApjov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v8SRPOG7m8Oz4buBPMOsw7Lhu6M84bq/bsOsPOG7o+G7m2Thu4s8w6wz4bufPOG7qeG7n8SD4bujPOG6v+G7gcOp4buLPMOiNOG7gTzhu6Phur/hu5/hu6tl4buLPOG7o27hu4s8xanDtOG7gTzhurXDsjxp4buHw6Lhur884bqn4buBw6nhu4slPOG7om7DrDzDojQ84bql4buH4buL4bq/POG6p+G7gcOp4buLPMOq4buB4bqz4burPOG6pzXhu4vhur884bqnNsOi4bq/POG7m8Oz4buBPOG7i8Oq4bulMzzhurVx4buLw6okPOG7l+G6v8O14buBPOG7o+G7m2Hhu4vDqjzDrMOy4bujPOG7o+G6v+G7n+G7q2Xhu4slPMOMw7Lhu6M84buj4bq/4buf4burZeG7izzDojQ84buj4bq/4buR4buBPOG6p8SD4burJDzhurU04buLPMOic+G7i8OqPMOi4bq/4bqh4buLw6o84bqndOG7k8OiPMOsxIPhu6s84bqnw7Phu4vDqiQ8OeG7izzhu6Phur/hu4M8aeG6v27hu4vDqjzhur/EkeG7oyQ84buL4bq/dOG7i8OqPOG7i8SpPOG7o+G6v2wzPMOsOOG7izzhurU34buLPOG7iznhu4vDqjzDonIzPMOiNOG7gTwtPMOi4buJ4buLPC084buLw6p04buR4buBPMOi4bqvw6w8aeG7h8Oi4bq/POG6p+G7gcOp4buLJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO0nhur/hu4E8w6w1POG7o27DrCQ8w6I0POG6pzThu4vhur884bq1YeG7ozzhu6PDuTzhu4vhur/hu4Fk4buLPGnhur/EqTxp4bq/OeG7izzhur/DteG7iyQ84buj4bq/4buDPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOqODzhu4vDqnThu5Hhu4E8w6014buLw6o84bujbuG7gSQ84bupODzhu6Nu4buBPOG6p+G7nzM84buL4bq/M+G7nzzhu51hw6w8aeG7h8Oi4bq/POG6p+G7gcOp4buLJDzDrXTDtOG7gTzGoeG7n+G6qeG7oyU84buKdMO0w6I8w6wz4bufPOG7o+G6vzXhu4vhur884bubMzzDonPhu4vDqjzhuqU24buBPOG6p+G7gTzFqeG7gzzhurXhu4U8w6Lhur/hu4fDouG6vzzhuqfhu4HDqeG7iyQ8w6Lhur/huqHhu4vDqjzDomrhu4s84bud4buB4buL4bq/POG7mzM84bqndOG7k8OiPOG7o27DrCQ8w6I0POG7i+G7pzMlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74buaw7Phu4E8w6LEqTzhu4vDqnThu5Hhu4E8w6014buLw6o84bujbuG7gTzhu6Phur/huq/hu588w6zDsuG7ozzhuqfhu4k24buLJDzhu4vDqnThu5Hhu4E8w6014buLw6o8aeG6vzTDojzhu6Phur/huq/hu588w6zDsuG7ozzhuqfhu4k24buLJDzDojThu4E8w6wz4bufPOG6teG7hTzhuqc54buLw6o84buLw6o54buLPOG7o+G6vzXhu4vhur884bqlOcOsPOG6tTfhu6s8aeG6v+G7ocOiJTzhuqZyPMOiNMOiPMOt4buJNuG7gTzDojQ84bqndOG7k8OiPOG7o+G6vzc84buL4bufbuG7gSQ84bqncjzDojTDojzDreG7iTbhu4E84buj4bq/dcOiPDnhu4s84bqndOG7k8OiPMWpOOG7gTzhu6nhu59v4buLw6olPMOCNDzhu6Phur/hu5884bq/4buJNsOi4bq/POG6vzXhu4vDqjzhu6PEg+G7iyQ84bq14bqp4buJPOG7i+G7ocOiPOG7i+G7h8Oi4bq/JTzhu4p0w7TDojzDrDPhu5884buj4bq/4buDPOG6teG7hTzhuqfhuq/hu5884bqnw7LDojzhuqfEkeG7izzhuqfDsjzDreG7kTzhuqfhu5EkPOG7i+G6v+G7k+G7ozzhu4vhur824bujJDzhu4vhu43hu4E84bqn4bqv4burPMWpNOG7i8OqPOG6p+