(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ vì một hôm hát karaoke quá 22h đêm mà gia đình ông Thanh và ông Hưng giận nhau đã mấy tháng rồi. Chuyện cũng không có gì to tát, hôm đó vì có bạn lâu năm mới gặp, sau bữa cơm rượu ông Thanh cùng bạn hát karaoke. Đang hát hăng thì ông Hưng sang bảo đã 22h rồi, ông tắt nhạc đi cho thằng cu cháu học bài. Từ đêm đến giờ nhạc nhẽo to quá khiến cháu không thể học bài được.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG6r2vhurHDmsOtw7rGoeG6p2zhu5vDs8O64bqnbMO54bud4bqnw7rhu5vhurLhuqfhu5vhu6fhurvhuq8va+G6seG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurFM4bubcOG6p+G6qOG7n+G6p3Xhu6/huqDhuqfhu5vhu6t14bqn4bub4bq94bqg4bqnc+G6u8OB4bq7w7lzb+G6p0HhuqLhur3huqfhuqvhuqvhu5vhuqduw7V14bqndcOq4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfhu6vDusah4bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bqow6rhuqfhu6vDusah4bqn4bua4bqyw7rGoeG6p8ah4bud4buJw7rhuqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p27hu4fhuqd1w6xD4bqn4bqg4bub4bq9w7rGoeG6p8OB4but4bud4bqh4bqnTOG7m+G6okPhu5PDuuG6p2zhurbDusah4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnxqHhu5/huqfhuqDDueG6p+G6oOG6veG6oMOg4bqn4bub4burdeG6p27hu6Xhuqfhuqjhu5/huqds4bul4bqna+G6v8O64bqndMOt4bqi4bqnw7rhu4N14bqndXnhu53huqfGoWfhu7nDoOG6p8OA4bq74bqi4bqna+G6rOG6u+G6p2x4deG6p8OB4bqy4buz4bqi4bqn4burw7rGoeG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p2zEgsO6xqHhuqdr4bq/w7rhuqfhu5vhur3huqDhuqdz4bq7w4HhurvDuXNv4bqh4bqnTuG6u8O6xqHhuqfhu5vhur3huqDhuqfhu5vhu4PDusah4bqn4bqg4bub4buf4bqn4burw7rGoeG6p+G7muG6ssO6xqHhuqfDgOG6u8O6xqHhuqdr4buBw7nhuqdu4buH4bqn4bqr4bqr4bub4bqnw4Hhu63hu53DoOG6p+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu4XhuqDhuqfDuuG7m+G6v2zhuqdu4bud4bqnbOG7m8O54bqn4bqg4bubZsO6xqHhuqds4bqi4bqnbOG7m+G6veG6ouG6p+G7m8WpbOG6p2vDquG7neG6oeG6pyTDguG6p27DtXXhuqduw7TDuuG6p8ah4budw73huqfDuuG7m+G6v2zhuqfDuuG7m+G7j8O54bqn4bqgw7nhuqdB4bqi4bq94bqnc+G7m+G7ncO0w7rhuqds4bub4bq94bqi4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu5vhu5nhuqfhu5vFqWzhuqdrw6rhu53huqdu4bqy4buzbOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurHhuq/hu511xqHhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4budTG/DuuG6oG/DgeG6peG6p8OA4bqgQ3RvNOG6peG6quG7nW3huqDhu5th4bqnxJFkYuG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdj4bqtxJHhu7lCw6HhuqXhuqfDgMOBbDThuqUvL2xtw7rhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqvhuqvhuqllL+G6qeG6uWVt4bqr4bqpZOG6qeG6rWJl4bqgw6ljxJHEkXRjLeG6qeG6oXLhu7nGoeG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlw5rDrcO6xqHhuqds4bubw7PDuuG6p2zDueG7neG6p8O64bub4bqy4bqn4bub4bun4bq74bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXEkWRi4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pWPhuq3EkeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxw6Phu4DDuuG7m+G6p3Xhu53DuuG7m+G6p+G7m8Wp4bq74bqh4bqnw5rGoeG6ouG7rcO6YeG6p+G7nMO64bqgb8OBw7pv4bqgxIPhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4buqw7rGoeG6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p8O64bub4bufw7rhuqfhu6vDusah4bqn4bua4bqyw7rGoeG6p8OB4but4bud4bqnw7rhu5vhu5/DuuG6p2vhur/DuuG6p3Xhu5/DuuG7m8Og4bqn4bqg4bubw6xD4bqn4bqoasO64bqnbuG6u8O6xqHhuqfhu5vhur3huqDhuqdrw6jDuuG6p8O64bul4budYeG6p+KAnOG7qsO6xqHhuqds4bub4buh4bqi4bqnc+G7m+G7peG6p3XDrEPhuqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p8O64bqs4bq74bqnbuG7ncOg4bqndOG6veG6oOG6p8O64bqs4bq74bqn4bqg4bur4bud4bqn4bqg4buF4bqg4oCd4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sWLhuq3huqfhu7nhu5vDg+G6oOG6p8OA4bq74bqi4bqn4bqg4budw7TDusah4bqnw7rhu5vhur9s4bqn4bqoasO64bqn4buLdeG6p3HhuqHhuqdU4buLw7rhuqfDusOqQ+G6p+G7q8O6xqHhuqfhu5rhurLDusah4bqn4bqgw7nhuqfGoeG7ncWpw7rGoeG6p8O64bul4bud4bqnw4DhurvDusah4bqn4oCc4bqow4LhurvhuqfhuqjDguG6u8Og4bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4bu54bub4buB4bud4bqn4bqg4bub4bur4bud4bqnbOG7m+G6tOG6oeG6pz7huqLhu53huqfhuqDhu5vhu5/huqds4bq2w7rGoeG6p+G7ueG7m+G7geG7neG6p2zhu6Xhuqdu4bud4buZdeG6p23DgsO6xqHhuqds4bub4bq0w6Dhuqdu4buZ4bqnbOG7m8O54bqn4bubw6rDusah4bqnQuG7pXXhuqds4bunw7rhuqfDusah4bubcOG6p8O6xqF44bud4bqh4bqnw5rGoeG6ssO94bud4bqnbsOt4bqi4bqndcOq4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnROG6p+G6oOG7m+G6tGzhuqfGoeG7n+G6p2zhu4HigJ3huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxPWnDuuG6p2zhu6Xhuqd1b8O64bqnw4HhurLhu7PhuqLhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O6xqHhurLDveG7ncOg4bqndOG6v+G7neG6p8O6xqHhur/hu53huqfhuqjhu5/huqdr4bq/w7rDoOG6p+G7q8O6xqHhuqck4bub4bq7w7rhu5vhuqd0w7XDuuG6p+G6oOG7ncO0w7rGoWHhuqfigJxVeeG7neG6p+G6oOG7m+G6vcO6xqHhuqfhuqDDgeG6snls4bqnw7rhu5vDquG6p+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqnbuG6vXXhuqds4bqyeeG7ncOg4bqn4bub4bq94bqg4bqn4bub4bun4bqn4buLdeG6p3Hhuqds4buB4bqnbsO1dcOg4bqnbOG7geG6p0Lhu6V14bqnc+G7m+G7peG6p2zhu5vhu6HhuqLhuqd1w6rhuqds4bul4bqn4bq74bud4bqnw7rhu6Xhu53huqfGoeG7n+G6p27DreG6ouG6oeG6p0zhur3hu53huqfDusah4bqyw73hu53huqfhu6Ns4bub4bqnc8OJw6Dhuqds4bubcOG6p2vhu53DtOG6oOG6p27DtMO64bqndXfhu53huqd14bufw7rhu5vigJ3huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxVMO94bud4bqnQeG6ouG6u+G6p+G6oOG7ncO0w7rGoeG6p3Thur/hu53DoOG6p2zhu5tw4bqnw4DhurvhuqLhuqd1w6xD4bqn4bu54bubw4PhuqDhuqfhuqDhu5vDqsO64bub4bqn4bqgw4Hhu4nDuuG6p2zhu4fhu53huqfDuuG7m+G6u+G6ouG6p+G6oMO54bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sUzhurbDusah4bqnc+G7meG6p+G6oMOC4bqnw6xDw6Dhuqfhu5vhurvhu53huqfhu6vDusah4bqnxqHhu5vDs+G6oOG6p8O64bub4bq74bqi4bqnw4Hhurvhuqd1Z+G6oOG6oeG6p07hur114bqn4bub4budw7ThuqLDoOG6p+G7m3DhuqfGoeG7n+G6p+G7teG6p3TDqsO6xqHhuqds4bul4bqndWfhuqDhuqfhu6vDusah4bqnw7rDqkPhuqfhuqDhu5vhu5/huqfhu6vDusah4bqnc+G7neG6u+G6p27hu53huqfGoeG7ncO94bqnc+G7m+G6vWzhuqfhu5vDuWds4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqds4bul4bqndWfhuqDhuqHhuqfhu5rhurvhu53huqdrw6rhuqfhuqjhu7Phuqdz4bub4bqiQ8O1w7rhuqfDuuG7m+G6sMOg4bqnw4Hhu63hu53huqd0w6rDusah4bqnQuG7pXXhuqd04bq9w7rGoeG6p8ah4bud4buRw7rGoeG6p+G6qOG7icO64bqnbuG7r8O6xqHhuqd14buH4bud4bqndcOq4bqn4bub4bq74bud4bqn4burw7rGoeG6p+G6qGrDuuG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bq74bud4bqnbOG7m+G7oeG6ouG6p0LhuqLhu7HDusah4bqnw7rhurJ5bOG6p+G6oMOB4bqyeWzhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxI+G7reG7neG6p27DtMO64bqnw7rGocOqQ+G6p+G7m+G7r+G7neG6p3TDqsO6xqHDoOG6p3XFqeG7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27hu63DuuG6p27DueG6vcO64bqnQm914bqn4burw7rGoeG6p8O6w6rDueG