G6reG7izzFqTThu4vDqjzhuqdsPMWpw7Thu4E84buL4bq/4bun4buLw6o84bq1a+G7ozzhu4t0w7TDojzhu5/hu4vDqjzhu4vhur9r4bujJDzDrWXhu5884buX4bq/ZeG7nyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhu4rhur/hu6fhu4vDqjzDouG6v+G7n8Oz4buLw6o8w6o1JDzDouG6v+G7n8Oz4buLw6o8w63hu5Phu4s8w6024buBPOG7o+G6v+G7gTzhu4vhur8z4bufPMOsa8OiPMOtZOG7izzhur8z4buBPOG6tWThu4s84bq14buRPMWpNTzhu6Nv4buLw6o84bq/xJHhu6M84bup4bufb+G7i8OqPMOsM+G7nzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu5034buLPOG7l+G6v+G6t8OsPOG7nTPhu588w6Jw4buLw6o84buj4bub4buJ4buLw6o84bq/w6k84buj4buBZOG7nzzhur/EqTM8w6JyMzzFqeG6seG7ozzhu4vhu59u4buBJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+KApjov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6pjTDrDzhu6Phur8z4buL4bq/POG7i+G7gWThu4s8w61zPMOtdOG7k+G7ozzhu5vhu5Hhu4E8w6014buLw6o84bqn4buBPOG7o+G7g8OsPOG7neG7geG7i+G6vzxpxJElPOG7iuG6vzU8w6Iz4buJPOG7o+G6r+G7i8OqPOG7mTzDrTXhu4vDqjzhu6Nu4buBJDzhu6k4POG7o27hu4E8w6xrw6I8w61k4buLPOG7i8OqNeG7qzzDojXhu4vDqjzhu4vhur/hu4Fl4bufJDzFqTU84bq1a+G7izzDouG7ieG7izzhu4vhu4fhu6M84bujw7o84bqnxKk8w6Jz4buLw6o84bql4bqv4buLPOG7o+G6v+G7nzzhur/huqvhu5c8aeG6v27hu4vDqjzDquG7gTPhu4s8w6rhu4E34buBPOG7o+G7m+G7hzzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzDrDXhu4s84bq/4buD4buL4bq/POG7l+G6v+G6oeG7i8OqJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7isOqdOG7keG7gTzDquG7gTU8w6Jz4buLw6o84buj4bq/4bqt4buJPOG7i+G6vzPhu5884bubMzxp4bq/4bufPOG6p8SD4bujPOG6tTjhu4E8xanhuq3hu4s8w6Lhur/Do+G7izzhu4vhu6Hhu4ElPMOC4bq/4bqh4buLw6o8w6Jq4buLPDPhu4E8xal0w7Xhu4vDqjzFqcSD4buLPMWpZTzDojThu4E8w6wz4bufPOG7i3TDtMOiPOG7i+G7pzMkPOG6pXA84buLxKk8xanhurPhu4s84buLw6HDrDzhuqfEg+G7qyQ8w6Lhur/hu4EzPOG6p27hu4E84bupODzhu6Nu4buBPMOtNcOsPH084buL4bulMyU8w4LEqTzDrMOy4bujPMOtw7Thu5c84bq1w6jhu4k84bujw6Phu6s8aeG6reG7izzhuqU14burPOG7l+G6v3I8w61k4buLPOG6pWrhu4vDqjzhu4t0w7TDojzhuqfhuq3hu4s8aeG7heG7ozzFqTU84bujM+G7i+G6vzzhur9u4buBPOG7l+G6v+G7hzM84bqldMO04buBJTzhu4rhur90POG7i8OqdOG7keG7gTzhu6MzPOG6p2Hhu5c8w6JsPMOtZOG7izzDrMOyPMWp4bqx4burJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5d44buf4buj4bq/4buJ4bubKTs64bud4buj4bub4buJ4buLw6o74buKw6rhu5/hu6tk4buLPOG7luG6v+G7ieG7i8OqOi/hu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjs6L+G7lzs=

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]