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbsO0w7rhuqduw61D4bqh4bqnw5rhu5vhurLDusah4bqndcWp4bud4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbuG7keG6ouG6p8O64bub4buLdeG6oeG6p8OaxqHDqkPhuqfhu5vhu6/hu53huqd0w6rDusah4bqnbOG7geG6p+G7q8O6xqHhuqck4bub4bq7w7rhu5vDoOG6p+G7q8O6xqHhuqfhu5rhurLDusah4bqnbuG7keG6ouG6p8O64bub4bud4buT4bqg4bqn4bqg4bufw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhurt14bqnxqHhu53hurvDoOG6p0Lhu4XDuuG6p0HhuqLhu4vDusOg4bqnQuG7hcO64bqn4bq9w7nhuqdC4bu14bqnbHfhuqdsxILDusah4bqndcWp4bud4bqnw7rGoeG6ssO94budw6Dhuqds4bubcOG6p3TDquG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rhu6Xhu53huqfhuqh54bud4bqnw7rhu5vhurvhuqLhuqdsw63huqLhuqfDusOqw7nhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTsO0w7rhuqdz4bub4bud4bqnw7rGoeG7reG7neG6p+G6qMOqw7nhuqdrw6rDuuG6p2x3w6Dhuqd1xanhu53huqfDusah4bqyw73hu53huqfDusOtw7rGoeG6p3RD4bqnbOG7m8ODbOG6p3XDgsO6xqHDoOG6p+G7m+G6u+G7neG6p+G7q8O6xqHhuqd1eeG7neG6p8O6xqHhu4nhu7nhuqfDusahw4LDusah4bqh4bqnVMODbOG6p8O6w6pDw6Dhuqdr4bq9bOG6p+G6oMOB4bqy4bu1w7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqnbuG6tMO6xqHhuqfDgeG6u+G6p8O64bul4budYeG6p0zhu4HhuqfDuuG7g3Xhuqd0w6rDusah4bqndXnhu53huqds4bul4bqnw7rGocOqQ+G6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6oOG7m+G7meG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqg4budw7rhu5vhuqfhuqDhu5vhu4vDuuG6p27DucOqw7rhuqdzw7ThuqDDoOG6p8ah4buFw7rhuqdr4bul4bqn4bqoeeG7neG6p8O64bub4bq74bqi4bqh4bqnI8Os4bqg4bqndeG6u0PDoOG6p+G7m+G6u+G7neG6p+G7q8O6xqHhuqdu4buR4bqi4bqnbsO0w7rDoOG6p2zhu5vhurThuqfhu5vhu6t14bqnw7rhurtD4bqn4burw7rGoeG6p8O6w6rDueG6p3XDquG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbsO0w7rhuqfhuqDhu5vhu5/huqdr4buh4bqnbOG7geG6p3TDqsO6xqHhuqfGoeG7neG7icO64bqh4bqnTOG7m+G6u+G6p+G7q8O6xqHhuqfhuqDhurvhuqds4bul4bqnbMOt4bqi4bqn4oCca+G6vcO64bqn4bq7w7rhu5vhuqdvdeG6p0LhurvDoOG6p3XhuqLhurvhuqd04bq9w7rGoeG6p8ah4bud4buRw7rGoeG6p8ah4buLw7rigJ3huqds4bul4bqnxqHhu5/huqfhu5vhurvhu53huqfhu6vDusah4bqna8aw4bqnQeG6ouG6u+G6oeG6p1XFqeG7neG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p2zEgsO6xqHhuqfDusOtw7rGoeG6p3RD4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sU3hurJ54bud4bqnw4DhuqThuqfhuqDhu5vDg2zhuqfGoeG7neG6rmzhuqds4bqw4bq74bqndcWp4bud4bqnw7rGoeG6ssO94budw6Dhuqfhu5vhurvhu53huqfhu6vDusah4bqnw7rDrcO6xqHhuqd0Q+G6p+G6ouG7scO6xqHhuqds4bq/w7rhuqds4bubw7PDuuG6p8OB4bqy4buz4bqiw6Dhuqd1xanhu53huqds4bub4bqiQ+G7k8O64bqnbMO54bud4bqnw7rhu5vhurLhuqfhu5vhu6fhurvhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxVOG7leG6p+G7m+G7r+G7neG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnw7rhu5vhuqzDusah4bqndMOq4bqnw7rGocOqQ+G6p+G7m+G7r+G7neG6p+G6qOG6ouG7neG6p8O64bubw6zhuqDhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p8O64buDdeG6p3XDquG6p2zhu6fDuuG6p3TDquG6p23hu6Hhu7nhuqdu4buZ4bqna8Oq4bqnbMO5w7rhuqduw7nDqsO64bqnc8O04bqgw6DhuqfhuqDhu5vDrOG6ouG6p+G7m+G7neG7meG6ouG6p+G6qMOq4bqnQuG7peG6u+G6p2vGsOG6p8O64bub4bqsw7rGoeG6p0Lhu6Ns4bub4bqndeG7o2zhu5vhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqfDusahw6pD4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7nhurrhuqLhuqDhu5vDucOB4bql4bqxPsOtw7rhuqfhurrDuuG7m+G6ry/hu7nhurE=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]